Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка6/13
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є соціально-філософський аналіз і концептуалізація процесів трансформації національної ідентичності в умовах глобалізації, дослідження національної ідентифікації українців у глобалізованому світі.

Предметом дослідження є національна ідентичність в контексті глобалізації, яка зазнає трансформацій в умовах глобалізаційних процесів.

Об'єктом дослідження є національна ідентичність як соціально-культурний феномен.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною аналітичною роботою. Всі результати отримані безпосередньо автором, а наукові праці виконано без участі співавторів.
378:373.31

К 60
Колесник, Наталія Євгенівна.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Колесник Н. Є. ; наук. кер. Вітвицька С. С. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 335,[3] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 184-213. - Дод.: с. 214-335Зміст:

Сутність та взаємозв'язок базових понять дослідження. - С.11-27

Наукові підходи до організації художньо-технічної творчості у початковій школі. - С.27-54

Художньо-технічний компонент у змісті професійної освіти вчителя. - С.54-75

Зміст та структура підготовки вчителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.77-92

Критеріальні характеристики готовності майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.92-104

Програма та методика констатувального етапу експерименту. - С.106-131

Технологія поетапної підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.131-162

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.162-178


Анотація:

Мета дослідження – розробити та застосувати у навчально-виховному процесі модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів; перевірити ефективність технологій, які забезпечують оптимальну підготовку майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів.

Предмет дослідження – зміст і технологія підготовки майбутніх учителів до організації художньо-технічної творчості учнів у початковій школі.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка вчителів початкових класів.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 16 наукових праць, з них 13 – одноосібні, зокрема 1 методичні рекомендації, 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 статей у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій.

371.325.6

К 65
Копил, Галина Олексіївна.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Копил Г. О. ; наук. кер. Козлакова Галина Олексіївна ; Ін-т вищ. освіти, Акад. пед. наук України. - К., 2007. - 246, [2] с. : табл. - Бібліогр.: с. 179-209. - Дод.: с. 210-246


Зміст:

Сутність і структура професійної компетентності фахівця з міжнародної економіки. - С.13-29

Інтеркультурологічна компетенція – системоутворювальний чинник професійної компетентності фахівця з міжнародної економіки. - С.29-51

Психолого-педагогічні умови формування інтеркультурологічної компетенції у майбутніх фахівців з міжнародної економіки. - С.51-71

Дидактична роль технічних засобів навчання у формуванні професійної компетентності студентів при вивченні іноземних мов. - С.71-83

Організація і проведення експериментального дослідження. - С.86-103

Діагностика інтеркультурологічної компетенції фахівця з міжнародної економіки. - С.103-121

Реалізація моделі формування інтеркультурологічної компетенції фахівця з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов. - С.121-124

Застосування друкованих джерел для формування інтеркультурологічної компетенції. - С.124-131

Аудіювання як засіб формування інтеркультурологічної компетенції. - С.131-140

Використання відеозасобів у формуванні інтеркультурологічної компетенції. - С.140-147

Застосування комп'ютерних технологій у формуванні інтеркультурологічної компетенції. - С.147-159

Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.159-169

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити педагогічні умови, форми і методи, що забезпечують формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов.

Предмет дослідження - формування інтеркультурологічної компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки як системоутворювального чинника їхньої професійної компетентності.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов.371.2:355.332

К 67
Корнійчук, Юрій Григорович.

Формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Корнійчук Ю. Г. ; наук. кер. Вітвицька Світлана Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 284 с. : табл. - Дод.: с. 176-254. - Бібліогр.: с. 255-284


Зміст:

Виховання в системі військової освіти: історико-педагогічний аспект. - С.12-31

Сучасні наукові підходи до проблеми формування готовності майбутніх офіцерів щодо організації виховної діяльності у середовищі військовослужбовців. - С.31-51

Аналіз категоріально-понятійного апарату дослідження. - С.51-69

Військовослужбовці строкової служби як об'єкт виховного впливу у військовому підрозділі. - С.72-88

Структура, критерії та рівні готовності майбутнього офіцера до здійснення виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.88-107

Програма експериментального дослідження готовності майбутніх офіцерів до організації процесу виховання у середовищі військовослужбовців строкової служби. - С.110-138

Технологізація процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів до організації виховного процесу в середовищі військовослужбовців строкової служби. - С.138-157

Аналіз результатів формувального етапу педагогічного експерименту. - С.157-168

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх офіцерів.

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 одноосібних наукових праць, серед яких 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та 5 – у матеріалах науково-практичних конференцій.
378.094:37.013

К 68
Королюк, Олена Миколаївна.

Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Королюк О. М. ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 228, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 172-198. - Бібліогр.: с. 199-228Зміст:

Самостійна робота студентів коледжів як педагогічна проблема. - С.12-32

Сучасні наукові підходи до організації продуктивної самостійної роботи. - С.32-53

Науково-педагогічні основи диференціації самостійної роботи. - С.53-67

Аналіз індивідуально-типологічних властивостей студентів коледжів. - С.70-93

Особливості самостійної роботи студентів технічних коледжів під час вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. - С.93-105

Педагогічні умови диференціації самостійної роботи студентів. - С.105-119

Програма та методика констатувального етапу експерименту. - С.122-140

Організація диференційованої самостійної роботи студентів технічних коледжів у процесі вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. - С.140-156

Аналіз результатів дисертаційного дослідження. - С.156-167
Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність моделі диференціації самостійної роботи студентів технічних коледжів у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу.

Предметом дослідження є організація диференційованої самостійної роботи студентів, яка забезпечує її продуктивність у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін у коледжах технічного спрямування.

Об'єкт дослідження – самостійна робота студентів коледжів технічного профілю.37(091)(477.4)"18"

К 72
Костюк, Оксана Юріївна.

Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині (ХІХ - поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Костюк О. Ю. ; наук. кер. Жуковський В. М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад". - Острог, 2007. - 281, [3] с. : табл., фотогр. - Дод.: с. 186-256. - Бібліогр.: с. 256281Зміст:

Аналіз стану наукової розробки проблеми релігійної освіти на Волині у вітчизняній та зарубіжній літературі. - С.11-22

Суспільно-політичні передумови та культурно-історичний контекст становлення та розвитку релігійної освіти на Волині. - С.22-36

Освітня реформа 1804 р. та її вплив на становлення та розвиток релігійної освіти на Волині. - С.36-54

Організаційно-педагогічні умови становлення та розвитку початкової релігійної освіти. - С.56-85

Навчально-виховний процес у початкових релігійних навчальних закладах. - С.85-116

Організація навчання та виховання у середніх духовних навчальних закладах. - С.121-162

Середня духовна жіноча освіта в системі релігійної освіти на Волині. - С.162-177
Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні організаційно-педагогічних засад релігійної освіти у навчальних закладах Волині у ХІХ – на початку ХХ ст., розкритті її змісту, форм і методів, а також у визначенні етапів її становлення та розвитку.

Предмет дослідження: зміст, форми, методи та етапи розвитку релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження: освіта на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 10 авторських публікаціях, з них: 6 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, затверджених ВАК України та методичні рекомендації до спецкурсу "Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст."
371.13(3):37.064.2

К 72

Костюшко, Юрій Олексійович.

Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Костюшко Ю. О. ; наук. кер. Семиченко В. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 258 с. : табл. - Бібліогр.: с. 177-180. - Дод.: с. 181-258Зміст:

Аналіз підходів до визначення сутності міжособистісної взаємодії як педагогічна проблема. - С.11-26

Категорійний аналіз базових понять дослідження. - С.26-39

Характеристика особливостей міжособистісної взаємодії педагога з дітьми у ситуації конфлікту. - С.39-62

Прийняття рішень педагогом в умовах ситуації конфлікту. - С.62-81

Аналіз стану підготовки майбутніх педагогів до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту. - С.85-104

Технологія підготовки студентів до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту. - С.104-146

Узагальнення результатів формуючого експерименту. - С.146-174
Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально впровадити у навчальний процес технологію поетапного формування у майбутніх учителів функцій, необхідних для реалізації індивідуального підходу до міжособистісної взаємодії з учнями в ситуації педагогічного конфлікту.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування індивідуального підходу щодо реалізації конструктивних стратегій міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії з дітьми.

Особистий внесок автора полягає у виділенні та обґрунтуванні основних напрямів дослідження міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту; визначенні базових понять "конфлікт", "ситуація конфлікту"; побудові та експериментальній перевірці моделі й технології підготовки майбутніх педагогів до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту.

37.034(73)

К 77
Кравець, Наталія Леонідівна.

Організація профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кравець Н. Л. ; наук. кер. Сметанський Микола Іванович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2007. - 186, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 165-168. - Бібліогр.: с. 169-186Зміст:

Профільне навчання як педагогічна проблема. - С.11-15

Проблеми профільного навчання у зарубіжній педагогіці. - С.15-43

Проблеми профільного навчання у вітчизняній педагогічній науці та практиці. - С.43-67

Передумови становлення та розвитку профільного навчання у гімназіях Німеччини. - С.67-85

Аналіз теоретичних основ профільного навчання старшокласників у гімназіях Німеччини. - С.85-103

Завдання і основні шляхи реалізації профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.105-122

Організаційно-педагогічні умови профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.122-130

Аналіз ефективності профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.130-139

Методичні рекомендації щодо використання досвіду організації профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини в старшій школі України. - С.139-159
Анотація:

Мета дослідження: проаналізувати та узагальнити зміст, форми, методи, організаційно-педагогічні умови профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини та можливості його використання у вітчизняній освітній практиці.

Предмет дослідження: зміст, форми, методи, організаційно-педагогічні умови профільного навчання в старших класах гімназій Німеччини.

Об'єкт дослідження: профільне навчання у гімназіях Німеччини.

Публікації за темою дисертації. Основні положення та висновки дослідження знайшли відображення у 6 одноосібних публікаціях, з них 5 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.

37.014=411.16(477)

К 83
Кротік, Наталія Леонідівна.

Становлення і розвиток єврейської освіти в Україні (20-30 рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кротік Н. Л. ; наук. кер. Тронько Петро Тимофійович ; Поділ. держ. аграрно-тех. ун-т. - Кам'янець-Поділ., 2007. - 274, [42] с. : табл. - Бібліогр.: с. 195-244. - Дод.: с. 244-274, [42]Зміст:

Історіографія проблеми. - С.14-34

Становлення та розвиток мережі єврейської загальноосвітньої школи. - С.34-54

Організаційно-педагогічні умови розвитку мережі професійної освіти євреїв. - С.54-68

Рідна мова як основа функціонування єврейської школи. - С.73-87

Діяльність органів державної влади та ініціатива єврейської інтелігенції у створенні національного підручника. - С.87-94

Вчительські кадри в системі єврейської освіти. - С.94-99

Формування типів і видів шкіл єврейського освітнього простору. - С.100-106

Управління єврейською 7-річною трудовою школою та режим її роботи. - С.106-113

Організація навчально-виховного процесу та його методичне забезпечення. - С.113-126

Єврейська освіта в Україні в умовах згортання політики українізації. - С.130-151

Політичні репресії в системі єврейської освіти України. - С.151-162

Сучасна державна політика щодо освіти національних меншин. - С.167-174

Освітньо-виховна діяльність загальноосвітніх шкіл з єврейською мовою навчання в умовах полікультурного суспільства. - С.174-183Анотація:

Метою дослідження є виявлення особливостей діяльності органів державної влади, громадськості, колективів єврейських шкіл в період здійснення політики коренізації, його проекція на вирішення проблем якісної освіти національних меншин в незалежній Україні.

Предмет дослідження – становлення і розвиток єврейської освіти в Україні у 20-30-х роках ХХ століття.

Об'єкт дослідження – процес розвитку освіти національних меншин в Україні.371(09):74.5:26.891

К 84
Круковська, Ірина Миколаївна.

Становлення і розвиток медичної освіти на Волині (ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Круковська І. М. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 259, [3] с. : табл. - Дод.: с. 179-231. - Бібліогр.: с. 232-259Зміст:

Історіографія та джерела дослідження. - С.13-21

Медична освіта на Волині в контексті її розвитку у Західній Європі та Російській імперії. - С.21-37

Політичні, соціокультурні та економічні умови становлення медичної освіти на Волині. - С.37-54

Медична допомога та освіта у Західній Волині (10-30 рр. ХХ ст.). - С.54-64

Організаційні засади навчальної діяльності в освітньо-медичних установах. - С.67-87

Становлення змісту освіти у медичних закладах. - С.87-108

Утвердження засобів, форм та методів навчання у медичних освітніх установах. - С.108-131

Організація виховної та позаурочної діяльності учнів у закладах медичної освіти. - С.131-142

Професійна та науково-методична діяльність викладачів-лікарів з Волині. - С.145-158

Роль громадських об'єднань у поширенні санітарно-гігієнічних знань серед людності Волині. - С.158-173

Анотація:

Мета дисертаційної роботи полягала у виявленні організаційно-педагогічних умов, змісту, форм і методів медичної освіти на Волині, визначенні етапів, тенденцій і суперечностей її становлення та розвитку в ХІХ – 30-х роках ХХ століття.

Предмет дослідження – процес становлення медичної освіти як складової освітньо-професійної системи Волині в ХІХ – 30-х роках ХХ століття.

Об'єкт дослідження – підготовка медичних працівників в Україні.

Публікації. Результати дослідження знайшли своє відображення у дванадцяти одноосібних публікаціях, з яких 6 надруковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України та в 1 навчально-методичному посібнику.

37.018.3(477)"19"

К 90
Кульчицький, Віталій Йосипович.

Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половина ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кульчицький В. Й. ; наук. кер. Вихрущ Анатолій Володимирович ; Терноп. експерим. ін-т пед. освіти. - Тернопіль, 2009. - 242, [6] с. : табл. - Дод.: с. 181-217. - Бібліогр.: с. 218-242


Зміст:

Соціально-економічні, політичні та культурно-просвітницькі передумови виникнення і діяльності організацій національного спрямування України у першій половині ХХ століття. - С.11-36

Проблеми виховання молоді в працях ідеологів організацій національного спрямування. - С.36-54

Агітаційно-пропагандистська виховна робота організацій національного спрямування серед населення України. - С.58-85

Освітньо-виховна діяльність організацій національного спрямування та їхній вплив на формування патріотичного світогляду молоді. - С.85-125

Художньо-поетична творчість як засіб формування свідомості молоді в організаціях національного спрямування. - С.129-151

Основні прогресивні ідеї та суперечності виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування з позицій системного підходу. - С.151-171

Анотація:

Мета дослідження: виявити основні тенденції освітньо-виховної роботи об'єднань національного спрямування; здійснити системний аналіз виховного процесу, обґрунтувати взаємозв'язок форм і методів патріотичного виховання молоді.

Предмет дослідження: зміст, форми і методи виховання молоді в діяльності українських організацій національного спрямування в першій половині ХХ століття.

Об'єкт дослідження: процес національного виховання молоді в Україні у першій половині ХХ ст.

Особистий внесок здобувача у науковій статті, опублікованій у співавторстві із Л. Дерев'яною, у характеристиці специфіки національного виховання; а також у навчальному та навчально-методичному посібниках, де висвітлено особливості історико-педагогічного процесу (особистий внесок дисертанта – тема 10 "Шкільництво в Україні у другій половині ХІХ – початок ХХ ст.", тема 11 "Освіта в Україні в період російської революції 1917 року" і тема 12"Педагогічні погляди відомих педагогів").
371(09)477.8

Л 37
Левицька, Людмила Ярославівна.

Етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогіці Галичини (1919-1939 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Левицька Л. Я. ; наук. кер. Чепіль Марія Миронівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2007. - 229, [6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-212. - Дод.: с. 213-229Зміст:

Ступінь наукової розробки проблеми. - С.11-28

Характер як предмет вітчизняної і зарубіжної педагогіки. - С.28-53

Передумови розвитку проблеми виховання характеру в Галичині у міжвоєнний період. - С.53-68

Дефініція "характер" в українській педагогіці Галичини. - С.71-86

Етнопсихологічні особливості українців та їх урахування у вихованні характеру дитини. - С.86-102

Етнопедагогічні уявлення українських педагогів Галичини про самовиховання як основу творення характеру. - С.102-115

Народно-педагогічні методи і засоби виховання характеру дитини в українській родині (1919-1939 рр.). - С.119-134

Праця як важливий народний засіб виховання характеру в українській педагогічній думці Галичини міжвоєнного періоду. - С.134-145

Чинники виховання характеру в етнічному середовищі Галичини міжвоєнного періоду. - С.145-167

Творче використання історичного досвіду виховання характеру української дитини у сучасних умовах. - С.167-176


Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати етнопедагогічні засади, методи і засоби виховання характеру в творчій спадщині українських педагогів Галичини міжвоєнного періоду і визначити можливості творчого використання історичного досвіду в сучасних умовах.

Предмет дослідження – етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогічній думці Галичини (1919-1939 рр.).

Об'єкт дослідження – теорія і практика виховання української молоді в Галичині (1919-1939 рр.).

Публікації. Матеріали дослідження висвітлено в 11 авторських публікаціях; з них – 1 монографія, 8 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, 2 – у матеріалах конференцій

215

Л 54
Лещенко, Альона Михайлівна.

Релігійна віра як форма світовідчуття [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Лещенко А. М. ; наук. кер. Богачевська І. В. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 194 с. - Бібліогр.: с. 171-194


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка