Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка8/13
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Зміст:

Проблема формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки у контексті їх професійної підготовки. - С.15-36

Науково-теоретичні засади розуміння психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки. - С.36

Визначення поняття психолого-педагогічної компетентності. - С.36-42

Сутність компетентності. - С.42-53

Структура компетентності. - С.53-57

Професійний інтелект як системоутворюючий чинник формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки. - С.57-79

Виявлення компонентів структури психолого-педагогічної компетентності в студентів - майбутніх викладачів економіки. - С.82-95

Теоретико-практична модель формування психолого-педагогічної компетентності у майбутніх викладачів економіки: показники, критерії та рівні сформованості. - С.95-113

Виявлення рівня сформованості психолого-педагогічної компетентності у майбутніх викладачів економіки. - С.113-131

Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності в майбутніх викладачів економіки. - С.134-166

Дослідно-експериментальна перевірка ефективності дидактичних умов формування психолого-педагогічної компетентності в майбутніх викладачів економіки. - С.166-181Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні й обґрунтуванні дидактичних умов підвищення рівня сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки.

Предмет дослідження – дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в економічних університетах.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх викладачів економіки.374.71

М 74
Можарівська, Інна Миколаївна.

Розвиток позашкільної освіти й виховання на Волині-Житомирщині (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Можарівська І. М. ; наук. кер. Єршова Людмила Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 255 с. : табл. - Дод.: с. 181-207. - Бібліогр.: с. 208-255


Зміст:

Історіографія проблеми. - С.14-31

Становлення позашкільної освіти й виховання на Волині. Дореволюційний етап (середина ХІХ – 1917). - С.31-42

Розвиток позашкільних закладів освіти й виховання. Етап революційних перетворень (1917-1920). - С.42-53

Формування мережі позашкільних закладів освіти. Радянський етап (1921-1939). - С.53-68

Зміст, завдання, принципи і напрями виховної роботи в позашкільних закладах Волині-Житомирщини. - С.72-84

Типи закладів позашкільної освіти та форми їх діяльності. - С.84-99

Теоретико-методологічні засади та методичне забезпечення розвитку позашкільної освіти й виховання. - С.99-110

Кадрова політика й матеріально-технічна база позашкільних освітніх закладів Волині-Житомирщини. - С.110-122

Нормативно-правове забезпечення функціонування системи позашкільної освіти в регіоні. - С.126-141

Роль громадської і приватної ініціативи в процесі розвитку позашкільної освіти. - С.141-151

Етнонаціональні особливості становлення позашкільної освіти на Волині-Житомирщині. - С.151-170Анотація:

Мета дослідження – здійснити історико-педагогічний аналіз розвитку позашкільної освіти на Волині-Житомирщині у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст., виявити особливості її становлення, тенденції та специфіку функціонування позашкільних закладів освіти.

Предмет дослідження – основні напрями, етапи, тенденції, зміст та організація позашкільної освіти дітей і дорослих на Волині-Житомирщині у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст.

Об'єкт дослідження – розвиток позашкільної освіти в Україні.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 15 одноосібних публікаціях, з них 10 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України.
378.126

М 79
Моркотун, Сергій Борисович.

Педагогічні умови формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. на здьб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Моркотун С. Б. ; наук. кер. Самойлюкевич Інна Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 322, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 200-295. - Бібліогр.: с. 296-322


Зміст:

Філософсько-риторичне та педагогіко-психологічне підґрунтя формування презентаційних умінь. - С.15-36

Сутність і позиція презентаційних умінь у процесі професійної підготовки студентів магістратури. - С.36-67

Структурна модель і система презентаційних умінь студентів магістратури. - С.67-94

Критерії та показники рівня сформованості презентаційних умінь студентів магістратури. - С.97-107

Обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки. - С.107-123

Зміст і стан професійної підготовки студентів магістратури: спрямованість на підготовку до проведення презентації в академічній сфері. - С.123-140

Експериментальна програма організації дослідження. - С.143-154

Впровадження педагогічної технології формування презентаційних умінь у процес професійної підготовки майбутніх фахівців. - С.154-169

Аналіз і узагальнення результатів формувального експерименту. - С.169-194Анотація:

Мета дослідження – виявити педагогічні умови формування презентаційних умінь магістрів і розробити технологію їх формування.

Предмет дослідження – педагогічні умови та технологія формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів магістратури.

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження відображено в 13 одноосібних публікаціях автора, з них 1 розділ колективної монографії, 1 навчально-методичний посібник, 5 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 5 – у збірниках наукових праць, 1 тези доповіді.
378.147:336.77

М 80
Мороз, Інна Вікторівна.

Педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Мороз І. В. ; наук. кер. Коцур В. П. ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2004. - 318 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 201-226. - Дод.: с. 227-318


Зміст:

Система професійної економічної освіти в Україні на сучасному етапі. - С.12-27

Зміст професійної економічної освіти. - С.28-41

Інтеграційні процеси в системі розвитку професійно-економічної освіти. - С.41-49

Структурно-логічна модель педагогічних умов запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - С.50-58

Функціонування системи трисуб'єктної взаємодії ВНЗ – студент – роботодавець. - С.59-66

Науково-педагогічне забезпечення ВНЗ. - С.66-74

Діагностика результатів навчальної діяльності студентів. - С.74-89

Застосування модульно-рейтингової технології в процесі підготовки фахівців з економіки. - С.90-113

Індивідуалізація і диференціація навчання. - С.113-123

Технологія запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ економічного профілю. - С.123-138

Результати констатуючих експериментальних досліджень. - С.140-149

Організація та методика проведення формуючого експерименту. - С.149-165

Порівняльний аналіз ефективності традиційної, модульно-рейтингової та кредитно-модульної систем навчання. - С.165-196Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності комплексу педагогічних умов застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу на економічних факультетах вищих навчальних закладів.

Предмет дослідження: педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи організації навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.

Об'єкт дослідження: кредитно-модульна система організації навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.


378:371.13:711.555

М 82
Москвіна, Тетяна Пилипівна.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Москвіна Т. П. ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 254 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 180-204. - Дод.: с. 205-254Зміст:

Проблема гуманізації виховання в історії розвитку педагогічної думки. - С.14-49

Методологічні засади та аналіз базових понять дослідження. - С.49-74

Діяльність лікувально-оздоровчих закладів зони радіологічного контролю. - С.74-84

Аналіз стану підготовленості вчителів до виховання гуманних взаємин молодших школярів зони радіологічного контролю. - С.84-114

Обґрунтування системного підходу до розробки методичної системи підготовки студентів педагогічних факультетів. - С.118-124

Методична система підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю. - С.124-149

Аналіз та узагальнення результатів формуючого етапу педагогічного експерименту. - С.149-172
Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити методичну систему підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.

Об'єкт дослідження – процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 25 наукових праць , з них 19 написано без співавторів, у тому числі: 1 розділ в одному навчально-методичному посібнику, 1 методичні рекомендації, 4 статті в провідних наукових фахових виданнях, 9 статей у збірниках наукових праць, 9 статей у збірниках матеріалів конференцій.
37.046:373.56:378:629.73

М 91
Муранова, Наталія Петрівна.

Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі "ліцей - ВНЗ" [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Муранова Н. П. ; наук. кер. Лузік Ельвіра Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - К., 2004. - 254, [3] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 185-204. - Дод.: с. 205-254Зміст:

Проблема допрофесійної підготовки учнів у педагогічній теорії і практиці. - С.15-45

Особистісно орієнтований підхід у допрофесійній підготовці учнів . - С.45-67

Технологія допрофесійної підготовки учнів у профільному загальноосвітньому закладі. - С.67-87

Дидактичні умови допрофесійної підготовки учнів у авіакосмічному ліцеї. - С.89-107

Особистісно орієнтований підхід у реалізації технології допрофесійної підготовки ліцеїстів. - С.107-127

Експериментальна перевірка ефективності технології допрофесійної підготовки учнів авіакосмічного ліцею. - С.127-177


Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати зміст і технології допрофесійної підготовки учнів на основі особистісно орієнтованого підходу та розробити дидактичний комплекс для організації навчально-виховного процесу авіакосмічного ліцею.

Предмет дослідження – зміст і технологія допрофесійної підготовки учнів у системі "ліцей – ВНЗ".

Об'єкт дослідження – процес допрофесійної підготовки учнівської молоді.

Особистий внесок дисертанта в одержанні наукових результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної проблеми.

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 17-ти публікаціях, з них 7 – у фахових наукових виданнях; 3 – у матеріалах міжнародних конференцій, науково-методичної конференції; у 5 навчально-методичних посібниках (у співавторстві), 1 – методичних вказівках (у співавторстві).371.13.03:004(043.3)

О-35
Овчаров, Сергій Михайлович.

Індивідуально-диференційований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Овчаров С. М. ; наук. кер. Лещенко М. П. ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2004. - 218, [11] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 165-180. - Дод.: с. 181-218Зміст:

Історико-ретроспективний аналіз професійної підготовки учителів інформатики. - С.14-27

Загальні вимоги до змісту професійної підготовки учителів інформатики. - С.27-43

Психолого-педагогічне обґрунтування впливу диференціації навчання на професійну підготовку майбутнього вчителя. - С.43-57

Модель індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики. - С.60-104

Критеріальні характеристики ефективного застосування індивідуально-диференційованого підходу до професійного навчання майбутніх учителів інформатики. - С.104-117

Перевірка ефективності моделі. - С.120-140

Результати експериментальної перевірки. - С.140-157
Анотація:

Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати і експериментально перевірити модель індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи реалізації індивідуально-диференційованого підходу у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики.

Об'єктом досліджуваної проблеми є професійна підготовка майбутніх учителів інформатики.

Публікації. Згідно з темою дослідження автором опубліковано 23 друковані праці, з них 19 написано без співавторів, у тому числі: 6 статей у провідних наукових фахових виданнях, 6 статей у збірниках матеріалів конференцій, 1 науково-методичний посібник, 2 навчально-методичних посібника, 5 навчальних програм.


37(09)(47.742)"18/1920"

П 12
Павленко, Віта Віталіївна.

Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів на Волині (ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Павленко В. В. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 299, [4] с. : табл., рис., портр. - Дод.: с. 181-265. - Бібліогр.: с. 266-299Зміст:

Історіографія проблеми дослідження – діяльності іноземних педагогів на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). - С.13-36

Стан освіти на Волині у досліджуваний період як загальний контекст діяльності іноземних педагогів. - С.36-58

Історичні, соціально-політичні, соціально-економічні та соціокультурні передумови діяльності іноземних педагогів на Волині. - С.61-78

Викладацька та репетиторська діяльність іноземних педагогів у приватних освітніх установах Волині. - С.78-97

Зміст та форми діяльності іноземних педагогів у чоловічих і жіночих гімназіях Волині. - С.97

Загальні характеристики діяльності іноземних педагогів у середніх навчальних закладах Волині. - С.97-109

Науково-методичні засади діяльності іноземних педагогів у навчальних закладах Волині. - С.109-113

Освітньо-просвітницька діяльність іноземців на Волині як чинник загального розвитку освіти краю. - С.113-127

Освітньо-просвітницька діяльність педагогів природничо-математичних наук у Кременецькому ліцеї. - С.130-155

Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї в першій половині ХІХ століття. - С.155-165

Іноземні педагоги серед викладачів музично-естетичних дисциплін Кременецького ліцею. - С.165-175
Анотація:

Мета дослідження – виявити передумови, основні компоненти освітньо-просвітницької діяльності іноземних педагогів на Волині (ХІХ – початок ХХ століття).

Предмет дослідження – зміст, етапи та тенденції освітньо-просвітницької діяльності іноземних педагогів на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – розвиток освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття.


373.51:37.03

П 12
Падалко, Ніна Йосипівна.

Формування професійних знань в майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Падалко Н. Й. ; наук. кер. Нісімчук Андрій Сергійович ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2008. - 230 с. : граф., табл. - Дод.: с. 194-206. - Бібліогр.: с. 207-230Зміст:

Сутність та взаємозв'язок базових понять дослідження. - С.12-31

Місце факторного аналізу в системі професійної підготовки програмістів. - С.31-49

Технологічний підхід до формування професійних знань майбутніх програмістів. - С.49-64

Структура професійних знань, необхідних для продуктивної роботи програміста. - С.67-84

Моделювання процесу формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.84-96

Критеріальні характеристики формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.96-108

Організація та методика експерименту. - С.110-128

Поетапне формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.128-141

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.141-188
Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати модель та експериментально перевірити технологію формування професійних знань у майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення дисциплін математичного циклу.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх програмістів.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 15 публікаціях автора, з них: 9 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 методичних рекомендації та 3 тези конференцій.

378.147.111:811.111

П 16

Панасюк, Анжела Валентинівна.

Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Панасюк А. В. ; наук. кер. Клочко Віталій Іванович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2009. - 326, [6] с. : табл. - Дод.: с. 178-303. - Бібліогр.: с. 304-326Зміст:

Сутність тестового контролю і його особливості. - С.17-48

Аналіз стану розробки проблеми самостійної роботи студентів із використанням тестового контролю у вітчизняній і зарубіжній теорії та практиці. - С.48-70

Моделювання навчального процесу з застосуванням тестового контролю при організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. - С.72-97

Критерії ефективності тестового контролю при організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. - С.97-124

Специфіка технології застосування тестового контролю у процесі організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. - С.126-154

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.154-172


Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці технології застосування тестового контролю при організації самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих технічних навчальних закладів.

Предмет дослідження – технологія застосування тестового контролю у процесі організації самостійної роботи з іноземної мови майбутніх фахівців.

Об'єкт дослідження – процес оволодіння професійно орієнтованим іншомовним спілкуванням студентів вищих технічних навчальних закладів освіти.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 10 наукових працях, з них – 8 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


37.014.3(44)

П 17
Папіжук, Валентина Олександрівна.

Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Папіжук В. О. ; наук. кер. Лавриченко Наталія Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 256 с. : табл. - Дод.: с. 204-225. - Бібліогр.: с. 226-256Зміст:

Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції. - С.15-40

Суспільно-політичні і освітньо-культурні чинники реформування змісту шкільних програм у Франції. - С.40-67

Модернізаційні тенденції у змісті шкільної освіти у Франції. - С.67-90

Особливості реформування змісту навчання у початковій школі Франції. - С.92-113

Реформи як шлях до розв'язання проблем стандартизації змісту освіти у французьких коледжах. - С.113-144

Організаційно-педагогічні засади реформування змісту програм для загальноосвітніх ліцеїв у Франції. - С.144-169

Порівняльний аналіз реформування змісту загальної середньої освіти у Франції та Україні. - С.169-195
Анотація:

Мета дослідження полягає у з'ясуванні концептуальних та методологічних підходів до сучасного реформування шкільної освіти та змісту шкільних програм у Франції, а також у визначенні наукової і практичної цінності відповідного французького досвіду для розв'язання проблем модернізації змісту шкільної освіти в Україні.

Предмет дослідження – теоретичні і практичні засади реформування змісту загальної середньої освіти у Франції на початку ХХІ століття.

Об'єкт дослідження – загальна середня освіта у Франції на початку ХХІ століття.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 12 одноосібних публікаціях, серед яких 6 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 6 – у збірниках науково-практичних конференцій.
37.018.554(09)=11/=13

П 19
Пасічник, Олександр Сергійович.

Тенденції конструювання змісту підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (80-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Пасічник О. С. ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 256 с. : табл. - Бібліогр.: с. 192-218. - Дод.: с. 228-256


Зміст:

Трансформаційні процеси у сфері шкільної іншомовної освіти у 70-х рр. – першій половині 80-х рр. ХХ ст. та їх вплив на практику конструювання вітчизняної навчальної літератури. - С.12-27

Концепція перших вітчизняних експериментальних посібників з навчання іноземних мов. - С.27-41

Особливості відображення змісту навчання іноземних мов в експериментальних посібниках та результати їх апробації. - С.41-55

Напрями оновлення змісту навчання іноземних мов у загальноосвітній школі в 90-х рр. ХХ ст. - С.58-67

Дидактичні та методичні підходи до визначення змісту підручників як основних засобів реалізації цілей навчання. - С.67-96

Особливості змісту позатекстових матеріалів підручників. - С.96-99

Ілюстративний матеріал. - С.99-106

Апарат орієнтування. - С.106-110

Передумови оновлення змісту шкільної навчальної літератури з іноземних мов. - С.113-126

Особливості змісту навчальних комплектів з іноземних мов. - С.126-128

Підручники з іноземних мов. - С.128-156

Робочі зошити. - С.156-165

Програмні педагогічні засоби. - С.165-173

Особливості організації перевірки якості змісту навчальних комплектів та її результати. - С.173-185

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка