Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка4/13
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

371.13:378(410)

Г 82
Григор'єва, Тетяна Юріївна.

Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Ю. Григор'єва ; наук. кер. М. П. Лещенко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 238, [3] с. : табл. - Дод.: с. 180-210. - Бібліогр.: с. 211-238Зміст:

Освіта дорослих як педагогічна проблема. - С.12-25

Системи освіти дорослих у Великобританії в історико-педагогічній ретроспективі. - С.25-60

Концептуальні засади підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у Великій Британії. - С.64-93

Змістовий аналіз програмного забезпечення освіти дорослих у закладах формальної і неформальної освіти. - С.93-113

Форми і методи підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих. - С.113-136

Контроль та оцінювання професійної готовності вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. - С.141-157

Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти України. - С.157-173
Анотація:

Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз професійної підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у Великій Британії та обґрунтувати можливості використання позитивного досвіду в системі педагогічної освіти України.

Предмет дослідження: теоретичні основи, зміст, форми і методи підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії.

Об'єкт дослідження: система неперервної професійної освіти Великої Британії.

Публікації: основний зміст дисертаційної роботи відображено у 10 одноосібних публікаціях, з них 1 – методичні рекомендації, 5 статей – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.132:009

Г 94
Гуманкова, Ольга Сергіївна.

Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуманкова О. С. ; наук. кер. Калініна Лариса Вадимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 254, [4] с. : граф., табл., схеми. - Дод.: с. 188-228. - Бібліогр.: с. 229-254


Зміст:

Зміст та структура професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. - С.12-37

Теоретичні основи використання диференційованого підходу. - С.37-59

Сутність диференційованого підходу в навчанні. - С.59-79

Критерії та показники рівня професійної готовності вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.82-98

Стан професійної підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.98-119

Структурні компоненти моделі підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.119-133

Програма експериментальної роботи та результати констатувального етапу експерименту. - С.135-144

Упровадження технології підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.144-167

Динаміка процесу підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.167-181Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати модель, розробити та експериментально перевірити технологію підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні.

Предмет дослідження: модель підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.373.1:50(477.4)"18/19"(043)

Г 97

Гуцал, Людмила Антонівна.

Розвиток шкільної природничої освіти на правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. А. Гуцал ; наук. кер. І. М. Шоробура ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т. ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Поділ., 2011. - 240 с. : табл. - Дод.: с. 176-190. - Бібліогр.: с. 191-240Зміст:

Шкільна природнича освіта як предмет історико-педагогічного дослідження. - С.11-35

Історіографія розвитку шкільної природничої освіти. - С.35-46

Соціально-економічні, політичні та педагогічні чинники розвитку шкільної природничої освіти. - С.50-64

Зміст предметів природничого циклу (плани, програми, підручники). - С.64-91

Методика викладання предметів природознавчого циклу. - С.91-106

Стан розвитку шкільної природничої освіти на початку ХХ століття. - С.109-120

Еволюція змісту й засобів навчання природничих предметів у школі. - С.120-134

Удосконалення методів і форм навчання природничих дисциплін. - С.134-151

Особливості методики викладання дисциплін природничого циклу українськими педагогами початку ХХ століття. - С.151-169
Анотація:

Мета дослідження – на основі цілісного конструктивно-критичного аналізу ґенези шкільної природничої освіти на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. виявити й узагальнити зміст, чинники та основні етапи її розвитку.

Предмет дослідження – організаційно-змістові характеристики форм, методів та засобів шкільної природничої освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – шкільна природнича освіта на Правобережній Україні.

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено у 19 одноосібних публікаціях, з них – 12 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 8 – у матеріалах конференцій.

371.134:373.61

Г 97

Гуцан, Тетяна Григорівна.

Формування готовності майбутнього вчителя економіки до профільного навчання старшокласників [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Г. Гуцан ; наук. кер. К. А. Юр'єва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2011. - 311, [3] с. : табл. - Дод.: с. 173-284. - Бібліогр.: с. 285-311


Зміст:

Профільне навчання економіці в загальноосвітніх навчальних закладах: сутність, етапи становлення, проблеми. - С.12-33

Особливості професійної діяльності вчителя економіки. - С.33-46

Готовність майбутніх учителів економіки до професійної діяльності в умовах профільного навчання як психолого-педагогічна проблема. - С.46-58

Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання учнів старших класів. - С.58-84

Загальна методика організації та проведення експерименту. - С.87-109

Експериментальна реалізація умов формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання учнів старших класів. - С.109

Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх учителів економіки до професійної діяльності в умовах профільного навчання. - С.109-121

Формування позитивної мотивації до профільного навчання старшокласників. - С.121-131

Підвищення якісного рівня діяльності кафедри відповідної спеціалізації та моніторинг змін у процесі підготовки майбутніх фахівців. - С.131-144

Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.144-166

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників у процесі професійної підготовки у педагогічних ВНЗ.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів економіки.


378:17.022.1

Д 18
Данильчук, Лариса Олексіївна.

Формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. О. Данильчук ; наук. кер. Н. Г. Сидорчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 261, [10] с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 193-214. - Дод.: с. 215-261Зміст:

Методологічні основи та категорійний аналіз базових понять дослідження. - С.13-41

Історичний аспект проблеми формування іміджу. - С.41-65

Структура іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.65-78

Соціально-педагогічні основи ситуаційної методики навчання. - С.80-86

Сутнісна характеристика ситуаційної методики навчання. - С.86-105

Впровадження "кейс-методу" у контексті формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.105-146

Визначення рівня сформованості професійно-особистісного іміджу працівників фінансово-економічного профілю. - С.148-170

Аналіз та узагальнення результатів формуючого етапу експерименту. - С.170-186


Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічну технологію формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю на основі застосування "кейс-методу".

Предмет дослідження: зміст, форми, методи, засоби формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічних структур як складова професійної підготовки у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю.

З теми роботи дисертації опубліковано 20 одноосібних наукових і науково-методичних праць: 12 статей, зокрема 5 із них у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 навчальні посібники, зокрема 1 за рекомендацією МОН України, 1 презентаційна брошура.
37

Д 21
Даюк, Жанна Юріївна.

Культурно-просвітницька діяльність викладачів та випускників Кременецького ліцею в Україні (ХІХ - поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Ж. Ю. Даюк ; наук. кер. Ю. Л. Афанасьєв ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 252 с. : портр. - Дод.: с. 197-223. - Бібліогр.: с. 224-252


Зміст:

Базові теоретичні підходи та категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження. - С.10

Характеристика базових теоретичних підходів до проблеми дослідження. - С.10-18

Загальна характеристика категоріально-понятійного апарату роботи. - С.18-25

Історіографія культурно-просвітницької діяльності викладачів і випускників Кременецького ліцею (ХІХ – початок ХХ ст.). - С.25-34

Головні передумови становлення культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею. - С.35-50

Культурно-просвітницька діяльність організаторів Волинської гімназії та їх роль у діяльності Кременецького ліцею. - С.54-79

Педагогічний колектив ліцею як осередок культурно-просвітницької діяльності в регіоні та в Україні. - С.79-104

Головні характеристики культурно-просвітницької діяльності в середовищі вихованців Кременецького ліцею (1805-1834). - С.108-131

Вплив Кременецького ліцею на культурно-просвітницькі традиції регіону. - С.131-147

Культурно-просвітницька діяльність викладачів і випускників Кременецького ліцею після його скасування в Україні та за кордоном. - С.147-188

Анотація:

Мета дослідження полягає в цілісному вивченні специфіки змісту й форм культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею в ХІХ – на початку ХХ ст.

Предметом дослідження є сутність, зміст та специфіка культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею в ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – культурно-просвітницька діяльність Кременецького ліцею (ХІХ – початок ХХ ст.).

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження викладено в 11 одноосібних публікаціях автора, 7 з яких – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 4 – у збірниках матеріалів конференцій.
37.034(73)

Д 58
Довгань, Лариса Іванівна.

Концепції морального виховання учнів у сучасній педагогічній науці США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. І. Довгань ; наук. кер. В. М. Галузяк ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2006. - 266, [4] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-208. - Дод.: с. 209-266Зміст:

Проблема морального виховання в американській педагогіці. - С.12-29

Історичний розвиток концепцій морального виховання у педагогіці США. - С.30-57

Систематизація концепцій морального виховання у сучасній педагогічній науці США. - С.57-77

Концепція осмислення цінностей. - С.81-102

Концепція морального розвитку. - С.103-120

Концепція виховання характеру. - С.120-135

Аналітичний підхід до морального виховання. - С.135-147

Діяльнісний підхід до морального виховання. - С.148-164

Рекомендації щодо використання американського досвіду організації морального виховання в Україні. - С.164-174
Анотація:

Мета дослідження: визначити та проаналізувати основні концепції морального виховання учнів у педагогіці США, з'ясувати їх виховний потенціал і можливості використання у вітчизняній виховній практиці.

Предмет дослідження: сутність і розвиток концепцій морального виховання учнів у сучасній педагогіці США.

Об'єкт дослідження: моральне виховання учнів у педагогічній науці США.

Публікації за темою дисертації. Основні положення та висновки дослідження знайшли відображення у 8 одноосібних публікаціях, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях та 1 методичні рекомендації.


371.13:371.315

Ж 72
Жиляєва, Юлія Миколаївна.

Застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Жиляєва Ю. М. ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 261, [5] с. : табл., граф. - Дод.: с. 180-226. - Бібліогр.: с. 227-261


Зміст:

Історичні передумови застосування методу проектів у професійній підготовці вчителя. - С.12-28

Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов. - С.28-53

Парадигми організації проектної діяльності. - С.53-61

Особливості змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. - С.63-81

Метод проектів у контексті професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов. - С.81-93

Модель готовності вчителя іноземних мов до професійно-педагогічної діяльності на засадах проектної діяльності як результат відповідної підготовки. - С.93-103

Програма експериментальної роботи та результати констатувального етапу експерименту. - С.106-119

Експериментальна технологія застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов. - С.119-162

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.162-173Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність експериментальної технології застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов.

Предмет дослідження: технологія застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов з урахуванням предметної спеціалізації.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів іноземних мов.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 13 публікаціях, серед яких 7 – у провідних фахових виданнях України, 3 – у збірниках наукових праць, 1 – у науково-періодичному виданні, 1 розділ монографії, 1 методичні рекомендації.
37(092):792.8.011.26"19.50-90"

Ж 73
Жиров, Олександр Анатолійович.

Розвиток української народної хореографії у мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Жиров ; наук. кер. А. М. Бойко ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2007. - 267,[4] с. : фотогр., табл. - Дод.: с. 184-234. - Бібліогр.: с. 235-267Зміст:

Соціально-педагогічні передумови відродження й розвитку народної хореографії в Україні як культурно-освітнього феномена в післявоєнний період. - С.14-34

Творчість видатних українських хореографів та її вплив на формування мистецько-педагогічної концепції К. Василенка. - С.35-62

Основні чинники та етапи становлення мистецько-педагогічної діяльності К. Василенка, її народознавчого спрямування. - С.62-86

Педагогічний досвід розвитку народної хореографії засобами фольклору в самодіяльних танцювальних ансамблях "Дніпро" і "Дарничанка". - С.90-123

Лексика українського народно-сценічного танцю і педагогічні прийоми її актуалізації та вдосконалення в творчій спадщині К. Василенка. - С.123-138

Розвиток К. Василенком української народної хореографії та систематизація його теоретико-педагогічних ідей на посаді першого завідувача кафедри хореографії Київського державного інституту культури. - С.138-161

Актуалізація педагогічних ідей та досвіду К. Василенка в сучасних умовах. - С.162-178
Анотація:

Мета дослідження – на основі систематизації в мистецько-педагогічній спадщині К. Василенка народознавчих ідей та узагальнення його творчої діяльності виявити внесок педагога-митця в розвиток української народної хореографії й здійснити актуалізацію його ідей та досвіду в сучасних умовах.

Предмет дослідження – народна хореографія в мистецько-педагогічній спадщині та творчій діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ ст.).

Об'єкт дослідження – мистецько-педагогічна спадщина та творча діяльність К. Василенка.


378:371.132

З-22
Залібовська-Ільніцька, Зоя Володимирівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / З. В. Залібовська-Ільніцька ; наук. кер. Н. Г. Сидорчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 250, [4] с. : табл. - Дод.: с. 189-210. - Бібліогр.: с. 211-250Зміст:

Історико-педагогічний аспект розвитку проблеми мовленнєвої комунікації як складової професійної підготовки майбутніх учителів. - С.13-34

Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.34-54

Базові поняття та категорії дослідження. - С.54-78

Особливості формування комунікативної компетентності молодшого школяра. - С.78-100

Обґрунтування структурних компонентів авторської технології. - С.107-141

Упровадження технології підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.141-166

Узагальнення результатів формувального етапу експерименту. - С.166-181
Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити технологію підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Предмет дослідження: технологія підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено в 17 одноосібних наукових працях, 2 праці у співавторстві, з них 1 – методичні рекомендації і монографія, 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 10 статей у збірниках наукових праць.
371.2.034(73)(091)

З-34
Зарва, Ольга Миколаївна.

Моральне виховання студентів вищих навчальних закладів США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Зарва ; наук. кер. В. М. Жуковський ; Нац. ун-т "Остроз. акад". - Острог, 2011. - 245 с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-221. - Дод.: с. 222-245Зміст:

Проблема морального виховання в сучасній американській вищій освіті як предмет наукового дослідження. - С.15-33

Стан морального виховання у вищих навчальних закладах США. - С.33-43

Роль світських та релігійних інститутів у становленні моральних цінностей американських студентів. - С.43-60

Модель реалізації процесу морального виховання американських студентів в навчальній діяльності. - С.63-76

Вплив навчальних програм на процес морального виховання студентів вищих навчальних закладів США. - С.76-108

Місце і роль дисциплін морально-етичного змісту в навчальному процесі американських закладів вищої освіти. - С.108-118

Методи формування морально-ціннісної системи виховання американських студентів на заняттях. - С.118-136

Основні напрями діяльності студентських організацій в реалізації процесу морального виховання американських студентів. - С.140-162

Моральне виховання студентів американських вищих навчальних закладів в умовах соціально-побутового життя у кампусі. - С.162-169

Методичні рекомендації використання американського досвіду у процесі морального виховання студентів в Україні. - С.169-175

Анотація:

Мета дослідження – здійснити аналіз процесу морального виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах США, дослідити його стан, виявити проблеми та визначити тенденції морального виховання в навчальній і позанавчальній роботі.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи й засоби морального виховання студентів американських вищих навчальних закладів у процесі навчальної і позанавчальної роботи.

Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах США.

Публікації: основні положення дисертаційного дослідження викладені у 14 публікаціях (з них 6 – у наукових виданнях).
378.046.4:355.237:327.56

З-38
Захарчишина, Юлія Михайлівна.

Педагогічні умови підготовки офіцерів збройних сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. М. Захарчишина ; наук. кер. О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 348, [7] с. : граф., табл. - Дод.: с. 187-308. - Бібліогр.: с. 309-348Зміст:

Підготовка до соціокультурної діяльності як педагогічна проблема. - С.12-42

Особливості соціокультурної діяльності миротворчого спрямування. - С.43-61

Структура соціокультурної компетентності офіцера-миротворця. - С.61-77

Педагогічні умови соціокультурної миротворчої підготовки офіцерів. - С.79-96

Модель підготовки офіцерів ЗСУ до соціокультурної діяльності миротворчого спрямування. - С.96-119

Експериментальна програма організації дослідження. - С.122-137

Методика проведення формувального етапу експерименту. - С.137-155

Динаміка формування миротворчої соціокультурної компетентності офіцерів ЗСУ. - С.155-180


Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність реалізації педагогічних умов професійної підготовки офіцерів ЗСУ до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст та методика підготовки офіцерів-миротворців Збройних Сил України до професійної соціокультурної діяльності.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка офіцерів Збройних Сил України.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 20 одноосібних наукових публікаціях, серед яких методичні рекомендації щодо підготовки офіцерів Збройних Сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях, 10 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 – у збірниках наукових праць і конференцій.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка