Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка3/13
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити модель готовності та технологію підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності.

Предмет дослідження – технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх учителів.

Публікації. Результати дослідження та висновки дисертації відображено в 15 публікаціях автора, з них 8 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, методичних рекомендаціях, програмі спецкурсу.

174-057.16

В 31
Вербівський, Дмитрій Сергійович.

Формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Вербівський Д. С. ; наук. кер. Єремєєва В. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 292, [4] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 181-206. - Дод.: с. 206-292


Зміст:

Проблема професійної етики в історико-педагогічному контексті. - С.12-32

Становлення та розвиток професійної діяльності у галузі мобільного зв'язку. - С.32-42

Професійна етика як категорія педагогічної науки. - С.42-67

Психолого-педагогічні умови ефективності формування професійної етики працівників у процесі виробничого навчання. - С.69-89

Розроблення функціональної моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку. - С.89-105

Особливості застосування "Корпоративної школи професійної етики". - С.105-121

Програма та основні етапи експериментальної роботи. - С.123-133

Сучасний стан сформованості професійної етики персоналу центрів обслуговування абонентів (результати констатувального експерименту). - С.133-157

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.157-174


Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність авторської моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку в процесі виробничого навчання.

Предмет дослідження: зміст і форми формування професійної етики працівників центрів у процесі виробничого навчання.

Об'єкт дослідження – професійна діяльність персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено в 15 одноосібних публікаціях, із них: 1 навчально-методичний посібник, 5 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 – у збірниках наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій.

271.222(470+571):2-444

В 31
Вергелес, Костянтин Миколайович.

Національне в контексті суспільного буття православ'я (на прикладі РПЦ) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Вергелес К. М. ; наук. кер. Филипович Людмила Олександрівна ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди Нац. Акад. наук України. - К., 2011. - 174 с. - Бібліогр.: с. 153-174Зміст:

Сучасний стан дослідження проблеми вияву національної специфіки православ'я. - С.10-24

Методологічні засади вивчення взаємозв'язку національного та релігійного: православний дискурс. - С.24-39

Взаємозв'язок релігійного і національного в бутті православних народів. - С.48-62

Етнофілітизм і кафолічність як концепти східнохристиянського вчення про співвідношення національного і релігійного. - С.62-77

Російська православна церква на межі тисячоліть: внутрішні і зовнішні проблеми статусу крізь призму національного. - С.79-106

Роль РПЦ у формуванні православної ідентичності росіян в контексті національного відродження Росії. - С.106-148


Анотація:

Мета і завдання дослідження. Мета роботи обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у з'ясуванні національної специфіки російського православ'я в умовах його суспільного буття.

Предмет дослідження – специфіка національних виявів російського православ'я.

Об'єкт дослідження – національні виміри суспільного буття православ'я.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки й положення наукової новизни одержані дисертантом самостійно.

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображені в 11 публікаціях, 5 з яких надруковані у фахових виданнях, затверджених переліком ДАК України.


378.013(076.5)

В 54
Вітвицька, Світлана Сергіївна.

Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / С. С. Вітвицька ; наук. консультант О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 598 с. : граф., табл. - Дод.: с. 431-527. - Бібліогр.: с. 528-598Зміст:

Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти. - С.23-42

Компаративний аналіз моделей ступеневої педагогічної освіти західноєвропейських країн, США та України. - С.42-74

Становлення магістратури в педагогічній теорії і практиці в Україні та за кордоном: історико-педагогічний аспект. - С.74-104

Загальнонаукові підходи до проблеми підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. - С.109-140

Роль і функції педагогіки вищої школи у системі неперервної педагогічної освіти. - С.140-166

Порівняльний аналіз педагогічної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів у педагогічних і класичних університетах України. - С.166-189

Професіограма як модель магістра освіти. - С.192-215

Функціональні і структурні компоненти моделі педагогічної підготовки магістрів. - С.215-233

Структура та критерії готовності випускників магістратури до педагогічної діяльності. - С.234-259

Особливості розвитку особистості у юнацькому віці. - С.261-276

Формування професійно-педагогічної спрямованості студентів магістратури. - С.277

Особливості професійної спрямованості студентства. - С.277-296

Формування професійно-педагогічної спрямованості магістрантів у вищих навчальних закладах. - С.296-300

Аналіз результатів дослідження професійно-педагогічної спрямованості магістрантів. - С.300-315

Науково-педагогічна підготовка магістрів. - С.315

Підготовка магістрів до науково-дослідної діяльності. - С.315-327

Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності. - С.327-336

Науково-методичне забезпечення педагогічної підготовки магістрів. - С.337-358

Програма експериментального дослідження та аналіз стану готовності студентів магістратури до педагогічної діяльності. - С.361-384

Технологія підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти. - С.384-404

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.404-419Анотація:

Мета дослідження – розробити концептуальні засади розвитку педагогічної підготовки магістрів в Україні на основі ретроспективного аналізу процесу становлення ступеневої педагогічної освіти, виявити основні тенденції й особливості розвитку змісту та форм педагогічної підготовки магістрів, визначити її теоретичні та методичні засади, обґрунтувати перспективні напрями, основні шляхи вдосконалення цього циклу освіти педагогів як особливого системно-цілісного феномена й органічної складової ступеневої педагогічної освіти.

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів освіти в Україні.

Об'єкт дослідження – ступенева вища педагогічна освіта в Україні.

Публікації. Матеріали дослідження знайшли відображення у 145 публікаціях автора, з них 110 одноосібні, серед яких – авторська програма, підручник "Основи педагогіки вищої школи", практикум з педагогіки вищої школи (навчальний посібник) за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури, "Основи педагогіки вищої школи" (методичний посібник) для студентів магістратури, які отримали гриф МОН України; 8 монографій, 21 навчально-методичний посібник, 20 методичних рекомендацій, 85 наукових і науково-методичних праць з проблеми дослідження (з них – 35 у фахових виданнях).
378.1(371)

В 64
Вознюк, Лідія Володимирівна.

Гуманістичні засади інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: управлінський аспект [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. В. Вознюк ; наук. кер. В. В. Радул ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2008. - 223, [28] с. : табл. - Дод.: с. 176-200. - Бібліогр.: с. 201-223Зміст:

Гуманістична складова в теорії управління загальноосвітнім навчальним закладом. - С.15-43

Ціннісне спрямування інноваційних змін у системах внутрішкільного управління. - С.43-65

Педагогічні умови ефективного управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. - С.65-86

Теоретичне обґрунтування моделі гуманістичноорієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах та основні її характеристики. - С.90-127

Факторно-критеріальні параметри рівня гуманізації управління інноваційними процесами в системі шкільної освіти. - С.127-154

Експериментальна перевірка гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. - С.155-166


Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці моделі гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах.

Предмет дослідження – гуманістичні засади управління інноваціями в загальноосвітніх навчальних закладах.

Об'єкт дослідження – інноваційна діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Особистий внесок здобувача у праці, виконаній у співавторстві, полягає у підготовці теми: "Життєтворчість особистості у контексті нових освітніх змін"; моделей управління експериментальною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах; програми спецкурсу "Управління інноваційною діяльністю в системі шкільної освіти".

371.2(09)

В 64
Вознюк, Олександр Васильович.

Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Вознюк ; наук. кер. П. Ю. Саух ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 290 с. : табл. - Дод.: с. 190-259. - Бібліогр.: с. 260-290


Зміст:

Синергетична парадигма пізнання в контексті педагогіки. - С.13

Парадигмальні засади синергетики. - С.13-25

Головні особливості педагогічної синергетики. - С.25-33

Синергетичний підхід як метод аналізу освітніх систем. - С.33-45

Головні напрями використання синергетичного підходу до аналізу й оптимізації освітніх процесів. - С.45-59

Методологічні та парадигмальні наслідки використання синергетичного підходу в педагогіці. - С.59-64

Критеріальні ознаки виявлення синергетичних рис та ресурсів педагогічних систем та основні принципи їх синергізації. - С.64-79

Синергетичні закономірності розвитку освіти й педагогічної думки. - С.81-84

Розвиток педагогічної думки на локальному рівні. - С.84-89

Синергетична модель актуалізації глобальних та локальних тенденцій розвитку освіти та вітчизняної педагогічної думки. - С.89-94

Синергетичні напрями педагогічної думки другої половини ХХ століття. - С.94-95

Системно-структурний етап розвитку педагогічної думки. - С.95-102

Синергетичний етап розвитку педагогічної думки. - С.102-136

Аналіз імпліцитно присутніх синергетичних аспектів у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття. - С.136-184

Анотація:

Мета дослідження – обґрунтувати пізнавальні ресурси синергетичного підходу як методу аналізу освітніх процесів в історії вітчизняної педагогічної думки.

Предмет дослідження – синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки.

Об'єкт дослідження – процес розвитку вітчизняної педагогічної думки у другій половині ХХ століття.

Особистий внесок здобувача. Основні положення дисертаційного дослідження, викладені у 15 спільних з іншими авторами працях, що увійшли до дисертації, належать автору.

378(477)(09)"1920/1930"

В 65
Войналович, Людмила Петрівна.

Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. П. Войналович ; наук. кер. О. Є. Місечко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 274, [4] с. : табл. - Дод.: с. 191-246. - Бібліогр.: с. 247-274Зміст:

Категоріально-понятійний апарат дослідження. - С.12-19

Чинники формування державної політики щодо національних меншин в імперську добу, період національних урядів та за радянських часів. - С.19-39

Реалізація освітніх потреб національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст. - С.39-58

Організаційні форми підготовки педагогічних кадрів для шкіл національних меншин. - С.58-81

Змістові та організаційні характеристики підготовки вчителів для шкіл національних меншин на педагогічних курсах. - С.85-104

Зміст професійної підготовки вчителів у педтехнікумах для національних меншин. - С.104-126

Роль ІНО та педагогічних інститутів у підготовці учительських кадрів для шкіл національних меншин. - С.126-151

Практична професійно-педагогічна підготовка вчителя до роботи в освітніх закладах для національних меншин. - С.151-173

Актуалізація досвіду підготовки вчителів для національних шкіл в умовах сучасного поліетнічного суспільства. - С.173-184
Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості та тенденції становлення організаційних форм, змістових і процесуальних засад професійної підготовки вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. та окреслити можливості використання набутого досвіду на сучасному етапі професійної підготовки фахівців освітньої галузі.

Предмет дослідження – головні організаційні, змістові, процесуальні особливості, тенденції діяльності закладів професійної підготовки вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ століття.

Об'єктом дослідження є підготовка вчительських кадрів для шкіл національних меншин.


378.147

В 67
Волченко, Ольга Михайлівна.

Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / О. М. Волченко ; наук. кер. В. Г. Редько ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. - К., 2006. - 261 с. : табл. - Бібліогр.: с. 174-199. - Дод.: с. 200-261Зміст:

Комунікативна компетенція як компонент професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. - С.12-35

Модель комунікативної компетенції. - С.35-60

Критерії та рівні сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів. - С.60-79

Педагогічні умови формування комунікативної компетенції у професійній підготовці. - С.82-113

Особливості впровадження моделі формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. - С.113-151

Динаміка процесу формування комунікативної компетенції. - С.151-158

Рекомендації щодо вдосконалення процесу формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. - С.158-168
Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови ефективного формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов під час професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах.

Предмет дослідження – педагогічні умови, що забезпечують формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов як інтегруючого компонента їхньої професійної компетентності.

Об'єктом дослідження є процес професійної комунікативної підготовки майбутніх учителів іноземних мов.

Публікації. За результатом дисертаційного дослідження опубліковано 9 одноосібних наукових праць, з них 6 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.
378.14

Г 12
Гагіна, Наталія Вікторівна.

Педагогічні умови формування у майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії у ситуації конфлікту [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Гагіна ; наук. кер. Ю. О. Костюшко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 275, [4] с. : табл. - Дод.: с. 190-245. - Бібліогр.: с. 245-275Зміст:

Основні наукові підходи до проблеми взаємодії: міждисциплінарний аналіз. - С.11-34

Сутність конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.34-56

Особливості конструктивної міжособистісної взаємодії менеджера в ситуації конфлікту. - С.56-70

Уміння конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів у ситуації конфлікту. - С.74-94

Педагогічні умови формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії. - С.94-114

Модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.114-127

Технологія формування вмінь конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів. - С.130-159

Аналіз результатів експериментального дослідження рівнів сформованості вмінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.159-182


Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати педагогічні умови формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту та перевірити їх ефективність за допомогою експериментальної технології.

Предмет дослідження – педагогічні умови та технологія формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту.

Об'єкт дослідження – підготовка майбутніх менеджерів до професійної діяльності.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в 9 одноосібних публікаціях, серед яких 7 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

37(09)(477)"19"

Г 15
Галів, Микола Дмитрович.

Проблема формування характеру особистості в історії розвитку української педагогічної думки (60-ті роки ХІХ - 60-ті роки ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / М. Д. Галів ; наук. кер. О. І. Вишневський ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 251, [3] с. - Бібліогр.: с. 183-222. - Дод.: с. 223-251Зміст:

Стан характерологічної проблематики у філософській та психолого-педагогічній думці. - С.12-29

Завдання виховання характеру особистості в українській педагогіці в умовах зародження громадянського суспільства. - С.29-45

Тоталітарне суспільство і проблема формування характеру особистості. - С.45-59

Поняття "характер" в українській педагогіці. - С.61-75

Структура характеру особистості у працях вітчизняних педагогів. - С.75-88

Обґрунтування вченими-педагогами чинників формування характеру. - С.88-102

Оцінка українськими педагогами ролі виховних інституцій у формуванні характеру особистості. - С.104-120

Діяльність вихованця як визначальна умова виховання характеру. - С.120-140

Методи виховання характеру в працях українських педагогів. - С.140-152

Самовиховання як головний шлях формування характеру. - С.152-166

Ідеї українських педагогів-характерологів і сучасність. - С.166-176Анотація:

Мета дослідження – ретроспективний системний аналіз поглядів українських педагогів 60-х рр. ХІХ - 60-х рр. ХХ ст. на формування характеру особистості та визначення можливостей використання їхніх ідей в сучасних умовах.

Предмет дослідження – психолого-педагогічний процес формування характеру людини у працях учених-педагогів.

Об'єкт дослідження – характерологічна спадщина українських педагогів ХІХ-ХХ ст.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 17 одноосібних публікаціях, з них 1 монографія та 12 статей у фахових наукових збірниках та журналах, затверджених ВАК України.
371.7:616-084:613.955

Г 67
Горай, Ольга Віцентіївна.

Підготовка майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Горай О. В. ; наук. кер. Ковальчук Валентина Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 315 с. : табл. - Бібліогр.: с. 196-225. - Дод.: с. 226-315


Зміст:

Історичний аналіз проблеми санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи. - С.12-30

Сутність та взаємозв'язок базових понять дослідження. - С.30-55

Санітарно-гігієнічне виховання і профілактична робота зі школярами у діяльності медичних сестер (фельдшерів) як педагогічна проблема. - С.55-82

Рівневий аналіз готовності майбутніх сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами. - С.85-103

Зміст та структура підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.103-128

Програма та методика проведення експериментальної роботи. - С.131-151

Впровадження моделі підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.151-165

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.165-190

Анотація:

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці моделі підготовки майбутніх медсестер (фельдшерів) до здійснення санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка медичних сестер (фельдшерів) у навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації.

Публікації. Результати дослідно-експериментальної роботи викладено у 20 одноосібних публікаціях, 5 – у провідних фахових виданнях України.


111.11:316.3:27-423.42

Г 70
Горохова, Людмила Вікторівна.

Страх як екзистенціал буття сучасної людини: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Горохова Л. В. ; наук. кер. Козловець Микола Адамович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 182 с. - Бібліогр.: с. 161-182Зміст:

Теоретико-методологічні засади дослідження феномену страху. - С.11-23

Основні підходи до вирішення проблеми страху в історії соціально-філософської думки. - С.23-59

Сутнісні виміри страху як екзистенціалу людського буття. - С.63-87

Види й соціальні функції екзистенціалу страху. - С.87-105

Тривога й страх як феномени соціального буття людини. - С.105-118

Глобалізаційні зміни як чинник соціальних страхів людини. - С.121-139

Страхи і ризики українського суспільства за умов трансформаційних процесів. - С.139-149
Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексний соціально-філософський аналіз страху як екзистенціалу буття людини в умовах глобальних соціокультурних змін.

Предметом дослідження є багатовимірність виявів соціального страху як екзистенціалу людського буття в сучасному світі.

Об'єкт дослідження – страх як форма буття людини в соціальному середовищі.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою автора. Висновки та положення наукової новизни сформульовані автором самостійно, на основі власних досліджень.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 17 публікаціях, з них 7 статей (5 – опубліковано у фахових виданнях) та 10 тез виступів на наукових конференціях і круглих столах.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка