Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка2/13
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Анотація:

Мета дослідження полягає у розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі вдосконалення педагогічної самоорганізації вчителів у системі підвищення професійної кваліфікації.

Предмет дослідження – педагогічні засади вдосконалення самоорганізації у процесі післядипломної курсової підготовки.

Об'єктом дослідження є система підвищення кваліфікації вчителя у закладах післядипломної освіти.

Особистий внесок здобувача. У науково-методичному посібнику, написаному у співавторстві з І. І. Смагіним, здобувачу належить узагальнення теоретичних положень педагогічної самоорганізації стосовно післядипломної педагогічної освіти, у статті, написаній спільно з В. М. Трохименком здобувач висвітлив принципи організації дистанційного підвищення кваліфікації педагогів.
378.147:37.036

Б 12
Бабенко, Тамара Василівна.

Формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. В. Бабенко ; наук. кер. О. В. Плахотнік ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Житомир, 2006. - 249 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-208. - Дод.: с. 209-249Зміст:

Теоретико-методологічні засади проблеми формування естетичного смаку особистості. - С.14-33

Сучасний стан розробки проблеми формування естетичного смаку студентської молоді. - С.33-73

Виховні можливості навчальних курсів з іноземних мов у формуванні естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - С.74-95

Педагогічні умови формування естетичного смаку на заняттях з іноземних мов засобами допоміжних навчальних матеріалів. - С.95-130

Методика виявлення рівня сформованості естетичного смаку особистості студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - С.131-158

Аналіз результатів експериментальної роботи з формування естетичного смаку у студентів засобами допоміжних навчальних матеріалів з іноземних мов. - С.158-180

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови і методику формування естетичного смаку в особистості студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі вивчення іноземних мов.

Предмет дослідження – педагогічні умови і методика формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов.

Об'єкт дослідження – процес формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві, полягає у розробці методики введення та закріплення лексико-граматичного матеріалу, проведення уроків з читання, аудіювання та письма, використання засобів наочності, використання віршів і пісень на уроках англійської мови у середній школі. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не використовуються.
373.31(477)"1920/1930"

Б 14
Багно, Юлія Миколаївна.

Соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу сільської початкової школи в Україні (20 - початок 30-х рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Ю. М. Багно ; наук. кер. Г. П. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ " Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц., 2009. - 219 с. : табл. - Бібліогр.: с. 177-205. - Дод.: с. 206-219


Зміст:

Соціокультурні передумови становлення сільської початкової школи. - С.17-39

Соціально-педагогічні засади навчально-виховного процесу сільської початкової школи. - С.39-53

Теоретичні основи та соціально-культурні аспекти розвитку сільської початкової школи в 20 – на початку 30-х років ХХ століття. - С.54-74

Аналіз програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу сільської початкової школи. - С.75-108

Навчально-виховний процес сільської початкової школи в соціально-культурному вимірі. - С.108-130

Трудова спрямованість змісту навчання учнів у сільській початковій школі. - С.130-148

Специфіка підготовки вчителів для сільської початкової школи. - С.148-164Анотація:

Мета дослідження – здійснити історико-педагогічний аналіз джерельної бази, основних соціально-культурних компонентів навчально-виховного процесу сільської школи з урахуванням специфіки її діяльності.

Предмет дослідження – соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу в сільських початкових школах України в окреслений період.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес сільської початкової школи в Україні в 20 – на початку 30-х років ХХ століття.

Основні положення дослідження відображені у 10 одноосібних публікаціях, з них 7 у фахових виданнях, затверджених ВАК України.
371.13:811.111(410)(048)

Б 17
Базуріна, Валентина Михайлівна.

Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / В. М. Базуріна ; наук. кер. В. Г. Редько ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2006. - 234 с. : табл. - Бібліогр.: с. 191-327. - Дод.: с. 217-234Зміст:

Особливості підготовки учителів іноземних мов у країнах Західної Європи в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору. - С.14-40

Основні напрями підготовки учительських кадрів для середніх навчальних закладів у Великій Британії. - С.41-52

Реформування викладання сучасних іноземних мов у середніх закладах освіти Великої Британії. - С.53-65

Дидактико-методичні принципи побудови змісту навчальних планів і програм у системі підготовки учителів іноземних мов у Великій Британії. - С.69-90

Форми і методи підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих закладах освіти. - С.91-101

Шкільна практика як складова частина професійної освіти у підготовці учителів іноземних мов. - С.102-124

Моделі підвищення кваліфікації учителів іноземних мов. - С.128-146

Форми і методи підвищення кваліфікації учителів іноземних мов. - С.147-160

Використання позитивного досвіду Великої Британії у підготовці учителів іноземних мов в Україні. - С.161-183Анотація:

Мета дослідження – вивчити та узагальнити досвід Великої Британії у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов для середніх шкіл з метою його використання в Україні.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки вчителів сучасних іноземних мов для середніх шкіл Великої Британії.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка вчителів іноземних мов для середніх шкіл Великої Британії.

Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні досвіду Великої Британії з проблеми підготовки майбутніх учителів іноземних мов.


378(9):63

Б 61
Білан, Людмила Леонідівна.

Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. Л. Білан ; наук. кер. В. І. Стахневич ; Нац. аграр. ун-т. - Житомир, 2007. - 226 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-214. - Дод.: с. 215-226


Зміст:

Стан наукової розробки проблеми. - С.12-21

Вища аграрна освіта як предмет системного аналізу. - С.21-32

Політичні та соціально-економічні передумови розвитку аграрної освіти України в ХІХ ст. - С.32-51

Початок формування системи аграрної освіти на українських землях. - С.53-81

Виникнення перших аграрних вищих навчальних закладів України. - С.81-112

Організаційні засади діяльності аграрних вищих навчальних закладів. - С.112-141

Завдання та зміст аграрної освіти у вищих навчальних закладах в ХІХ – на початку ХХ ст. - С.145-161

Форми та методи організації навчального процесу у аграрних вищих навчальних закладах. - С.162-177

Анотація:

Мета дослідження – здійснити цілісний історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку вищої аграрної освіти України, виявити та простежити основні тенденції її розвитку, розкрити історично зумовлені зміни в змісті, формах та методах навчально-виховного процесу в аграрних вищих навчальних закладах в ХІХ - на початку ХХ ст.

Предмет дослідження – організаційні засади діяльності та зміст, форми і методи навчально-виховного процесу в аграрних вищих навчальних закладах України в ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – розвиток аграрної освіти України у ХІХ – на початку ХХ ст.

Особистий внесок здобувача у працях, виконаних в співавторстві полягає в підготовці та розробці тем: "Розвиток освіти та педагогічної думки в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст." у програмі навчальної дисципліни "Історія педагогіки та освіти в Україні", а також "Історія становлення та розвитку професії педагога вищої школи" у програмі навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності".

371.2(477.53):74/75"18/19"

Б 68
Благова, Тетяна Олександрівна.

Розвиток мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини (друга половина ХІХ - початок ХХ століть) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. О. Благова ; наук. кер. Л. О. Хомич ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2006. - 235, [5] с. - Бібліогр.: с. 183-222. - Дод.: с. 223-235, [5]


Зміст:

Організаційно-правові основи розвитку предметів мистецтва в освітньому процесі другої половини ХІХ – на початку ХХ століть. - С.13-29

Теоретичні аспекти становлення і розвитку шкільної мистецької освіти. - С.29-45

Історико-педагогічні передумови розвитку мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини. - С.45

Організаційні засади розвитку системи шкільництва у губернії. - С.45-60

Розвиток культурно-мистецьких процесів Полтавського регіону. - С.60-81

Організація викладання предметів естетичної галузі у початковій школі. - С.83-103

Місце і роль мистецьких дисциплін у системі середньої освіти. - С.104

Особливості і організація викладання предметів мистецтва у дворянських навчальних закладах губернії. - С.104-118

Художньо-естетичні дисципліни у змісті гімназійної освіти. - С.119-134

Розвиток професійної освіти мистецького спрямування. - С.137-156

Художньо-естетичний напрям у системі професійної підготовки вчителя. - С.157-176Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати основні тенденції розвитку змісту мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., узагальнити позитивний досвід організації викладання предметів мистецтва і визначити перспективи його використання у сучасних умовах.

Предмет дослідження – основні тенденції розвитку і зміст мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – процес історичного розвитку мистецьких дисциплін в Україні.

Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 10 провідних фахових виданнях; у 6збірниках матеріалів конференцій; у 2 науково-методичних збірниках.

378(374.1)

Б 72
Бовсунівська, Наталія Миколаївна.

Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Бовсунівська ; наук. кер. О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 231 с. : табл., портр. - Бібліогр.: с. 189-216. - Дод.: с. 217-231


Зміст:

Музична освіта України ІХ-ХVІІІ сторіч. - С.19-44

Музична освіта волинських етнічних меншин. - С.44

Музична освіта польської музичної меншини. - С.44-59

Музична освіта єврейського населення. - С.59-71

Музична освіта чеської національної меншини. - С.71-76

Музична освіта в німецьких колоніях. - С.76-80

Русифікаційна політика у сфері культури та освіти у ХІХ ст. - С.80-84

Приватна і позашкільна форма аматорської музичної освіти. - С.88

Музична освіта в маєтках і народних аматорських колективах. - С.88-93

Домашнє та пансіонне навчання музиці. - С.93-98

Курси вчителів музики і вчительські з'їзди. - С.98-101

Музична освіта в навчальних закладах різних типів. - С.102

Проблеми музичної освіти в духовних навчальних закладах. - С.102-117

Музична освіта в світських навчальних закладах. - С.117-138

Видатні постаті волинської музичної педагогіки. - С.140

Спеціальні музичні навчальні заклади. - С.154

Музичні школи та класи. - С.154-157

Правове та методичне забезпечення роботи мистецьких закладів. - С.166-183

Анотація:

Мета дослідження: цілісно проаналізувати розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) та можливості використання позитивного педагогічного досвіду в умовах реформування сучасної музичної освіти.

Предмет дослідження: зміст, сутність та головні тенденції розвитку музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Об'єкт дослідження: історичний розвиток музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Особистий внесок здобувача полягає в одержанні результатів дослідження і здійснення історико-педагогічного аналізу використаних джерел; у виявленні позитивних ідей, досвіду роботи педагогів та навчальних закладів у галузі шкільної музичної освіти; в історичній розвідці недосліджених та малодосліджених імен видатних співаків.
377.1:369

Б 77
Бойчук, Ірина Дмитрівна.

Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / І. Д. Бойчук ; наук. кер. С. С. Вітвицька ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 280, [5] с. : табл. - Бібліогр.: с. 251-280. - Дод.: с. 180-250Зміст:

Аналіз категоріально-поняттєвого апарату дослідження. - С.13-34

Становлення та розвиток системи фармацевтичної освіти в Україні. - С.34-57

Структурні та функціональні компоненти моделі підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності. - С.60-79

Наукове обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.79-90

Критерії, показники та рівні професійної компетентності майбутніх фармацевтів. - С.91-110

Програма та етапи експерименту професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.114-132

Технологія підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності. - С.132-165

Аналіз результатів дослідження. - С.165-173


Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі й педагогічних умов здійснення якісної професійної підготовки фармацевтів.

Предмет дослідження: педагогічні умови та технологія професійної підготовки фармацевтів у коледжі.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фармацевтів у коледжі.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено в 18 публікаціях, з яких 13 – одноосібні, в тому числі: 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 2 – у навчально-методичних журналах; 5 – у збірниках матеріалів конференцій; 1 типова навчальна програма.
371.2(09)

Б 82
Борейко, Олександр Михайлович.

Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Борейко ; наук. кер. М. В. Левківський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 239 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 179-206. - Дод.: с. 207-239Зміст:

Джерела та історіографія дослідження. - С.14-23

Соціально-політичні та культурно-освітні передумови становлення громадських товариств Волині. - С.23-50

Типи громадських товариств та еволюція їх становлення і діяльності. - С.51-74

Діяльність товариств у створенні навчально-виховних установ для дітей. - С.77-100

Організація навчання грамоти серед дорослих. - С.100-120

Роль церковних братств у розвитку елементарної освіти і культури дітей та дорослих. - С.120-141

Педагогічна та науково-методична діяльність представників громадських товариств. - С.143-156

Культурницька діяльність активістів громадських товариств. - С.156-172


Анотація:

Метою дослідження є всебічне цілісне висвітлення основних напрямів, змісту, форм і методів просвітницької, організаційної, педагогічної й соціокультурної діяльності громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.), а також виявлення суперечностей, провідних тенденцій та етапів їх розвитку.

Предмет дослідження – організаційні та теоретичні засади просвітницько-педагогічної діяльності громадських товариств на терені Волинсько-Поліського краю зазначеного історичного періоду.

Об'єктом дослідження є просвітницький рух на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ століть.

Публікації: результати дисертаційного дослідження висвітлено в 9 наукових статтях, з яких – 4 у наукових педагогічних виданнях, а також у методичних рекомендаціях "Громадські товариства Волині: просвітницька діяльність (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)".

373.3(477.82)"1861/1920"

Б 87
Бричок, Світлана Борисівна.

Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / С. Б. Бричок ; наук. кер. Т. Є. Колупаєва ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2005. - 237 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 166-183. - Дод.: с. 184-237Зміст:

Соціальні та історичні умови розвитку народної освіти на Волині. - С.13-31

Система початкової освіти у Волинській губернії досліджуваного періоду. - С.31-49

Ґенеза становлення та розвитку церковнопарафіяльних шкіл. - С.50-68

Навчально-матеріальна база церковнопарафіяльних шкіл. - С.72-87

Організація навчального процесу в церковнопарафіяльних школах Волині. - С.88-107

Специфіка виховного процесу в церковнопарафіяльних школах. - С.107-120

Підготовка учительських кадрів церковнопарафіяльних шкіл. - С.124-138

Методичне керівництво педагогічним процесом у церковнопарафіяльних школах. - С.138-155


Анотація:

Мета дослідження: здійснити цілісний історико-педагогічний аналіз джерельної бази з проблем діяльності церковнопарафіяльних шкіл у системі народної освіти Волинської губернії, виявити їх навчально-виховні засади й особливості.

Предмет дослідження: організація та зміст освітньо-виховної діяльності церковнопарафіяльних шкіл на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження: комплекс джерел про діяльність народних шкіл на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Публікації: основні положення і висновки дисертації знайшли відображення в 11 одноосібних наукових працях у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

37.018.2:908(477)(09)

Б 90
Бугрій, Володимир Станіславович.

Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах північно-східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / В. С. Бугрій ; наук. кер. Л. В. Корж ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2006. - 234 с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-209. - Дод.: с. 210-234Зміст:

Проблеми теорії та практики краєзнавчої роботи учнів у педагогічній думці України. - С.14-41

Розробка змісту шкільного краєзнавства у навчальних планах і програмах. - С.41-63

Зміст і функції краєзнавчої літератури у процесі навчання і розвитку школярів. - С.63-85

Форми і методи вивчення школярами рідного краю у процесі навчання. - С.88-121

Особливості позанавчальної краєзнавчої роботи учнів. - С.121-146

Підготовка вчителів до керівництва краєзнавчою діяльністю дітей. - С.146-173

Анотація:

Мета дослідження – здійснити науковий аналіз особливостей формування та реалізації цільових, змістових та організаційних компонентів системи краєзнавчої роботи у школах Північно-Східної України в період найбільшої її активації.

Предмет дослідження – процес становлення та розвитку системи краєзнавчої роботи в загальноосвітніх закладах Північно-Східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.).

Об'єкт дослідження – краєзнавство в трудових школах України у 20-30-х роках ХХ століття.

Публікації: зміст основних положень і результатів дослідження відображено в 9 одноосібних публікаціях автора, з яких 7 надруковано у фахових виданнях ВАК України.
[28:316.422]:321.64(477.81/.82)"1939/1945"

Б 90
Булига, Ірина Іванівна.

Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду другої світової війни [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / І. І. Булига ; наук. кер. Л. М. Шугаєва ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 208 с. - Бібліогр.: с. 181-208


Зміст:

Історіографія та джерельна база дослідження. - С.8-27

Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.28-33

Стан і тенденції трансформацій християнських конфесій в контексті політики радянської влади на Волині періоду першої радянізації. - С.35-53

Інституційні трансформації в православ'ї напередодні Великої Вітчизняної війни. - С.54-66

Трансформаційні процеси у християнських конфесіях під впливом релігійної політики нацистської влади. - С.67-76

Специфіка міжправославних відносин на Волині періоду нацистської окупації. - С.77-96

Конфесійна політика німецької влади на Волині. - С.96-105

Християнські конфесії та національно-визвольний рух на Волині. - С.105-124

Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни. - С.126-141

Конфесійні трансформації в контексті державної політики радянської влади на Волині наприкінці Другої світової війни. - С.141-151

Рефлексії минулого в релігійних трансформаціях сучасної Волині. - С.154-172Анотація:

Метою дисертації є здійснення релігієзнавчого аналізу особливостей трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни.

Предмет дослідження становлять особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни.

Об'єктом дисертаційного дослідження є християнські конфесії Волині як релігійний, соціально-історичний та культурний феномен.

Дисертація є самостійною науковою роботою автора. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових праць, серед яких 6 – у фахових виданнях.
378.091.2

В 19
Васильєва, Регіна Юхимівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Р. Ю. Васильєва ; наук. кер. О. Є. Антонова ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 272, [6] с. : ілюстр., табл. - Дод.: с. 189-236. - Бібліогр.: с. 237-272Зміст:

Формування безпечної поведінки підлітків як наукова проблема. - С.11-35

Чинники, що впливають на формування безпечної поведінки підлітків. - С.35-46

Виховний потенціал позаурочної діяльності у формуванні безпечної поведінки підлітків. - С.46-60

Особливості підготовки вчителя до формування безпечної поведінки підлітків. - С.62-70

Модель готовності майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків. - С.70-96

Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків. - С.96-108

Програма організації експериментального дослідження та аналіз результатів констатувального етапу експерименту. - С.110-127

Організація та проведення формувального етапу експерименту. - С.127-165

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.165-182


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка