Використання ігрових завдань програмно-методичного комплексу “Сходинки до інформатики”Скачати 60,59 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір60,59 Kb.
 • Використання ігрових завдань
 • програмно-методичного комплексу
 • “Сходинки до інформатики”
 • для розвитку алгоритмічного і логічного
 • мислення учнів
 • Герез Олена Сергіївна,
 • вчитель інформатики
 • НВК “Гімназія №14” м. Луцька
 • (за новою програмою Морзе Н.В.)
 • Починаючи з 2013/2014 навчального року, відповідно до нового Державного стандарту, молодші школярі ознайомлюватимуться з інформаційно-комунікаційними технологіями, вивчаючи курс “Сходинки до інформатики” з 2-го класу.
 • Ухваленню такого революційного рішення передував десятирічний досвід викладання курсу як варіативної складової навчальних планів. Результати Конкурсу на кращу розробку уроків з курсу, який проводився видавництвом “Світич” за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, показали, що методика викладання предмета лишається складним й актуальним питанням.
 • Олена Герез

Готовність до навчання молодших школярів

 • Інтелектуальна готовність
 • Рівень розвитку арифметичних умінь
 • навчаючі ситуації (задачі)
 • навчаючі дії та операції
 • мотиви і форми спілкування учнів з учителем та між собою
 • дії контролю і оцінки
 • Формування
 • навчальної діяльності
 • систематично залучати дітей у навчальні ситуації
 • знаходити і демонструвати відповідні навчальні дії
 • послідовне відтворення всіх дій
 • усвідомлення школярами суті навчальних ситуацій
 • Олена Герез

Розвиток пізнавальних психічних процесів

 • Сприймання
 • Спостереження
 • Увага
 • Мислення
 • Аналіз
 • Поєднання навчання з грою
 • Принцип наочності в навчанні.
 • Олена Герез

Учбова діяльність молодших школярів

 • Структура навчальної діяльності молодших школярів
 • навчальні ситуації (задачі)
 • навчальні дії та операції
 • мотиви і форми спілкування учнів з учителем та між собою
 • дії контролю і оцінки
 • Формування
 • навчальної діяльності
 • систематично залучати дітей у навчальні ситуації
 • знаходити і демонструвати відповідні навчальні дії
 • послідовне відтворення всіх дій
 • усвідомлення школярами суті навчальних ситуацій
 • Олена Герез
 • Теоретична частина може проходити у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій, повторення матеріалу, вивченого на інших предметах.
 • Практична частина – робота за комп’ютером відбувається за підгрупами дітей (у залежності від кількості учнів та комп’ютерів у кабінеті).
 • Третя частина уроку присвячується виконанню завдань з логічним навантаженням, вправ на розвиток пам’яті, уваги, кмітливості та спостережливості молодших школярів.
 • Олена Герез
 • Першатеоретична інформатика (включає алгоритмізацію та програмування) – одна з фундаментальних галузей наукового знання, яка формує в учнів системно-інформаційний підхід до аналізу навколишнього світу з використанням логічних операцій.
 • Другапрактична інформатиказасіб роботи з інформацією, засвоєння алгоритмів роботи із сучасним програмним забезпеченням, отримання навичок користувача.
 • Складові змісту базового курсу інформатики
 • Олена Герез
 • Перший – пізнавальний
 • Другий – прикладний
 • Третій – алгоритмічний
 • Четвертий – розвиваючий напрям
 • П’ятий – це підтримка, корекція i пропедевтика знань, умінь i навичок з основних предметів.
 • Напрями навчальної та розвиваючої діяльності учнів (курс «Сходинки до інформатики») :
 • Олена Герез

Форми організації учбової діяльності при навчанні інформатики у 2 класі

 • Фронтальна
 • Групова
 • Індивідуальна
 • групова робота на уроці
 • груповий лабораторний практикум
 • групові творчі завдання
 • виконання індивідуальних завдання по програмуванню або інформаційним технологіям за комп'ютером
 • робота з літературою або електронними джерелами інформації,
 • робота з навчальними програмами за комп'ютером
 • письмові вправи
 • Олена Герез

Ефективні форми діяльності на уроці інформатики

 • 1. розповідь і пояснення; 2. бесіда; 3. групова робота; 4. взаємоперевірки учнями; 5. робота над текстом підручника; 6. самостійна робота.
 • 1. дидактичні ігри;
 • 2. уроки-КВК;
 • 3. уроки-змагання;
 • 4. уроки-подорожі;
 • 5. уроки-екскурсії;
 • 6. турніри
 • Нетрадиційні форми навчальної діяльності
 • Традиційні форми навчальної діяльності
 • Олена Герез

Ефективні методи діяльності на уроці інформатики у 2-4-их класах

 • допомагає учителеві створювати умови для реалізації творчих здібностей учнів,
 • формувати уміння орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях,
 • удосконалювати їх науково-дослідний потенціал.
 • Дидактична гра містить два елементи - пізнавальний та ігровий.
 • Вибираючи гру, обов'язково треба прагнути до того, щоб вона сприяла досягненню навчально-виховної мети : закріпленню і поглибленню знань, вихованню уваги, кмітливості, витримці.
 • Метод проектів.
 • Використання дидактичних ігор
 • Особистісно-орієнтоване навчання
 • Олена Герез
 • Методика викладання інформатики
 • у 2-му класі
 • Олена Герез
 • Структура
 • навчальної програми
 • Олена Герез
 • Метою курсу «Сходинки до інформатики» є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.
 • Основними завданнями курсу «Сходинки до інформатики» є формування в учнів молодшого шкільного віку:
 • початкових уявлень про базові поняття інформатики;
 • початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ;
 • алгоритмічного, логічного та критичного мислення;
 • початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.
 • Олена Герез

Ключова та предметна ІКТ-компетентність навчального курсу

 • Ключові компетентності
 • ІКТ-компетентність
 • Здатність до самоорганізації в навчальній діяльності
 • Впевнене та критичне використання :
 • інформаційно-комунікативних технологій
 • відповідних засобів для навчання, дозвілля та спілкування
 • Предметні компетентності
 • здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням;
 • вміння безпечно працювати з комунікаційними системами
 • здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплек­сних завдань
 • Олена Герез

Діяльнісний вимір предметної ІКТ- компетентності пов’язаний із такими вміннями молодших школярів:

 • Технологічні
 • вмикає та вимикає комп’ютер
 • вибирає об’єкти та переміщує їх із використанням маніпулятора миші
 • виконує операції над об’єктами: вікнами, файлами, папками
 • запускає програму на виконання та завершує роботу з нею
 • Алгоритмічні
 • складає алгоритми дій із повсякденного життя, з викорис­танням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо);
 • аналізує текст задачі
 • складає, записує і виконує найпростіші алгоритми для ви­конавців у визначеному середовищі, розрізняє основні алгоритмічні конструкції
 • Телекомунікаційні
 • одержує, створює і надсилає електронні листи; виконує по­шук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою
 • використовує клавіатуру для введення символів, слів, речень, тек­стів; здійснює підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в середовищі текстового редактора
 • працює із графічними об’єктами у середовищі графічного редактора, створює елементарні малюнки та змінює значення властивостей створених малюнків
 • зберігає результати пошуку
 • створює прості презентації (3-5 слайдів) на підтримку власної проектної діяльності
 • Олена Герез

Показники вміння вчитися

 • Учні вміють:
 • розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення;
 • добирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних навчальних і життєвих задач
 • (як типових, так і нестандартних, творчих)
 • генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми
 • актуалізувати й відтворювати потрібні відомості, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати їх;
 • аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, гру­пувати і класифікувати об’єкти за певними ознаками;
 • співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які потребують застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.
 • Олена Герез

Структура навчальної програми

 • Курс «Сходинки до інформатики» розрахований на 105 годин
 • (35 годин у 2 класі, 35 годин у 3 класі і 35 годин у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану).
 • Змістові лінії:
 • Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти курс «Сходинки до інформатики» будується за такими змістовими лініями:
 • «Комп’ютер та його складові»;
 • «Інформація та інформаційні процеси»;
 • «Використання інформаційних технологій»;
 • «Алгоритми і виконавці»;
 • «Комунікаційні технології»
 • Олена Герез

Структура навчальної програми

 • Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розши­рюється і доповнюється.
 • Концентричність передбачає повернення до подання та опрацювання інформаційних даних (текстових, графічних, числових) за допомогою різних програмних середовищ.
 • Концентричність
 • Лінійність
 • Лінійність має за мету ознайомити учнів на пропедевтичному етапі вивчення базового курсу «Інформатика» із простими редакторами тексту, графіки, презентацій.
 • Поняття інформаційних процесів та їх використання у навчанні розширюється і доповнюється в кожному класі.
 • Олена Герез
 • Олена Герез
 • Зміст навчального матеріалу й державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
 • 2 клас
 • 35 год. (1 година на тиждень)
 • Зміст навчального матеріалу
 • Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
 • Комп’ютери та їх застосування. (3 год.)
 • Сучасні комп’ютери та їх застосування. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі.
 • Учень (учениця):
 • має уявлення про сфери застосування сучасних комп’ютерів;
 • розуміє призначення комп'ютера;
 • наводить приклади використання сучасних комп’ютерів в різних сферах діяльності людини;
 • називає пристрої, що використовуються для обчислення, опрацювання текстів, зображень, передавання повідомлень;
 • знає правила поведінки і БЖ при роботі з комп’ютером;
 • дотримується правил поведінки і БЖ при роботі з комп’ютером
 • Олена Герез
 • Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером. (9 год.)
 • Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), пристрої виведення (монітор, принтер)).
 • Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Поняття про програму. Робочий стіл. Запуск програми на виконання з Робочого стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою.
 • Миша.
 • Наведення вказівника, вибір об’єктів, переміщення об’єктів, подвійне клацання.
 • Робота з програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею.
 • Клавіатура.
 • Клавіатура комп’ютера. Призначення основних клавіш.
 • називає складові комп’ютера (системний блок, монітор, клавіатура та миша, принтер);
 • розуміє призначення основних складових комп‘ютера;
 • має уявлення про програму, Робочий стіл, значки;
 • знає порядок вмикання та вимикання комп’ютера;
 • уміє вмикати комп’ютер;
 • уміє коректно завершувати роботу з комп’ютером;
 • уміє вказувати вказівником на об’єкти, які знаходяться на Робочому столі або у вікні виконання програми;
 • володіє навичками вибирати об’єкти одинарним клацанням лівої кнопки миші;
 • володіє навичками перетягувати об’єктів за допомогою миші;
 • володіє навичками подвійного клацання лівої кнопки миші;
 • використовує значки на Робочому столі для запуску програм;
 • уміє коректно завершувати роботу з програмою;
 • розрізняє різні групи клавіш клавіатури комп’ютера та їх призначення ;
 • уміє використовувати клавіатуру для введення окремих символів та слів кирилицею та латиницею у середовищі клавіатурного тренажера.
 • Олена Герез
 • Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (5 год.)
 • Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень. Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень.
 • Різні пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями.
 • Короткі історичні відомості (від абака до нетбука).
 • Робота з розвиваючими програмами.
 • має уявлення про повідомлення та інформацію;
 • має уявлення про використання повідомлень людиною;
 • розуміє за допомогою яких органів чуттів людина сприймає повідомлення;
 • має уявлення про призначення різних пристроїв, що використовуються людиною для роботи з повідомленнями (телефон, диктофон, факс, плеєр, калькулятор, фотокамера, ігрові приставки, GPS та ін.);
 • орієнтується, які пристрої призначені для реалізації яких інформаційних процесів
 • орієнтується як можна працювати з повідомленнями;
 • називає інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень);
 • наводить приклади інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності і в оточуючому світі;
 • розрізняє інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень).
 • Олена Герез
 • Алгоритми і виконавці. (4 год. )
 • Спонукальні речення. Ознайомлення з поняттям команди. Команди і виконавці. Ознайомлення з поняттям алгоритму. Виконавці алгоритмів. Алгоритми в нашому житті.
 • розуміє сутність понять «команда», «алгоритм»,
 • розрізняє команди від речень, що не є командами;
 • наводить приклади алгоритмів із навколишнього життя;
 • уміє виконати алгоритм, складений для нього як для виконавця.
 • Олена Герез
 • Об’єкти. Графічний редактор.(8 год. )
 • Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей.
 • Графічний редактор. Створення об’єктів в середовищі графічного редактора, змінення значень їх властивостей. Комбінування об’єктів, створення зображень. Додавання тексту.
 • Збереження зображень. Відкриття збережених зображень у редакторі.
 • має уявлення про об’єкти та їх властивості, значення властивостей;
 • наводить приклади об‘єктів, властивостей об’єктів, значень властивостей об’єктів;
 • розуміє призначення графічного редактора;
 • уміє запускати графічний редактор на виконання;
 • розуміє призначення інструментів середовища графічного редактора;
 • має уявлення про можливості використання палітри кольорів у середовищі графічного редактора;
 • уміє використовувати палітри кольорів у середовищі графічного редактора;
 • уміє створювати прості графічні об’єкти та їх комбінації; уміє змінювати значення властивостей об‘єктів в середовищі графічного редактора;
 • застосовує інструменти середовища графічного редактора для створення зображень за власним задумом;
 • уміє додавати текст до створених зображень;
 • поєднує текстові та графічні об’єкти в середовищі графічного редактора ;
 • уміє зберігати зображення на Робочому столі або в папці, встановленій за замовчуванням;
 • уміє відкривати в середовищі графічного редактора збережені зображення.
 • Олена Герез
 • Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. (4 год. )
 • Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо.
 • розуміє правила роботи з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів;
 • застосовує правила роботи з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів;
 • уміє працювати з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів.
 • Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час. (2 год. )

Характеристика змісту навчання

 • початкове ознайомлення учнів зі складовими частинами комп’ютера, їхнім призначенням, а також застосуванням комп’ютерів у різних сферах сучасного інформаційного суспільства.
 • Завдання змістової лінії «Комп’ютер та його складові»
 • продемонструвати учням основні складові комп’ютера: системний блок, клавіатуру і мишу, монітор і принтер,
 • повідомити про їх призначення,
 • виробити навички використання миші і клавіатури за допомогою програм-тренажерів та розвивальних програм.
 • І ЕТАП (2 клас)
 • Поняття
 • об’єкт,
 • властивості об’єктів і значень цих властивостей.
 • Олена Герез

Змістова лінія допомагатиме формуванню цілісної наукової картини світу, підкреслюючи на доступних учням прикладах роль інформаційних процесів у суспільстві, біологічних і технічних системах.

 • Змістова лінія допомагатиме формуванню цілісної наукової картини світу, підкреслюючи на доступних учням прикладах роль інформаційних процесів у суспільстві, біологічних і технічних системах.
 • Завдання змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси»
 • Базові поняття теми “Інформація та інформаційні процеси”
 • Знати
 • наводити із власного життя приклади повідомлень, приклади різних об’єктів, їх властивостей і значень цих властивостей,
 • упорядковувати та групувати об’єкти на основі значень властивостей, розглядати складні об’єкти як набір більш простих, кожен із яких виконує свою роль для функціонування об’єкта в цілому;
 • розглядати вплив змін в одній зі складових на цілу систему.
 • будувати складні об’єкти із запропонованих частин, у тому числі самостійно доповнювати компонентами, яких бракує.
 • Уміти
 • Поняття: повідомлення, інформація, дані на інтуїтивному рівні.
 • Передачу інформації як відомості про предмети, живі істоти і явища навколишнього світу.
 • Інформаційні процеси, що реалізуються з використанням комп’ютера
 • Що будь-яка операція над об’єктом полягає у зміні значення однієї з його властивостей або значень групи його властивостей.
 • Розуміти
 • Характеристика змісту навчання
 • Олена Герез

Характеристика змісту навчання

 • Завдання змістової лінії «Використання інформаційних технологій»
 • із графічним редактором, комп’ютерних презентацій, текстовим редактором
 • Ознайомити
 • навичкам створювати й редагувати різноманітні об’єкти, здійснювати над ними типові операції зі зміни значень властивостей.
 • працювати у спеціально створених для навчання молодших школярів графічних і текстових редакторах, які не потребуватимуть від них ознайомлення зі складним багатофункціональним інтерфейсом.
 • створювати і редагувати найпростіші графічні зображення, невеликі комп’ютерні презентації, фотоальбоми, невеликі текстові документи (до 10 рядків) із прозовим і віршованим текстом, зі вставленими графічними зображеннями, вміти виділяти фрагменти тексту, виконувати елементарні дії з редагування і форматування виділених фрагментів.
 • Навчити
 • опанування змістом курсу,
 • вміння створювати презентації до навчальних проектів,
 • вміння подавати результати своєї навчальної діяльності з інших навчальних предметів.
 • Сформувати
 • Олена Герез

Характеристика змісту навчання

 • Завдання змістової лінії «Комунікаційні технології»
 • із поняттям комп’ютерної мережі (локальної і глобальної) та можливими напрямками її використання в житті людини.
 • Ознайомити з поняттями виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця, алгоритму.
 • Ознайомити з основними алгоритмічними структурами: слідування, розгалуження та повторення.
 • Ознайомити
 • навчитися виконувати готові алгоритми, а також складати прості алгоритми для виконавців, які працюють у певному, зрозумілому молодшим школярам, комп’ютерному середовищі, використовуючи просту систему їхніх команд.
 • розв’язувати значущі для учнів задачі з їхнього повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для виконання завдань, передбачати можливі наслідки; розв’язувати задачі, для яких відповіддю є не число або твердження, а опис послідовності дій, створення моделі, схеми, графіка тощо.
 • Навчити
 • навички використання глобальної мережі Інтернет задля пошуку необхідних текстових даних і зображень, їх перегляду і збереження, виконання інтерактивних завдань он-лайн на підтримку навчальних предметів,
 • навички електронного листування при дотриманні вимог безпечної роботи дітей в Інтернеті.
 • Сформувати
 • Олена Герез
 • Завдання змістової лінії «Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів»
 • Працювати з програмами на підтримку засвоєння навчальних предметів школи І ступеня.
 • Працювати з програмами для розвитку логічного та критичного мислення, пам’яті, просторової та творчої уяви
 • Навчити
 • Вміння працювати з програмами підтримки вивчення навчальних предметів
 • Сформувати
 • пам’ять,
 • просторову та творчу уяву,
 • логічне мислення,
 • увагу
 • Розвивати
 • Характеристика змісту навчання
 • Олена Герез
 • Завдання змістової лінії «Створення проектів»
 • Короткотривалий комплексний проект
 • Довготривалий комплексний проект
 • Міні-проекти
 • Ознайомитися з основними принципами проектної діяльності і реалізувати всі ІКТ-компетентності, набуті у процесі опанування цього курсу.
 • Закріплення, поглиблення та активне засвоєння матеріалів курсу.
 • Мета
 • Характеристика змісту навчання
 • Олена Герез

Характеристика умов навчання

 • При вивченні курсу «Сходинки до інформатики» кожний урок проводиться із використанням комп’ютерів.
 • Згідно із санітарно-гігієнічними нормами час роботи школярів за комп’ютером на 1 уроці не повинен перевищувати 15 хв.
 • Олена Герез

Перелік необхідних програмних засобів

 • операційна система
 • програми на розвиток логічного та критичного мислення
 • розвивальні програми
 • комп’ютерні програми на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо
 • клавіатурний тренажер
 • тренажер миші
 • графічний редактор
 • редактор презентацій
 • середовище виконання алгоритмів
 • Олена Герез

Види діяльності, які слід реалізовувати у процесі вивчення курсу

 • практичне експериментування
 • групова взаємодія
 • ігрова
 • навчально-ігрова
 • конструювання
 • художня діяльність
 • дослідження
 • співпраця в парі
 • Олена Герез

Оцінювання учнів

 • метод портфоліо
 • Демонстраційне портфоліо
 • Портфоліо розвитку
 • Олена Герез

Завдання для розвитку алгоритмічного та логічного мислення молодших школярів на уроках ОКГ (із власного досвіду)

 • Олена Герез

Розподіл часу на уроці, з урахуванням інформаційних та інтерактивних технологій:

 • Учнів >20
 • Олена Герез

Розподіл часу на уроці, з урахуванням інформаційних та інтерактивних технологій:

 • Учнів <20, але >10
 • Олена Герез

Розподіл часу на уроці, з урахуванням інформаційних та інтерактивних технологій:

 • Учнів <10
 • Олена Герез

На уроках

 • активно використовую інші програми (Пазли, розмальовки, Paint, програмні засоби навчального призначення для початкової школи),
 • складаю власні презентації до уроків,
 • тісно співпрацюю з учителями початкової школи.
 • Олена Герез

Техніка безпеки та правила поводження з ПК

 • при вивченні теми Техніка безпеки та правила поводження за ПК пізнавальний напрямок), я використовую як доповнення до основного курсу (закріплення матеріалу) додаткове програмне забезпечення IGP Puzzle v 1.2
 • Олена Герез
 • «Знайди помилку»
 • Знайдіть помилки в алгоритмах. Можливо, не вистачає якоїсь команди або порушена послідовність команд.
 • І. Алгоритм «Будова слова»
 • 1. Прочитай слово.
 • 2. Знайди закінчення.
 • 3. Познач закінчення.
 • 4. Познач префікс.
 • 5. Познач корінь і основу.
 • 6. Добери споріднені слова.
 • 7. Виділи суфікс.
 • ІІ. Алгоритм «Посади квітку»
 • 1. Зроби ямку.
 • 2. Постав у ямку квітку.
 • 3. Засип ямку землею.
 • Сигнал «SOS»
 • Допоможи пішоходу перейти дорогу (сформулюй умову, вкажи можливі дії).
 • Олена Герез
 • стояти
 • перейти
 • «Загублені команди»
 • Відновіть загублені команди алгоритму, якщо в результаті його виконання отримали слово РАНОК.
 • 1. Запишіть слово КРОНА.
 • 2. Куди слід переставити першу літеру слова?____________________.
 • 3. Які дві літери необхідно поміняти місцями? ___________________.
 • «Впіймай мене»
 • У кожному рядку знайти фігуру, якої не вистачає, та домалювати її.
 • Олена Герез
 • КРОНА
 • РОНАК
 • РОНАК
 • РАНОК
 • 2 
 • 5
 • 3 ()
 • 2 
 • 2 
 • 3 
 • 3 
 • 2 ()
 • 5 
 • 2 
 • 5 ()
 • 4 
 • «Японський кросворд»
 • Накресліть малюнок, закодований за допомогою стрілок.
 •         
 • ________________________
 • Закодуйте слово МУХОМОР. Для цього впишіть його літери у клітинки та складіть алгоритм зі стрілок-команд, виконавши який, можна прочитати слово.
 • ___________________
 • «Шифрувальник»
 • Прочитайте закодоване стрілками слово, яке починається з літери М.
 • Олена Герез
 • МАТЕМАТИКА
 • М У Х
 • О
 • Р О М
 •      
 • Конкурс «Кращий програміст»
 • Олена Герез
 • «Хто де? Хто як?»
 • Крокодил Гена, Чебурашка і Шапокляк купили яблука, апельсини та моркву. Хто з них що купив, якщо моркву купив не Чебурашка, а крокодил Гена купив не моркву й не апельсини?
 • яблука
 • апельсини
 • морква
 • Крокодил Гена
 • Чебурашка
 • Шапокляк
 • «Пари»
 • На столі стоять 6 склянок: три порожні й три із соком. Як зробити так, щоб порожні склянки чергувалися з наповненими? При цьому дозволяється брати тільки одну порожню склянку і одну наповнену.
 • Олена Герез
 • х
 • х
 • х
 • 3 3 3 3 3 = 100
 • 6 + 23 = 7 + 38
 • 50 –  = 3 – 13
 • «Заповни пропуски»
 • Запишіть число 100, використовуючи п’ять трійок та знаки арифметичних дій.
 • Які цифри замінили на зірочки?
 • «Задзеркалля»
 • На малюнку зображено три однакові кубики. Скільки точок на нижній грані кубика, зображеного справа?
 • Олена Герез
 • ( • )+( : )
 • 2
 • 4
 • 10
 • 5
 • 6
 • «Математичний космодром» (2 клас)
 • Програми підтримки математики
 • «Курчата»
 • (3 клас)
 • „Телевізор”
 • (3 клас)
 • Олена Герез

Поради вчителю

 • “Стрільці по яблукам”
 • Олена Герез

Поради вчителю

 • “Тетравекс”
 • Олена Герез

Поради вчителю

 • “Поштовий голуб. Європа”
 • Олена Герез
 • Результатом роботи над проблемою “Використання ігрових завдань програмно-методичного комплексу “Сходинки до інформатики” для розвитку алгоритмічного і логічного мислення учнів” стали посібники із завданнями:
 • Олена Герез

Навички ХХІ ст.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка