Від викладання дисциплін до освоєння наук в інформаційний економіці с. С. ВащаєвДата конвертації01.12.2016
Розмір41,3 Kb.

ВІД ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ДО ОСВОЄННЯ НАУК В ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕКОНОМІЦІ

С.С. Ващаєв,

О.П. Степаненко,

О.Д. Шарапов,

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

FROM TEACHING OF DISCIPLINES TO MASTERING OF SCIENCES IN THE INFORMATION ECONOMY

S.S. Vashchaiev,

O.P. Stepanenko,

O.D. Sharapov,

FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

Освіта має важливе соціальне значення як перетворююча сила суспільства. У суспільному розвитку знання людей, їх досвід, вміння, навички, можливості розвитку своїх професійних та особистісних якостей мають велике значення. Інформаційна революція послужила передумовою розвитку нового типу суспільного устрою - інформаційного суспільства, в якому велика роль відводиться інформації і знаням, необхідним для соціального та економічного розвитку.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

педагогічний експеримент,

синергетика,

світ-система,

інформаційна економіка,

наука,

корпоративне управління,

аудит,

нейро-нечітке моделювання,

моніторинг,

інформаційні технології,

єдиний інформаційно-освітнє середовище,

натурний експеримент.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Розбудова сучасної системно-синергетичної методології наукових досліджень в інформаційній економіці

Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.


Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки

Гносеометодологія

Науковий метод

Праксеометодологія

Освоєння наук

Вивчення дисциплін

Глобальні зміни світової системи господарювання вимагають змін в системі освіти, що забезпечує процеси відтворення інформації та знань як основних факторів суспільного виробництва й покликана забезпечити якісний фундамент для формування нової економіки.

Вітчизняна система освіти сьогодні зазнає змін, що спрямовані на створення механізму стійкого розвитку системи, забезпечення відповідності освіти соціальним і економічним потребам країни, вимогам як окремих індивідів, так і суспільства в цілому.

Cтратегічним напрямом розвитку національної системи освіти є оновлення змісту й підвищення якості освіти, що буде створювати умови для розширення її варіативності, забезпечувати досягнення якості, адекватної сучасним вимогам ринку праці, державного замовлення, суспільного сприйняття та розвитку особистості.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ


НАУКОВИЙ ДОРОБОК:

В.І. Вернадський, С.А. Подолинський,

Є.Є. Слуцький, М.В. Птуха,

О.В. Аксьонова, О.А. Петрик,

Л. Стаут, С.Д. Ільєнкова,

М.П. Панін, А.М. Колот,

В.В. Вітлінський, В.К.Галіцин

І.Г. Манцуров, С.В.Устенко

І.А.Джалладова А.В.Матвійчук

Системи освіти


Традиційна освіта

Інноваційна освіта

Основна мета освіти:

підготовка студентів до життя і праці;

забезпечення умов для самовизначення й самореалізації особистості.

Людина -

проста система;

складна система.

Знання -

із минулого (школа пам’яті);

для майбутнього (школи мислення).

Процес навчання

передача студенту відомих знань, умінь і навичок;

створення студентами образу світу в собі шляхом власної активної діяльності в суспільстві

Студент -

об’єкт педагогічного впливу;

суб’єкт пізнавальної діяльності.

Взаємовідносини викладач-студент -

монологічні суб’єктно-об’єктні відносини викладача та студента;

діалогічні суб’єктно-об’єктні відносини викладача та студента.

Діяльність студента:

репродуктивна;

активна творча діяльність.

Критерії ранжування університетів за міжнародними рейтингами THE, ARWU


Критерій

Рейтинг

Times Higher Education Supplement (THE)

Academic Ranking World Universities (ARWU)

1

Наукові дослідження

Академічна експертна оцінка.

Кількість статей в «N&S»;

кількість статей з високим індексом цитування.2

Кваліфікація викладацького складу

Індекс цитування.

Кількість викладачів – нобелівських лауреатів, а також відмічених іншими міжнародними нагородами;

індекс цитування.3

Якість навчання

Співвідношення чисельності викладачів і студентів.

Кількість випускників університету, які стали нобелівськими лауреатами, а також отримали медалі в певних галузях знань.

4

Академічна продуктивність

-

Співвідношення сумарної кількості балів п’яти індикаторів до чисельності штатного академічного персоналу.

5

Працевлаштування випускників

Звіти рекрутингових компаній.

-

6

Інтернаціоналізація та глобалізація

Кількість іноземних викладачів і студентів.

-

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Створення єдиного інформаційно-освітнього середовища для забезпечення відповідності освітніх процесів системно-синергетичному, науково-інноваційному та практично-компетентністному критеріям якості освіти

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Аналіз тенденцій розвитку провідних університетів світу.
 • Проведення педагогічного експерименту зі створення інформаційно-освітнього середовища для забезпечення умов для освоєння наук.
 • Визначення критеріїв освоєння наук.
 • Моніторинг результатів освітньої діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ


Освіта є одним з ключових ресурсів, що забезпечують економічне зростання і процвітання країн, при цьому його значення безперервно зростає.

Тенденції розвитку провідних університетів світу:

 • зміна технологій широкого використання;
 • розвиток NBIC-технологій (нано-біо-інформаційно-когнітивних);
 • зміна структури спеціальностей і дисциплін;
 • формування напрямів навчання і досліджень, що не представлені в традиційних університетах;
 • розвиток моделі дослідницьких університетів і необхідність формування нової парадигми університетів;
 • зростання значення зосередження унікальних знань у всьому світі безвідносно до традиційних рейтингів;
 • посилення значення індивідуальних світових рейтингів програм і курсів.

Інформаційна економіка – це економіка, що базується на законах матеріальної природи та суспільства, що сприяють збереженню потужності людського потенціалу, здатного забезпечити виробництво необхідних матеріальних благ, захистити екологію планети від руйнівного впливу техногенних перетворень і підвищити життєвий рівень і тривалість активного життя людини.

Інформаційна економіка – це економіка, що базується на законах матеріальної природи та суспільства, що сприяють збереженню потужності людського потенціалу, здатного забезпечити виробництво необхідних матеріальних благ, захистити екологію планети від руйнівного впливу техногенних перетворень і підвищити життєвий рівень і тривалість активного життя людини.

Інформаційна економіка:

Інформаційна економіка:

 • сучасна стадія розвитку цивілізації, яка характеризується переважною роллю творчої праці та інформаційних продуктів;
 • економічна теорія інформаційного суспільства.

ГЛОБАЛЬНИЙ

СВІТ-СИСТЕМНИЙ

Біблія, Платон, В.Вернадський

Світогляд в інформаційній економіці:

Роль системи вищої освіти в розвитку інформаційної економіки:

1) забезпечення економіки фахівцями необхідної кваліфікації;

2) створення нового знання і доведення його до впровадження у виробництво;

3) отримання доходів від експорту освітніх послуг, технологій;

4) підвищення конкурентоспроможності на міжнародному ринку освіти, інновацій, НДДКР, що є істотним внеском вищої школи в національну економіку.

Основні задачі інноваційного розвитку ФІСіТ:

 • забезпечення високого рівня інноваційної освіти;
 • проведення досліджень і забезпечення науково-методичного супроводу процесів реструктуризації освітніх процесів з метою підвищення якості підготовки фахівців;
 • вирішення питань сертифікації продукції та послуг, захисту інтелектуальної власності;
 • організації та проведення якісної науково-технічної та фінансово-економічної експертизи;
 • розроблення, розвиток й супровід інформаційних систем підтримки інфраструктури інноваційної діяльності;
 • системний аналіз і моделювання складових управління університетом;
 • виконання базових функцій для практичного засвоєння та закріплення студентами знань;
 • виконання розробок для забезпечення навчального процесу й постійного підвищення кваліфікації викладачів університету.
 • За матеріалами Державної цільової науково-технічної та соціальної

  програми «Наука в університетах» на 2008-2017 роки


Забезпечення відповідності освітніх процесів

критеріям інноваційної освіти на ФІСіТ

Інноваційний потенціал

ФІСіТ

Механізми інтеграції науки та освіти:

Наукові школи ФІСіТ:

 • інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічним та людським розвитком,
 • моделювання розвитку соціально-економічних систем
 • управління ризиками в економічній діяльності,
 • створення інтегрованих корпоративних структур і забезпечення їх інноваційної діяльності,
 • теорія та практика управління знаннями,
 • теорія та практика управління ІТ-проектами,
 • оптимізація стохастичних систем і випадкових процесів.

Освіта – досягнення заданої мети навчання, що характеризується суб’єктно-об’єктними діями викладачів і студентів


Носій знань

Отримувач знань

Отримання нових знань

Фундаментальність знань

Сприйнятливість методик передачі знань

Затребуваність нових знань

Підготовка ІТ-спеціалістів у ЄІОС ФІСіТ

Єдине інформаційно-освітнє середовище (ЄІОС) ФІСіТ

 • Системна інтеграція інформаційних і телекомунікаційних технологій в освітній процес і управління освітою.
 • Створення інформаційно-предметного середовища як:
  • область знань;
  • джерело інформації;
  • засоби діяльності майбутнього фахівця.
 • Задання та моделювання властивостей ЄІОС, що відображають властивості закладу освіти та враховують індивідуальні особливості студентів.
 • Визначення критеріїв ефективності застосування методик, орієнтованих, переважно, на створення альтернативних програм професіної підготовки студентів у ВНЗ.
 • Організація та ІТ-підтримка очної та дистанційної професійно-орієнтованої та поглибленої підготовки майбутніх фахівців.

Забезпечення професійної компетентності при підготовці ІТ-фахівців на ФІСіТ. Критерії:

Розвиток надпредметних навичок при підготовці ІТ-фахівців на ФІСіТ

Реалізація світ-системного підходу при підготовці ІТ-фахівців на ФІСіТ

 • Особливості соціально-економічних та соціально-політичних процесі на сучасному етапі розвитку глобальної світової економіки та суспільства.
 • Концептуальні засади загальної теорії систем і системного аналізу.
 • Основні етапи та методи системного аналізу.
 • Системно-синергетична методологія діагностики стану досліджуваних соціальних, економічних, політичних систем.
 • Методи та підходи побудови індикаторів предкризових і критичних станів.
 • Системний аналіз соціально-економічних процесів в умовах сталого розвитку.
 • Методи опису та моделювання стійких рівноважних соціально-економічних процесів.
 • Синергетичні моделі нелінійних соціально-економічних процесів (самоорганізації, турбулентності та хаотичної динаміки).
 • Застосування сучасних інформаційних технологій до вирішення прикладних задач системного аналізу.
 • Світ-системний аналіз.

Науки циклу професійної підготовки


Фахівець з інформаційні управляючі системи та технології

Інноваційні технології в підготовці ІТ-спеціалістів на ФІСіТ

Трансформуючи стратегії світ-системної еволюції освіти:


1. Занурення в технології

Кожен гаджет навчаєСпоживчі пристрої надають собою диверсифіковані можливості навчання для студентів

2. Персональні траєкторії навчання

Студенто-центровані процесиМоделі навчання поміщають студента в центр процесів і сервісів

3. Комплексні знання і навики 21 століття

Освітні співтоваристваВсеосяжні багатоаспектні середовища для студентського навчання і взаємодії, які просувають знання і навики 21 століття

4. Глобальна інтеграція

Сервісна спеціалізаціяХмарні технології дозволяють

економити на масштабі, тоді

як спеціалізація сервісів дає

диференціацію навчання5. Вбудованість економіки в освіту

системний погляд на освітуОсвітні програми і

економічні ініціативи будуть

об'єднуватися для забезпечення стабільного зростання

Інструментарій викладача ФІСіТ:


Показники

якості


освіти

(ЄІОС ФІСіТ)


Оцінка якості викладача ФІСіТа:

Оцінка якості студента ФІСіТа :

e-портфоліо – нова технологія оцінки освітніх досягнень на ФІСіТ:

Організаційні рівні e-портфоліо (ЄІОС ФІСіТ):

Технологія взаємодії викладача й студента при освоєнні наук в ЄІОС ФІСіТ


МУЛЬТИСЕРВІСНА СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКУ

ВІДДАЛЕНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ

ОПЕРАТИВНИЙ АУДІО-, ВІДЕОЗВ’ЯЗОК

КОЛЕКТИВНА СИСТЕМА КООРДИНАЦІЇ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

ПРОЕКТНИЙ АУДІОКОНФЕРЕНЦ-ЗВ’ЯЗОК

ЛОКАЛЬНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ

ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ЄІОСФІСіТ співпрацює з Канадським міжнародним центром досліджень переговорів Бізнес-школи Джона Мілсона (Монреаль, Квебек)

Для забезпечення освітнього процесу

Для забезпечення освітнього процесу

в ЄІОС ФІСіТ використовується

web-орієнтоване середовище COMAPPING,

що дозволяє студентам стати активними учасниками навчального процесу, приймати участь в міжнародних проектах, отримувати on-line консультації від викладачів і консультантів проектів.

У 2012 р. студенти магістреських програм з економічної кібернетики та інтелектуальних систем прийняття рішень приймають участь і Є переможцями МІЖНАРОДНоГО ФОРУМУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ "СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ“

Джалладова І.А., член Європейскої Математичної спільноти EMS, Финляндия, Хельсинки

Учасник:

 1. Міжнародного конгресу «Equadiff-12, Conference of differential equations and their applications», July 20-24, 2009, Brno, Czech republic.

2. Міжнародного конгресу «8th AIMS International congress on dynamical system, 25.05 – 28.05 2010, Dresden, Germany.

3. Наукової школи «Research Workshop of the Israel Science Foundation, 29.08-02.09.2010, Ariel, Israel.

4. 7 International Congress on Industrial Applied Mathematics, July 18-22, 2011, Vancouver, Canada.

5. International Conference on Differential & Difference Equations and Applications, Ponta Delgada, 6 -10 July 2011, Portugal

6. 4 Congress Turkic Word, Baku, Azerbaijan, 1-3 July 2011.

 7. Міжнародний конгрес «Устойчивость и колебание нелинейных систем управления, Москва, Россия, 5 – 8 июня 2012

8. 6th European Congress of Mathematics, July 2-7 2012, Krakow, Poland

9. Робота наукової школи «Research Workshop of the Israel Science Foundation, 26.08-03.09.2012, Ariel, Israel.

В Міжнародній студентській Олімпіаді «IT-Планета» команда студентів КНЕУ (ФІСіТ) була визнана Абсолютним чемпіоном України серед вищих навчальних закладів. Також студенти ФІСіТ в 2012 р. зайняли перші місця в конкурсах : - «Програмування 1C: Підприємство 8» ; - «Програмування Oracle СУБД Olympic» ; В 2013 році в Міжнародній Олімпіаді «ІТ-Планета Україна» беруть участь 106 навчальних закладів України і 1715 студентів, зокрема 50 студентів КНЕУ, серед яких 19 студентів вже запрошено на регіональной тур у м. Київ серед ВНЗ Центрального та західного регіону України, який відбудеться 05.03.2013.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Досвід роботи ФІСіТ довів, що створення ЄІОС здатно забезпечити відповідність освітніх процесів системно-синергетичному, науково-інноваційному та практично-компетентністному критеріям якості освіти. Інформаційні системи і технології стають каркасом нового суспільства, вони стирають кордони між економікою, наукою і освітою, а також формують єдиний інформаційний простір, в якому може йти безперервний процес утворення знань.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА


1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки.

2. Державна цільова науково-технічна та соціальна програма «Наука в університетах» на 2008-2017 роки.

3. Історичні джерела (Біблія перекладу І.Огієнка, Menschliche Arbeit und Einheit der Kraft. In: Die neue Zeit. Revue des geistigen und öffentlichen Lebens. Band 1, 1883, Teil 1: Heft 9, S. 413–424, Teil 2: Heft 10, S. 449–457, Сковорода Г. С. Библиотека духовная, содержая в себе дружеские беседы с познанием самого себя. Изд. М. Антоновским. 3 части. СПб., 1798 . 225 с., В.И.Вернадский Биосфера и ноосфера. — М.: Айрис-пресс, 2012. — 576 с. ).

4. Ухвали та накази Вченої ради КНЕУ.

5. Дані міжнародних та вітчизняних рейтингів (THE, ARWU, Компас, ТОП-200 УКРАЇНА)

6. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки / О.В. Аксьонова - К.: КНЕУ, 2006. – 708 с.

7. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем. Монографія/ Дербенцев В.Д., Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. . – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 287 с.

8. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.

9. Розвиток малих підприємств (статистичне оцінювання впливу на економічне зростання та конкурентоспроможність країни) : монографія / [І.Г. Манцуров, С.С. Ващаєв, С.Г. Дрига та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2009. — 181 с.

10. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності Навч. посіб. / За заг. ред. О. А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2008. — 472 с.

11. Інформаційні системи в економіці: монографія/ [С.В.Устенко, А.М.Береза, Г.П.Галузинський, В.М.Гужва та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.В.Устенка. – К.:КНЕУ, 2012. – 425 с.

12. Innowacyjne technologie zaradzania antykryzysowego/ Ramazanow S.K., Stepanenko O.P. itd. – Warszawa-Lugansk-Kijow: Reznikov V.S., 2011. – 368 s.

КОЛЕКТИВНІ РЕЦЕНЗЕНТИ

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Національний університет "Києво-могилянська академія";
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України.

ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕРТНИХ РАД

 • Scopus;
 • IndexCopernicus International;
 • DOAJ;
 • Elibrary.

Отже, на факультеті інформаційних систем і технологій розбудовано концепцію сучасної системно-синергетичної методології наукових досліджень в інформаційній економіці, на базі якої створено єдине освітньо-інформаційне середовище, основою якого є наукові школи ФІСіТ, що є підґрунтям для зростання наукового потенціалу ЄІОС ФІСіТ, яіксного розвитку наукових шкіл і реалізації світ-системного підходу при підготовці фахвців на ФІСіТ.

Дякую за увагу!


Каталог: userfiles -> konf2013
userfiles -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
userfiles -> Фонд державного майна України Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
userfiles -> Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
userfiles -> Узагальнення судової практики щодо вирішення питання процесуальних витрат у судових рішеннях (вироки, ухвали) до плану роботи судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області на IІ півріччя 2014 року
konf2013 -> Петюх Василь Миколайович, к е. н., проф
userfiles -> Виконала: студентка 4 курсу 5 групи спеціальності 6504
userfiles -> Стратегії міжнародної корпоративної консолідації
konf2013 -> Навчальні технології формування глобальних компетенцій економістів
konf2013 -> Проф., зав кафедри педагогіки та психології Савенкова Людмила Олексіївна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал