Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка9/13
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Анотація:

Мета дослідження – виявити й охарактеризувати тенденції конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов в Україні у період 80-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Предмет дослідження – дидактичні та методичні засади добору змісту навчання іноземних мов та його організація у шкільних підручниках у визначений історичний період.

Об'єкт дослідження – теорія та практика конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов в Україні у період з 80-х рр. ХХ ст. до початку ХХІ ст.


37.014.5(477)"1951/2009"

П 19
Пастовенський, Олександр Вікторович.

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Пастовенський О. В. ; наук. кер. О. М. Спірін ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 227, [13] с. : табл. - Дод.: с. 175-188. - Бібліогр.: с. 189-227Зміст:

Проблема оптимізації освітніх мереж у педагогічній теорії і практиці. - С.16-39

Чинники й тенденції формування та розвитку мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. - С.39-60

Етапи становлення і розвитку мереж загальноосвітніх навчальних закладів в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. - С.60-78

Концептуальна модель оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. - С.81-120

Моніторинг оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів. - С.120-147

Методичні рекомендації щодо оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів. - С.147-164


Анотація:

Мета дослідження – на основі історико-педагогічного аналізу досвіду вдосконалення освітніх мереж у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття та досягнень педагогічної науки теоретично обґрунтувати і розробити модель оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону.

Предметом дослідження є оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону у визначений період.

Об'єктом дисертаційного дослідження є процес розвитку мереж загальноосвітніх навчальних закладів у регіонах у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

Публікації. Основні результати дослідження відображені в 20 публікаціях, з них 19 – одноосібні, 14 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 – методичний посібник для керівників районних і міських управлінь, відділів освіти, загальноосвітніх навчальних закладів.
371.11

П 30
Петренко, Анатолій Андрійович.

Організаційно-педагогічні засади атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Петренко А. А. ; наук. кер. Єльникова Галина Василівна ; Акад. пед. наук України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. - К., 2007. - 209, [13] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 173-196. - Дод.: с. 197-209Зміст:

Теоретико-методологічні засади оцінки діяльності керівника в структурі атестації загальноосвітнього навчального закладу. - С.12-37

Професійна сутність управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.37-62

Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівника системи освіти. - С.62-79

Обґрунтування моделі атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.83-105

Апробація моделі атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.105-139

Аналіз впливу атестації керівників на розвиток загальноосвітніх навчальних закладів та управління освітою в регіоні. - С.139-150

Удосконалення роботи з кадровим резервом освіти на основі результатів атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів. - С.150-164
Анотація:

Мета дослідження полягає у визначенні організаційно-педагогічних засад оцінки управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів та науково-теоретичному обґрунтуванні, розробці й апробації відповідної моделі атестації керівника.

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні засади здійснення атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Об'єктом дослідження є система атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу в Україні.

Публікації з теми дослідження. Основні теоретичні положення, результати та висновки із здійсненого дослідження висвітлено у 5 одноосібних статтях та 1 статті у співавторстві, що надруковані у наукових виданнях, затверджених ВАК України як фахові, а також у методичних рекомендаціях "Атестація керівника загальноосвітнього навчального закладу в регіональній системі загальної середньої освіти".

378:745/749

П 32
Піддубна, Оксана Михайлівна.

Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Піддубна О. М. ; наук. кер. Березюк Олена Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 280 с. : граф. - Дод.: с. 186-251. - Бібліогр.: с. 252-280


Зміст:

Історико-педагогічний аспект розвитку та становлення народної художньої творчості. - С.12-31

Поняттєво-категоріальний апарат дослідження. - С.31-54

Науково-теоретичні засади застосування народної художньої творчості у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. - С.54-69

Стан підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до застосування народної художньої творчості. - С.72-104

Модель фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості. - С.104-121

Змістова характеристика впровадження моделі фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості. - С.121-138

Організація і методика проведення формувального етапу експерименту. - С.143-158

Аналіз результатів педагогічного експерименту з проблеми дослідження. - С.158-181

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати модель фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості та експериментально перевірити її ефективність.

Предмет дослідження – зміст, структура, методи фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 23 наукових працях, серед яких 1 розділ у колективній монографії, 1 методичні рекомендації, 8 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 13 статей у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій. Одноосібних публікацій – 22.
378.147:785

П 39
Плотницька, Оксана Віталіївна.

Формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Плотницька О. В. ; наук. кер. Іванченко Анатолій Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 207, [3] с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 168-191. - Дод.: с. 192-207

Зміст:

Проблема формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики у науковій літературі. - С.10-32Зміст і структура художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. - С.32-57

Художньо-аналітичні уміння як складова професійної підготовки майбутніх учителів музики. - С.57-80

Діагностика сформованості художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. - С.84-112

Педагогічна технологія формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. - С.112-139

Порівняльний аналіз результатів експериментально-дослідної роботи. - С.139-161


Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики на дисциплінах художньо-естетичного циклу.

Предмет дослідження – зміст, структура і методи формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів музики.

Публікації. З проблеми дослідження опубліковано 13 робіт (усі одноосібні), зокрема: 5 – статті у фахових виданнях, 1 – методичні рекомендації до спецкурсу "Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу" та 7 – статті у збірниках наукових праць та матеріалах наукових конференцій.

272-662:141.72

П 43
Погоріла, Людмила Михайлівна.

Феномен жінки в інтерпретації Римо-католицької церкви: цивілізаційні виклики сучасності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Погоріла Л. М. ; наук. кер. Герасимчук Андрій Андрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 195 с. - Бібліогр.: с. 171-195


Зміст:

Фемінна проблематика в світовій історико-філософській літературі. - С.10-27

Осмислення статусу і соціальних функцій жінки у філософсько-теологічній думці періоду патристики. - С.27-39

Сутність і покликання жінки: досвід Римо-католицької церкви. - С.39-55

Феномен "жіночого" і "чоловічого" в сучасній католицькій теолого-антропологічній думці. - С.59-76

Природно-біологічна функція жінки і криза шлюбно-родинних взаємин сучасності. - С.76-97

Духовно-світоглядні аспекти дівицтва як католицького проекту самореалізації жінки. - С.97-112

Соціальна самореалізація жінки та її зв'язок із постмодерною світоглядною парадигмою суспільства. - С.114-129

Католицизм та феміністична рефлексія сучасності: проблема діалогу. - С.129-146

Фемінна проблематика в контексті біоетичних поглядів католицизму. - С.146-162Анотація:

Метою дисертаційного дослідження є аналіз напрацювань щодо фемінної проблематики у вченні Римо-католицької церкви в умовах сучасних цивілізаційних зрушень.

Предметом дослідження є особливості інтерпретації Римо-католицькою церквою феномена жінки, її роль й місце у житті суспільства в контексті цивілізаційних викликів сучасності.

Об'єктом дисертаційного дослідження є вчення Римо-католицької церкви про жінку.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації. Основний зміст і положення дисертаційного дослідження викладено у 13 публікаціях – 10 статтях, 7 з яких вміщено у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, та 3 тезах, опублікованих у матеріалах конференцій.


371.13:811.111(410)(048)

П 50
Поліщук, Людмила Петрівна. Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Поліщук Л. П. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 214 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 177-203. - Дод.: с. 204-214

Зміст:

Професійна підготовка вчителів Англії як предмет порівняльно-педагогічних досліджень. - С.13-28

Реформування початкової освіти як головний чинник розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Англії. - С.28-51

Реорганізація системи професійної підготовки вчителів в умовах формування європейського простору вищої освіти. - С.51-63

Концептуальні засади підготовки ефективного учителя для ефективної школи. - С.63-73

Вимоги до професійних якостей учителя початкової школи в теорії освіти та у державних документах Великої Британії. - С.73-94

Зміст професійної підготовки вчителів початкової школи Англії. - С.97-117

Форми і методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Англії. - С.117-140

Місце педагогічної практики у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи Англії. - С.140-153

Можливості використання досвіду професійної підготовки англійських майбутніх учителів початкової школи Англії у вітчизняних вищих навчальних закладах. - С.153-166Анотація:

Мета дослідження – на основі цілісного аналізу з'ясувати теоретичні й практичні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції та визначити можливості використання прогресивних ідей англійського досвіду в Україні.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка вчителів початкової школи Англії.


377.8:134

П 53
Полубоярина, Ірина Іванівна.

Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Полубоярина І. І. ; наук. кер. Тюріна В. О. ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2008. - 250 с. : табл., ноти. - Дод.: с. 178-228. - Бібліогр.: с. 228-250Зміст:

Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в теорії та практиці. - С.13-14

Поняття професійної компетентності: її зміст і сутність. - С.14-38

Структура професійної компетентності. - С.38-63

Музичні здібності як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. - С.63-78

Діагностика рівня сформованості професійної компетентності майбутніх учителів музики. - С.80-106

Педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. - С.106-115

Психолого-педагогічні умови ефективної реалізації педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. - С.115-135

Реалізація педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі. - С.137-157

Результати експериментального дослідження та їх аналіз. - С.157-171
Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити модель процесу формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі.

Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови та технологія формування професійної компетентності студентів музично-педагогічного відділення педагогічного коледжу.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані у 11 одноосібних статтях, серед яких 7 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378.147

П 57
Поплавська, Світлана Дмитрівна.

Формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Поплавська С. Д. ; наук. кер. Костюшко Юрій Олексійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 266, [8] с. : граф., табл. - Дод.: с. 172-239. - Бібліогр.: с. 240-266Зміст:

Аналіз теоретико-методологічних засад комунікативної взаємодії у майбутній професійній діяльності студентів медичних коледжів. - С.12-47

Специфіка професійної комунікативної взаємодії медпрацівників. - С.47-77

Структура та головні характеристики готовності до комунікативної взаємодії студентів медичних коледжів. - С.77-102

Програма експериментального дослідження формування готовості студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. - С.106-122

Модель формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. - С.122-141

Аналіз результатів експериментального дослідження готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. - С.141-160


Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі формування готовності до комунікативної взаємодії студентів медичних коледжів.

Предмет дослідження – модель формування готовності до комунікативної взаємодії студентів медичних коледжів у професійній діяльності.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів медичних коледжів.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлені у 21 публікації, з яких: 7 – вміщено у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 методичні рекомендації, 6 – у збірниках наукових праць, 7 – у збірниках матеріалів конференцій.


371.26(09)

Р 41
Репко, Інна Петрівна.

Організація контролю за навчальною діяльністю учнів народних шкіл України у другій половині ХІХ століття [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Репко І. П. ; наук. кер. Пономарьова Галина Федорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2008. - 265 с. : табл., рис. - Дод.: с. 208-232. - Бібліогр.: с. 233-265
Зміст:

Стан досліджуваної проблеми у науково-педагогічній літературі. - С.11-24

Передумови розвитку початкової освіти в Україні. - С.24-47

Особливості розвитку народної освіти у досліджуваний період. - С.47-83

Питання організації контролю навчальної діяльності учнів народних шкіл у педагогічній спадщині вітчизняних педагогів ХІХ століття. - С.83-113

Нормативне забезпечення контролю навчальних досягнень учнів народної школи досліджуваного періоду. - С.119-154

Методи поточного та періодичного контролю навчальної діяльності учнів народних шкіл другої половини ХІХ століття. - С.154-183

Заохочення та покарання як засоби стимулювання навчальної діяльності учнів народних шкіл у досліджуваний період. - С.183-202
Анотація:

Мета дослідження – узагальнити досвід і науково обґрунтувати тенденції організації контролю за навчальною діяльністю учнів початкової школи України у досліджуваний період.

Предмет дослідження – організація контролю за навчальною діяльністю учнів початкової школи в Україні у другій половині ХІХ століття.

Об'єкт дослідження – процес навчання у народних школах України у другій половині ХІХ століття.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження автора відображено у 12 одноосібних публікаціях, з них 7 опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.035.6(09)(477.8)

Р 64
Розлуцька, Галина Миколаївна.

Зміст шкільних підручників як фактор полікультурного виховання молодших школярів у Закарпатті (1919-1939 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Розлуцька Г. М. ; наук. кер. Чепіль Марія Миронівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2005. - 278 с. : схеми, мал. - Бібліогр.: с. 165-204. - Дод.: с. 205-278Зміст:

Ступінь наукової розробки проблеми. - С.13-32

Нормативно-правова основа змісту шкільної освіти та його можливості у полікультурному вихованні. - С.32-45

Передумови полікультурного виховання учнів молодшого шкільного віку на Закарпатті у міжвоєнний період. - С.45-67

Ідея полікультурності у змісті підручників з мови. - С.72-80

Зміст букварів і читанок як фактор полікультурного виховання. - С.80-115

Полікультурна спрямованість змісту підручників природничого циклу. - С.115-126

Підручники з громадянознавства як джерело полікультурного виховання молодших школярів. - С.126-138

Творче використання історичного досвіду полікультурного виховання у сучасних умовах. - С.138-155


Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати зміст шкільних підручників, визначити їхні особливості у полікультурному вихованні молодших школярів Закарпаття міжвоєнного періоду задля використання їхнього виховного потенціалу в сучасній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

Предмет дослідження – зміст україномовних підручників як чинник полікультурного виховання учнів молодшого віку в Закарпатті (1919-1939 рр.).

Об'єкт дослідження – виховання учнів у полікультурному середовищі Закарпаття ХХ – ХХІ ст.

Результати дисертаційного дослідження відображено в 11 авторських публікаціях; з них – 1 монографія, 7 – статей у фахових науково-педагогічних виданнях, 3 – у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій.


378:796

Р 69
Романишин, Микола Ярославович.

Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Романишин М. Я. ; наук. кер. Григус Ігор Михайлович ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне, 2009. - 286, [5] с. : граф., табл., схеми. - Дод.: с. 174-237. - Бібліогр.: с. 238-286Зміст:

Теоретичне обґрунтування змісту та структури застосування фізичної реабілітації у спортивній практиці. - С.12-37

Аналіз професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у контексті майбутньої діяльності у сфері спорту. - С.37-76

Експериментальна перевірка навчального процесу з фізичної реабілітації. - С.76-89

Концептуальна модель підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами. - С.92-121

Вдосконалення організаційно-методичного забезпечення підготовки фізичного реабілітолога до роботи із спортсменами. - С.121-150

Аналіз результатів упровадження концептуальної моделі професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами. - С.150-168


Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити концептуальну модель професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації.

Публікації. Основні матеріали дослідження викладено у 6 публікаціях автора, з яких всі одноосібні, опубліковані у фахових виданнях, затверджених ВАК України. Серед опублікованих праць 1 навчальний посібник (рекомендований МОН України для студентів вищих навчальних закладів), 5 статей у наукових часописах та збірниках наукових праць, з них 2 – у матеріалах науково-теоретичних та науково-практичних конференцій.


378.147:377.2

Р 69
Романчук, Наталія Олександрівна.

Підготовка майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. О. Романчук ; наук. кер. Завалевський Юрій Іванович ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Миколаїв, 2011. - 220, [6] с. : табл. - Дод.: с. 171-189. - Бібліогр.: с. 190-220


Зміст:

Особистісно орієнтоване навчання: пріоритети, сутність, зміст, технології. - С.14-38

Особливості підготовки майбутнього інженера-педагога. - С.38-50

Аналіз стану підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах традиційної системи. - С.53-69

Критерії та рівні готовності майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання. - С.69-90

Модель підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти. - С.90-100

Формування спрямованості майбутнього інженера-педагога на особистісно орієнтоване навчання в професійно-технічних закладах освіти. - С.105-124

Організація суб'єкт-суб'єктної взаємодії в процесі підготовки майбутнього інженера-педагога. - С.124-140

Орієнтація підготовки майбутнього інженера-педагога на особистісний і професійний саморозвиток. - С.140-151

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.151-162


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка