«Використання сучасних освітніх технологій на уроках хімії та інших предметах як передумова розвитку творчого мислення учнів і професійного росту вчителів»Скачати 19,69 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір19,69 Kb.

«Використання сучасних

освітніх технологій

на уроках хімії та інших предметах як

передумова розвитку

творчого мислення учнів

і професійного росту вчителів»

Форма проведення педради: педрада-реклама

Дата проведення – 04.11.16 року

– розширити сферу знань учителів з методичних основ сучасного уроку; -    чітко визначити суть інноваційних технологій, їх переваги над традиційними методами навчання; -    виявити проблеми, пов’язані із впровадженням та використанням інтерактивних технологій; -    обмінятися досвідом роботи з питань конкурентноздатного учня; -    дати змогу кожному вчителю бути активним учасником в обговоренні даного питання; -    формувати мотивацію молодих вчителів школи до використання нових освітніх технологій у навчальній та виховній діяльності; -    напрацювати шляхи покращення рівня проведення уроків молодими спеціалістами; -    створити умови для самореалізації кожного педагога.Мета педради:
 • Вступне слово. Обгрунтування вибору теми. Презентація.
 • Виступ методичної мікрогрупи вчителів хімії та біології. Презентація.
 • Робота творчих груп.

 • Кожна гру­па працює за планом.
   • Підготовка реклами своєї технології.
   • Ідея, особливості інновації.
   • Розповідь про досвід використання інновації на практиці. Методична виставка, ілюстративний матеріал кожної групи.
   • Презентація фотогалереї епізодів уроку.
   • Ділова гра «Ми - творці уроку ХХІ століття»(Конструктивні поради: вимоги до сучасного уроку).

   • 4. Робота експертної групи з підбиття підсумків роботи творчих груп. Створення методичного бюлетня по темі педради.

    5. Проект рішення.План

Проведення засідання педради

Розвиток творчих здібностей школярів — одна з найактуальніших проблем сьогодення. Це закономірно, бо розвиваючи нахили й задатки дітей, ми виховуємо їх здатними до критичного аналізу й об’єктивного оцінювання різних явищ і фактів, до творчих пошуків і надбань, до оригінального розв’язання проблем, тобто формуємо повноцінну, інтелектуально розвинену й духовно багату особистість. Головне завдання вчителя — розвивати природні задатки та створювати сприятливі умови для діяльності учнів. Вимога сьогодення — використання сучасних технологій. Тільки творчий учитель може виховати творчих дітей.

Пелюхня Ольга Степанівна ретельно готується до уроків, проводить їх в логічній послідовності, вміло застосовує мотивацію навчальної діяльності для створення проблемних ситуацій, як запоруки збереження інтересу до навчального матеріалу та пошукової діяльності учнів.Враховуючи вимоги часу – інтенсифікацію освітнього процессу, підвищення його ефективності,- вона створила таку систему навчання, яка змінила існуючі стереотипи організації навчального процессу, його змісту та методів і прийомів проведення уроків. А це сприяє збільшенню можливостей виявити обдарованих дітей й розвивати їх далі, реалізуючи їх творчий та інтелектуальний потенціал. Вивчений досвід роботи Ольги Степанівни з теми «Індивідуальний та диференційований підхід до учнів з метою розвитку пізнавального інтересу та творчих здібностей»показав, що вчителька розширила арсенал вибору методів переважно за рахунок активних, інтенсивних; забезпечує практичну спрямованість навчального прцесу; реалізує індивідуальний та диференційований підхід до учнів; формує в усіх дітей усвідомлене й активне ставлення до навчальної діяльності. Уроки Пелюхні О.С. - це своєрідна майстерня творчої співпраці вчителя й учнів, де не буває байдужих.

Вчитель вищої категорії, методист.

Стаж роботи – 38 років.

Чернявська Вікторія Геннадіївна вважає, що найголовніше на уроці – єдність форми і змісту, реалізація цілей і завдань. Вчителька обізнана зі шляхом розвитку сучасної освіти, новими технологіями. Тому для її уроків характерні такі особливості: розвивальний потенціал, використання активних методів і засобів навчання, конкретність і чіткість постановки основних завдань, розвиток навичок самореалізації пізнавальних інтересів учнів.Вчителька володіє системою глибоких знань, навичками організації навчальної діяльності учнів, взаємодіє з дітьми на основі співробітництва. З метою якісного опанування навчального матеріалу, вчителька вибирає раціональні види пізнавальної діяльності учнів, залучає дітей до самостійної роботи. На уроках вчителька домагається сформованості тієї кількості знань, умінь і навичок, яка властива змісту та типу проведених уроків. У Вікторії Геннадіївни існує спеціальна система домашніх завдань, які сприяють усвідомленому засвоєнню навчального матеріалу і стимулюють самостійну роботу школярів.

Вчитель вищої категорії, старший вчитель.

Стаж роботи – 21 рік.

Фаховий рівень вчителів хімії, досвід роботи, постійний пошук у застосуванні нових педагогічних технологій дозволяє їм створювати творчий навчальний процесс, який сприяє розвитку системного творчого мислення учнів,розкриттю здібностей школярів.

*ігрова – використовується у процесі навчання дітей різних вікових груп;

*інтерактивна – ґрунтується на концептуальних ідеях співробітництва, взаємонавчання;

*технологія ІКТ та проектного навчання  - спрямовані на формування вмінь роботи з інформацією, дослідницьких умінь, умінь приймати оптимальне рішення, цілісне інформаційне забезпечення, передбачають таку систему організації навчання, за якої учні набувають знань, умінь і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань, проектів;

*технологія продуктивного навчання  спрямована на набуття життєвих умінь, що ініціюють особистісне зростання та індивідуальний розвиток,міжособистісне спілкування та взаємодію;

*технологія особистісно зорієнтованого навчання націлена на розвиток здібностей учнів, усвідомлення своїх здібностей, віри в свої сили;

*технологія розвивального навчання – представляє собою сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань.

*технологія рівневої диференціації орієнтується на досягнення максимально можливих результатів кожним учнем й, що не менш важливе, на розвиток мислення, пізнавальних можливостей, інтересів дитячої особистості.

Сучасні педагогічні технології,

над якими працює педколектив:

Застосування сучасних інноваційно-педагогічних технологій

дозволяє створити ефективну систему навчання дітей, яка:

- сприяє активізації пізнавальної діяльності;

-мотивації до навчання;

- високій результативності;

- забезпечує психологічний комфорт;

- розвиває  креативне та критичне мислення;

- забезпечує вільний вибір;

- сприяє індивідуалізації навчальної діяльності;

- створює ситуацію успіху.СУЧАСНИЙ УРОК

«СУЧАСНИЙ УРОК - СПІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ»

Можливості уроку невичерпні та сила його чарівна.   Кожен урок — це крок до дозрівання інтелекту учня,    цеглина в основі чарівного будинку на ім'я Розвиток    і Знання, без яких неможлива розумна,    діяльна людина-творець. 

Для сучасного уроку характерними ознаками є: • гуманітарний потенціал і гуманізація навчання; • варіативність і гнучкість структури уроку; • спрямованість уроку на особливість учня; • системний підхід до побудови уроку та процесу навчання; • спрямованість уроку на головне — генералізацію навчання; • повне засвоєння нового матеріалу на уроці; • оптимізація форм роботи на уроці; • економія часу в шкільному навчанні. Сучасний урок — це урок демократичного спрямування. Сучасний урок — це перш за все урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів у навчанні.

1. Учителям школи:

1). Працювати у творчому режимі, постійно вдосконалювати свою майстерність шляхом самоосвітньої діяльності.

2). Вивчати та впроваджувати у практику роботи нові психолого-педагогічні ідеї, результати науково-експерементальних досліджень і досвід учителів.

3). Залучати учнів до роботи в МАН, інтернет-олімпіадах, інших інтелектуальних конкурсах та створювати належні умови для участі в них обдарованих дітей.

4). Використовувати на уроках, заняттях гуртків різноманітні форми й методи роботи для розвитку обдарованості учнів, формувати прагнення до самостійного пошуку, створювати умови для самореалізації та самоактуалізації учнів.

5). Активно залучати учнів до роботи в гуртках, секціях, факультативах, курсах за вибором.

6). Проводити тематичні батьківські збори з питання обдарованості учнів; інформувати батьків про схильності й здібності їхніх дітей. Надавати педагогічну допомогу в організації позашкільної діяльності обдарованих дітей.

Проект рішення

2. Заступникам директора з НВР:

1). Здійснювати контроль за самоосвітою вчителів-предметників.

2). Створювати умови для проведення І-ІV етапів Всеукраїнської олімпіади, конкурсів, захисту творчих і наукових робіт, спрямованих на виявлення й самореалізацію обдарованих дітей.

3). Заохочувати і далі вчителів до творчої діяльності.

4). Спланувати й провести відкриті методичні заходи для вдосконалення роботи з обдарованими учнями.

5). Поширювати найкращий педагогічний досвід роботи вчителів школи з проблем використання сучасних освітніх технологій, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів.3. Психологу школи:

1).Продовжувати психолого-педагогічний супровід робіт з обдарованими дітьми.

2). Розробити памятки для вчителів і батьків, по організації роботи з обдарованими дітьми.

Микола Андрій, Анд. Васил., Андій, Вавилівна, Олександер Василювич - 6В,Чернівська, Меколаївна – 8А,

Жана Миколай., Іна іванівна, Лесько, Жана Микола, Людь Стипанівна, Тертина Таня водівн., Жона Миколаївна – 7В.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка