Відділ освіти Дубенської міської ради Дубенська гімназія №2Скачати 43,26 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір43,26 Kb.

Відділ освіти Дубенської міської ради Дубенська гімназія №2

 • Алгоритмізація та програмування.
 • Мова Паскаль
 • (опорні конспекти)
 • З досвіду роботи
 • вчителя інформатики
 • Колошкіної
 • Тетяни Віталіївни
 • Дубно - 2006
 • Алгоритмізація та програмування.
 • Мова Паскаль
 • “… мова, якою учня навчають висловлювати
 • свої думки, здійснює глибокий вплив на його
 • навички мислення та винахідницькі здібності…”
 • Ніколаус Вірт

Схвалено методичною радою Дубенської гімназії №2 (протокол №4 від 27.02.2006)

 • У пропонованому посібнику узагальнено досвід роботи вчителя інформатики Дубенської гімназії №2 Колошкіної Т.В. з питань вивчення курсу “Алгоритмізація та програмування” за опорними конспектами. Матеріал подано в обсязі, визначеному Програмою неперервного курсу інформатики 5-11 кл . До кожного опорного конспекту подано коментар, а також запитання для самоконтролю.
 • Посібник призначений для вчителів інформатики, учнів шкіл, гімназій.
 • Мета його – допомогти школярам швидко, цілісно і на високому рівні засвоїти програмовий матеріал.

Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера

 • 1. Постановка задачі.
 • 2. Побудова моделі.
 • 3. Складання алгоритму.
 • 4. Вибір програмного засобу.
 • 5. Тестування програмного засобу.
 • 6. Виконання програми та аналіз результатів.
 • 5
 • 6
 • 10
 • 19

Постановка задачі

  • Формулювання умови задачі.
  • Конкретизація даних, невідомих.
  • Визначення правильних результатів.
 • Точність постановки задачі
 • Можливість забезпечити однакове розуміння
 • задач різними людьми.
 • 4

Моделювання

 • Модель – це спрощене уявлення про реальний об’єкт, процес чи явище.
 • Географія
 • Хімія
 • Фізика
 • Біологія
 • Головне призначення моделі
 • Демонстрація лише суттєвих властивостей об’єктів, процесів і явищ.
 • 4

Класифікація моделей

 • За галузями використання: Методи дослідження
 • навчальні
 • ігрові
 • дослідні
 • науково-технічні
 • імітаційні
 • За ознакою фактора часу:
 • динамічні
 • статичні
 • експериментальний теоретичний
 • 4
 • 8
 • 6

Інформаційні моделі

 • Інформаційна модельце сукупність інформації, яка харак-теризує властивості та стан об’єкта, процесу чи явища, а та-кож їх взаємодію із зовнішнім світом.
 • Інформаційна модель
 • вербальна
 • знакова
 • За формою представлення:
 • геометричні
 • словесні
 • математичні
 • структурні
 • логічні
 • спеціальні
 • комп’ютерні
 • некомп’ютерні
 • 4

Запитання для самоконтролю

 • З яких етапів складається розв’язання задачі на комп’ютері?
 • Які етапи виконує людина?
 • На яких етапах використовується комп’ютер?
 • Що таке модель? Яке призначення моделі?
 • Що називається моделюванням?
 • На яких двох методах дослідження базується моделювання?
 • За якими основними ознаками класифікують моделі?
 • Які існують типи моделей?
 • Що таке інформаційна модель?
 • Наведіть власні приклади побудови інформаційної моделі.

Алгоритми

 • Алгоритм – це зрозумілий, точний та повний опис послідовності простих дій для розв’язування конкретної задачі.
 • IX століття. Узбецький математик Мухаммед ібн Муса аль_Хорезмі
 • (латинь: Algorithm). Трактат про правила виконання арифметичних дій.
 • Алгоритм
 • числовий
 • нечисловий
 • Виконавець алгоритму
 • людина
 • машина

Властивості алгоритму

 • зрозумілість
 • однозначність (визначеність)
 • дискретність (покроковість)
 • універсальність (масовість)
 • правильність (результативність)
 • Помилки в алгоритмі
 • синтаксичні
 • логічні

Що ми називаємо алгоритмом? Як виник термін “алгоритм”?

 • Запитання для самоконтролю:
 • Що ми називаємо алгоритмом? Як виник термін “алгоритм”?
 • Які бувають алгоритми?
 • Назвіть основні властивості алгоритмів.
 • Що називається системою команд виконавця?
 • Хто може бути виконавцем алгоритму?
 • Які помилки можуть бути в алгоритмі?
 • Які помилки називаються синтаксичними?
 • Які помилки називаються логічними? Хто їх знаходить і виправляє?

Способи опису алгоритмів

 • Словесний
 • Графічний
 • Мовою програмування

Словесний запис алгоритму

 • Виконавець: людина
 • Правила запису:
 • алгоритм складається з послідов-ності дій, записаних словами;
 • дії можуть мати різні скорочення, позначення, формули;
 • дії повинні бути точно визна-ченими і посильними для вико-нання;
 • усі дії алгоритму повинні бути пронумеровані
 • Задача: Обчислити значення функції y=3a2 - 5a..
 • а помножити на а, результат позначити R1.
 • R1 помножити на 3, результат позначити R2.
 • 5 помножити на а, результат позначити R3.
 • R2 відняти R3, результат позначити y

Арифметичний – це звичайна формула, операндами якої можуть бути числа, змінні, функції. (b2-4ac)

 • Типи виразів
 • Арифметичний – це звичайна формула, операндами якої можуть бути числа, змінні, функції. (b2-4ac)
 • Умовнийце вислів про значення операндів, який може бути істинним або хибним.
 • Результат: “так” або “ні”; “істина” або “хибність”; “true” або “false”
 • Логічний – складений вислів про значення декількох умовних виразів.
 • Логічні операції: і (and), або (or), ні (not)

Графічний запис алгоритму

 • Графічний запис алгоритму складається із визначених зображень дій за допомогою геометричних фігур:
 • початок
 • кінець
 • введення даних
 • виведення результату
 • обчислення
 • умова
 • Блок-схема
 • Геометричні фігу-ри з’єднуються лініями зі стріл-ками

Лінійний

 • Базові структури алгоритмів
 • Лінійний
 • Послідовність дій
 • Циклічний
 • Визначена кількість повто-рень однієї або декількох дій згідно сформульованої умови
 • Розгалужений
 • Вибір з двох можливих дій в за-лежності від сформульованої умови
 • початок
 • введення
 • даних
 • обчислення
 • виведення
 • результату
 • кінець
 • умова
 • дія 1
 • умова
 • дія 1
 • дія 2
 • умова
 • дія
 • ні
 • так
 • дія
 • умова
 • ні
 • так

Які ви знаєте способи запису алгоритмів?

 • Запитання для самоконтролю:
 • Які ви знаєте способи запису алгоритмів?
 • Яких правил потрібно дотримуватись у словесному записі алгоритму?
 • Чому словесний спосіб запису алгоритму вважається найпростішим?
 • В чому особливості графічного запису алгоритму?
 • Які існують типи виразів?
 • Які базові структури може мати алгоритм?
 • З яких типів вказівок складається будь-який алгоритм?
 • Які існують типи алгоритмів?
 • Які загальні принципи запису вказівок?
 • Які алгоритми називаються лінійними?
 • Які алгоритми називаються розгалуженими?
 • Які алгоритми називаються циклічними?
 • Мови програмування
 • Низького рівня
 • (40-і роки XX ст.)
 • Високого рівня
 • (50-і роки ХХ ст)
 • Асемблер
 • Паскаль
 • Бейсик
 • Пролог
 • Delphi
 • Транслятор
 • Інтерпретатор Компілятор
 • GW-Basic Qbasic TurboBasic TbPascal BPascal
 • Середовище програмування:
 • редактор текстів програм;
 • довідково-інформаційна система;
 • бібліотека процедур та функцій;
 • компілятор чи інтерпретатор;
 • засоби виконання усієї програми

Запитання для самоконтролю:

 • Що називається мовою програмування?
 • Чим викликана значна кількість різних мов програмування?
 • На які класи традиційно поділяються мови програмування?
 • Яку функцію виконують транслятори?
 • Поясніть різницю між інтерпретатором та компілятором?
 • Що входить до складу середовища програмування?

Основні поняття мови Паскаль

 • Алфавіт
 • латинські символи
 • символи кирилиці
 • цифри від 0 до 9
 • математичні символи:
 • + - * / = < >
 • розділові знаки:
 • ( ) [ ] { } , . : ; ‘
  • Команди
 • введення – виведення;
 • присвоєння;
 • складена;
 • розгалуження;
 • циклу
 • Слова
  • службові
  • ідентифікатори
  • стандартні імена
 • Рік створення: 1960
 • Автор: професор Ніколаус Вірт зі Швейцарії
 • Призначення: навчання студентів програмуванню
 • Використання: розв’язування різноманітних задач
 • Історична довідка

Службові слова

 • Призначені для написання команд.
 • Goto – перейти до
 • If – якщо
 • Label – позначка (мітка)
 • Mod – остача від ділення
 • Not – не
 • Of – з
 • Or – або
 • Procedure – процедура
 • Program – програма
 • Record – запис
 • Repeat – повторювати
 • Then – то
 • While – поки (доки)
 • And – і
 • Array – масив
 • Begin – початок
 • Case – вибір
 • Const – сталі (константи)
 • Div – ділення без остачі
 • Do – виконати
 • Downto –униз до
 • Else – інакше
 • End – кінець
 • File – файл
 • For – для
 • Function – функція

Ідентифікатори, або імена користувача

 • Правила утворення імен користувача:
 • Ім’я може складатися лише з латинських літер, цифр і символа “_”;
 • Ім’я не може бути службовим словом;
 • Першим символом є буква;
 • Літери можуть бути великими або малими;
 • Імена повинні бути короткими і відповідати суті об’єкта;
 • Пропуски в іменах не допускаються;
 • Два різні об’єкти не можуть мати одне ім’я.
 • Приклади правильно утворених
 • імен
 • a, b, x, a1, a2, alpha, cat, My_name,
 • Z_1

Стандартні імена

 • Типи даних
 • Стандартні сталі (константи)
 • Стандартні функції
 • Команди

Структура Паскаль-програми

 • Програма складається з двох частин:
 • описової виконуваної
 • заголовок розділ описів розділ команд
 • та оголошень
 • Program <назва програми>;
 • <Розділ описів та оголошень>;
 • Begin
 • <Розділ команд>;
 • End.
 • Команди
 • Введення присвоєння виведення
 • Read
 • readln
 • Write
 • writeln
 • <ім’я змінної>:= <вираз>
 • Складена команда:
 • begin
 • <Команда 1>; …
 • <Команда n>;
 • end;

Запитання для самоконтролю:

 • Хто створив мову і яке призначення мови Паскаль?
 • Яка відмінність між алфавітом алгоритмічної та української мов?
 • Для чого потрібні службові слова?
 • Розкажіть про правила утворення імен.
 • З яких частин складається програма?
 • Як відокремлюються команди у програмі?
 • Назвіть імена, які користувач утворив правильно:
 • а) a, a1, 2a, a+1;
 • б) aa, aa+aa, for, begin;
 • в) Myname, my_number, do.
 • Якого значення набуде змінна А після обчислення виразів:
 • а) A:= 8 + 4 * 2 – 3;
 • б) A:= 3 * 6 + 3 * 5 + 3 * 4?

Величини

 • Величини бувають: константи і змінні.
 • Константи Змінні
 • не міняють свого значення під час виконання програми.
 • Опис здійснюється у розділі констант:
 • Const <ідентифікатор>=<значення>;
 • Наприклад: Const Pi=3.14
 • призначені для зберігання конкретних
 • значень в оперативній пам’яті під час
 • виконання програми.
 • Опис здійснюється в розділі змінних:
 • Var
 • <список імен змінних>:<тип>;

Типи даних

 • Це множина значень однакової природи разом із набором операцій, які над ними виконуються.
 • Цілий Дійсний Літерний
 • integer real char
 • (-32768…32767) (29Е-39…1.7Е38) (кодова таблиця)
 • Операції: Операції:
 • +, -, *, /, div, mod +, -, *, /
 • Булевий Рядковий
 • boolean string
 • (true, false) (0 – 255 байт)

Вирази

 • Правила утворення
 • та обчислення виразів:
 • Правило пріоритетів.
 • Правило дужок.
 • Правило лінійного запису.
 • Правило коректних імен.
 • Стандартні функції:
 • Abs(x) - |x| - модуль числа x
 • Arctan (x) – arctg x – арктангенс числа х
 • Cos(x) – cos x) – косинус числа х
 • Exp(x) – ex – експонента
 • Ln(x) – lnx – натуральний логарифм числа х
 • Sin(x) – sin x – синус числа х
 • Sqr(x) – x2 – піднесення до квадрату
 • Sqrt(x) - - корынь квадратний з числа х
 • Записати вираз на мові Паскаль: (sqr(x)*sqr(x)+2*y)/(sin(2*y)-1)

Запитання для самоконтролю:

 • Як ви розумієте поняття “величина”?
 • Що називається константою? Наведіть приклади.
 • Яка величина називається змінною?
 • Які стандартні типи величин використовуються у Паскалі?
 • Яке призначення виразів?
 • Сформулюйте правило дужок.
 • Які операції визначені над цілими даними?
 • Яких значень набудуть такі функції та вирази:
 • abs(-5); sqrt(49); 8div3; 11mod4.

Лінійні (прості) програми

 • Команди: введення; присвоєння; виведення.
 • Задача: Задано два цілі числа. Знайти їх суму, добуток, різницю.
 • Дано: a,b.
 • Знайти: s,d,r.
 • Обчислення:
 • s=a+b
 • d=a*b
 • r=a-b
 • Виведення
 • результатів
 • S,d,r
 • початок
 • Введення
 • даних a,b
 • S:=a+b
 • D:=a*b
 • R:=a-b
 • кінець
 • Program z1;
 • Var a,b,s,d,r : integer;
 • Begin
 • read (a,b);
 • s:=a+b;
 • d:=a*b;
 • r:=a-b;
 • writeln(‘s=‘,s);
 • writeln (‘d=‘,d);
 • writeln (эк=эбк);
 • End.

Програми з розгалуженням

 • Скорочений запис:
 • If <логічний вираз> then <команда>;
 • Задача: Ввести два числа. Третьому присвоїти їх суму, якщо перше більше за друге, і добуток, якщо друге більше за перше.
 • Дано: a,b.
 • Знайти: c.
 • Обчислення:
 • Якщо a>b, то c=a+b
 • Якщо b>a, то с=a-b
 • Виведення
 • результату с
 • початок
 • Введення даних
 • a,b
 • a>b
 • c:=a+b
 • b>a
 • c:=a*b
 • кінець
 • Program z2;
 • Var a,b,c : integer;
 • begin
 • read (a,b);
 • if a>b then c:=a+b;
 • if b>a then c:=a*b;
 • writeln (‘c=‘,c);
 • end.

Програми з розгалуженням (продовження)

 • Дано: a,b.
 • Знайти: c.
 • Обчислення:
 • Якщо a>b, то c=a+b
 • iнакше с=a*b
 • Задача: Ввести два числа. Третьому присвоїти їх суму, якщо перше більше за друге, і добуток, якщо друге більше за перше.
 • If <логічний вираз> then <команда> else <команда 2>;
 • початок
 • Введення даних
 • a,b
 • a>b
 • c:=a+b
 • c:=a*b
 • Виведення
 • результату с
 • кінець
 • Program z2;
 • Var a,b,c : integer;
 • begin
 • read (a,b);
 • if a>b then c:=a+b else c:=a*b;
 • writeln (‘c=‘,c);
 • end.

Запитання для самоконтролю:

 • Які службові слова використовуються для запису лінійних програм?
 • Яка стандартна команда забезпечує введення інформації у Паскалі?
 • Яка команда призначена для виведення інформації?
 • Як діє скорочена команда розгалуження? Яке її призначення?
 • Який загальний вигляд має скорочена команда If?
 • Який загальний вигляд має команда повного розгалуження?
 • Чи можна ставити символ “;” перед словом else?

Циклічні програми

 • Цикл з передумовою призначений для організації багатократного виконання групи команд (тіло циклу) до тих пір, поки залишається істинною умова виконання циклу.
 • Опис: While<логічний вираз> do <тіло циклу>;
 • Задача: Обчислити добуток перших 25 натуральних чисел.
 • початок
 • D:=1;n:=1
 • N<=25
 • D:=D*n;
 • N:=N+1
 • Виведення
 • результату d
 • кінець
 • так
 • ні
 • Program z3;
 • Var d,n:integer;
 • Begin
 • d:=1; n:=1;
 • while n<=25 do
 • begin
 • d:=d*n;
 • n:=n+1;
 • end;
 • writeln (‘d=‘,d);
 • End.
 • Складена команда

Циклічні програми

 • Цикл “для” призначений для організації багатократного виконання тіла циклу для значень параметра циклу з деякої впорядкованої дискретної множини.
 • Опис: 1) for < параметр i>:=a to b do <тіло циклу>; (a
 • 2) for <параметр i>:=a downto b do <тіло циклу>; (a>b).
 • Задача: Обчислити добуток перших 25 натуральних чисел.
 • початок
 • D:=1
 • i:=1, 25
 • D:=d*i
 • Виведення
 • результату d
 • кінець
 • так
 • ні
 • Program z4;
 • Var i,d:integer;
 • begin
 • d:=1;
 • for i:=1 to 25 do
 • d:=d*I;
 • writeln (‘d=‘,d);
 • end.

Запитання для самоконтролю:

 • Опишіть дію команди while.
 • Опишіть правило обчислення добутку.
 • Як буде обчислюватись сума, кількість?
 • Що таке цикл з параметром?
 • Що таке параметр циклу?
 • Чим відрізняється команда for-to від команди for-downto?
 • Чому цикл “доки” є більш універсальним, ніж цикл “для”?

Табличні величини

 • Масив – це скінченна послідовність змінних одного типу, імена яких складаються з імені масиву та покажчика, що визначає положення змінної у масиві.
 • Масиви
 • Одновимірні Двовимірні
 • Властивості масиву:
 • Тип елементів масиву повинен бути конкретно описаний. До кожного елемента масиву існує прямий доступ.
 • 2. Число елементів масиву визначається під час його опису і надалі не змінюється.
 • Опис масиву:
 • Var <ідентифікатор масиву>: ARRAY [m..n] of <тип елементів масиву>;
 • Наприклад: Var A:ARRAY [1..5] of real;
 • B: ARRAY [1..100,1..100] of integer;

Алгоритми і програми роботи з таблицями

 • Алгоритми:
 • Знаходження суми й добутку елементів таблиць;
 • Пошук елементів з деякою властивістю;
 • Пошук мінімального (максимального) елемента;
 • Впорядкування табличних величин:
 • 1. метод мінімальних елементів;
 • 2. метод вставки.
 • Задача: Обчислити суму всіх елементів масиву A [1..25].
 • Program z5;
 • Var A:ARRAY [1..25] of real;
 • i: integer; s: real;
 • begin
 • for i:=1 to 25 do
 • begin
 • writeln (‘введіть елемент масиву a[i]’);
 • read (a[i]);
 • end;
 • for i:=1 to 25 do S:=S+A[i];
 • writeln (‘S=‘,S);
 • end.

Рядкові величини

 • Рядок – це послідовність символів кодової таблиці комп’ютера.
 • Опис:
 • Var <ідентифікатор>: string [максим довжина рядка];
 • Операції: з’єднання (+), присвоєння (:=), порівняння, введення-виведення.
 • Функції Процедури
 • 1. Length (A) – довжина рядка 1. Insert (A,B,p) – вставка рядка А у рядок В, починаючи з позиції номером р
 • 2. Copy (R,Poz, N) –копіює фрагмент 2. Delete (B,p,m) – вилучає m символів з
 • довжиною N рядка R з позиції Poz рядка В, починаючи від позиції р
 • 3. Pos (A,B) –дає номер символу, з якого 3. Str (C,B) – переводить числове дане
 • починається входження рядка А у рядок В С у дане В типу рядок
 • 4. Concat (A,B,…) – з’єднує рядки в один 4. Val (A,C,D) – засилає у числову змінну С
 • рядок числовий образ рядка А

Запитання для самоконтролю:

 • Для чого призначені масиви?
 • Чи може масив складатись з даних різних типів?
 • Як вводяться дані у масив?
 • Назвіть методи впорядкування даних у масиві?
 • Для чого використовують текстові дані?
 • Які дії визначені над текстовими даними?

Процедури і функції

 • Підпрограма – це засіб скорочення тексту програми та підвищення її структурованості.
 • Процедура Функція
 • Procedure <ім’я процедури> function <ім’я процедури>
 • (<список формальних параметрів>); (<список формальних параметрів>):
 • Begin <тип результату>;
 • <тіло процедури> Begin
 • End; <тіло функції>
 • End;
 • Змінні
 • Локальні – описуються в підпрограмі.
 • Глобальні – описуються в основній програмі.
 • Формальні – описуються в заголовку підпрограми.
 • 4. Фактичні – описуються у команді підпрограми при її виклику.

Література

 • Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи: Навч. посіб. Для загальноосвіт. навч. закл.:
 • У 2-х ч. – Ч.1 Алгоритмізація і програмування. 4-те вид.- Львів: Деол, СПД Глинський, 2004. – 256 с.
 • Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal I Delphi. 3-тє вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с.
 • 3. Караванова Т.П. Інформатика. Базовий курс. Основи алгоритмізації та програму-вання/Караванова Т.П. – Шепетівка: “Аспект”, 2005. - 192 с.
 • 4. Милов А.В. Основы программирования в задачах и примерах: Учебный курс/Худож.-оформитель А.С.Юхтман.- Харьков: Фолио, 2002.- 397 с.
 • 5. Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А. Інформатика. Короткий курс. Навчальний посібник у 2-х частинах. Частина 2. 2005.- 208 с.
 • 6. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal: Навчальний посібник для техн. вузів / Укр.мовою – Х.: ВКП “Парытет” ЛТД, 1995.- 352 с.
 • 7. Фролков Ю.А. Основы информатики. Алгоритмический язык// Учеб. пособие для 10 кл. –
 • Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1999.- 112 с.
 • 8. Шестопалов Э.А. Алгоритми та програми. Основи інформатики та обчислювальної техніки.
 • Книга 2.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2000.- 112 с.
 • 9. Шост Д.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Turbo Pascal. 10-11 класи.
 • Тернопіль: “Навчальна книга – Богдан”, 1997. – 192 с.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка