Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка7/13
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Зміст:

Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.11

Стан дослідження феномену релігійної віри в науковій літературі та богослов'ї. - С.12-43

Методологія та методика філософсько-релігієзнавчого аналізу релігійної віри. - С.43-54

Співвідношення світовідчуття та релігійної віри. - С.56

Феномен світовідчуття і його соціально-психологічні вияви. - С.57-72

Предмет, структура та механізми функціонування релігійної віри. - С.72-96

Роль емоційно-чуттєвої складової у формуванні релігійної віри. - С.98-127

Принципи екстраполяції релігійних ідей в психіку віруючого. - С.127-136

Механізми активізації емоційно-психологічної складової релігійної віри. - С.138

Активізація психічних складових релігійної віри через сакральне мистецтво. - С.139-148

Емоційно-психологічний вплив символу на формування релігійної віри. - С.148-164Анотація:

Мета дослідження обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у комплексному дослідженні сутності, визначенні рушіїв і детермінант формування релігійної віри як форми світовідчуття.

Предмет дисертаційного дослідження – релігійна віра як форма світовідчуття у християнській традиції.

Об'єктом дисертаційного дослідження є релігійна віра як складова християнського світогляду.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою. Висновки і положення, які мають наукову новизну, зроблені самостійно на основі результатів, отриманих автором у процесі дослідження.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження опубліковані у 5 статтях у фахових наукових виданнях і 5 тезах виступів на наукових конференціях.

.
37(091)(477):811.1

Л 64
Литньова, Тамара Вікторівна.

Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Литньова Т. В. ; наук. кер. Мисечко Ольга Євгенівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 258, [3] с. : табл. - Дод.: с. 191-219. - Бібліогр.: с. 220-258


Зміст:

Стан дослідженості проблеми в історико-педагогічному аспекті. - С.13-26

Особливості розвитку змісту загальної середньої освіти у період 30-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. - С.26-50

Цільовий компонент навчання іноземних мов у змісті іншомовної освіти. - С.50-75

Становлення цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі на етапі запровадження обов'язкового вивчення іноземної мови (1930-ті рр.). - С.78-93

Розробка цільового компонента навчання іноземної мови у роки війни та під час повоєнного відновлення системи шкільної освіти (1940-і – тпочаток 1950-х рр.). - С.93-115

Перегляд цілей навчання іноземної мови в умовах шкільних реформ (1956 - перша половина 1980-х років). - С.115-139

Особливості розвитку цілей навчання іноземної мови у період творення національної загальноосвітньої школи в Україні (друга половина 1980-х – 1990-ті рр.). - С.139-163

Трансформація цілей навчання іноземної мови в контексті компетентісного підходу до мовної освіти (початок ХХІ ст.). - С.163-184

Анотація:

Мета дослідження – розкрити зміст і з'ясувати основні тенденції розвитку цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі протягом 30-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. у зв'язку з формуванням змісту загальної середньої освіти.

Предметом дослідження є цільовий компонент у змісті навчання іноземної мови в загальноосвітній школі визначеного дослідженням періоду.

Об'єктом дослідження є процес навчання іноземних мов у вітчизняній школі у період 30-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 11 одноосібних публікаціях, 7 з яких надруковані у фахових наукових виданнях ВАК України та в 1 методичних рекомендаціях.
372.878:37.036:159.954

Л 86
Луценко, Віктор Васильович.

Формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами комп'ютерних технологій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Луценко В. В. ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 252, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 181-217. - Бібліогр.: с. 218-252Зміст:

Сутнісні характеристики творчої активності. - С.13-34

Особливості творчої активності майбутнього вчителя музики. - С.34-53

Структура творчої активності майбутнього вчителя музики. - С.53-68

Використання інформаційних технологій в освіті. - С.70-80

Застосування музично-комп'ютерних технологій у підготовці майбутнього вчителя музики. - С.80-96

Обґрунтування моделі формування творчої активності майбутнього фахівця засобами музично-комп'ютерних технологій. - С.96-112

Дослідження сформованості творчої активності студентів засобами музично-комп'ютерних технологій. - С.114-139

Методика формування творчої активності студентів у процесі використання музично-комп'ютерних технологій. - С.139-158

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.158-174
Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити модель формування творчої активності студентів засобами музично-комп'ютерних технологій.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами музично-комп'ютерних технологій у процесі фахової підготовки.

Об'єкт дослідження – процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів музики.

Публікації. З проблеми дослідження опубліковано 11 наукових праць (усі одноосібні), з яких 7 – у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 навчально-методичний посібник до спецкурсу "Основи сучасного аранжування на комп'ютері".


378.14(477)

М 13
Мазурок, Володимир Григорович.

Формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійної підготовки студентів технічного коледжу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Мазурок В. Г. ; наук. кер. Обозний Василь Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 250, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 187-204. - Дод.: с. 205-250Зміст:

Розвиток теоретичних підходів до еколого-економічної освіти. - С.15-37

Взаємозв'язок екологічної та економічної освіти. - С.37-49

Значення екологічного і економічного компонентів освіти у підготовці молодших спеціалістів. - С.49-55

Компоненти еколого-економічного змісту в курсах дисциплін природничого циклу. - С.65-66

Аналіз навчальних програм та аналіз підручників. - С.66-80

Поняття еколого-економічного змісту в курсах природничих дисциплін в технічному коледжі. - С.80-98

Система понять еколого-економічного змісту в курсах дисциплін природничого циклу. - С.98-106

Методика формування понять еколого-економічного змісту. - С.106-125

Методика і результати констатувального експерименту. - С.131-144

Формування системи понять еколого-економічного змісту в ході експериментального навчання. - С.144-166

Аналіз результатів експериментальної роботи. - С.166-180
Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель та поетапну методику формування системи еколого-економічних понять у студентів технічного коледжу.

Предмет дослідження становлять зміст, форми та методи, прийоми формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійно орієнтованої підготовки студентів технічного коледжу.

Об'єктом дослідження є процес професійно орієнтованої еколого-економічної підготовки студентів технічного коледжу.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 8 публікаціях автора (6 одноосібних), з яких 4 – у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.
378.018:004.773

М 21
Малярчук, Олена Валентинівна.

Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Малярчук О. В. ; наук. кер. Сейко Н. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 299 с. - Дод.: с. 189-256. - Бібліогр.: с. 257-299Зміст:

Головні науково-теоретичні підходи до аналізу проблеми дистанційної освіти. - С.12-39

Розвиток дистанційної освіти у ХІХ – на початку ХХІ століття. - С.39

Етапи розвитку дистанційних форм навчання у світі. - С.39-51

Провідні світові моделі дистанційного навчання. - С.51-60

Технологічні характеристики дистанційної форми навчання. - С.60-69

Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження. - С.69-83

Сутність та характеристики вищої гуманітарної освіти в США. - С.87-106

Моделі та загальні стандарти дистанційного навчання в США. - С.106-123

Тьютор у системі кадрового забезпечення дистанційної освіти в США. - С.127-144

Організаційно-методичні та технологічні засади дистанційного навчання у системі вищої гуманітарної освіти США. - С.144-159

Інформаційні та комунікаційні технології в системі дистанційного навчання США. - С.159-168

Можливості впровадження досвіду організації дистанційного навчання у системі гуманітарної вищої освіти США в практику діяльності вітчизняних гуманітарних ВНЗ. - С.168-178

Анотація:

Мета дослідження – комплексне вивчення теоретичних засад, змісту та організаційно-методичного забезпечення дистанційного навчання у Сполучених Штатах Америки задля використання його позитивного досвіду в системі вищої гуманітарної освіти України.

Предмет дослідження – зміст та організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання у системі вищої гуманітарної освіти США.

Об'єкт дослідження – дистанційне навчання у системі вищої гуманітарної освіти США.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 14 публікаціях.
159.922.4(477):303.09:323.11(477)

М 25
Марасюк, Сергій Станіславович.

Національне самовизначення українського народу: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Марасюк С. С. ; наук. кер. Глотов Борис Борисович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 178 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 158-174. - Дод.: с. 175-178Зміст:

Національне самовизначення народу: особливості соціально-філософського дослідження. - С.9-38

Методологічні засади дослідження. - С.38-46

Чинник поліетнічності у формуванні української нації. - С.49-67

Вплив іноетнічного чинника на українське націєтворення. - С.67-81

Аналіз українського національного характеру та ментальності еліти як детермінант національного самовизначення українського народу. - С.81-106

Поліцентрична модель національного самовизначення українства. - С.108-130

Самовизначення української нації у контексті етноцентричної моделі її самоорганізації. - С.130-149
Анотація:

Мета роботи полягає у дослідженні соціально-філософських аспектів національного самовизначення українського народу, з'ясуванні перспективних моделей самоорганізації української нації.

Предмет дослідження – національне самовизначення українського народу в контексті реалізації перспективних моделей його самоорганізації.

Об'єкт дослідження – процес національного самовизначення українського народу.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації за темою дисертації. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані в 11 статтях, з них 4 – у наукових фахових виданнях України.


27-9"01/07"-284

М 29
Мартич, Руслана Василівна.

Інтерпретація сутності живого у філософії східної патристики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мартич Р. В. ; наук. кер. Стадник Микола Миколайович ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2011. - 195 с. - Бібліогр.: с. 178-195Зміст:

Уявлення про живе як складова східнохристиянських учень. - С.10-19

Різноманітні підходи до визначення сутності живого. - С.19-42

Уявлення про живе в античній філософії. - С.45-62

Концептуалізація уявлень про живе в східнохристиянських вченнях. - С.62-106

Місце та роль людини в контексті ієрархізації живого. - С.109-133

Сприйняття східнопатристичних уявлень про живе в сучасному православному дискурсі. - С.133-170


Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є здійснення реконструкції східнопатристичних уявлень про сутність живого та з'ясування їх особливостей.

Предметом дослідження є трактування сутності живого та його особливостей у східнохристиянських ученнях.

Об'єктом дослідження є релігійні та філософські вчення мислителів східної патристики ІІ-VІІІ століття.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійної роботи здобувача. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно.

Публікації. Основні положення і зміст дисертації знайшли відображення у шести публікаціях автора, у фахових наукових виданнях, що відповідають вимогам ВАК України; як результат участі у наукових конференціях опубліковано тези восьми доповідей.
378.6:355

М 31
Маслак, Людмила Петрівна.

Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Маслак Л. П. ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 323, [5] с. : табл., рис., граф. - Дод.: с. 189-288. - Бібліогр.: с. 289-323Зміст:

Професійна компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема в умовах євроінтеграційних освітніх процесів. - С.11-40

Культурологічна компетентність офіцера радіоінженерної спеціальності як складова професійної компетентності. - С.40-68

Обґрунтування педагогічних умов формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки. - С.70-84

Модель формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.84-107

Експериментальна програма організації дослідження. - С.109-137

Технологія формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.137-163

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.163-182
Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити модель та технологію формування культурологічної компетентності у майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст та технологія формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутнього офіцера.

Особистий внесок здобувача в розробці навчально-методичного посібника "Формування іншомовної компетентності військовослужбовців за системою STANAG – 6001", підготовленого у співавторстві з кандидатом психологічних наук А. В. Чирвою, полягає в обґрунтуванні технології формування іншомовної компетенції як складової культурологічної компетентності військовослужбовців і підготовці методичних рекомендацій та зразків планів-конспектів занять викладачів Міжнародної вищої школи збройних сил Канади.
7:27-5:2-274.4

М 48
Мельничук, Максим Святославович.

Особливості трансформації ролі мистецтва в християнському культі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мельничук М. С. ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. філос. - Житомир, 2011. - 197 с. - Бібліогр.: с. 180-197


Зміст:

Взаємодія релігії та мистецтва як об'єкт наукової рефлексії. - С.12-32

Стан дослідження особливостей трансформації ролі мистецтва у християнському культі. - С.32-49

Сутнісна роль символу, ідеалу та канону в релігійному мистецтві. - С.49-60

Сугестивно-вербальні естетичні функції мистецтва в богослужінні. - С.62-73

Роль музичного мистецтва у системі християнського культу. - С.73-84

Функціональне навантаження живопису у християнському культі. - С.84-116

Особливості впливу церковної архітектури як стрижневого елемента ритуалізації культових дійств на почуття віруючих. - С.116-129

Трансформація релігійного мистецтва у сучасному католицизмі. - С.131-154

Особливості відродження мистецької складової у культі сучасного православ'я. - С.154-165

Особливості трансформації мистецтва в культовій практиці сучасного протестантизму. - С.165-174

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є здійснення структурно-функціонального аналізу особливостей трансформації ролі мистецтва у християнському культі та виявлення механізмів його сугестивного впливу на свідомість віруючих у контексті взаємодії релігії й мистецтва.

Предмет дослідження становлять особливості трансформації ролі релігійного мистецтва в християнстві у контексті синхронічного та діахронічного підходів.

Об'єктом дослідження є християнський релігійний культ та релігійне мистецтво.

Публікації. Результати дослідження опубліковані у 8 працях: 3 статтях у фахових виданнях, визнаних ВАК України, 5 збірниках матеріалів наукових конференцій.

37.013.74(1-87)

М 60
Мілютіна, Ольга Костянтинівна.

Полікультурна освіта учнів середньої загальноосвітньої школи у Великій Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Мілютіна О. К. ; наук. кер. Лавриченко Н. М. ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів, 2008. - 260 с. : табл. - Дод.: с. 205-235. - Бібліогр.: с. 236-260Зміст:

Тенденції розвитку полікультурної освіти школярів у сучасному світі. - С.12-38

Полікультурна освіта молоді шкільного віку в європейському просторі. - С.38-66

Соціальні і педагогічні умови розвитку полікультурної освіти учнів у школах Великої Британії. - С.66-88

Полікультурна освіта як складова Національного курікулуму Великої Британії. - С.92-124

Педагогічні методи і організаційні форми полікультурної освіти учнів у школах Великої Британії. - С.124-144

Підготовка британських вчителів до фахової діяльності за умов полікультурного освітнього простору. - С.144-165

Порівняльний аналіз педагогічних підходів до полікультурної освіти школярів в Україні і Великій Британії. - С.165-192
Анотація:

Мета дослідження – вивчити й узагальнити педагогічний досвід, нагромаджений науковцями і вчителями-практиками Великої Британії у галузі полікультурної освіти школярів, обґрунтувати доцільність застосування елементів цього досвіду у вітчизняній школі.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи полікультурної освіти учнів середніх загальноосвітніх шкіл у Великій Британії.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес у середніх загальноосвітніх школах Великої Британії.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних статтях автора, з яких 1 монографія, 1 стаття у фаховому журналі, 7 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у матеріалах наукових конференцій.


371.13:37.017.4:37.035

М 64
Мірошниченко, Олена Анатоліївна.

Формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Мірошниченко О. А. ; наук. кер. Іванченко Анатолій Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 288, [3] с. : табл., схеми, граф. - Дод.: с. 196-267. - Бібліогр.: с. 268-288Зміст:

Категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.12-27

Проблема формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя у науковій літературі. - С.27-65

Структурні компоненти моделі формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.67-95

Критерії та рівні сформованості соціально значущих якостей. - С.95-111

Діагностика сформованості соціально значущих якостей особистості вчителя. - С.114-147

Реалізація експериментальної моделі формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.147-174

Динаміка сформованості соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.174-190
Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі, змісту та технологій ефективного формування соціально значущих якостей майбутніх учителів.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутнього вчителя.

Особистий внесок здобувача в працях, виконаних у співавторстві, полягає: 1) у тезах "Актуальність провідних ідей І. І. Огієнка для перебудови сучасної школи" – у висвітленні завдань щодо формування соціальної активності сучасної молоді; 2) у тезах "Інноваційні підходи до формування соціально значущих якостей особистості майбутнього педагога: теоретико-методологічний аспект" – у визначенні структурних компонентів поняття "соціально значущі якості".
372.47(477)

М 65
Міськова, Наталія Миколаївна.

Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Міськова Н. М. ; наук. кер. Тадеєв Петро Олександрович ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне, 2005. - 288, [6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 181-197. - Дод.: с. 198-288Зміст:

Дидактичний базис формування і структурування змісту освіти. - С.14-30

Психолого-педагогічні вимоги до змісту початкової математичної освіти. - С.30-42

Технологія відображення змісту шкільної початкової математичної освіти в навчальних планах, програмах, підручниках і посібниках. - С.42-58

Соціально-політичне, економічне та культурологічне підґрунтя розвитку змісту початкової математичної освіти в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). - С.63-112

Аналіз навчальних планів і програм з математики для початкової школи. - С.112-137

Підручники з математики для початкової школи. - С.137-171


Анотація:

Мета дослідження – на основі обґрунтованого психолого-педагогічного аналізу змісту початкової математичної освіти виокремити характерні для зазначеного періоду атрибути, необхідні для його становлення як педагогічної системи.

Предмет дослідження – трансформаційні зміни у змісті початкової математичної освіти в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.).

Об'єкт дослідження - зміст початкової математичної освіти в Україні.

Публікації. Основні положення дослідження відображені автором у 10 публікаціях. З них 5 праць надруковано у фахових виданнях, 10 публікацій – одноосібні.

371.124:33:378

М 71
Міщенко, Ірина Борисівна.

Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Міщенко І.Б. ; наук. кер. Козаков Віталій Андрійович ; Київ. нац. екон. ун-т, М-во освіти і науки України. - К., 2004. - 225 с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 187-210. - Дод.: с. 211-225

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка