Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка5/13
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

378.6:33

І 23
Іванцова, Оксана Петрівна.

Застосування модульно-рейтингової системи у процесі фахової підготовки студентів економічних спеціальностей у коледжах [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Іванцова О. П. ; наук. кер. Антонова О. Є. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 249, [9] с. : рис., табл. - Дод.: с. 192-224. - Бібліогр.: с. 225-249


Зміст:

Дидактичні засади модульного навчання: історичний та порівняльний аспекти. - С.10-41

Аналіз основних понять дослідження у контексті модульно-рейтингового навчання. - С.41-60

Особливості фахової підготовки студентів економічних спеціальностей у коледжі. - С.60-72

Стан розробленості проблеми застосування модульної системи навчання у процесі фахової підготовки спеціалістів у коледжі. - С.75-91

Визначення умов впровадження модульно-рейтингового навчання на основі констатувального експерименту. - С.91-106

Теоретична модель побудови навчального процесу коледжу за модульно-рейтинговою системою навчання. - С.106-128

Програма експериментальної роботи. - С.131-150

Технологія впровадження модульно-рейтингової системи навчання у фаховій підготовці студентів коледжів. - С.150-175

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.175-187Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов та технології застосування модульно-рейтингової системи навчання у процесі фахової підготовки студентів економічних спеціальностей коледжів.

Предмет дослідження – технологія застосування модульно-рейтингової системи навчання у фаховій підготовці студентів економічних спеціальностей коледжів.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів економічних спеціальностей у коледжах.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 17 публікаціях автора, серед яких 2 навчально-методичні посібники, 10 статей, в тому числі 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 тези доповідей на наукових конференціях.
372.8(73)

І 18
Іванчук, Галина Петрівна.

Філософія для дітей у змісті початкової освіти Сполучених Штатів Америки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. П. Іванчук ; наук. кер. Н. С. Побірченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2008. - 193 с. : табл. - Дод.: с. 161-173. - Бібліогр.: с. 174-193Зміст:

Філософія як засіб розвитку особистості. - С.12-33

Американські філософські течії та їх вплив на зміст навчання в початковій школі. - С.33-69

"Філософія для дітей" як модель рефлексивної освіти. - С.69-89

Технологія реалізації навчальної програми "Філософія для дітей". - С.92-115

Інтелектуальний розвиток особистості та формування навичок миролюбства в контексті програми "Філософія для дітей". - С.116-134

Використання американського досвіду викладання "Філософії для дітей" в Україні. - С.134-155


Анотація:

Мета – проаналізувати теоретичні та прикладні аспекти навчання дітей філософствування в початковій школі США; виявлення можливостей творчого використання зарубіжного досвіду в навчально-виховному процесі українських шкіл.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи і технологія "Філософії для дітей" у Сполучених Штатах Америки.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес у початковій школі Сполучених Штатів Америки.

Основні результати дослідження висвітлені у 9 опублікованих працях, із них 9 написано без співавторів, зокрема: 6 статей опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 – тези у збірнику матеріалів науково-практичної конференції. Загальний обсяг особистого внеску – 7,8 авт. арк.


371:378

І 44
Ілліна, Ольга Володимирівна.

Формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Ілліна ; наук. кер. А. В. Іванченко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 214 с. : табл. - Бібліогр.: с. 170-186. - Дод.: с. 187-214Зміст:

Проблема організаторської діяльності вчителя й формування необхідних для неї умінь в історії педагогічної думки. - С.16-38

Аналіз проблеми формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності в психолого-педагогічній літературі. - С.39-72

Дослідження структури професійних умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.72-77

Моделювання процесу формування професійних умінь майбутніх учителів, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.77-94

Вивчення особливостей організаторської діяльності вчителів із різним рівнем педагогічної майстерності. - С.99-116

Критерії та рівні сформованості в студентів умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.116-131

Поетапне формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності на заняттях з педагогіки. - С.132-143Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати технологію формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності при вивченні педагогіки.

Об'єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до організаторської педагогічної діяльності.


378.147:811.111

К 17
Калінін, Вадим Олександрович.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / В. О. Калінін ; наук. кер. О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 299 с. : табл. - Бібліогр.: с. 174-198. - Дод.: с. 199-299Зміст:

Сутність професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. - С.11-26

Місце соціокультурної компетенції у структурі професійної компетентності вчителя іноземної мови. - С.26-45

Теоретичні засади формування соціокультурної компетенції як ключової складової професійної компетентності у вітчизняній та зарубіжній літературі. - С.46-54

Стан професійної підготовки вчителя: соціокультурний аспект . - С.57-67

Критерії та показники рівня професійної готовності вчителя до роботи у соціокультурному контексті. - С.68-80

Порівняльний аналіз сформованості рівня професійної компетентності. - С.81-101

Експериментальна програма організації дослідження. - С.104-116

Впровадження педагогічної технології у процес підготовки майбутнього вчителя. - С.116-143

Динаміка процесу формування професійної компетентності майбутнього вчителя. - С.143-168Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці педагогічної технології розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови для роботи у новому соціокультурному просторі.

Предметом дослідження є зміст, форми та методи формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур.

Об'єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.


377.36:33:004

К 21
Карлінська, Яніна Валеріївна.

Формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Я. В. Карлінська ; наук. кер. О. С. Березюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 268, [5] с. : рис., табл. - Дод.: с. 195-233. - Бібліогр.: с. 234-268


Зміст:

Формування інформаційної компетентності як наукова проблема. - С.13-34

Аналіз базових понять дослідження. - С.34-52

Педагогічні умови формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.52-77

Діагностика стану сформованості інформаційної компетентності у майбутніх економістів. - С.80-115

Модель формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.115-130

Навчально-методичне забезпечення формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів. - С.130-159

Організація і методика проведення дослідно-експериментальної перевірки моделі. - С.161-166

Узагальнення результатів педагогічного експерименту. - С.166-188

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін.

Предмет дослідження: зміст, методи, засоби формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка студентів економічного профілю.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено в 19 одноосібних публікаціях, серед яких – 5 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 10 – у збірниках наукових праць, 3 – у збірниках матеріалів конференцій та семінарів, 1 – методичні рекомендації.

378:51

К 26
Карплюк, Світлана Олександрівна.

Технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / С. О. Карплюк ; наук. кер. В. М. Єремєєва ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 270, [4] с. : табл. - Дод.: с. 176-239. - Бібліогр.: с. 240-270


Зміст:

Становлення та розвиток проблеми взаємонавчання: історико-педагогічний аспект. - С.11-36

Теоретичні та практичні підходи до організації колективного навчання в сучасній науковій літературі. - С.36-48

Категорія "взаємонавчання" та її місце у структурі педагогічних знань. - С.48-68

Обґрунтування технологічного підходу до розробки технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.70-95

Етапи реалізації технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.95-114

Психолого-педагогічні умови ефективного застосування розробленої авторської технології. - С.114-129

Визначення рівня підготовки вчителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.131-153

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.153-171

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи.

Предметом дослідження є зміст і технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи.

Об'єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів математики.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 19 одноосібних публікаціях автора, у тому числі 1 навчально-методичний посібник, 6 статей у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 6 статей у збірниках наукових праць, 6 - у збірниках матеріалів конференцій.

378.147-056.45

К 49
Клименюк, Юлія Михайлівна.

Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Клименюк Ю. М. ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 258, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 187-237. - Бібліогр.: с. 238-258


Зміст:

Сутність обдарованості як інтегральної характеристики особистості. - С.12-35

Інтелектуальна обдарованість: сутність, структура, ознаки. - С.35-55

Особливості прояву інтелектуальної обдарованості у молодшому шкільному віці та специфіка навчання інтелектуально обдарованих учнів. - С.55-76

Теоретичні підходи до визначення структури готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих учнів. - С.79-92

Модель готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих учнів та критерії оцінювання рівня сформованості її компонентів. - С.92-110

Вивчення стану готовності вчителів-практиків та студентів педагогічного факультету до роботи з інтелектуально обдарованими учнями (аналіз результатів констатувального етапу експерименту). - С.110-127

Організація експериментальної роботи щодо підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів. - С.130-134

Технологія підготовки студентів педагогічного факультету до роботи з інтелектуально обдарованими учнями. - С.134-159

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.159-182


Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні сутності, структури та специфіки інтелектуальної обдарованості молодшого школяра, визначенні структури готовності та розробці технології підготовки майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів.

Предмет дослідження: процес формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів на основі технологічного підходу.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкової школи.


37.061.235(477)"18"/"19"

К 55
Кобельська, Ольга Мирославівна.

Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кобельська О. М. ; наук. кер. Вихрущ Анатолій Володимирович ; Терноп. експерим. ін-т пед. освіти. - Житомир, 2009. - 237 с. : табл., схеми. - Дод.: с. 176-200. - Бібліогр.: с. 201-237Зміст:

Історіографічний огляд та джерельна база дослідження. - С.9-20

Просвітницька діяльність жіночих організацій Європи та Америки. - С.21-35

Ідейні засади просвітницької праці українських жіночих організацій. - С.38-67

Просвіта жінок як фактор національного розвитку та демократизації суспільства. - С.68-94

Заснування жіночими організаціями українських навчальних закладів. - С.97-118

Зміст, форми, методи, засоби просвітницької роботи жіночих організацій України. - С.119-151

Просвітницька праця українських жінок у діаспорі. - С.152-169
Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні та узагальненні ідейних засад українського жіночого просвітницького руху, розкритті змісту, форм, методів,засобів просвітницької діяльності жіночих організацій України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., їх ролі у розвитку національного шкільництва.

Предмет дослідження – ідейні засади, зміст, форми, методи, засоби просвітницької діяльності українських жіночих організацій на Україні визначеного періоду та їх внесок у розвиток національного шкільництва.

Об'єктом дослідження є просвітницька діяльність жіночих організацій України наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.

Публікації. Матеріали дослідження висвітлено в 11 одноосібних публікаціях, з них – 1 монографія, 1 спецкурс, 7 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у матеріалах конференцій.


374.7(410.1)

К 56
Коваленко, Світлана Миколаївна.

Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Коваленко С. М. ; наук. кер. Огієнко О. І. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2005. - 212 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 187-212Зміст:

Історичні передумови виникнення та основні етапи розвитку освіти дорослих в Англії. - С.14-42

Еволюція концепції освіти дорослих в англійській педагогічній думці. - С.42-65

Становлення системи державного регулювання освіти дорослих у ХХ столітті. - С.65-87

Провідні тенденції розвитку базової освіти дорослих. - С.93-108

Пріоритетні напрямки реформування системи професійної освіти дорослих. - С.109-138

Реалізація концепції освіти дорослих у системі вищої та післядипломної освіти. - С.138-163

Особливості неформальної освіти дорослих. - С.163-177Анотація:

Мета дослідження полягає в тому, щоб здійснити цілісний науковий аналіз розвитку освіти дорослих в Англії в останню чверть ХХ – на початку ХХІ століття; виявити ґенезу, структуру, провідні тенденції, динаміку реформування англійської системи освіти дорослих у досліджуваний період.

Предмет дослідження – провідні тенденції розвитку системи освіти дорослих в Англії в останню чверть ХХ – на початку ХХІ століття.

Об'єктом дослідження є система освіти дорослих в Англії.

Особистий внесок автора полягає в узагальненні та систематизації наукових матеріалів з проблеми розвитку освіти дорослих в Англії останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст. шляхом виявлення провідних напрямків державного реформування та основних тенденцій розвитку англійської системи освіти дорослих. У друкованих матеріалах, написаних у співавторстві, автором досліджено еволюцію деяких форм просвіти дорослого населення Англії в епоху Середньовіччя, а також окреслено шляхи реалізації освітньої політики англійського уряду у сфері вищої освіти.

165.612:316.61

К 56
Ковтун, Юрій Васильович.

Соціокультурний зміст українського традиціоналізму ХІХ - ХХ століть [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Ю. В. Ковтун ; наук. кер. В. І. Ярошовець ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 200 с. - Бібліогр.: с. 179-200


Зміст:

Традиція і традиціоналізм як предмет соціально-філософського аналізу. - С.10-44

Методологічні засади дослідження українського традиціоналізму. - С.45-50

Класичний і постнекласичний дискурс західноєвропейського традиціоналізму ХІХ - ХХ століття. - С.54-67

Соціокультурний зміст розуміння феномену традиції в російському традиціоналізмі ХІХ - ХХ ст. - С.67-94

Становлення українського традиціоналізму ХІХ - початку ХХ століття у контексті дослідження української соціокультурної традиції. - С.94-104

Соціокультурний зміст консерватизму і традиціоналізму у філософській спадщині В. Липинського. - С.107-116

Традиціоналізм як основа осмислення соціокультурного розвитку України у працях Ю. Липи. - С.116-136

Синкретичний зміст соціокультурного розвитку України у традиціоналізмі І. Лисяка-Рудницького. - С.137-158

Традиціоналізм як чинник збереження української соціокультурної ідентичності в умовах глобалізації. - С.158-167Анотація:

Мета і завдання дисертаційного дослідження полягає у здійсненні комплексного соціально-філософського аналізу соціокультурного змісту, структури й особливостей українського традиціоналізму ХІХ-ХХ століть.

Предметом дослідження є ґенеза соціокультурного змісту українського традиціоналізму ХІХ-ХХ століть.

Об'єктом дослідження є український традиціоналізм як напрямок соціально-філософського дискурсу.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою здобувача. Висновки та положення наукової новизни отримані автором на основі власних результатів, отриманих у процесі дослідження.


378.141

К 59
Козак, Тетяна Михайлівна.

Організаційно-педагогічні засади впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Козак Т. М. ; наук. кер. Кишакевич Юрій Львович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2007. - 272,[6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 173-199. - Дод.: с. 200-272


Зміст:

Історія і сутність Болонського процесу та його роль у створенні європейського освітнього простору. - С.12-21

Дослідження систем організації навчального процесу у вищих навчальних закладах окремих країн та їх порівняльний аналіз. - С.21-60

Інтеграція української освіти в європейський освітній простір та проблеми нормативного забезпечення впровадження кредитно-модульної системи. - С.60-82

Організаційно-методичні завдання реалізації кредитно-модульної системи. - С.85-116

Психолого-педагогічні аспекти учіння студентів вищих педагогічних навчальних закладів в умовах інноваційної технології навчання. - С.117-124

Професійно-педагогічна діяльність викладача в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - С.124-131

Посилення ролі студентського самоврядування в умовах кредитно-модульної системи. - С.132-136

Проблеми формування та контролю професійної компетентності майбутнього педагога. - С.136-145

Характеристика вибіркової сукупності за соціальними даними та результатами вхідного контролю. - С.148-157

Порівняльна оцінка контрольної та експериментальної груп на різних етапах дослідження. - С.157-167

Анотація:

Мета дослідження полягає у розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці організаційних та педагогічних засад упровадження та ефективного функціонування кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах України.

Предметом дослідження є організаційно-педагогічні засади впровадження КСМ, умови її ефективного функціонування.

Об'єктом дослідження є кредитно-модульна система (КСМ) у вищих педагогічних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.


159.923.2:303.094.4:316.32

К 59
Козловець, Микола Адамович.

Національна ідентичність у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Козловець М. А. ; наук. консультант Губерський Леонід Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2010. - 444 с. - Бібліогр.: с. 400-444
Зміст:

Проблема ідентичності в історії соціально-філософської думки. - С.18-38

Ідентичність: поняття, структура і форми. - С.38-59

Національна ідентичність як соціокультурний феномен. - С.59-86

Глобалізація: витоки, сутність і ключові риси. - С.91-111

Глобалізація як чинник де/реконструкції національної ідентичності. - С.111-133

Глобалізований світ: національна ідентичність versus мультикультурна ідентичність. - С.133-152

Світовий комунікативний простір і процеси національної ідентифікації. - С.152-169

Глобальні міграційні процеси і національна ідентичність. - С.169-189

Глобальне суспільство і транснаціональна ідентичність. - С.194-212

Особливості функціонування національної держави в сучасному світі. - С.212-235

Глобалізація і трансформація національного суверенітету. - С.235-251

Європейський політичний проект і діалектика національної ідентичності. - С.255-272

Європоцентризм як метаідеологія Заходу. Європейська ідентичність: ідеологія і практика. - С.272-310

Державна самоідентифікація українців в умовах глобалізації. - С.313-331

Українська культура як основа національного буття в глобалізованому світі. - С.331-347

Мова й національне самоусвідомлення. - С.347-360

Світове українство: актуальні проблеми та механізм збереження національної ідентичності. - С.360-372

Культурно-цивілізаційна самоідентифікація українців у глобалізованому світі. - С.372-391

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка