Університет менеджменту освіти Академії педагогічних наук УкраїниСторінка3/3
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0,58 Mb.
1   2   3

Експертна оцінка зміни критеріїв узагальненої факторно-критеріальної моделі оцінки ефективності управління закладом післядипломної педагогічної освіти


Назва і-го критеріюПараметр

Оцінка S

1.

Зменшення часових витрат на виконання завдань
2.

Спрощення створення звітності
3.

Підвищення надійності розрахунків
4

Спрощення отримання/передачі інформації із зовнішнього середовища
5

Спрощення обміну даними в межах підрозділу
6

Збільшення надійності збереження інформації
7

Покращення наочності відображення інформації
8

Посилення захисту даних
9

Підвищення систематизації даних
Примітка

Оцінка виносилась таким чином:На 4-му (узагальнюючому) підетапі експерименту було проведено:

 • аналіз та узагальнення здобутих експериментальних матеріалів;

 • розробку практичних рекомендацій стосовно підвищення ефективності управлінської діяльності в закладах ППО шляхом впровадження засобів комп’ютерних технологій.

Аналіз результатів впровадження моделі показав суттєвий приріст (рис. 3) відносного показника динаміки зростання ефективності системи управління ЗППО (Езаг=0,26).

0,26

Рис. 3. Діаграма приросту відносного показника динаміки зростання

ефективності системи управління ЗППО

Отже, підтверджено доцільність впровадження автоматизованої системи управління, побудованої на основі прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій.

Розроблені практичні рекомендації являють собою описання комплексу заходів, необхідних для успішного й ефективного впровадження інформаційно-аналітичної автоматизованої системи підтримки управління закладом ППО за наведеним нижче алгоритмом.


 1. Визначити реалістичний перелік сподівань від впровадження комп’ютерних технологій в цілому, запропонованої моделі та АСУ ЗППО зокрема.

 2. Сформулювати мету та завдання впровадження.

 3. Забезпечити організаційну та фахову підтримку програми

 4. Обладнати підрозділи закладу відповідною комп’ютерною технікою.

 5. Організувати матеріально-фінансове забезпечення.

 6. Провести підготовку та перепідготовку відповідних фахівців.

 7. Визначити склад і структуру автоматизованої системи управління.

 8. Провести розподіл прав доступу до системи.

 9. Власне, провести впровадження.

 10. Підтримувати умови функціонування програм.

 11. Визначити ефективність роботи АРМ так і АСУ в цілому.

 12. Розробити і впроваджувати комплекс заходів з підвищення ефективності АСУ ЗППО.

Встановлено, що кожен із зазначених етапів має підкріплюватися керівними документами (наказами) і супроводжуватись відповідною документацією.

ВИСНОВКИ

Відповідно до мети дисертаційної роботи і поставлених завдань проведене нами дослідження дозволило зробити наведені нижче висновки.

1. На основі аналізу теоретичних джерел і практичного стану управління ЗППО визначено, що післядипломна педагогічна освіта є цілісною соціально-педагогічною системою, що знаходиться в динамічному розвитку і має ознаки, притаманні системам такого роду. Структурно-організаційні особливості функціонування системи післядипломної освіти педагогічних та управлінських кадрів на сучасному етапі розвитку склалися як об’єктивна реальність в результаті становлення системи народної освіти, вимог, що висувались щодо якості педагогічної роботи та умов, в яких здійснювалася ця робота на всіх рівнях організації освіти.

2. Виокремлено дві групи проблем, безпосередньо пов’язаних з управлінням ЗППО.Загальні проблеми організації процесу діяльності ЗППО (1 група). Зазначена група містить визначення цілей і завдань цього процесу; забезпечення його нормативно-правової основи; розробку системи ефективного управління якістю в закладах післядипломної педагогічної освіти; виявлення основних учасників процесу управлінської діяльності закладів ППО та визначення їх ролей і методів взаємодії; організацію взаємодії учасників навчального процесу; здійснення моніторингу управлінського процесу; безперервне вдосконалення системи дидактичних матеріалів та методик їх використання; психологічну підготовку співробітників до впровадження інновацій тощо.

До технологічних проблем управління освітніми процесами (2 група) віднесено: створення загальної інформаційно-аналітичної системи управління закладом післядипломної педагогічної освіти із використанням комп’ютерних технологій, яка б функціонувала згідно принципів управління та повністю охоплювала б діяльність закладу ЗППО; розробку та впровадження технологічного та організаційного забезпечення каналів доступу до інформації світового наукового та освітнього просторів; розробку та впровадження програмного забезпечення для підтримки управління навчальним процесом, у т.ч. дистанційною освітою; створення інформаційно-методичної системи для підтримки впровадження педагогічних та управлінських програмних засобів.

3. Визначено особливості інформатизації системи управління закладами післядипломної педагогічної освіти шляхом впровадження комп’ютерних технологій. З цією метою узагальнено наявні в ЗППО управлінські задачі і виділені управлінські підсистеми закладу ППО за напрямами діяльності. На основі проведення опитування управлінців різних рівнів закладів післядипломної педагогічної освіти виокремлені напрями управлінської діяльності, які потребують першочергового застосування комп’ютерних технологій. Розроблено вимоги до програмного забезпечення, яке має застосовуватись в управлінні закладом такого типу.

4. Виокремлення умов дієвості використання комп’ютерних технологій в управлінні навчальним закладом дозволило зробити висновок, що для ефективної реалізації управлінської діяльності із застосуванням комп’ютерних технологій в закладі ППО доцільно створити і впровадити автоматизовану систему управління закладом післядипломної педагогічної освіти. Встановлено, що потреби в автоматизованій системі управління соціально-педагогічних систем, до яких належить і ЗППО, це в першу чергу потреби, пов’язані з отриманням і обробкою інформації.

5. Доведено доцільність використання системного підходу до автоматизації управління і побудови прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій. Виокремлено умови, потрібні для забезпечення системності організації управління закладами післядипломної педагогічної освіти. Сформульовано основні вимоги раціональної побудови та визначено складові частини запропонованої управлінської моделі для дієвого її використання в управлінській діяльності закладу післядипломної педагогічної освіти. Розроблені критерії оцінки ефективності функціонування такої системи.

6. Розгляд структури управління закладом післядипломної освіти як сукупності „чорних скринь” – її підсистем, дозволив запропонувати формалізовану структурну схему ЗППО.

На основі розроблених автоматизованих робочих місць було створено автоматизовану систему управління, яка разом із формалізованою структурною схемою управління закладом ППО стала основою для розробки і впровадження прогностичної моделі комп’ютерного забезпечення управління освітнім закладом.

7. Розроблено технологію визначення доцільності впровадження нових програмних продуктів у діяльність закладу післядипломної педагогічної освіти. Вона полягає у виявленні відповідності програмного забезпечення сформульованим вимогам й оцінюванні ефективності його впровадження за розробленою факторно-критеріальною моделлю.

8. Проведений експеримент підтвердив гіпотезу про підвищення ефективності управління закладом післядипломної педагогічної освіти за умови впровадження прогностичної моделі управління ЗППО з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

9. Запропоновано методику оцінки змін ефективності системи управління закладом післядипломної педагогічної освіти. Розроблено узагальнену факторно-критеріальну модель оцінки ефективності управління ЗППО із застосуванням комп’ютерних технологій, за допомогою якої виявлено значне підвищення ефективності управління закладом такого типу.

Логічним завершенням дослідження є підготовка та надання науково-методичних рекомендацій керівникам ЗППО щодо впровадження прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій в управління цими закладами. Використання керівниками запропонованих методичних рекомендацій дозволить реально запроваджувати систему автоматизованого управління з використанням комп’ютерних технологій у практику роботи ЗППО, підвищуючи ефективність їх роботи.

Новий якісний етап розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні можливий лише за умови інтенсивного запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій управління, в тому числі й з використанням положень цього дослідження.Основні положення дисертації відображено в таких публікаціях автора:

 1. Вітюк О.В., Гуралюк А.Г., Москалькова Н.М., Шикова О.М. Основи інформатики: Навч. посіб. / О.В. Вітюк,А.Г. Гуралюк, Н.М. Москалькова, О.М. Шикова – К.: МАУП. – 2005.

 2. Гуралюк А.Г. Вимоги до застосування сучасних комп'ютерних технологій для підвищення ефективності управління закладами післядипломної освіти / А.Г. Гуралюк // Післядипломна освіта в Україні. – 2005. – № 1(6). – C. 70–71

 3. Гуралюк А.Г. Єдина система підтримки управління закладами післядипломної освіти засобами сучасних інформаційних технологій / А.Г. Гуралюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький. – 2007. – C. 82–84.

 4. Гуралюк А.Г. Перспективи впровадження сучасних комп'ютерних технологій в управлінській діяльності керівника закладу освіти / А.Г. Гуралюк // Педагогіка та психологія: Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Вип. 258. – С. 44–49.

 5. Гуралюк А.Г. Проблеми управління закладами післядипломної педагогічної освіти в умовах реформування системи освіти / А.Г. Гуралюк // ”Джерела”: науково-методичний вісник .– Івано-Франківськ.– № 3–4 (51–52). – 2007. – С. 109–114.

 6. Гуралюк А.Г. Управління закладом післядипломної педагогічної освіти засобами сучасних комп'ютерних технологій / А.Г. Гуралюк // Адаптивне управління в освіті [За заг. ред. Г.Є. Гребенюка]. – Мін-во мистецтва і туризму України. Луганск. держ. інст. культури і мистецтв, Обл. метод, кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків: Стиль Іздат, 2007. – С.84–93.

 7. Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. Деякі аспекти використання мережі Internet для позааудиторної роботи учнів та студентів з фізики / А.Г. Гуралюк, В.П. Сергієнко // Збірник наукових праць: Матеріали наук.- практ. конф. “Інформаційні технології в освіті”, 16–18 трав. 2001. – Бердянськ: БДПІ. – 2001. – С. 225–229.

 8. Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. Деякі аспекти застосування інноваційних технологій навчання фізики / А.Г. Гуралюк, В.П. Сергієнко // Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: – Херсон: Айлант – 2000. – Вип. 15. – С. 101-106.

 9. Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. Інформаційно-комунікаційні технології в системі професійної підготовки і діяльності вчителя фізики / А.Г. Гуралюк, В.П. Сергієнко // Сучасні тенденції розвитку природничо-математичної освіти: Матеріали Міжнародної конференції, 11–14 вер. 2002 р., Херсон: ХДПУ. – 2002. – Вип. 24. – С. 54–60.

АНОТАЦІЇ

Гуралюк А. Г. Управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій . – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. – Університет менеджменту освіти АПН України, Київ, 2008.

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі створення науково обґрунтованої прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти з використанням комп’ютерних технологій для підвищення ефективності управління. У роботі виокремлюється низка проблем в управлінській діяльності закладів ППО та обґрунтовується доцільність побудови прогностичної моделі управління ЗППО на основі системного підходу до управління та використання комп’ютерних технологій.

Визначено, що інформатизація діяльності закладу післядипломної освіти репрезентує процес інтеграції і систематичного використання суб’єктами управління матеріальних, технічних, інформаційних ресурсів, мереж, ідей і потребує подальшої розробки. Узагальнено наявні в ЗППО управлінські задачі і виділені підсистеми ЗППО за напрямами діяльності, які потребують першочергового впровадження комп’ютерної техніки. Виокремлено такі вимоги до впровадження як всебічність, повнота і систематичність застосування КТ.

Розкрито сутність умов дієвості комп’ютерних технологій в управлінні навчальним закладом, визначено та обґрунтовано склад, структуру та критерії ефективності прогностичної моделі управління ЗППО. Розроблено низку комп’ютеризованих управлінських задач – елементів моделі – та створено відповідні їм програмні модулі.

Для відстеження впливу розробленої моделі на підвищення ефективності управління закладом післядипломної педагогічної освіти розроблено факторно-критеріальну модель оцінки ефективності управління ЗППО, в основі якої лежать методи кваліметрії.

У ході дослідження доведено доцільність використання прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти з використанням комп’ютерних технологій для підвищення ефективності управління закладом ППО. Запропоновано рекомендації щодо технології впровадження даної моделі.

Ключові слова: управління, інформація, комп’ютерні технології, післядипломна освіта, ефективність управління, системний підхід.
Гуралюк А.Г. Управление учреждением последипломного педагогического образования с применением компьютерных технологий. – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.06 – теория и методика управления образованием. – Университет менеджмента образования АПН Украины, Киев, 2008.

Диссертационное исследование посвящено проблеме создания научно обоснованной прогностической модели управления учреждением последипломного педагогического образования (УППО) с использованием компьютерных технологий для повышения эффективности управления таким учреждением. В работе выделяется ряд проблем в управленческой деятельности учреждений и обосновывается целесообразность построения прогностической модели управления учреждениями ППО на основе системного подхода к управлению и использования компьютерных технологий.

Ретроспективный анализ ППО в Украине подтвердил, что в организационно-структурном плане оно развивалось как целостная социальная система с характерными для нее интегративнымими качествами и на сегодня имеет сложную иерархическую структуру со сформированными компонентами и связями. Тем не менее, несовершенство организационной структуры этой системы предопределяет ряд дестабилизирующих факторов, таких как неопределенность нормативной базы, не строгое подчинение координирующему органу (нарушение управленческой вертикали), финансовое подчинение региональных учреждений местным бюджетам. Это обуславливает ряд противоречий и проблем в системе последипломного педагогического образования. Механизмами преодоления части возникающих проблем являются экономико-математическое моделирование и современные информационные технологии, а средствами – компьютерная и информационно-коммуникативная техника.

Определено, что информатизация деятельности учреждения последипломного образования репрезентует процесс интеграции и систематического использования субъектами управления материальных, технических, информационных ресурсов, сетей, идей и нуждается в дальнейшей разработке. Обобщены имеющиеся в учреждениях ППО управленческие задачи и выделены подсистемы учреждений ППО, которые требуют первоочередного внедрения в свою деятельность компьютерной техники. Выделяются такие характеристики внедрения как всесторонность, полнота и систематичность применения КТ.

Существующее программное обеспечение не в полной мере отвечает задаче эффективного обеспечения управленческого процесса в учебных заведениях. Типичными недостатками в организации программного обеспечения являются разрозненность, отсутствие взаимосвязи между программами, неполнота поддержки управленческих задач а также недостаточный уровень подготовки управленцев к использованию КТ в своей деятельности. Это предопределяет необходимость разработки и внедрения прогностической модели управления учреждением ППО с использованием компьютерных технологий.

Раскрыта сущность условий действенности компьютерных технологий в управлении учебным заведением. Определены и обоснованы состав, структура и критерии эффективности прогностической модели управления УППО. Разработан ряд компьютеризированных управленческих задач – элементов модели – и созданы соответствующие им программные модули.

Определена технология оценки целесообразности внедрения новых программных продуктов в деятельность учреждения последипломного педагогического образования. Она состоит в определении соответствия программного обеспечения требованиям к оценке эффективности внедрения в соответствии с разработанной факторно-критериальной моделью.

Создана вербально-графическая прогностическая модель управления учреждением последипломного педагогического образования с использованием компьютерных технологий. Она отражает компьютеризированные алгоритмы управления, которые соотнесены с необходимыми для усиления эффективности их использования компьютеризированными задачами поддержки. Эта модель описывает движение информационных потоков как снаружи, так и внутри ее структурных компонентов, а также обмен информацией с окружающей средой.

Для отслеживания влияния предложенной модели на повышение эффективности управления учреждением последипломного педагогического образования разработана факторно-критериальная модель оценки эффективности управления УППО, в основе которой лежат методы квалиметрии.

В ходе исследования доказана целесообразность использования прогностической модели управления учреждением последипломного педагогического образования с использованием компьютерных технологий для повышения эффективности управления учреждениями ППО. Предложены практические рекомендации по технологии внедрения данной модели.

Ключевые слова: управление, информация, компьютерные технологии, последипломное образование, эффективность управления, системный подход.
Guralyuk A. The management of In-Service Teachers’ Training |formation| establishment with the use of computer technologies|technicology| . Manuscript.

Thesis for Candidate of Science degree by the speciality – 13.00.06 “The theory and method of educational management”|formation|. – University of Educational Management of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2008.

Thesis|work-up| is devoted to the problem of creation|making| of the scientifically grounded|substantiate| prognostic| model of post-graduate| pedagogical|formation| establishment with the use of computer technologies|technicology| for the increasing|rise| of management efficiency of the establishment this type.

In the thesis a row of administrative activity problems in the In-Service Teachers’ Training |formation| establishments are selected and the construction of the prognostic model of the management with the use of computer technologies on the basis of the systems approach and its theoretical soundness are grounded.

It is defined that|defi the informatization of activity of In-Service Teachers’ Training |formation| establishment presents|represent| the process|Carbro| of integration and systematic use|utillizing| the subjects of management the financial, technical, informative resources, networks|net|, ideas and needs subsequent|consequent| development|elaboration|.

Administrative tasks|tsk| which need primary|near-term| introduction|introducting| in the activity of the In-Service Teachers’ Training|formation| establishment and its subsystems after directions of its activity on the computer technique are generalized and selected of. The following requirements|claiming| to|by| introduction are selected:|introducting| a comprehensiveness|circumstantiality|, plenitude and systematic character of using of computer technologies.

The essence of effectiveness conditions of computer technologies|technicology| in the management of educational establishment is exposed. The composition|storage|, structure and criteria of efficiency of prognostic model|definite| are defined and grounded.|substantiate| |The row|file| of computer-assisted|computer-controlled| administrative tasks|tsk| as model elements are determined and the proper them programmatic|programmability| modules are created. The estimation of management efficiency on the basis of factor criteria model which on basis of qualimetry methods was carried out and developed.

The developed model have been experimental proved and their effectivness is confirmed. As the result methodological recommendations for leaders of the In-Service Teachers’ Training|formation| establishment concerning the developed model usage are being worked out.Keywords: management, information, computer technologies, post-graduate education, management efficiency, approach of the systems.Підписано до друку ___.___.2008 р. Формат 60х90/16

Умов. Друк. Арк. 0,9.Тираж 100. Зам. 904
Видавництво
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка