Уроку в початковій школі «Сильним та досвідченим стає педагог, який вміє аналізувати свою працю»Дата конвертації28.02.2017
Розмір24,2 Kb.

АНАЛІЗ УРОКУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

«Сильним та досвідченим стає педагог, який вміє аналізувати свою працю»

В.О.Сухомлинський


Автор: Большакова Інна Олексіївна

Від чого залежить ефективність уроку?

Формула ефективності уроку включає такі складові частини:

ретельність підготовки, творчість ведення та уміння аналізувати власну педагогічну діяльність на уроці та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки:

 • між умовами своєї педагогічної діяльності і засобами досягнення освітніх цілей,
 • між педагогічними впливами на учня і їх наслідками,
 • між способом своїх дій і кінцевим результатом уроку.
 • Це дозволяє вчителеві правильно сформулювати цілі і завдання власної діяльності та діяльності учнів, чітко спланувати і передбачити результати педагогічного процесу.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ УРОКУ

Методика аналізу з позицій системного підходу полягає: по-перше, у розчленуванні уроку на складові частини (етапи); по-друге, в оцінюванні кожного етапу.

Оцінюється:

 • правильність постановки дидактичної мети, завдань для кожного етапу,
 • правильність підбору змісту під ці завдання,
 • адекватність методів та форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів змісту, етапам та дидактичній меті, завданням уроку.
 • Визначається:

 • причиново-наслідкові зв'язки між етапами, їх відповідність в цілісній системі уроку.
 • зв'язки між дидактичними завданнями етапів і дидактичною метою уроку (як кожний етап працював на наступний та попередній і яку роль він відіграв у досягненні дидактичної мети уроку).
 • чи досягнута мета уроку?

Методика системного аналізу досліджує:

 • два види структурних компонентів: етапи уроку та його елементи;
 • два види функціональних компонентів: взаємозв'язок та взаємодію між елементами всіх етапів уроку;
 • зв'язки між етапами як блоками елементів, що взаємодіють між собою.
 • Порушення будь-якого з названих компонентів призводить до незавершеності всієї системи.

Схема системного аналізу уроку

1.З'ясування основної дидактичної мети та завдань уроку.

2.Вивчення структурних компонентів уроку.

3.Визначення виду взаємодії між елементами етапу (функціональних компонентів етапу).

4.Визначення зв'язків між першим та другим етапами уроку.

5.Досягнення мети та завдань уроку шляхом спостереження за взаємодією основних його елементів від етапу до етапу, яка веде до переходу кількісних змін у нову якість — систему ефективного уроку.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ

Оцінка основних особистісних якостей учителя:

 • Знання предмета й загальна ерудиція вчителя.
 • Рівень педагогічної та методичної майстерності.
 • Культура мовлення (образність, емоційність, темп, дикція, загальна та специфічна грамотність)
 • Ступінь тактовності та демократичності взаємин з учнями.
 • Зовнішній вид, культура, міміка, жести.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ

Оцінка діяльності учнів на уроці:

 • Ступінь пізнавальної активності, творчості та самостійності.
 • Рівень розвитку загально-навчальних і спеціальних умінь і навичок.
 • Рівень уміння працювати у групі.
 • Ступінь дисциплінованості, організованості та зацікавленості в даному навчальному предметі взагалі й в уроці зокрема.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ

Оцінка змісту діяльності вчителя й учнів:

 • Науковість, доступність і посильність навчального матеріалу.
 • Актуальність змісту уроку і зв'язок із життям.
 • Ступінь новизни, проблемності та привабливості навчальної інформації.
 • Раціональність і ефективність використання часу уроку, оптимальність темпу.
 • Зміна видів навчальної діяльності учнів у процесі уроку.
 • Ступінь доцільності й ефективності використання наочності, інформаційно - комунікаційних технологій на уроці.
 • Ступінь раціональності й ефективності використання методів і організаційних форм роботи.
 • Рівень зворотного зв'язку з усіма учнями під час уроку.
 • Ефективність оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.
 • Здоров’язбереження на уроці.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ

Оцінка мети та результатів уроку:

 • Наскільки конкретно, чітко та лаконічно сформульовано мету уроку.
 • Чи реальна, доцільна, складна і одночасно досяжна поставлена мети.
 • Яки вплив має урок на учнів (навчальний, розвивальний, виховний, психологічний).

ВИДИ АНАЛІЗУ УРОКУ

 • КОМПЛЕКСНИЙ
 • За комплексного аналізу урок розглядають у єдності та взаємозв’язку його цілей, змісту, методів, форм організації навчання, тобто аналізу підлягають усі аспекти уроку: дидактичний, змістовий, психологічний, виховний, організаційний.

 • АСПЕКТНИЙ
 • Аспектний аналіз передбачає дослідження лише певної сторони уроку.

 • СТИСЛИЙ
 • Мета стислого аналізу уроку – складення загальної оцінки його науково-теоретичного та методичного рівнів.

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ

 • готовність учителя й учнів до уроку (зовнішня та внутрішня (психологічна);
 • організаційні дії вчителя;
 • повідомлення учням освітніх, виховних і розвиваючих задач уроку;
 • актуалізація знань і способів діяльності учнів;
 • підходи до підвищення в учнів позитивної мотивації навчання;
 • співвідношення репродуктивних і продуктивних методів навчання ;
 • доцільність використання методів проблемного навчання;
 • співвідношення діяльності вчителя і діяльності учнів;
 • обсяг і характер самостійних робіт учнів;
 • урахування учителем рівнів актуального розвитку учнів і зони їх найближчого розвитку;

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ

 • використання підручника, співвідношення репродуктивної та частково пошукової робости з ним;
 • відповідність добору наочності задачам уроку;
 • формування спеціальних і загально - навчальних умінь учнів, уміння учнів здійснювати логічні операції;
 • розвиток пізнавальних здібностей учнів на кожному етапі уроку;
 • проблеми, що виникли в учнів усього класу, в окремих школярів, їх причини та як вони буле усунуті;
 • дотримання вимог до домашньої робости молодших школярів;
 • врахування учителем індивідуальних особливостей, здібностей і підготовленості учнів під час виконання диференційованих завдань;
 • як вплинув урок на розвиток в учнів пізнавальнихпроцесів;
 • загальна результативність уроку.

АСПЕКТНИЙ САМОАНАЛІЗ УРОКУ

 • Аспектний аналіз передбачає дослідження лише певної сторони уроку (дидактичний, організаційний, з погляду педагогічного спілкування, фізіолого -гігієнічний, порівняльний тощо).
 • Різновидом аспектного аналізу уроку є й так званий цільовий аналіз, спрямований на з’ясування рівня майстерності вчителя у застосуванні окремих форм, засобів і методів навчання, авторських методик, певних технологій навчання.
 • До аспектного аналізу належить і вибірковий аналіз діяльності окремих учнів (груп учнів) на уроці.

Схема № 1 Аналіз загальної структури уроку

 • Основна дидактична мета уроку.
 • Місце уроку в системі уроків з теми.
 • Основні етапи уроку.
 • Дозування часу.
 • Дотримання основних вимог до оформлення уроку.

Схема № 2 Аналіз дотримання основних принципів дидактики

 • Науковості.
 • Міцності знань.
 • Наочності.
 • Свідомості й активності в роботі вчителя й учнів.
 • Доступності і посильності.
 • Систематичності і послідовності.
 • Зв’язку теорії з практикою.

Схема № 3 Аналіз виховних аспектів уроку

 • використання виховних можливостей змісту навчального матеріалу;
 • формування світогляду;
 • зв'язок із життям;
 • виховання сумлінного ставлення до праці, навчання;
 • використання виховної можливості оцінки;
 • виховний вплив особистості вчителя.

Схема № 4 Аналіз «Роль учителя на уроці»

 • підготовка до уроку;
 • роль конспекту;
 • види діяльності на уроці;
 • контакт із класом;
 • індивідуальний підхід до учнів;
 • знання предмета, захопленість ним;
 • зовнішній вигляд учителя.

Схема № 5 Аналіз роботи учнів на уроці

 • підготовка учнів до уроку;
 • активність на різних етапах уроку;
 • види діяльності;
 • культура мовлення;
 • дисципліна;
 • ставлення до предмета;
 • динаміка працездатності, моменти найвищої активності, зниження працездатності, їхні причини;
 • рівень сформованості вміння вчитися.

Пам'ятка-алгоритм для самоаналізу уроку

1. Який був задум уроку й чому саме?

 • Яке місце уроку в темі, розділі, курсі?
 • Як він пов'язаний із попередніми, на що в них опирається?
 • Як він працює на наступні уроки, теми, розділи?
 • Чи були враховані особливості уроку, його специфіка?
 • За якими критеріями визначали тип уроку?
 • Чи були враховані особливості учнів при підготовці до уроку? Як саме?
 • Які завдання (загальноосвітні; виховні; розвиваючі) та з якою метою ставилися на уроці й вирішувалися?? Чи була забезпечена їхня комплексність? Які завдання були головними, стрижневими, як враховано у завданнях особливості класу й окремих груп школярів?

Пам'ятка-алгоритм для самоаналізу уроку

2. Чому була обрана саме така структура уроку?

 • Чому обрана структура уроку була раціональна для рішення цих завдань?
 • Чи раціонально виділений час на опитування вивченого нового матеріалу, закріплення, розбору домашнього завдання (якщо урок комбінований)?
 • Чи встановлено логічний зв'язок між різними етапами уроку.

Пам'ятка-алгоритм для самоаналізу уроку

3. Обґрунтування ходу уроку, діяльності вчителя й учнів.

 • На якому змісті (на яких поняттях, ідеях, положеннях, фактах) робиться головний акцент на уроці й чому?
 • Чи раціонально виділений об'єкт міцного засвоєння, тобто з усього розказаного ясно й чітко виділити головне, щоб діти не загубилися в обсязі другорядного?
 • Яке сполучення форм навчання було обрано для розкриття нового матеріалу й чому?
 • Чи був необхідний диференційований підхід до учнів?
 • Що покладено в основу диференціації?
 • Що диференціювалося: тільки обсяг або тільки зміст, або ступінь допомоги, зробленої учнем, або все в сукупності?

Пам'ятка-алгоритм для самоаналізу уроку

4. Чому обрані саме такі методи, засоби і форми навчання?

 • Якими засобами здійснювалося управління навчальною діяльністю школярів (стимулювання, організація, контроль, оцінка, робота над помилками), з якою метою?
 • Чи були створені необхідні умови для проведення уроку (навчально-матеріальні, психологічні, гігієнічні, естетичні). Наскільки вони сприяли успішній роботі?
 • Як використано на уроці навчальний кабінет? Чи доцільно застосовано наочні засоби навчання?
 • За рахунок чого на уроці підтримувалася психологічна атмосфера, у чому конкретно проявлялася культура спілкування з класом, групою учнів? Поведінка - у критичній ситуації? Як був реалізований виховний вплив особистості вчителя?
 • Як здійснювалася економія часу? Чи були відхилення від плану уроку? Чому ? Які саме ?

Пам'ятка-алгоритм для самоаналізу уроку

5. Як був організований контроль за засвоєнням знань, умінь, навичок учнів?

 • У яких формах і методах він здійснювався?
 • Як впливав на учнів?

Пам'ятка-алгоритм для самоаналізу уроку

6. Як можна оцінити результати уроку?

 • Чи вирішено завдання уроку?
 • Чи мало місце перевантаження учнів?
 • У чому причини невдач і недоліків проведеного уроку, якщо вони є?
 • Які висновки на майбутнє можна зробити з результатів уроку?  


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка