Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка13/13
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

378:811(07)

Щ 60
Щерба, Наталія Сергіївна.

Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Щерба Н. С. ; наук. кер. Антонова Олена Євгенівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 343, [8] с. : мал., табл. - Дод.: с. 179-305. - Бібліогр.: с. 306-343


Зміст:

Сутність, структура й місце стратегічної компетенції в компетентнісній ієрархії вітчизняної освіти. - С.14-32

Науковий аналіз поняття "стратегії оволодіння іноземною мовою". - С.32-45

Структура іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції учня як суб'єкта вивчення іноземної мови. - С.45-64

Модель готовності вчителя до формування в учнів середньої загальноосвітньої школи іншомовної стратегічної компетенції. - С.64-88

Програма експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. - С.92-99

Аналіз стану готовності вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції (результати констатувального етапу експерименту). - С.99-120

Технологія підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції. - С.120-143

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.143-171

Анотація:

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, практична розробка та експериментальна перевірка ефективності технології підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до розвитку в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції.

Предметом дослідження є технологія формування діяльнісної і психолого-педагогічної готовності майбутнього вчителя іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції.

Об'єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 9 одноосібних публікаціях, серед яких 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


378.663:340(043)

Щ 61
Щербань, Микола Петрович.

Формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Щербань М. П. ; наук. кер. Невмержицький Олександр Артемович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 306, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 186-285. - Бібліогр.: с. 286-306


Зміст:

Становлення та розвиток правової культури в історії філософської, правової і педагогічної думки. - С.11-35

Проблеми формування правової культури у сучасній педагогічній теорії та практиці. - С.35-44

Зміст і структура поняття "правова культура молодшого спеціаліста-аграрія", його взаємозв'язок з правовими категоріями. - С.44-75

Структурні компоненти моделі формування правової культури майбутніх молодших спеціалістів-аграріїв. - С.77-90

Організаційні основи та педагогічні умови формування правової культури молодших спеціалістів-аграріїв. - С.90-107

Формування правової культури студентів через аспекти духовно-національної свідомості, правовий захист і заохочення позитивних чинників правовиховного впливу. - С.107-121

Критерії та показники сформованості правової культури. - С.121-126

Аналіз рівня сформованості правової культури студентів 1-х курсів (констатувальний етап експерименту). - С.129-141

Технологія формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. - С.141-167

Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.167-179

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити модель, експериментально перевірити ефективність технології формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Предметом дослідження є процес формування правової культури майбутніх фахівців-аграріїв у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх молодших спеціалістів у вищих аграрних навчальних закладах.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 16 публікаціях, з яких 15 одноосібних (8 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України) та 1 у співавторстві.
378.1

Я 92
Яценко, Світлана Леонідівна.

Педагогічні умови особистісно орієнтованого навчання учнів у гімназії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Яценко С. Л. ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 256, [3] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 181-210. - Дод.: с. 211-256


Зміст:

Історико-педагогічний аспект проблеми у зарубіжній педагогіці. - С.13-30

Проблема особистісно орієнтованого навчання в історії розвитку педагогічної думки в Україні. - С.30-47

Філософський та соціально-психологічний аспекти проблеми особистісно орієнтованого навчання (сучасний стан). - С.47-66

Категорійно-понятійний апарат дослідження. - С.66-78

Модель особистісно орієнтованого навчання: обґрунтування структури та сутності компонентів. - С.80-87

Психолого-педагогічні чинники особистісно орієнтованого навчання. - С.87-94

Характеристика системи організації особистісно орієнтованого навчання. - С.94-118

Навчально-методичне забезпечення особистісно орієнтованого навчального процесу гімназії. - С.118-127

Особливості експериментальної перевірки моделі особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії. - С.131-150

Узагальнення результатів формуючого експерименту роботи. - С.150-171

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії, ефективність педагогічних умов, необхідних для її функціонування.

Предмет дослідження – педагогічні умови організації особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії.

Об'єктом дослідження є процес організації особистісно орієнтованого навчання в інноваційних навчальних закладах гуманітарного профілю.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 10 наукових праць (усі одноосібні), з них 4 – у фахових наукових виданнях України, 1 – методичні рекомендації.

Бібліографічне видання


Дисертації фонду бібліотеки

Житомирського державного університету ім. І. Франка
Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик
Укладачі:

Клименко Тетяна Євгеніївна

Бондарчук Тетяна Анатоліївна

Надруковано у бібліотеці Житомирського державного університету

імені І. Франка

10008, Житомир, вул. Велика Бердичівська, 38E-mail: bib@zu.edu.ua
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка