Управління школоюСкачати 130,38 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір130,38 Kb.
  1   2   3
 • Управління школою - складний динамічний процес, який включає в себе визначення мети й постановку завдань, вивчення й аналіз існуючого рівня навчально-виховної роботи, пошуки шляхів удосконалення системи діяльності школи, ефективного використання засобів навчання і виховання , координацію зусиль всього педколективу й управлінського персоналу, прийняття управлінських рішень, ведення ділової документації школи. Доцільність і ефективність управлінської діяльності адміністрації школи багато в чому залежить від правильного розподілу обов’язків між її членами:
 • Обов’язки директора школи:
 • забезпечує виконання Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших законодавчих і нормативних актів, здійснює на цій основі загальне управління школою;
 • забезпечує контроль за виконанням державних освітніх стандартів, якістю знань учнів, змістом і ефективністю навчально-виховного процесу;
 • забезпечує виконання колективної угоди між адміністрацією і трудовим колективом;
 • вирішує всі питання, пов'язані з організацією роботи з батьками, особами, які їх заміняють, громадськістю і підприємствами, які надають допомогу освітньому закладу.
 • відповідає за реалізацію постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій МОН України, управління освіти і науки облдержадміністрації, відділу освіти;
 • відповідає за успішну діяльність школи в цілому з виховання і навчання учнів, зміцнення їхнього здоров'я і фізичного розвитку;
 • відповідає за вчасне і якісне, перспективне і поточне планування роботи школи, виконання планових заходів;
 • відповідає за впровадження досягнень педагогічної науки і ППД у діяльність школи, організацію творчої роботи педагогів;
 • відповідає за створення сприятливих умов для навчально-виховної роботи, забезпечення техніки безпеки, правильне використання навчально-матеріальної бази;
 • відповідає за навчально-виховну роботу всього педагогічного та учнівського колективів;
 • відповідає за розміщення педагогічних кадрів, створює необхідні умови для підвищення їх кваліфікації;
 • згідно з поданням завгоспа школи приймає та звільняє тех. працівників;
 • контролює роботу заступників директора;
 • контролює роботу по складанню річного плану роботи школи;
 • керує педрадою, науково-методичною радою, атестаційною комісією, роботою шкільної бібліотеки, організацією харчування учнів і літньою оздоровчою роботою;
 • видає накази і вирішує всі питання, пов'язані з діяльністю школи в межах наданих прав, розподіляє обов'язки між заступниками та іншими членами педагогічного колективу, а також обслуговуючим персоналом школи, контролює їх своєчасне і якісне виконання;
 • забезпечує правильне ведення діловодства та шкільної документації, своєчасну звітність, зберігання шкільного майна;
 • за делегуючими повноваженнями ради школи відповідає за формування та раціональні спонсорської та матеріальної допомоги фізичних та юридичних осіб;
 • за делегуючими повноваженнями ради школи відповідає за формування та раціональні спонсорської та матеріальної допомоги фізичних та юридичних осіб;
 • затверджує, перевірене заступниками директора, календарно-тематичне плану­вання, плани виховної роботи класних керівників, плани МО, плани роботи гуртків, факультативів;
 • затверджує розклад уроків для учнів та учителів;
 • затверджує розклад чергування учителів і класів;
 • затверджує графіки контрольних робіт, зрізів, тестувань;
 • здійснює контроль за виконанням річного плану роботи школи, навчального плану, рішень педагогічної ради та нарад при директорові;
 • контролює стан вивчення предметів гуманітарного циклу;
 • спільно з Радою школи звітує на щорічних конференціях;
 • затверджує графік відпусток пед. працівників школи;
 • представляє вчителів та інших працівників до нагороджень, накладає стягнення в межах своєї компетенції;
 • відповідає за дотримання правил внутрішньошкільного трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму;
 • погоджує свою діяльність із районним відділом освіти та обласним управлінням освіти;
 • складає угоди (проекти) про співдружність та спільну діяльність з науковими інституціями, громадськими організаціями, вищими та середніми (ліцеї та гімназії) навчальними закладами;
 • відповідає за планування, організацію, керівництво і контроль за розробкою концепції та програми розвитку школи;
 • відповідає за створення сприятливого морально-психологічного клімату в педаго­гічному колективі;
 • забезпечує зв'язок з громадськістю, з органами виконавчої влади з формування іміджу школи в засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса);
 • відповідає за виконання Закону України «Про мови», за дотримання норм єдиного орфографічного режиму;
 • відповідає за ведення ділової документації
 • складає графік відпусток учителів.
 • Обов'язки заступника директора з навчальної роботи:
 • * відповідає за підготовку складання навчального плану та тарифікації учителів;
 • відповідає за складання розкладу уроків, факультативів, курсів за вибором;
 • відповідає за правильність організації навчально-виховної роботи учнів;
 • організовує та контролює навчально-виховну роботу в школі;
 • відповідає за успішність учнів та відвідування ними уроків;
 • відповідає за роботу класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів, роботу навчальних кабінетів, за збереження і використання навчально-матеріальної бази, за ведення шкільної документації;
 • складає на початок року розподіл предметних сторінок класних журналів згідно роботи навчального плану з усіх предметів;
 • відповідає за дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах і виконання правил техніки безпеки учнями під час навчально-виховного процесу;
 • відповідає за проведення факультативів, курсів за вибором та індивідуально-групових занять;
 • відповідає за якість знань та методичну роботу учителів природничо-матема­тичного циклу: математики, фізики, інформатики, економіки, фізичного вихован­ня, хімії, «Захисту Вітчизни», , астрономія, креслення;
 • відповідає за складання розкладу, організацію і проведення державної підсумкової атестації;
 • складає проект наказу про підсумки державної атестації;
 • відповідає за складання графіка контрольних робіт, факультативних занять, індивідуально-групових занять з усіх предметів ;
 • відповідає за правильне оформлення свідоцтв та атестатів для учнів випускних класів;
 • відповідає за вивчення, узагальнення і впровадження ППД учителів;
 • відповідає за складання та оформлення документації на учнів, які претендують на нагородження золотими та срібними медалями, Похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні окремих предметів;
 • погоджує свою діяльність із відділом освіти ,директором;
 • відповідає за створення сприятливого морально-психологічного клімату в педа­гогічному колективі;
 • контролює стан вивчення предметів природничо-математичного циклу;
 • відповідає за організацію чергування вчителів по школи, складає та веде графік чергування вчителів по школі;
 • відповідає за індивідуальне навчання учнів, веде табель заміни цих уроків.
 • розподіляє та закріплює класи за кабінетами, вносить в розклад розподіл кабінетів
 • відповідає за роботу бібліотеки;
 • веде табель проведених та замінених уроків ;
 • відповідає за охорону життя учнів, охорону праці і техніку безпеки по школі;
 • відповідає за науково-методичну роботу в школі;
 • відповідає за дослідницьку, експериментальну, інноваційну діяльність педагогів і учнів школи;
 • відповідає за проведення олімпіад, захист науково-дослідницьких робіт МАН,
 • веде статистичну звітність ;
 • звіт про зміни кількості учнів у школі узгоджує з алфавітною книгою;
 • контролює якість знань і методичну роботу учителів школи ;
 • контролює атестацію і курсову перепідготовку викладачів;
 • складає річний план роботи школи з науково-методичної роботи;
 • відповідає за організацію роботи науково-методичного кабінету;
 • відповідає за організацію та контролює індивідуальну роботу з обдарованими учнями з усіх предметів, складає графіки індивідуальної роботи з обдарованими учнями, веде облік проведених занять;
 • відповідає за роботу з підготовки та організації профільного навчання;
 • відповідає за редагування підготовлених матеріалів про розвиток школи, видання методичних посібників, статтей;
 • звітує про організацію, стан і результати науково-методичної роботи, навчально-виховної, дослідно-експериментальної педагогічних працівників перед директо­ром і педагогічною радою;
 • складає проекти підсумкових наказів по закінченню 1 семестру, навчального року;
 • відповідає за організацію і здійснення ЦО по школі.
 • Слайд № 3
 • Обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи:
 • • відповідає за позакласну роботу планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;
 • складає графік роботи гуртків та відповідає за їх роботу;
 • складає графік проведення виховних годин;
 • відповідає за виконання планів виховної роботи, якість проведення виховних годин, позашкільних та позакласних заходів;
 • контролює роботу керівника шкільного музею;
 • відповідає за учнівське самоврядування, створення і функціонування дитячих організацій;
 • відповідає за чергування по школі класних колективів;
 • відповідає за організацію безкоштовного харчування учнів пільгових категорій;
 • відповідає за організацію та проведення прибирання території, організацію та проведення «санітарних п'ятниць»;
 • відповідає за ведення книги відвідування учнями школи в цілому;
 • відповідає за організацію і відвідування учнями позашкільних навчально-виховних заходів, музеїв, театрів, проведення екскурсій;
 • звітує про організацію, стан і результати виховної роботи педагогічних праців­ників, класних керівників перед директором та пед. радою;
 • складає проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань виховної роботи;
 • відповідає за звітність по працевлаштуванню випускників, здійснює координацію зусиль школи, сім'ї, громадськості з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги , та учнями ,схильними до правопорушень;
 • відповідає за організацію роботи із дітьми соціально незахищених категорій ;
 • відповідає за організацію і облік роботи інспектора з охорони дитинства;
 • працює в тісному контакті із службою у справах неповнолітніх , кримінальною міліцією і дільничним інспектором;
 • відповідає за організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів та скоєння ними правопорушень;
 • відповідає за проведення шкільних свят;
 • складає план роботи школи по розділу «Виховна робота»;
 • відповідає за випуск загальношкільних газет та їх зміст;
 • відповідає за роботу МО класних керівників, проведення експериментальної роботи класних керівників;
 • співробітництво з культурно-освітніми закладами, громадськими організаціями, вищими та середніми навчальними, фізкультурно-оздоровчими закладами України, діаспори, зарубіжжя з проблем національного виховання;
 • відповідає за виконання вимог Статуту школи і Правил для учнів;
 • відповідає за роботу щодо збереження життя і здоров'я дітей, за забезпечення дотримання ТБ і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів;
 • відповідає за профілактичну роботу з правового виховання;
 • відповідає за організацію художньої самодіяльності;
 • відповідає за організацію оздоровлення учнів;
 • відповідає за позакласну, позашкільну діяльність у канікулярний період;
 • відповідає за соціальний захист учнів;
 • відповідає за організацію просвітницької роботи для батьків з питань виховання дітей;
 • відповідає за організацію, вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду виховної роботи;
 • погоджує свою діяльність із директором, заступником директора з НР, відділом освіти;
 • відповідає за створення сприятливого морально-психологічного клімату в педа­гогічному колективі.
 • організовує та несе відповідальність за реалізацію українознавства у навчально-виховній системі школи.
 • Слайд № 4
 • Обов'язки завгоспа школи
 • * відповідає за збереження будівлі та шкільного майна, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (освітлення, опалювання, водопостачання, наявність належного обладнання і устаткування);
 • відповідає за чистоту і порядок у шкільному приміщенні;
 • організацію чергування технічним персоналом, складає графік роботи технічно-обслуговуючого персоналу, акти списання майна, яке вийшло з ладу;
 • розподіл обов'язків між технічними працівниками школи;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму у приміщенні школи
 • контролює збереження матеріально-технічного устаткування в кабінетах;
 • керує роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території;
 • відповідає за інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів;
 • складання документації для нарахування заробітної плати техперсоналу;
 • навчання і інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу;
 • відповідає за підбір та закріплення ділянок для роботи технічних працівників;
 • організовує поточний та вибірковий ремонт школи;
 • складає посадові інструкції для технічного персоналу;
 • відповідає за санітарний та протипожежний стан школи;
 • відповідає за закупівлю необхідних матеріалів, миючих засобів та інше.
 • готує інвентар для проведення суботників;
 • готує плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях школи;
 • звітує про підготовку школи до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період;
 • погоджує свою діяльність із директором школи, з інженерно-технічним наглядом відділу освіти, бухгалтерією;
 • Невід’ємною частиною освітнього закладу є ведення ділової документації . « Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних І-ІІІ ступенів», затвердженою МОН України від 23.06.2000 р.№ 240, визначено перелік документації, яка є обов’язковою в загальноосвітньому навчальному закладі, та основні вимоги до її ведення. Дотримання правил і рекомендацій щодо порядку здійснення ділових процесів, встановлених Інструкцією, є обов’язковим для всіх керівників та педпрацівників загальноосвітніх навчальних закладів
 • СЛАЙД № 5
 • призначення відповідальної особи за ведення діловодства;
 • збереження документації у спеціально обладнаних шафах;
 • ведення ділової документації державною мовою;
 • усі книги та журнали (крім класних) обов’язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником і скріплюються печаткою;
 • ділові папери, які надходять до ЗНЗ чи відправляються з нього, реєструється в журналах вхідного й вихідного листування;
 • документи повинні мати встановлені реквізити і сталий порядок їх розміщення.
 • СЛАЙД № 6
 • Обов'язковими документами в школі є:
 • Річний план роботи школи на поточний навчальний рік.
 • Перспективне прогнозування організації навчально-виховного процесу, кадрового забезпечення та розвитку матеріально-технічної бази (перс­пективний план).
 • План-календар роботи школи на місяць, семестр.
 • Розклад уроків, факультативів, гурткових і секційних занять.
 • Плани навчально-виховної роботи вчителя (календарно-тематичні, по­урочні, план роботи класних керівників,, педагога-організатора, практичного психолога, соціального педагога).
 • Плани роботи шкільних методичних об'єднань.
 • План роботи органів учнівського самоврядування.
 • План роботи шкільної бібліотеки.
 • Тижневі плани роботи директора школи та його заступників.
 • СЛАЙД № 7
 • Перелік ділової документації та терміни її зберігання.
 • Відповідною Інструкцією встановлена така основна документація загальноосвітнього навчального закладу та терміни її зберігання:
 • Матеріали державної атестації загальноосвітнього навчального закладу.
 • Свідоцтво про державну атестацію загальноосвітнього навчального закладу.
 • Матеріали державної підсумкової атестації учнів (3 роки).
 • Статут загальноосвітнього навчального закладу.
 • Книга наказів з основної діяльності (50 років).
 • Книга наказів з кадрових питань (50 років).
 • Книга обліку руху учнів.
 • Алфавітна книга запису учнів (50 років).
 • Журнали обліку вхідного й вихідного листування (5 років).
 • Книга протоколів засідання педагогічної ради (25 років).
 • Книга обліку педагогічних працівників (50 років).
 • Книга облік трудових книжок працівників (50 років).
 • Книга обліку й видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту(75 років).
 • Книга обліку й видачі атестатів про повну загальну середню освіту (75 років).
 • Книга обліку й видачі Похвальних листів і Похвальних грамот (25 років).
 • Книга обліку наслідків внутрішньошкільного контролю (ведуть директор та його заступники) (5 років).
 • Книга протоколів загальних зборів (конференції) колективу загальноосвітнього навчального закладу.
 • Книга протоколів ради загальноосвітнього навчального закладу.
 • Книга протоколів піклувальної ради, батьківського комітету та учнівського комітету (якщо такі створені).
 • Класні журнали (1—4 класи. 5—9 класи, 10—11класи) (5 років; для випускних класів — 10 років).
 • Журнали обліку пропущених і заміщених уроків (5 років).
 • Журнали обліку роботи гуртка, факультативу, секції тощо.
 • Журнал обліку звернень та заяв громадян.
 • Контрольно-візитаційна книга (10 років).
 • Особові справи та медичні картки учнів (5 років після закінчення школи).
 • Особові справи педагогічних працівників.
 • Табелі успішності учнів.
 • План роботи на поточний навчальний рік.
 • Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.
 • Навчальні плани та навчальні програми.
 • Атестаційні матеріали педагогічних працівників (5 років).
 • Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню.
 • Статистична звітність (форми № ЗНЗ-1, № ЗНЗ-3, № 83-РВК та інші) (ведеться відповідно до вимог та рекомендацій органів державної статистики).
 • Нормативно-правова документація з питань охорони праці та техніки безпеки.
 • Конституція України. Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті.
 • Нормативно-правова документація Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою з питань організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.
 • Акти прийому-передачі загальноосвітнього навчального закладу.
 • Акти державною інспектування загальноосвітнього навчального закладу (5 років).
 • Трудові книжки працівників.
 • Керівництво складною динамічною системою, як школа, вимагає ретельного планування. Річний план є основним документом діяльності школи. Він охоплює період з 01.09. до 31.08. поточного року. Для його складання створюється група: члени адміністрації, представники ПК, методичної ради, досвідчені педагоги. У березні запропонувати педагогам подавати пропозиції щодо складання річного плану. У квітні-червні обов’язково річний план обговорюється , а затверджується у серпні на засіданні педради.
 • СЛАЙД № 8
 • Структура річного плану
 • 1. Вступ :
  • Мета діяльності навчального закладу (посилання на нормативно – правову базу з освітньої діяльності та дотримання чинного законодавства з питань освіти);
  • Аналіз роботи за попередній рік;
  • Накреслення завдань на наступний навчальний рік .
 • 2. Управління діяльністю педагогічного колективу.
 • 2.1.Педагогічні ради.
 • 2.2. Наради при директорі.
 • 2.3.Організаційні наради .
 • 2.4. Накази.
 • 3. Навчально-методична робота.
 • 3.1. Підвищення кваліфікації учителів.
 • 3.2.Методична робота.
 • 3.3.Атестація вчителів.
 • 4. Організація виховної роботи з дітьми
 • 4.1.Учнівське самоврядування.
 • 4.2.Робота з важковиховуваними учнями.
 • 4.3. Краєзнавча робота. Шкільний музей.
 • 4.4.Шкільний прес-центр.
 • 4.5.Військово-патріотичне виховання та спортивно-масова робота.
 • 4.6 Проведення загальношкільних заходів.
 • 4.7.Робота практичного психолога.
 • 4.8.Робота соціального педагога.
 • 5. Організація контрольно-аналітичної діяльності.
 • 5.1.Контроль за веденням шкільної документації.
 • 5.2.Проведення контрольних робіт і зрізів знань за текстами адміністрації.
 • 5.3.Контрольно-аналітична діяльність.
 • 6. Діяльність ради школи.
 • 6.1.Робота з батьками, громадськістю.
 • 7. Охорона здоров'я та життя дітей. Охорона праці.
 • 8. Санітарно-профілактич­на й оздоровча робота.
 • 9. Матеріально - технічна база школи.
 • 10. Фінансово-господарська діяльність.
 • Одним із основних важелів управлінської діяльності керівника є управлінське рішення. Підготовка і оформлення управлінських рішень є одним із важливих аспектів організаторської діяльності керівника школи.
 • СЛАЙД № 9
 • Управлінське рішення - це знаходження оптимального варіанта дій керівника, який сприяє розв’язанню педагогічної проблеми та досягненню поставленої мети.
 • Основи управлінського рішення
 • Правові Педагогічні Психологічні
 • СЛАЙД № 10
 • Види рішень:
 • Оперативні
 • Тематичні
 • Цільові
 • Форми рішень:
 • Усні
 • Письмові (плани роботи школи, накази, рішення педагогічної ради,загальних зборів, методичної ради тощо)
 • Види рішень управлінського характеру:
 • Наказ
 • Вказівка
 • Розпорядження
 • Постанова
 • СЛАЙД №11
 • Етапи прийняття управлінських рішень
 • 1-й етап - виявлення проблеми, встановлення ступеня її важливості на підставі інформації,
 • чітке й зрозуміле формулювання проблеми, її оцінювання.
 • 2-й етап - збір, вивчення інформації з цієї проблеми, аналіз фактів, виявлення суперечностей,
 • труднощів.
 • 3-й етап - прийняття рішення:
 • а) визначення можливих варіантів рішення, їх обгрунтування;
 • б) визначення виду рішення (наказ, рекомендації, план тощо);
 • в) визначення осіб, відповідальних за виконання рішення:(директор. ,заступник) ;
 • г) забезпечення умов для виконання рішення.
 • 4-й етап - вибір варіанта рішення. Доцільно використати при цьому досвід колег,
 • їхні міркування; забезпечити демократичний характер прийняття рішення.
 • 5-й етап - організація роботи з виконання рішення. Контроль за його виконанням.
 • Однією з важливих сторін керівництва школою є підготовка та видання наказів по школі, їх оперативність.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка