Використання інноваційних технологій на уроках математики та фізикиСкачати 30,16 Kb.
Дата конвертації10.01.2017
Розмір30,16 Kb.

Використання інноваційних технологій на уроках математики та фізики 

 • Виступ
 • вчителя математики
 • Катеринопільської ЗОШ І – ІІІ ступенів №2
 • Глущика Олександра Яковича
 • Поняття «технології» навчання
 • У наш час у педагогіці широкого використання набули терміни: «освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання», проте єдиного тлумачення цих понять немає.
 • Поняття технології в педагогіці стало вживатися в зв’язку зі зростаючою роллю інформаційних технологій у процесі утворення.
 • Якщо звертатися до джерел поняття «технологія», то ми повинні зафіксувати, що воно походить із двох грецьких слів:
 • tehne – мистецтво, майстерність і
 • logos – слово, навчання.
 • За допомогою технології інтелектуальна інформація перекладається на мову практичних рішень. Тобто технологія – це способи діяльності й те, як особистість задіяна в цій технології.
 • Поняття «технологія» у педагогіці може вживатися
 • в чотирьох значеннєвих аспектах:
 • а) педагогічна технологія, яка містить у собі всі засоби педагогічної взаємодії;
 • б) технології навчання – система методів, прийомів і дій вчителя й учнів у процесі навчання;
 • в) технології виховання – система методів, прийомів і дій вихователя і вихованців у спільній діяльності, у зміст якої включене освоєння норм, цінностей, відносин;
 • г) навчальні технології – інформаційні технології, які можна використовувати для організації процесу навчання.

Загальні правила й принципи технологій навчання:

 • 1. принцип педагогічної доцільності, що сформулював ще
 • А. С. Макаренко: жодна дія педагога не повинна бути осторонь від запланованих цілей;
 • 2. взаємозв’язок викладання й навчання. К. Д. Ушинський головною за­дачею вчителя вважав перетворення діяльності учня на його самостій­ну діяльність;
 • 3.  необхідність тематичного планування (яке включає стислу характеристику кінцевих результатів);
 • 4. організація контролю на кожному етапі навчальної діяльності учнів;
 • 5. стимулювання творчої діяльності учнів, орієнтація на учня не тільки  знаючого, а й уміючого;
 • 6. різноманітність форм і методів навчання, недопущення універсаліза­ції певних засобів і форм.

Принципи технологій (голланд. психолог Кларк Ван Парререн):

 • Принцип 1: викликати в учнів стійку мотивацію до навчання (це може базуватися на особистому досвіді учнів).
 • Принцип 2: навчати діалогічно, тобто в співпраці з учнями.
 • Принцип 3:  навчати діагностично (постійне спостереження за навчан­ням, корекція, стимулювання).
 • Принцип 4: варіативність структури навчання.
 • Принцип 5: навчати у відповідному темпі, використовувати оптималь­ні засоби й способи.
 • Принцип 6: навчати й допомагати учням на рівні їх фактичних здібнос­тей, а не на рівні зовнішніх характеристик відповідей учнів при виконан­ні навчальних задач.
 • Принцип 7: здатність учнів до рефлексії та оцінювання свого прогре­су.
 • Принцип 8: забезпечення учнів такими наборами завдань для самостій­ної роботи, що допомагають уникнути «ригідності» дій, мислення.
 • Принцип 9: стимулювання ініціативи й творчості учнів.
 • Принцип 10: створення таких умов у класі, що сприятимуть формуван­ню соціально інтегрованої особистості учня.

Інноваційні технології навчання

 • Підготовка школярів до життя, праці й творчої діяльності закладається в загальноосвітній школі. Тому навчальний процес потрібно будувати таким чином, щоб заохочувати учнів до самостійної творчої діяльності, метою якої є засвоєння нових знань та їхнє успішне застосування на практиці. Педагогічна наука й шкільна практика скеровують свої зусилля на пошуки шляхів удосконалення освіти.
 • Зміст освіти останнім часом переорієнтовується на заняття, що мають виховувати загальнолюдські цінності, орієнтують учня на звернення до навколишнього світу й до себе, на дбайливе ставлення до всього, що його оточує, на творчий пошук, саморозвиток, вміння шукати й знаходити своє місце в житті, бачити красу світу та людей. Звичайно, міцні знання необхідні, але важливо, щоб ці знання не стали самоціллю, а перетворювалися на засіб розвитку особистості, створили передумови до вдосконалення здібностей.
 • www.themegallery.com
 • Одним із пріоритетних векторів розвитку освіти, згідно національної доктрини, є впровадження інновацій, інформаційних технологій до навчально-виховного процесу новітніх технологій навчання.
 • На даний момент відомо ряд педагогічних технологій, які дозволяють вчителям виконувати завдання сучасної освіти. Всі педагогічні технології класифікують за інстументально значущими та різноманітними системними ознаками

Технологія особистісне зорієнтованого навчання

 • Однією з інноваційних технологій загально-педагогічного характеру, які впроваджуються в сучасних школах є технологія особистісне зорієнтованого навчання.  Особистісне зорієнтоване навчання – організація процесу навчання, в основі якої лежить визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної людини, що вимагає забезпечення розвитку і саморозвитку особистості учня виходячи із виявлення його індивідуального, неповторного, суб’єктивного досвіду, здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій, можливостей реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці. 

Технологія проблемного навчання

  • В основі технології проблемного навчання, створення вчителем самостійної пошукової діяльності школярів із розв’язання навчальних проблем, у ході якої формується нове знання, уміння, навички та розвиваються здібності дитини, активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та інші особисто значущі якості.
 • Проблемна ситуація – це ситуація, яка виникає внаслідок такої організації вчителем взаємодії учня з об’єктом пізнання, яка допомагає виявити пізнавальне протиріччя. Проблемна ситуація характеризується інтелектуальним утрудненням і потребою розв’язувати його. Сутність пізнавального протиріччя міститься у неможливості за допомого тих знань і способів діяльності, якими володіють школярі,вирішити протиріччя, що виникли.
 • Створювати проблемні ситуації на уроках можна різними способами:
 • - зіткнення школяра з явищами, фактами, які вимагають теоретичного пояснення;
 • - спонукання учнів до аналізу зовнішніх суперечливих фактів, явищ, висловлювань;
 • - спонукання школярів до вибору із суперечливих фактів, висловлювань тих, які вважають вірними і обґрунтування свого вибору;
 • - спонукання до самостійного порівняння, зіставлення фактів, явищ, дій;
 • - спонукання до висування гіпотез, формулювання висновків та їх перевірки.

Технологія розвивального навчання

  • Технологія розвивального навчання – це активно діяльнісний спосіб навчання, під час якого враховуються та використовуються природні закономірності індивідуального розвитку дитини, що зумовлюють розвиток знань, умінь, навичок і способів розумових дій, скерованих механізмів особистості, емоційно-ціннісної та діяльнісно практичної сфер. Ця технологія ставить на меті загальний розвиток учня, його інтелектуальних можливостей, почуттів, уміння вчитися та спілкуватися, формування творчої особистості.
 • Сучасна система навчання вимагає від учителя нових підходів до охоплення великого обсягу інформації. Неможливо одній людині знати все, навіть у вузькій сфері знання. Учні ж повинні мати зовсім інші навички: думати, розуміти суть речей, осмислювати ідей та концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати в конкретних умовах, формулювати й відстоювати свою думку.
 • Ми вчимо дітей своїм предметам не тільки для того,  щоб вони пізнали світ, а й навчилися думати, аналізувати, систематизувати, знаходити компроміси, виділяти головне, критично ставитися до будь-яких аргументів, вміти відстоювати свою позицію.
 • Елементи розвивального навчання можна використовувати під час проведення лабораторних та дослідницьких робіт, спостереження, при розв’язуванні експериментальних та якісних задач.

Ігрові технології навчання

 • Ігрові технології навчання  відрізняються від інших технологій тим, що гра:
 • добре відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь-якого віку;
 • ефективний засіб активізації;        
 • мотиваційна за своєю діяльністю;
 • дозволяє вирішувати питання передачі знань, умінь, навичок;
 • багатофункціональна, її вплив на учня неможливо обмежити одним аспектом;
 • переважно колективна, групова форма роботи;
 • має кінцевий результат (матеріальний, моральний, психологічний);
 • має чітко поставлену мету й відповідний педагогічний результат.

Технологія розвитку критичного мислення

 • Технологія розвитку критичного мислення формує творче мислення, сприяє розвитку креативності. Критичне мислення необхідне під час розв’язування проблемних задач, формулювання висновків, оцінювання та прийняття рішень.
 • Сприймання, розуміння, усвідомлення та засвоєння навчальної інформації вимагає активної розумової діяльності, у тому числі критичного мислення.

Технологія інтерактивного навчання

 • Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.
 • Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів, де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання.
 • Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.
 • Інтерактивні технології на уроках дозволяють забезпечити глибину вивчення матеріалу. Учні опановують всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка). Змінюється і роль учнів: вони стають активними, приймають важливі рішення. Проте кожна інтерактивна вправа потребує попереднього розгляду і навчання учнів для її проведення. 
 • У своїй практиці я використовую такі інтерактивні вправи як «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Мозковий штурм», «Броунівський рух», «Ажурна пилка», «Коло ідей», «метод ПРЕС».  

Інформаційні технології

 • Інформаційні технології – технології інформатики в поєднанні з іншими, пов’язаними з нею, технологіями, тобто це цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечує високу швидкість обробки даних, ефективний пошук інформації, розповсюдження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.
 • Інформаційна технологія в навчально – виховному процесі – це поєднання традиційних технологій навчання і технологій інформатики, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя.

Презентація – це зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Аналіз науково-методичної літератури та

 • Презентація – це зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Аналіз науково-методичної літератури та
 • періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем у процесі навчання.
 • Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.   

Проектна технологія

 • Проектна технологія – це інноваційна форма роботи організації освітнього середовища, в основі якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем. Це  сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення реального об’єкта, предмета, різного роду теоретичного чи практичного продукту.
 • У основі методу проектів лежить розвиток учнівських пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня.
 • Метод проектів завжди орієнтований на самостійність учнів – індивідуальну, парну, групову, – яку вони здійснюють упродовж певного часу; допускає можливість розв'язування пев­ної проблеми; у ньому передбачається, з одного боку, не­обхідність використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого — інтегрування знань, умінь із різ­них галузей науки та мистецтва.

Сприяти вивчення учнями свого предмету потрібно не для того, щоб вони стали математиками,фізиками, … а для того, щоб вони навчилися думати,

 • Сприяти вивчення учнями свого предмету потрібно не для того, щоб вони стали математиками,фізиками, … а для того, щоб вони навчилися думати,
 • знаходити компроміси, аналізувати, систематизувати, узагальнювати, вміли
 • відстоювати свої принципи. Математика вчить критично ставитися до будь-яких
 • аргументів. Зрозуміло, що на уроках математики мають даватися глибокі й міцні
 • знання, але важливо, щоб математика допомагала формувати уявлення про роль
 • людини в світі та роль даної науки в освоєнні світу людиною.
 • Освіта має базувати не лише на знаннях, які коли-небудь у майбутньому знадобляться дитині, але й на тому, що вкрай необхідне сьогодні – на проблемах її реального життя. (Джон Д’юі)

Доцільно на уроках використовувати інноваційні технології разом із традиційними, що дозволяє урізноманітнити діяльність учнів, а саме:

 • Доцільно на уроках використовувати інноваційні технології разом із традиційними, що дозволяє урізноманітнити діяльність учнів, а саме:
 • навчає здобувати знання самостійно;
 • акумулює вміння користуватися здобутими знаннями для рішення нових завдань;
 • сприяє набуттю комунікативних навичок і умінь (тобто умінь працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні завдання і ролі);
 • надає можливість широких людських контактів в знайомстві з різними точками зору на одну проблему;
 • навчає користуватися дослідницькими методами: збирати інформацію, факти, уміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки;
 • надає можливість висловлювати свої власні думки.

Список використаної літератури

 • Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.
 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти.
 • Використання інформаційних технологій на уроках в основній школі. //Інтернет ресурси.
 • Мельник Л.С. Формування ключових компетентностей методами інтерактивного навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №5, 32ст.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка