Університет менеджменту освіти Академії педагогічних наук УкраїниСторінка1/3
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0,58 Mb.
  1   2   3

Університет менеджменту освіти

Академії педагогічних наук України
ГУРАЛЮК Андрій ГеоргійовичУДК 371.1: 371.13 (043):024Управління закладом післядипломної педагогічної освіти

із застосуванням комп’ютерних технологій

13.00.06 – теорія та методика управління освітою


Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукКиїв – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Університеті менеджменту освіти Академії педагогічних наук України


Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Чміль Анатолій Іванович, Університет менеджменту освіти АПН України, заступник директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти


Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Сорочан Тамара Михайлівна,

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ректор
кандидат педагогічних наук, доцент Карташова Любов Андріївна,

Київський національний лінгвістичний університет, доцент кафедри інформатики і комп’ютерної техніки


Захист відбудеться “19” червня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 в Університеті менеджменту освіти АПН України за адресою:

04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А, корпус 3, зала засідань

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Університету менеджменту освіти АПН України за адресою:

04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А.

Автореферат розісланий “17” травня 2008 р.


Вчений секретар


спеціалізованої вченої ради О.С.Снісаренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Трансформація освіти України у відповідності до соціально-економічних процесів у суспільстві та входження до різних структур всесвітньої інтеграції і взаємодії потребує принципово нових теоретичних і технологічних підходів до управління об’єктами, що впливають на вирішення цієї проблеми.

До таких об’єктів належить система післядипломної освіти, яка спрямована на швидке реагування і приведення компетентності кадрів у відповідність до рівня сучасних вимог. Поруч з необхідністю модернізації змісту підготовки і підвищення кваліфікації кадрів і, в першу чергу, керівників освіти важливою проблемою є технології управління, адекватні сучасним потребам і можливостям суспільства.

Одним із стратегічних напрямів модернізації управлінської діяльності закладів освіти є її інформатизація. Йдеться про впровадження комп’ютерних технологій в управлінський процес у післядипломній освіті для підвищення його ефективності відповідно до нових концептуальних підходів.

Питанню управління закладами освіти присвячено багато ґрунтовних наукових досліджень. Так, у працях вітчизняних і зарубіжних науковців знайшли відображення питання адекватного інформаційного забезпечення управління навчальними закладами. У дослідженні піднятої проблеми особливо важливими є наукові роботи В.І. Бондаря, Л.І. Даниленко, Г.В. Єльникової, Ю.А. Конаржевського, В.І. Маслова, О.А. Орлова, Н.М. Островерхової, В.С. Пікельної, Т.І. Шамової щодо визначення і систематизації управлінської інформації; В.Ю. Бикова, В.Д. Руденко, Ю.В. Чернова щодо впорядкування збору, обробки, збереження організаційно-управлінських даних; С.І. Архангельського, І.Є. Булах, Г.А. Дмитренка з питань забезпечення зворотного зв’язку в педагогічних системах.

Важливими в контексті даного наукового пошуку є дослідження В.П. Беспалька, В.В. Васильєва, В.В. Гуменюк, Л.М. Калініної, М.Л. Портнова, Н.Г. Протасової, В.А. Сластьоніна, Є.П. Смірнова, П.В. Худомінського та ін., де висвітлюються проблеми оптимізації роботи з організаційно-управлінською інформацією, забезпечення інформаційних потреб педагогічних кадрів, формування інформаційної культури педагогів тощо.

Цінність зазначених вище досліджень полягає в тому, що вони складають підґрунтя для подальшого вивчення та розвитку теорії і технології інформаційного забезпечення процесу управління педагогічними системами. Проте необхідно зауважити, що в даних роботах недостатню увагу приділено системі управління закладом післядипломної педагогічної освіти, зокрема висвітленню управлінських проблем, що постають перед закладами післядипломної педагогічної освіти (ЗППО), а також шляхам їх вирішення в умовах розвитку інформаційних технологій. Цей розвиток виявив цілу низку протиріч, що виникли в системі управління закладом ППО, а саме:


 • між традиційною консервативністю змісту системи підготовки та фахового зростання працівників освіти і необхідністю постійної модернізації знань, умінь, усвідомлення проблем професійної діяльності в контексті нових потреб як у сфері освіти, так і суспільства в цілому;

 • між появою нових інформаційних управлінських технологій і відсутністю загальної інформаційно-методичної системи, яка б здійснювала координацію їх впровадження;

 • між великим обсягом рутинних операцій щодо здійснення управління закладами післядипломної педагогічної освіти та відсутністю єдиної інформаційно-аналітичної системи, яка б автоматизувала обробку управлінської інформації;

 • між появою нових поколінь інформаційних засобів і технологій та рівнем готовності до їх використання керівниками закладів післядипломної педагогічної освіти у процесі управління тощо.

Необхідність подолання наведених протиріч, що виникають в управлінні закладами післядипломної освіти в сучасних умовах, недостатність вирішення теоретичних проблем і практичних питань, пов’язаних із застосуванням комп’ютерних технологій, обумовили актуальність дослідження і визначили вибір теми дисертаційного дослідження: „Управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій”.

Обраний напрям дослідження відповідає комплексній науково-дослідній темі „Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти”, яка розробляється в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України (реєстраційний номер 0106U002462). Тему дисертації затверджено вченою радою ЦІППО АПН України (протокол № 10 від 24 грудня 2002 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 3 від 25.03.2003 р.).Об’єктом дослідження є управління закладами післядипломної педагогічної освіти в Україні.

Предметом дослідження система управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій.

Мета дисертаційного дослідження: підвищення ефективності управління закладом післядипломної педагогічної освіти шляхом розробки науково обґрунтованої та експериментально перевіреної прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що розробка та впровадження моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій підвищить ефективність управління таким закладом у випадку, якщо:

 • ця модель буде побудована з урахуванням сучасних вимог до системи управління закладом ППО й у відповідності до існуючих потреб її автоматизації;

 • буде застосовано системний підхід до побудови моделі, заснованої на модернізованих вимогах до комп’ютерних технологій як складової системи управління ЗППО;

 • складові прогностичної моделі будуть адаптовані до умов конкретного ЗППО.

Для досягнення мети та перевірки гіпотези дослідження визначені наведені нижче завдання.

 1. Проаналізувати теоретичні джерела та практичний стан управління закладами післядипломної педагогічної освіти, виокремити існуючі проблеми та невирішені завдання.

 2. Визначити особливості управління закладом післядипломної педагогічної освіти, з’ясувати практичні потреби в інформатизації та автоматизації управлінської діяльності, теоретично обґрунтувати прогностичну модель управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій.

 3. Експериментально апробувати й оцінити ефективність запропонованої прогностичної моделі управлінської діяльності в закладах післядипломної педагогічної освіти.

 4. Розробити рекомендації щодо впровадження прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій.

Методологічну основу дослідження становлять: теорія пізнання явищ дійсності, яка використовувалася для аналізу, систематизації, класифікації, узагальнень теоретичних положень щодо розвитку управління закладами післядипломної педагогічної освіти; структурно-функціональний метод, що використовувався в процесі виокремлення характерних ознак системи післядипломної освіти; принципи системного та ситуаційного підходів, які були застосовані для алгоритмізації процесу управління ЗППО, принципи теорії систем, принципи теорії управління якістю освіти, концептуальні положення щодо інформаційного забезпечення навчального процесу в закладах освіти; кібернетичний підхід до розробки системи управління з використанням комп’ютерних технологій; Національна доктрина розвитку освіти, Державна програма „Вчитель”, закони „Про вищу освіту”, „Про наукову та науково-технічну діяльність”, документи Болонського процесу та ін.

Теоретичною основою дослідження є: теорія використання інформаційно-комп’ютерних технологій в управлінні закладом освіти (В.Ю. Биков, А.М. Гуржій, М.І. Жалдак, Ю.О. Жук, О.І. Машбиць, В.І.Коробов, В.В. Олійник, Р.А. Осіпа, та ін.); сучасні дослідження проблем управління педагогічними системами (В.І. Бондар, Л.І. Даниленко, Г.В. Єльникова, Л.М. Калініна, В.І. Маслов, О.А. Орлов, В.С. Пікельна, Т.І. Шамова); теорія і методика моделювання управлінської діяльності (В.С. Пікельна, О.Г. Хомерики та ін.); кваліметричний підхід до визначення ефективності управління освітніми закладами (О.Л. Ануфрієва, Г.А. Дмитренко, Г.В. Єльникова та ін.), удосконалення післядипломної педагогічної освіти (Є.С. Барбіна, Н.М. Бібік, І.П. Жерносек, Н.Л. Коломінський, С.В. Крисюк, В.Ю. Кричевський, М.І. Лапенок, Н.Г. Протасова, Т.І. Сущенко та ін.);.

З метою розв’язання поставлених завдань здійснено комплексне використання загальнонаукових теоретичних і емпіричних методів.Теоретичні методи: для розгляду історичних передумов та еволюції системи післядипломної педагогічної освіти було використано системно-історичний метод; проблемно-цільовий метод та метод системно-структурного аналізу наукової літератури, які дали змогу показати розвиток педагогічної думки з досліджуваної проблеми; метод педагогічного моделювання було використано при розробці і побудові прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій; факторно-критеріальне моделювання було покладено в основу розробки моделей оцінки ефективності як окремих автоматизованих робочих місць, так і ефективності управління закладом ППО; за допомогою системно-узагальнюючого методу було зроблено висновки за результатами дослідження; методи аналізу і синтезу, абстрагування, ідеалізації, формалізації та узагальнення застосовано для формулювання і систематизації висновків, рекомендацій і визначення шляхів подальших досліджень поставленої проблеми.

При проведенні дослідження було використано такі емпіричні методи: діагностичні (анкетування, опитування, інтерв'ю, бесіда) – для визначення ступеня володіння керівниками основами теорії управління ЗППО, вивчення сучасного стану використання в практиці управління комп’ютерних технологій тощо; обсерваційні (спостереження, самоспостереження), що сприяли вивченню стану проблеми в практиці; математична й статистична обробка отриманих даних, у т.ч. кваліметричні обчислення для об’єктивізації та забезпечення вірогідності результатів дослідження; експериментальні (констатуючий, формуючий експерименти), які дали можливість: • з’ясувати суть, зміст, призначення прогностичної моделі управління закладом ППО з використанням комп’ютерних технологій;

 • виявити основні труднощі, які виникають на шляху розробки та впровадження такої моделі;

 • перевірити ефективність запропонованої моделі управління з використанням комп’ютерних технологій.

Експериментальна база дослідження: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

Дослідження здійснювалося в три етапи.

На першому етапі (2002 – 2003 рр.) були вивчені теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, проведено аналіз літератури з питань управління післядипломною освітою та управління закладом післядипломної педагогічної освіти, системного підходу, ситуаційного підходу, комп’ютерного забезпечення процесу управління. Вивчено досвід використання комп’ютерних технологій у практиці управління закладом ППО.

На другому етапі (2003 – 2005 рр.) розроблено та науково обґрунтовано прогностичну модель комп’ютерного забезпечення управління закладом післядипломної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій.

На третьому етапі (2005 – 2008 рр.) проведено комплексне експериментальне дослідження з впровадження елементів моделі комп’ютерного забезпечення процесу управління та визначено її вплив на ефективність управління ЗППО. Проаналізовано та узагальнено здобуті результати експерименту, сформульовано висновки, розроблено рекомендації щодо використання отриманих результатів, оформлена дисертаційна робота.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в тому, що:


 • вперше розроблено і науково обґрунтовано прогностичну модель управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій;

 • уточнені напрями діяльності, пов’язані з управлінням ЗППО, які потребують першочергового застосування КТ;

 • виокремлено умови дієвості комп’ютерних технологій в управлінні навчальним закладом;

 • визначено вимоги до програмного забезпечення, що має застосовуватись в управлінні закладом ППО.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що

 • застосовано в управлінській практиці запропоновану прогностичну модель управління закладом післядипломної педагогічної освіти з використанням комп’ютерних технологій;

 • на основі отриманих результатів була створена технологія оцінювання застосування комп’ютерних засобів в управлінні закладом ППО;

 • розроблено низку програмних додатків, які можуть бути використані в практичній діяльності управлінців різних рівнів для інтеграції керування управлінськими процесами, автоматизації документообігу, підвищення оперативності та якості надання інформації тощо;

 • створені методичні рекомендації щодо впровадження прогностичної моделі комп’ютерного забезпечення управління закладом післядипломної педагогічної освіти.

Вірогідність отриманих даних і результатів дослідження забезпечена методологічним обґрунтуванням його вихідних положень, аналізом наукових джерел з питань управління ЗППО та досвіду застосування комп’ютерних технологій, комплексним використанням теоретичних та емпіричних методів, які відповідають меті, предмету, завданням дослідження та логіці розв’язання проблеми; кількісним та якісним аналізом здобутих результатів, а також позитивними наслідками їх впровадження.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідались та обговорювались на:

Всеукраїнській науковій конференції „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2000 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні тенденції розвитку природничо-математичної освіти” в ХДПУ (м. Херсон, 2002 р.), V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції ЦІППО АПН України (ЦІППО АПН України, 2005 р.), Міжнародній науково-практичній конференції з проблеми „Адаптивне управління в освіті” (м. Харків, 2007 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Індивідуалізація і фундаменталізація навчального процесу в умовах євроінтеграції” (м. Переяслав-Хмельницький, 2007 р.).Впровадження прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти виконане в ЦІППО АПН України (довідка № 01-14/139, від 30.04.08), Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників (довідка №182, від 13.03.08), Харківському обласному науково-методичному інституті безперервної освіти (довідка № 333, від 19.03.08)

Публікації. Основні результати дослідження відображені в п’яти одноосібних публікаціях у збірниках, зареєстрованих ВАК як фахові з педагогічних дисциплін, та шести публікаціях у співавторстві, у тому числі одному навчальному посібнику та п’яти статтях, чотири з яких опубліковані в збірниках, зареєстрованих ВАК як фахові з педагогічних дисциплін.

Особистий внесок здобувача полягає в створенні критеріїв, яким має відповідати сучасне прикладне програмне забезпечення, розробці методичних рекомендацій по роботі з програмними додатками, визначенні шляхів підвищення ефективності застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі тощо.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка