Використання інтерактивних методів навчання на уроках інформатики від правильного виховання дітейСкачати 29,59 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір29,59 Kb.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Від правильного виховання дітей

Залежить добробут усього народу.

Джон Локк

Учень і вчитель є рівноправними суб'єктами навчання. Організація інтерактивного навчання припускає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, загальне рішення питань на підставі аналізу обставин і ситуації.

 • Інтерактивні методи навчання – це така організація процесу навчання, у якому учню неможливо не приймати участь – в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання.
 • Засоби, які володіють високим розвиваючим потенціалом: проблемні ситуації, задачі з життєво практичним матеріалом, експерименти, дидактичні (рольові ігри), активні та інтерактивні технології.

Заняття можуть включати в себе кілька особистісно-зорієнтованих підходів для фронтального та групового втілення.

Заняття можуть включати в себе кілька особистісно-зорієнтованих підходів для фронтального та групового втілення.

 • Інтерактивні уроки відрізняються тим, що під час їх проведення поєднуються два типи уроків: узагальнення та систематизація, контроль та коригування знань і вмінь учнів. Поєднання таких двох типів уроків посилює їхню навчальну функцію, сприяє освоєнню учнями всіх рівнів пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка), розвитку культури мовлення, ініціативи та впевненості учнів у собі та у своїх знаннях.
 • Починати підготовку уроку слід з оголошення теми, повідомлення мети; потрібно акцентувати на проблемах, що будуть розв’язуватися на уроці; пояснити зміст діяльності учнів, чого від них очікує вчитель; з’ясувати їхні очікування, а також продумати систему мотивації.
 • Досвід засвідчує, що використання інтерактивних методів навчання надає можливості для пошуку нових форм і методів роботи, для зміни себе, для навчання разом з учнями.

інтерактивні методи:

 • Робота в парах
 • Робота в малих групах
 • «Мікрофон»
 • «Незакінчені речення»
 • «Ажурна пилка»
 • «Мозковий штурм»
 • Дискусія
 • «Снігова куля»
 • «Коло ідей»
 • «Акваріум»
 • «Навчаючись учусь»
 • «Крісло автора»
 • Рольова гра, імітація
 • «Пошук інформації»
 • «Карусель»
 • «Займи позицію»

Зміст курсу інформатики дає змогу вчителю не тільки інформувати і опитувати учнів, а й організовувати їх діяльність в атмосфері вільного обміну думками і поглядами.

 • Доцільно проводити інтерактивні уроки як підсумкові при узагальненні й закріпленні знань, умінь і навичок учнів, хоча не виключене й проведення уроків вивчення нового матеріалу.

Важливо при підборі завдань до інтерактивного уроку дотримуватись таких правил:

 • цікавий характер завдань (за формою, змістом, сюжетом, за способом розв'язання або несподіваним результатом);
 • завдання відрізняються рівнем склад­ності, мають кілька способів розв'язання;
 • підбираються завдання, що мають прак­тичну значимість і між предметний зміст;
 • завдання формулюються так, щоб їх ви­конання було неможливе без знання теоретич­ного матеріалу;
 • безпосередньо пов'язані з досліджуваною темою, сприяють засвоєнню, закріпленню, удосконалюванню отриманих умінь і навичок.

При підборі завдань ураховують форми навчальної діяльності:

 • Індивідуальна - всі учні одержують однакові завдання, або однотипні завдання з різними даними, або різні завдання (за формулюванням, способом розв'язання, складності).
 • Групова - групам пропонується однакове завдання або завдання, однакові за рівнем складності, але різні за формулюванням, способом розв'язання, вихідними даними (якщо група однорівнева) або завдання, що відрізняються рівнем складності (якщо група різнорівнева, а на уроці вирішується складне завдання, яке можна розбити на кілька задач і розподілити їх у групах).

Для створення захоплюючого сюжету уроку можна використовувати такий прийом:

 • тема або мета уроку визначається учнями в ході практичного виконання завдань, підсумок уроку — у віршованій формі, учням пропонується придумати епіграф уроку.

Практика застосування інтерактивних методів на різних етапах уроку

Існує велика кількість різних методів, способів чи прийомів, які дозволяють активізувати активність учнів на уроці для кращого засвоєння матеріалу, розвитку практичних навичок чи творчих здібностей, виховання позитивних якостей та формування моральних цінностей. Однак основним структурним елементом навчального процесу був та залишається урок. Отже, розглянемо основні структурні етапи уроку, які зустрічаються на більшості занять, незалежно від типу самого уроку.

Мотивація навчальної діяльності

 • На початку уроку важливо створити в учнів певний рівень мотивації для подальшої активної та результативної діяльності на уроці. Слід учнів зацікавити, пробудити в них інтерес до вивчення даної теми, переконати в практичній, теоретичній чи соціальній значимості виучуваного матеріалу. Для цього іноді застосовую вступну презентацію з теми, створення проблемної ситуації, ситуації успіху.

Інтерактивні методи, які можна використати: «Займи позицію», «Мозковий штурм», «Дискусія».

Інтерактивні методи, які можна використати: «Займи позицію», «Мозковий штурм», «Дискусія».

Приклад: Тема «Бази даних. Системи управління базами даних»

(11 клас).

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

1. Як ви вважаєте, що таке база даних?

2. На вашу думку, чи відрізняються поняття «база даних» та «система управління базами даних»?

На дошці записуються усі ідеї. Потім здійснюється вибір правильних ідей і пошук спільних думок. Після чого проголошую тему, мету та завдання, очікувані результати уроку.

Перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, навичок і вмінь

На даному етапі уроку роботу учнів можна організувати за допомогою виконання різноманітних вправ, усного вирішення задач і прикладів, виконання графічних робіт та роботи над таблицями, схемами тощо, письмових відповідей учнів на запитання з пройденого матеріалу, тестування.

Інтерактивні методи, які можна використати: робота в парах, «Займи позицію», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Снігова куля».

Приклад: Тема «Створення презентацій за допомогою майстра» (10 клас).

Методичний прийом «Снігова куля»

Один учень називає програму, другий – варіант запуску цієї програми, третій – елементи вікна, четвертий – призначення цієї програми.

Вивчення нового матеріалу

На даному етапі уроку доречно організовувати роботу одним із наступних способів:

 • Вчитель викладає новий матеріал за допомогою розповіді, пояснення, бесіди з використанням ІКТ;
 • Організовує самостійну роботу учнів з використанням інтерактивних технологій та ІКТ.
 • Інтерактивні методи, які можна використовувати на даному етапі уроку: «Ажурна пилка», «Пошук інформації»,  «Навчаючись учусь», робота в групах, «Мікрофон».

  Приклад: Тема «Історія розвитку обчислювальної техніки» (9 клас).

 • Дану тему раціонально вивчати, використовуючи технологію «Ажурна пилка» або «Пошук інформації». Пропонувати учням підготовлені міні-конспекти з описом окремих етапів розвитку комп’ютерної техніки, які служать джерелом інформації під час вивчення та самостійного опрацювання матеріалу.

Приклад: Тема «Спілкування на форумах та в чатах» (10 клас).

Приклад: Тема «Спілкування на форумах та в чатах» (10 клас).

В даній темі можна поєднати відразу 2 форми інтерактивного навчання.

 • Робота в групах. Учні об’єднуються в групи по 3–4 особи. Завдання для кожної групи: не використовуючи допоміжних матеріалів (конспекти, Інтернет тощо), на основі набутих знань про етикет електронного спілкування сформулювати основні принципи етикету інтерактивного спілкування в мережі Інтернет. На обговорення - 3–5 хв.
 • Вправа «Мікрофон». Після обговорення кожна група по черзі висловлює правило спілкування. Однотипні відповіді не зараховуються. Найактивніші учасники отримують оцінки.

Закріплення знань і умінь

На даному етапі уроку запропонувати на виконання учнями завдання з урахуванням диференціації. Це дозволяє здійснити перехід до самостійного розв’язування завдань з теми, що вивчається.

Інтерактивні методи, які можна використати: «Навчаючись учуся», дискусія, робота в групах, «Карусель», рольова гра.

Приклад: Тема «Комп’ютерні публікації» (10 клас).

 • Для успішного засвоєння учнями даної теми можна використати такий метод інтерактивного навчання, як рольова гра.
 • Під час цієї роботи учні уявляють себе журналістами, адже перед ними стоїть нелегке завдання — створити статтю, яка б зацікавила людей. Під час створення сайту учень виступає в ролі дизайнера, перед яким стоїть завдання не тільки дібрати матеріал з теми, а й оформити його таким чином, щоб усе було гармонійно.

Приклад: Тема «Комп’ютерні презентації, їх призначення та класифікація»

Приклад: Тема «Комп’ютерні презентації, їх призначення та класифікація»

(8 клас).

Для опрацювання та вивчення питання застосування презентацій доцільно використовувати роботу в групах. При цьому учні об’єднуються в групи і обговорюють такі питання.

Сфери використання презентацій:

 • в навчальному процесі для:
 • наочного подання навчального матеріалу;
 • керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів (учні мають змогу опрацьовувати матеріал з урахуванням індивідуальних здібностей);
 • контролю знань;
 • узагальнення та систематизації знань;
 • в інших сферах діяльності для:
 • рекламування товарів, послуг;
 • створення фотоальбомів;
 • супроводу виступів;
 • демонстрація ідей тощо.

Практична робота на застосування отриманих умінь і навичок

Урок інформатики, на відміну від багатьох інших шкільних дисциплін, має бути проведений не лише з орієнтацією на засвоєння учнями теоретичних знань, але й вироблення практичних умінь та навичок. Тому важливим етапом уроку є практична частина. ЇЇ необхідно організувати таким чином, щоб учні самостійно виконували роботу, проводили дослідження шляхом виділення суттєвих для виконання конкретного завдання елементів дії, що сприяє подальшому мисленню та здійсненню переходу від оцінювання учнів до само оцінювання та рефлексії.

Інтерактивні методи, які можна використати: дискусія, робота в парах.

Приклад: Тема «Графічний редактор» (9 клас).

Завдання: 1. Створить засобами графічних редакторів (Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw) схему порівняння переваг та недоліків растрових і векторних зображень.

2. Дослідити, чи можливо засобами графічних редакторів створити зображення Парасольки, використовуючи для цього лише інструменти Коло (1 раз), Пряма (1 раз), Заливання (1 раз) та Виділення? Якщо так, складіть інструкцію зі створення цього рисунка. Такий підхід до організації навчальної діяльності дає можливість сформувати в учнів уміння здійснювати цільовий пошук відомостей та використання для цього різних інформаційно-аналітичних джерел; уміння виявляти етапи й операції в технології розв’язування задач.

Приклад: Тема «Інформаційна система та її складові» (9 клас).

Завдання: Створіть електронну презентацію засобами ОС Windows XP, користуючись алгоритмом дії, підготовленим заздалегідь.

Виконуючи це завдання, учні, згідно з вимогами програми, вчаться створювати та зберігати нові електронні презентації, з’ясовують правила роботи з редактором PowerPoint-2007, закріплюють знання основних об’єктів, з якими можна працювати в операційній системі Windows XP, повторюють основні поняття: слайд, структура презентації, шаблони оформлення та змісту, файл, ім’я файлу, розширення та адреса файлу.

Підсумок уроку

Закінчуючи урок, потрібно завжди підсумувати зроблене на уроці. Підбиваючи підсумки важливо зрозуміти як рівень засвоєння знань учнями, так і їхні враження від уроку.

Інтерактивні методи, які можна використати:  «Незакінчені речення», «Мікрофон», «Робота в групах».

Приклад: Тема «Текстовий процесор. Підсумковий урок» (10 клас).

 • Під час проведення уроку учням дається завдання виготовити власну візитку. Підсумок уроку провести з використанням роботи в групах.
 • Створити групи по 3–4 учні. Візитки для оцінювання розподіляю таким чином, щоб у межах групи не було «власних» робіт.
 • Колективно виставляється оцінка кожної роботи, що призначається групі.
 • Оцінки коментуються та обґрунтовуються, потім візитки здаються вчителю на перевірку. Підсумкову оцінку виставляти на основі трьох оцінок: самооцінки, оцінки групи учнів та оцінки вчителя за роботу.

Приклад: Для підбиття підсумків уроку можна застосувати метод «Мікрофон». Учням пропонується закінчити речення «Сьогодні, працюючи на уроці, я зрозумів …»

Крім зазначених вище способів застосування інтерактивних методів, важливим і доречним при вивченні окремих тем є робота учнів над спільним проектом, що дозволяє реалізувати знання і потенціал кожного учня для вирішення певного глобального завдання, зосередитися на виконанні завдань проектної діяльності. Відбувається автоматизація дії, що свідчить про можливість її виконання без допомоги вчителя.

Крім зазначених вище способів застосування інтерактивних методів, важливим і доречним при вивченні окремих тем є робота учнів над спільним проектом, що дозволяє реалізувати знання і потенціал кожного учня для вирішення певного глобального завдання, зосередитися на виконанні завдань проектної діяльності. Відбувається автоматизація дії, що свідчить про можливість її виконання без допомоги вчителя.

Для реалізації інформаційної компетентності особливого значення набуває проектна діяльність.

Наприклад, пропонувати учням створити проекти: «Чи можливе життя без трикутників?», «Математичне моделювання в житті людини», «Розроблення програми Тестування з навчальних предметів», «Біоритм, спорт, здоров’я»…

Під час цієї роботи учні розвивають свою творчість, власну фантазію, а головне, вони отримують позитивний результат, що підвищує їх самооцінку.

Успішне виконання проектних завдань учнями свідчить про їх ефективну самореалізацію.

Використання мультимедійних технологій та інтерактивних методів забезпечує наочне подання інформації, яка в такому випадку краще засвоюється і перетворює процес навчання на цікавий інтерактивний діалог.

Використання мультимедійних технологій та інтерактивних методів забезпечує наочне подання інформації, яка в такому випадку краще засвоюється і перетворює процес навчання на цікавий інтерактивний діалог.

Отже, завданням кожного з нас це зробити процес навчання захоплюючим та радісним. І тут важливе все: посмішка, доброзичливий тон, мистецтво спілкування, почуття гумору.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка