Вимог и ат "Укрексімбанк" щодо кредитування суб`єктів господарської діяльностіСторінка1/3
Дата конвертації30.03.2017
Розмір0,67 Mb.
  1   2   3

В И М О Г И


АТ "Укрексімбанк"

щодо кредитування

суб`єктів господарської

діяльності

Головний банк03150, Київ, вул. Горького , 127

Телефакс:

(044) 247-80-82


Філія у м._____________


Телефакс:

(______) __________________


Контактні телефони:

(______) __________________

(______) __________________

___________________________

___________________________
2009

Банк надає суб‘єктам господарської діяльності короткострокові (строком до 1 року) кредити на поповнення оборотних коштів (закупівля товарів, сировини, матеріалів, запчастин, напівфабрикатів, оплати послуг тощо), а також здійснює фінансування середньострокових (строком до 3 років) і довгострокових (строком понад 3 роки) інвестиційних проектів (закупівля обладнання, будівництво), у т.ч. здійснює проектне фінансування, також здійснює гарантійні операції, операції з векселями (авалювання та врахування векселів), операції з відкриття резервних акредитивів (далі – кредит).

Окремі переліки документів та форми подання інформації, в т.ч. прогнозні форми, посилання на які містять дані Вимоги, а саме: • Форма Відомостей про позичальника (Анкета позичальника);

 • Перелік документів, які надаються позичальником/ майновим поручителем позичальника для юридичного аналізу та оцінки предмету застави/ іпотеки;

 • Перелік документів від страхової компанії, які надаються у разі якщо страхування предмета застави / іпотеки у страховій компанії, що не належить до страхових компаній-партнерів АТ „Укрексімбанк”);

 • Перелік страхових ризиків, від яких повинно бути застраховане майно, яке надається у заставу/ іпотеку банку;

 • Рекомендована структура бізнес-плану ;

 • Форми прогнозів:

результату від господарської діяльності,

руху грошових коштів,

балансу;


 • Рекомендовані форми розшифровки:

дебіторської та кредиторської заборгованості,

простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості; • Форма довідки про підтвердження відсутності заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами;

затверджено іншими нормативними документами банку. Ознайомитись з ними можна на офіційному сайті АТ “Укрексімбанк” www.eximb.com або звернувшись до фахівців банку.

Основні прийнятні критерії оцінки діяльності позичальника та кредитного проекту:

 • АТ “Укрексімбанк” надає кредити резидентам України - суб’єктам господарської діяльності (далі – підприємство);

 • рекомендований термін фінансово-господарської діяльності підприємства не менше 1 року;

 • підприємство є прибутковим і кредитоспроможним;

 • підприємство стабільно працює, обсяги виробництва (реалізації, послуг) мають позитивну динаміку;

 • співвідношення суми зобов’язань, включаючи суму кредиту, що планується отримати, до суми власного капіталу становить переважно не більше 70:30;

 • проект – фінансово окупний;

 • проект не передбачає виробництва з високим екологічним ризиком та небезпечних товарів; виробництва, постачання, торгівлі забороненими препаратами; ввезення шкідливих відходів, продуктів, товарів відповідно до обмежень, встановлених державою;

 • проект не передбачає спрямування кредитних коштів на формування та збільшення статутного фонду комерційних банків та/або інших суб’єктів господарювання;

 • проект не передбачає спрямування кредитних коштів на сплату процентів за іншими кредитами;

 • власний внесок позичальника в проект становитиме переважно не менше 30% від його вартості;

 • кредит забезпечений заставою/іпотекою. Предметом застави можуть бути майнові права чи майно (далі – майно): єдиний майновий комплекс, об’єкти нерухомості, основні фонди, оборотні кошти, що належать позичальнику та/або майновому поручителю, а саме:

- предмет іпотеки (нерухоме майно - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці і невід'ємно пов'язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення, повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти та майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено). Враховуючи обмеження, встановлені законодавством України, Банк не приймає в іпотеку землі сільськогосподарського призначення.

 • рухоме майно (технологічне та інше обладнання, транспортні засоби, механізми, виробничі активи (готова продукція, товари в обороті та переробці – сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби тощо), акції, інші активи, що можуть бути прийняті у заставу згідно з чинним законодавством України.

При оцінці майна, що надається у заставу/іпотеку, враховується його ліквідність. Дисконтована вартість застави/іпотеки з урахуванням її ліквідності повинна бути переважно не менше 200% від суми основного боргу за кредитом перед банком та процентів за 1 рік користування кредитними коштами;

 Договори застави підлягають нотаріальному посвідченню згідно з чинним законодавством України та вимогами банку, крім:

а) договорів застави, предметом застави за якими є право (права) вимоги коштів: з депозитного (вкладного) рахунку, за контрактом, договором поставки тощо;

б) договорів застави майна підприємств, щонайменше 50% вартості яких перебуває у державній власності;

в) договорів застави, предметом застави за якими є товари в обороті та переробці;

г) договорів застави, предметом застави за якими є майбутній врожай;ґ) договорів застави продукції власного виробництва заставодавців, яку буде вироблено в майбутньому;

 • предмет застави / іпотеки підлягає страхуванню на користь банку згідно з чинним законодавством України та/або за погодженням сторін, надання кредиту відбувається після надання позичальником до Банку належного підтвердження набуття чинності договорами страхування майна, що надається в заставу / іпотеку Банку;

 • при наданні кредитів:

 • валютні ризики несе позичальник;

 • платежі з нотаріального посвідчення договорів застави/іпотеки та витрати щодо страхування предмета застави/іпотеки заставодавець (іпотекодавець) сплачує за рахунок власних коштів.

 • при наданні кредиту з метою придбання нерухомого майна, яке передається банку в іпотеку, договір купівлі-продажу нерухомого майна та іпотечний договір укладаються одночасно. Проект договору купівлі-продажу такого нерухомого майна попередньо погоджується з банком;

 • Договори страхування предмета застави / іпотеки укладаються із страховими компаніями з переліку страхових компаній-партнерів АТ “Укрексімбанк”. Перелік страхових компаній-партнерів банку та перелік страхових випадків, які підлягають страхуванню, розміщений на офіційному сайті АТ “Укрексімбанк” www.eximb.com.

 • Банк може розглянути клопотання клієнта щодо страхування предмета застави / іпотеки у страховій компанії, що не належить до страхових компаній-партнерів АТ „Укрексімбанк”, за умови надання до банку документів відповідно до Переліку документів від страхової компанії, які надаються у разі якщо страхування предмета застави / іпотеки у страховій компанії, що не належить до страхових компаній-партнерів АТ „Укрексімбанк. При цьому клієнт забезпечує надання всіх необхідних документів до банку

 • При визначенні можливості прийняття майна у заставу/іпотеку, представниками АТ „Укрексімбанк” обов‘язково проводиться його перевірка, у тому числі перевірка наявності предмету застави/іпотеки та умов його зберігання (якщо пропонується іпотека земельних ділянок чи іншої нерухомості, проводиться перевірка земельної ділянки, у т.ч. з метою визначення її місцезнаходження, наявності меж, умов використання, а також перевірка всіх об‘єктів нерухомості, що розташовані на такій земельній ділянці).

 • Банк може приймати до розгляду земельну ділянку як предмет іпотеки лише при наявності встановлених її меж.

 • Якщо пропонується іпотека земельних ділянок чи іншої нерухомості позичальник / майновий поручитель повинен забезпечити на момент первісної перевірки наявність встановлених меж відповідної земельної ділянки на місцевості. Для цього на замовлення та за рахунок іпотекодавця землевпорядною організацією, яка має чинну ліцензію на виконання робіт із землеустрою та необхідне обладнання і досвід для виконання таких робіт, проводиться встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості. Строки проведення процедури встановлення (відновлення) меж мають бути узгоджені з банком з метою забезпечення у день перевірки фахівцями банку земельної ділянки, яка пропонується в іпотеку банку, завершення землевпорядною організацією встановлення в натурі (на місцевості) її меж та фактичної присутності при перевірці представників відповідної землевпорядної організації.

На першому етапі для отримання кредиту клієнт надає до АТ “Укрексімбанк” документи (оригінали або належним чином посвідчені копії*), необхідні для визначення юридичного статусу, фінансового стану підприємства, попередньої оцінки проекту, забезпечення кредиту.

Основні документи, які клієнт надає до банку

1.

Клопотання у довільній формі (зазначаються: цілі кредиту, необхідна сума кредиту, термін кредиту, бажана відсоткова ставка, перелік майна, яке пропонується у заставу).

2.

Відомості про позичальника.

3.

Копії установчих документів юридичної особи, у тому числі статут та установчий договір, а також копію свідоцтва про державну реєстрацію суб‘єкта господарської діяльності, копію свідоцтва про реєстрацію суб‘єкта господарської діяльності без створення юридичної особи – приватного підприємця. Перелік змін та доповнень до них, копії цих доповнень (змін).

4.

Короткий опис суті проекту, який вимагає залучення кредитних коштів (зазначаються: економічна необхідність, основні напрями використання кредитних коштів, окупність тощо).

5.

Для проектного фінансування – копії контрактів, які планується фінансувати за рахунок кредиту (за необхідності, для перевірки відповідності копій надаються оригінали контрактів).

6.

Для операцій з векселями – копії контрактів з обумовленою формою розрахунків векселями, на підставі яких будуть виписуватися векселі.

7.

Копії фінансової звітності підприємства (за поточний та останні три роки), в т.ч., консолідованої фінансової звітності (за наявності). За три останні роки надається річна звітність, за останній звітний та поточний роки – звітність на кожну звітну (квартальну) дату. Поквартальний обсяг продажу продукції (надання послуг) за останній рік - на кожну звітну дату.

8.

Перелік майна та розрахунок його вартості, що пропонується банку в заставу/іпотеку. Перелік має містити відомості про залишкову балансову вартість чи закупівельну вартість (контрактна чи договірна), ринкову вартість, рік будівництва чи випуску (введення в експлуатацію), місце розташування, а також стислі характеристики.

9.

Витяг з реєстру застав рухомого майна щодо наявності / відсутності обтяження рухомого майна, що є власністю позичальника (майнового поручителя) (якщо позичальник є клієнтом банку – не обов‘язково).

10.

Витяг з Державного реєстру іпотек щодо наявності / відсутності обтяження іпотеки (нерухомого майна), що є власністю позичальника (майнового поручителя) (якщо позичальник є клієнтом банку – не обов‘язково).

11.

Звіт незалежних провідних аудиторських компаній (банк в обов‘язковому порядку вимагає звіти по клієнтах, сукупна сума зобов’язань за кредитними операціями банку яких перевищує 100 млн. грн. (в еквіваленті)”.

________________________

 До банку надаються нотаріально завірені копії юридичних документів та копії інших документів, нотаріальне завірення яких не є обов‘язковим, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства. При наданні копій документів, не завірених нотаріально, позичальник обов‘язково пред‘являє фахівцю кредитного підрозділу (фахівцю підрозділу банку, відповідального за роботу з VIP-клієнтами) оригінали цих документів.

Умови кредитування (розмір процентних ставок та комісій, умови та терміни надання і погашення кредиту, періодичність сплати відсотків, комісій, цілі використання кредитних коштів тощо) передбачаються кредитними угодами.

Кредити позичальнику надаються переважно шляхом оплати платіжних документів з позичкового рахунку безпосередньо за поставлений товар, надані послуги тощо (крім операцій врахування векселів).Кредити та проценти за кредитом підлягають погашенню у тій валюті, у якій був надано кредит.

Потенційному позичальнику рекомендується звертатися у АТ ”Укрексімбанк” на початковому етапі роботи над проектом для отримання консультацій фахівців банку щодо оформлення необхідних документів та процедур оцінки кредитної заявки.А. Перелік документiв1, які додатково надаються

для проведення поглибленого аналізу


 1. Бізнес-план проекту (або техніко-економічне обгрунтування) та додатки до нього, в т.ч. прогнозний баланс, розрахунки результату від господарської діяльності, руху грошових коштів на період реалізації кредитного проекту за встановленими банком формами, розрахунок окупності проекту (на паперовому носії та в електронному виді у форматі EXCEL із збереженням формул розрахунку), копії контрактів з основними контрагентами, що планується фінансувати за рахунок кредиту та надходження виручки за якими підтверджує окупність проекту.

 2. Розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованостей, у т.ч. простроченої на останню звітну дату, із зазначенням строків їх виникнення і погашення згідно з контрактом, а також предмета заборгованості) за рекомендованою формою.

 3. Якщо позичальник обслуговується в інших банках, крім АТ “Укрексімбанк”, - довідки цих банків про рух коштів по рахунках позичальника або виписки по рахунках позичальника (поточні, у тому числі валютні) за останні 6 - 12 місяців (залежно від терміну, на який запитується кредит).

 4. Якщо позичальник користується кредитами інших банків, крім АТ “Укрексімбанк”, – довiдки цих банків про наявність / відсутність заборгованості позичальника за кредитами (строки їх повернення, поточна сума заборгованостi, перелік наданого в заставу/іпотеку майна).

Примітка: у разі відсутності оборотів/кредитів – лист від позичальника з підтвердженням відповідної інформації.

 1. Копія звіту про проведення перевірки аудиторською фірмою або ДПІ.

 2. Копії ліцензій на право здійснення діяльності, яка передбачена Статутом, якщо такі вимагаються згідно з чинним законодавством.

 3. Копії документів для юридичного аналізу та оцінки предмету застави/ іпотеки

 4. Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які представляють інтереси позичальника та заставодавця (-ів)/іпотекодавця (-ів).

 5. Копії документів, що підтверджують повноваження осіб на підписання всіх необхідних документів щодо оформлення кредиту (якщо договори підписуються особами, які не мають таких повноважень згідно зі Статутом).

 6. Звіт про експертну оцінку майна, що передається в заставу/іпотеку (у тому числі свідоцтво оцінювача, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, договір на проведення оцінки майна між його власником та оцінювачем) за необхідності та/або за погодженням сторін.

 7. Лист-підтвердження відсутності судових оскаржень будь якими особами прав заставодавця/іпотекодавця/поручителя на майно, що пропонується як предмет забезпечення зобов’язань

 8. Копії рішень органів управління позичальників про отримання кредиту та / або передачу в заставу/іпотеку майна, якщо це передбачено установчими документами позичальників.

 9. За наявності – затверджена корпоративна стратегія розвитку, стратегічні і річні плани і бюджети (за три останні роки) та звіт про їх виконання у довільній формі.

 10. Інші документи на вимогу банку.

Перелік документiв2, які додатково надаються

майновими та фінансовими поручителями

 1. Копії установчих документів юридичної особи, у тому числі статут та установчий договір, а також копію свідоцтва про державну реєстрацію суб‘єкта господарської діяльності, копію свідоцтва про реєстрацію суб‘єкта господарської діяльності без створення юридичної особи – приватного підприємця. Лист-підтвердження у довільній формі (зазначаються: згода виступити поручителем, підтвердження відсутності посягань на майно, що пропонується у заставу/іпотеку (при майновій поруці), зобов’язання не проводити без згоди банку реорганізацію, ліквідацію підприємства на період кредитування позичальника).

 2. Копії фінансової звітності майнових та фінансових поручителів (для кредитів терміном до 1 року - за минулий та поточний роки діяльності на кожну звітну дату; для середньо- та довгострокових кредитів - за останні три роки відповідно). Поквартальний обсяг продажу продукції (надання послуг) за останній рік - на кожну звітну дату.

 3. Копії рішень органів управління поручителів про передачу в заставу/іпотеку майна, якщо це є необхідним згідно з установчими документами поручителів.

 4. Інші документи на вимогу банку.

Якщо позичальник/поручитель не є клієнтом АТ “Укрексімбанк”, то він додатково надає:

 1. Картку зі зразками пiдписiв та вiдбитком печатки.

 2. Копії паспортів керівного складу позичальника (майнового поручителя): керівника, головного бухгалтера, заступників керівника.

Надання вичерпної інформації щодо окупності кредитного проекту, застави, не гарантує надання кредиту АТ “Укрексімбанк”. Банк має право без пояснень відмовити клієнту в наданні кредиту після розгляду пакета документів.

При позитивному вирішенні банком питання щодо кредитування:

 1. Довідка про підтвердження відсутності заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами” за встановленою формою.

 2. Лист-підтвердження позичальника/поручителя у довільній формі про відсутність будь-яких змін в установчих документах, дозволах, ліцензіях тощо, які надавалися банку для вирішення питання надання кредиту (на дату укладання кредитної угоди, договору застави/іпотечного договору, договору поруки).

При вчиненні правочинів фізичною особою щодо передачі у заставу/іпотеку майна від імені особи, у якої немає чоловіка або дружини (неодружена /неодружений/, удова /удівець/), відчужувач-фізична особа подає до Банку відповідну нотаріально завірену заяву, у якій зазначається, що майно, яке є предметом цього правочину, не є спільною сумісною власністю. Така заява повинна виходити особисто від відчужувача, а в разі вчинення правочину через представника - від представника, якщо відчужувач надав йому право при оформленні правочину подавати від його імені заяву про належність йому (відчужувачу) майна на праві особистої приватної власності.

Документи, зазначені в переліку, можуть не вимагатись у випадку їх наявності у АТ“Укрексімбанк”.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка