В., Ільїна Т. В. Педагогічна психологіяСкачати 208,24 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір208,24 Kb.
Євтух М.Б., Лузік Е.В., Ладогубець Н.В., Ільїна Т.В.

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ПІДРУЧНИК

Київ - 2014

Євтух М.Б., Лузік Е.В., Ладогубець Н.В., Ільїна Т.В.
Педагогічна психологія

Підручник

Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладівУДК 159.98: 37.013 (075.8)

ББК Ю984. Оя7

П24

Гриф надано Міністерством освіти і науки України «15» квітня 2014 р., лист № 1/11

Рецензенти:

- Глузман О.В., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України (ректор Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта));

 • Побірченко Н.С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (ректор Уманського державного педагогічного університету імПавла Тичини);

 • Шевченко Г.П., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля);

 • Яценко Т.С., доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України (Директор Науково-дослідного центру глибинної психології НАПН України при РВНЗ КГУ (м. Ялта)).


Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного авіаційного університету, протокол № 6 від «19» червня 2013 року.
Євтух М.Б., Лузік Е.В., Ладогубець Н.В., Ільїна Т.В. Педагогічна психологія: Підручник. – К., Кондор, 2014. – 420 с.
У підручнику, який підготовлено відповідно до програми модульного курсу «Педагогічна психологія», розглянуті основоположні проблеми освіти, взаємодія педагога та учня як суб’єктів навчальної та педагогічної діяльності, навчально-педагогічне співробітництво та спілкування.

Підручник включає в себе п’ять модулів: «Педагогічна психологія в професійній підготовці психологів», «Психолого-педагогічні основи освітньої діяльності», «Психологічні та педагогічні проблеми навчальної діяльності», «Психологія педагогічної діяльності», «Психологія навчально-педагогічного співробітництва та спілкування в освітньому процесі», після кожного з яких надані «Інтегративний актив знань» та «Портфоліо самостійного формування продуктивних знань та відповідних умінь», тобто, все те що має допомогти читачеві суттєво просуватися в оволодінні знаннями з педагогічної психології.

Підручник призначений для студентів, аспірантів та викладачів кафедр і факультетів психології, а також викладачам психології для непсихологічних спеціальностей та практикуючим психологам-освітянам.


ISBN 978-966-97384-4-8 © Євтух М.Б.

© Лузік Е.В.

© Ладогубець Н.В.

© Ільїна Т.В.
Передмова
Ми не говоримо педагогам – робіть так чи інакше, але говоримо їм: вивчайте закони тих психічних явищ, якими Ви хочете керувати, і робіть, керуючись цими законами й тими обставинами, в яких Ви хочете їх застосовувати.

К.Д. Ушинський
На історичному рубежі тисячоліть, коли здійснення глибокої трансформації суспільно-політичного устрою й соціально-економічного укладу визначається переходом до функціонування національної економіки на ринкових засадах, людина вкотре звертається до одвічних питань своєї сутності, свого призначення й місця в цьому світі, цілей і перспектив подальшого існування і розвитку суспільства.

Складні реалії сучасної соціально-економічної ситуації в Україні, одна з причин якої полягає в кризі управління, висувають перед національною освітньою системою вимоги щодо формування належного кадрового забезпечення глибоких трансформаційних процесів, що відбуваються в країні. Це мають бути керівники нової формації, яким притаманний інноваційний і водночас системний характер мислення, компетентність в обраній сфері професійної діяльності, уміння аналізувати складні проблемні ситуації та формувати ефективні стратегії виходу з них. Крім того, їм мають бути властиві глибока впевненість і критичність, здатність переконувати людей, мобілізовувати свої індивідуальні прагнення, мотиви та інтереси на досягнення спільних цілей. Водночас такі фахівці мають володіти високими моральними якостями, духовністю, загальною і професійною культурою, готовністю діяти і брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності перед людьми і власною совістю.

Таким чином, формування життєво активної, гуманістично спрямованої, духовно багатої особистості зумовлюється багатьма психолого-педагогічними та соціальними чинниками, серед яких важливою є система ставлень людини до навколишнього світу взагалі і до собі подібних зокрема. У зв’язку з цим розбудова й оновлення сучасної вищої школи передбачає якісно новий підхід до організації навчально-виховного процесу, який має бути побудований на засадах демократизму, гуманізму та індивідуалізації, тобто головним напрямом вищої освіти має стати педагогіка співробітництва, партнерства, яка моделює процес виховання за зразком суб’єкт-суб’єктних взаємин; педагогіка, що висуває на передній план проблему переходу від навчально-дисциплінарної моделі організації педагогічного процесу до моделі особистісно-розвивальної і передбачає передусім навчально-пізнавальну, соціально-комунікативну та громадсько-організаторську активність виховання.

Нагальною ця проблема є для технічних університетів, викладацький склад яких, як правило, не має психолого-педагогічної підготовки, а педагогічний досвід формується переважно інтуїтивно, так званим методом спроб і помилок.

Цей підручник адресований тим викладачам ВНЗ, які мріяли отримати професію викладача й залишилися вірними їй, хоча, можливо, і не здобувши вищої педагогічної освіти. Він містить такі психологічні відомості, які актуальні для професійної педагогіки і яких здебільшого немає в підручниках з педагогічної психології або які розглядаються побіжно при підготовці психологів та соціальних працівників у технічних ВНЗ. Саме тому автори підручника намагалися провести одну важливу, з нашого погляду, ідею: взаємодію педагога зі студентом як педагогічну співдружність сформованої особистості з особистостями, які лише формуються. Кожна сторона цієї взаємодії має свої індивідуально-психологічні особливості, які найчастіше не збігаються, а отже кожна сторона, прагнучи зберегти свою індивідуальність і забезпечити для себе комфортні умови в навчально-виховному процесі, може створити умови для прихованого, а часом і явного опору з боку студента. Очевидно, однак, що в цьому протиборстві не повинно бути переможця, а значить потрібно знаходити консенсус, який більшою мірою залежить від позиції педагога. Знаючи та враховуючи свої індивідуально-психологічні особливості і зважаючи на їхні переваги й недоліки, педагог повинен враховувати як індивідуально-психологічні особливості студентів, так і найефективніші педагогічні прийоми навчання й виховання. Адже, як зазначав відомий дослідник Н.Х. Вессель, «жодна людина не може бути тотожна іншій, кожна проявляє свої характерні особливості, особисті, індивідуальні властивості».

На жаль, індивідуальний і диференційований підхід до студентів у педагогічній психології здебільшого декларується. Конкретних відомостей, що підкріплюють такий підхід, у підручниках із психології та в курсах психології для студентів вкрай мало (зазвичай усе обмежується розглядом чотирьох типів темпераменту), незважаючи на те, що вже є значні доробки вчених.

Метою підручника є поглиблення і здобуття знань із педагогічної психології, спрямованих на осмислення власного педагогічного досвіду, на аналіз і розуміння можливих причин того, чому у викладача не складаються взаємини зі студентом, чи все він передбачив, розробляючи тактику стосунків з учнем; які психологічні причини, що залежать від педагога і студента, могли призвести до слабкої навчальної успішності останнього; як зробити так, щоб умови навчання були комфортні для всіх студентів, а не тільки для окремих із них; що треба робити педагогу в тій чи іншій ситуації, як поводитися, зважаючи на власну індивідуальність, з тим чи іншим студентом.

Відомо, що форми й методи професійної діяльності людина вивчає багато років, способи пізнання світу також опановує тривалий час, але спілкуванню вона ніколи не вчиться цілеспрямовано. Немає в нас такої школи, в якій навчали б складному мистецтву спілкування. Зазвичай людина набуває досвіду спілкування і в ході професійної діяльності, і в пізнавальній діяльності, але, на жаль, цього мало.

Антуан де Сент-Екзюпері назвав людське спілкування найбільшою розкішшю у світі. В одному випадку це – розкіш, у другому – професійна необхідність. Адже є види людської праці, які просто неможливі поза спілкуванням. Саме таким видом професійної діяльності є праця педагога, структура якої нараховує, на думку психологів, понад 200 компонентів. Однією з найскладніших сторін цієї праці є спілкування, і кожному викладачеві надзвичайно корисно осмислити процес педагогічного спілкування й себе як особистість, як професіонала в цьому процесі.

Зайве доводити, що педагог мусить бути передусім тонким психологом, який знається на особистісній, соціальній сферах психології, а не лише спеціалізується на педагогіці. Звичайно, у будь-кого з читачів можуть виникнути сумніви: чи справді треба вчити спілкуванню, чи не прийде все саме собою? Важко з цим погодитися, бо оволодіння педагогічним спілкуванням через спроби й помилки ускладнює роботу, негативно позначається на ставленні до професії, а часом веде й до відмови від неї. Педагогічне спілкування має певну структуру, специфіку і технологію реалізації, які педагоги інколи опановують стихійно. І якщо педагог, прочитавши цю книгу, здивується, дізнавшись, що він практично реалізує у своїй роботі певні теоретичні основи педагогічного спілкування (як мольєрівський герой, якого вразило те, що він усе життя говорить прозою), то, може, це здивування сприятиме розвитку інтересу і прагнення розібратися у складних механізмах педагогічного спілкування.

Передбачаємо можливе обурення досвідчених колег, які думають: «Хто це і чого мене збирається навчати? Я й сам інших навчаю...». Але, крім досвідчених, є й викладачі-початківці, які взялися за проблему надання освітніх послуг. Причому є й такі, які щойно захистили диплом з технічної чи технологічної спеціальності й залишилися на викладацькій роботі. Так що й для такої категорії викладацьких кадрів призначене це видання.

Основна мета підручника – допомогти педагогу і менеджеру сучасного вищого навчального закладу в опануванні дидактичних систем і освітніх технологій, спрямованих на розвиток особистості студента та його творчої реалізації в процесі навчання.

Підручник складається з п’яти модулів: «Педагогічна психологія в професійній підготовці психологів для авіаційної галузі», «Психолого-педагогічні основи освітньої діяльності», «Психологічні та педагогічні проблеми навчальної діяльності», «Психологія педагогічної діяльності», «Психологія навчально-педагогічного співробітництва та спілкування в освітньому процесі», в яких висвітлено методологічні та психологічні особливості освітньої і навчальної діяльності; системні ознаки та проблемність педагогічної діяльності, багатоаспектність педагогічних явищ, внутрішні й зовнішні конфлікти в педагогічній діяльності.

Теоретичний матеріал, завдання, які пропонуються студентам, спрямовані на формування в них гнучкого ставлення до педагогічних подій, орієнтацію на сутнісні ознаки, розуміння проблемного характеру будь-якого педагогічного явища, що сприятиме розвитку творчості майбутнього фахівця, подоланню тих професійних стереотипів, які роблять його діяльність формалізованою. Водночас підручник не дає готових рецептів для подолання труднощів, він покликаний допомогти майбутньому фахівцеві побачити нове там, де все здається знайомим, змінити стереотипи сприйняття.

Пропоноване видання не вписується в жанр «рецептурних» посібників і не претендує на безапеляційно-концептуальну побудову курсу в логіці поданих модулів (вони можуть бути в авторському курсі прочитані в іншій послідовності). Це спроба допомогти читачеві піднятися до рівня проблемно-педагогічного мислення, ввести його в коло найважливіших педагогічних проблем і завдань, спонукати до самостійних роздумів і пошуків спеціальної літератури (якщо виникає особливий інтерес) для глибшого осмислення шляхів вирішення досить непростих проблем виховання і професійного становлення людини. Інакше кажучи, читаючи цю книгу (так само, як і будь-яке інше науково-навчальне видання), слід зважати на користь здобутого знання, для чого необхідно усвідомлювати прочитане, тобто мало прочитувати й багато розмірковувати над прочитаним. Саме тому, як зауважував Ш. Монтеск’є: «ніколи не слід вичерпувати предмет до того, щоб уже нічого не залишилося для читача; завдання не в тому, щоб змусити його читати, а в тому, щоб змусити його думати».

ЗМІСТ


Передмова…………………………………………………………………………

3


Модуль 1.  Педагогічна психологія в професійній підготовці психологів……………..…….............................................................

Проблеми-завдання модуля 1…………………………………………………….

Вхідний самоконтроль знань…………………………………………………….

Вступ……………………………………………………………………………….

1. Психологічні закономірності і механізми освітньої діяльності……………..

1.1. Місце педагогічної психології як міждисциплінарної галузі наукового знання у процесі підготовки психолога ....................................……….

1.2. Становлення і сучасний стан педагогічної психології…………………

1.3. Етапи становлення педагогічної психології…………………………….

2. Педагогічна психологія як наука………………………………………………

2.1. Предмет, завдання, структура педагогічної психології………………..

2.2. Методи дослідження в педагогічній психології………………………..

3. Психолого-педагогічні основи професійної підготовки фахівців ……..........

3.1. Предмет, завдання, історія розвитку психології професійної освіти….

3.2. Професійне самовизначення і класифікація професій………………….

3.3. Теорії професійного розвитку особистості………………………………

Інтегративний актив знань модуля 1……………………………………………...

Питання для самопідготовки……………………………………………………...

Портфоліо самостійного формування продуктивних знань та відповідних

умінь до модуля 1………………………………………………….........................

Вихідний самоконтроль знань модуля 1…………………………………………7

8

810

14

1418

21

2424

31

4444

49

5265

71

7173

Модуль 2. Психолого-педагогічні основи освітньої діяльності …………

Проблеми-завдання модуля 2……………………………………………………..

Вхідний самоконтроль знань……………………………………………………..


 1. Освіта в сучасному світі………………………………………………………

 1. Освітній процес як соціальна й діяльнісна система………………….

 2. Теорії навчання. Концепція розвитку і навчання Л. Виготського……

 3. Особистісно-діяльнісний підхід до організації освітнього процесу……………………………………………………………………

 4. Компетентнісний підхід до освітніх результатів. Загальні і специфічні компетентності……………………………………………...

 1. Синергетична єдність педагогічної та навчальної діяльності в освітньому процесі..................................................………………………………………...

 1. Освітній процес як відкрита динамічна система…………....………...

 2. Освіта як багатоаспектний феномен……………………………………

 3. Соціально-психологічні аспекти навчання і виховання………………

 1. Особистісно-орієнтований освітній процес…………………………………

 1. Двостороння єдність научіння – учіння в освітньому процесі………

 2. Розвиток пізнавальної сфери й інтелекту особистості. ………………

 3. Стратегії формування нових знань і здібностей………………………

 4. Розвивальне навчання в освітніх процесах………………..…………..

 1. Суб’єкти освітнього процесу…………………………………………………

  1. Психолого-педагогічні характеристики суб’єктів освітнього процесу

  2. Формування особистості залежно від типу провідної діяльності в концепціях розвитку особистості………………………………………

Інтегративний актив знань модуля 2……………………………………………..

Питання для самопідготовки……………………………………………………..

Портфоліо самостійного формування продуктивних знань та відповідних

умінь до модуля 2………………………………………………………………….

Вихідний самоконтроль знань модуля 2…………………………………………


77

77

7880

80

8394

98

100100

102


107

114


114

121


127

133


139

139


142

145


151

152


154

Модуль 3. Психологічні та педагогічні проблеми навчальної діяльності

Проблеми-завдання модуля 3……………………………………………………..

Вхідний самоконтроль знань……………………………………………………..


 1. Загальна характеристика навчальної діяльності..…………………………..

  1. Теоретичні основи навчальної діяльності……………………………...

  2. Структура і предметний зміст навчальної діяльності…………………

  3. Компонентний склад структурної організації навчальної діяльності.

 1. Суб’єкти навчальної діяльності………………………………………………

2.1. Вікова характеристика суб’єктів навчальної діяльності. Студент як суб’єкт навчальної діяльності…………………………………………..

2.2. Научуваність – найважливіша характеристика суб’єктів навчальної діяльності, її критерії та показники…………………………………… 1. Загальна характеристика і системна організація навчальної мотивації......

 1. Основні підходи до дослідження мотивації як психологічної категорії…………………………………………………………………..

 2. Психологічні та педагогічні чинники, що впливають на процес навчання………………………………………………………………….

 1. Засвоєння – центральна ланка навчальної діяльності………………………

4.1. Загальна характеристика і структурна організація засвоєння…………

4.2. Формування інтегративних навичок в процесі засвоєння. Критерії сформованості навичок………………………………………………… 1. Самостійна робота – найвища форма навчальної діяльності……………….

Інтегративний актив знань модуля 3……………………………………………..

Питання для самопідготовки……………………………………………………...

Портфоліо самостійного формування продуктивних знань та відповідних

умінь до модуля 3…………………………………………………........................

Вихідний самоконтроль знань модуля 3…………………………………………


158

158


159

160


160

164


170

186


186

193


203

203


215

225


225

233


238

242


248

248


252

Модуль 4. Психологія педагогічної діяльності…………………………..

Проблеми-завдання модуля 4……………………………………………………..

Вхідний самоконтроль знань……………………………………………………..


 1. Методологічна структура педагогічної діяльності………………………….

  1. Загальна характеристика педагогічної діяльності…………………….

  2. Педагогічні функції і уміння……………………………………………

  3. Психологічна характеристика педагогів. ……………………………..

 1. Індивідуально-особистісні особливості педагогів………………….

 2. Стилі педагогічної діяльності…………………………………………

 1. Управління педагогічною діяльністю………………………………………..

  1. Професія педагога і педагогічні здібності……………………………..

  2. Педагогічне проектування і педагогічні технології…………………..

  3. Алгоритм системного моделювання навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі…...............................................................

 1. Психологічні і дидактичні основи побудови інтегрованих навчальних курсів як критерій ефективності педагогічної діяльності…………………..

  1. Розроблення інтегрованого навчального курсу – основа вдосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ………………...

  2. Психологічний аналіз навчального заняття в діяльності викладача…

Інтегративний актив знань модуля 4……………………………………………..

Питання для самопідготовки……………………………………………………..

Портфоліо самостійного формування продуктивних знань та відповідних

умінь до модуля 4…………………………………………………………………

Вихідний самоконтроль знань модуля 4………………………………………..


255

255


256

257


257

267


278

278


285

289


289

296


307

310


310

314


322

328


328

331Модуль 5. Психологія навчально-педагогічного співробітництва та спілкування в освітньому процесі………………………….

Проблеми-завдання модуля 5……………………………………………………..

Вхідний самоконтроль знань……………………………………………………..

1. Навчально-педагогічна співпраця як сучасна тенденція в освіті……………

1.1. Взаємодія як категорія, її основні характеристики……………………..

1.2. Вплив співпраці на навчальну діяльність……………………………….

2. Спілкування в освітньому процесі……………………………………………..

2.1. Спілкування як форма взаємодії…………………………………………

2.2. Педагогічне спілкування як форма взаємодії суб’єктів освітнього процесу…………………………………………………………………...

2.2.1. Психологічний аналіз педагогічного спілкування. …………………..

2.3. Діалог і монолог у педагогічному спілкуванні………………………….

3. Бар’єри у педагогічній взаємодії, спілкуванні й навчально-педагогічній діяльності……………………………………………………………………….

3.1. Основні напрями утруднень у педагогічній взаємодії………………….

3.2. Синтонічна модель педагогічного спілкування в процесі навчально-педагогічної діяльності…………………………………………………

Інтегративний актив знань модуля 5……………………………………………..

Питання для самопідготовки……………………………………………………..

Портфоліо самостійного формування продуктивних знань та відповідних

умінь до модуля 5………………………………………………………………….

Вихідний самоконтроль знань модуля 5…………………………………………

Відповіді на тестові завдання вхідного та вихідного контролю знань.........

Зміст...........................................................................................................................


335

335


336

337


337

342


349

349


356

365


372

377


378

390


395

403


403

410


413

417База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка