Вітаємо Вас на семінарі-практикумі для вчителів української мови та літературиСкачати 26,37 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір26,37 Kb.

Вітаємо Вас

на семінарі-практикумі для вчителів української мови та літератури

Формування мовленнєвої компетентності шляхом упровадження проектних технологій та технологій розвиваючого навчання

Формування мовленнєвої компетентності на уроках української мови та літератури

Навчання тільки тоді є продуктивним, коли воно йде попереду розвитку.Л. Виготський

Заговори, щоб

я тебе

побачив.

Народна мудрість

Формуючи мовленнєву поведінку, ставимо перед собою такі завдання

Показати образні можливості рідної мови, використовуючи тексти художньої літератури

Розвивати пізнавальну активність школярів

Плекати кваліфікованого читача, який, беручи собі в помічники письменників, намагався б сприйняти, переосмислити та відтворити глибину художньо-інтелектуального витвору

Сприяти розвитку розумових сил, логічного мислення, пам'яті, уваги, образного мислення

Розвивати образне мовлення, враховуючи пізнавальні можливості учнів на різних етапах навчання

Мовленнєва компетентність - готовність і спроможність особистості адекватно і доречно використовувати мову в конкретних ситуаціях буття (висловлювати власні думки, бажання, наміри, прохання тощо), застосовувати при цьому як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності.

Напрямки формування мовленнєвої компетентності

Правильна мотивація навчальної діяльності

Організація роботи таким чином, що можна передати свої знання іншим

Можливість залучення кожного учня до обговорення текстів-взірців, що сприяє виробленню вміння говорити

Набуття навичок творчої співпраці, колективного пошуку рішень

Принципи навчально-виховного процесу

Принцип самодіяльності

Принцип розвитку

Принцип самоорганізації

Поглиблення знань про функціонально-стилістичну систему української мови, засвоєння норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях спілкування

Розвиток вмінь і навичок переконливо викладати свої думки, дискутувати, використовуючи різні способи аргументації

Розвиток дослідницької компетенції, удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи

Оволодіння вмінням сприймати, аналізувати, зіставляти мовні явища й факти, коментувати їх, оцінювати під кутом зору нормативності

Шляхи формування мовленнєвої компетентності

Мовленнєві компетентності

Правильність

Послідовність

Чистота мови

Коректність вживання фраз

Доречність

Зв’язок із практичною діяльністю

Економічність

Безперервність

Вправи і завдання з формування мовленнєвої компетентності

Імітаційний метод

Операційний метод

Метод продукування

Класифікація (групування) засобів образності

Переказ (скорочено-вибірковий) художнього тексту

Запам'ятовування образних засобів, вжитих у художніх текстах

Імітаційний метод

Стилістичний експеримент

Перебудова тексту за типологічною ознакою

Добір ключових слів до певної ситуації

Заміна мовних одиниць для створення образності

Конструювання текстів за початком (серединою, кінцем)

Побудова тексту на основі ключових слів

Творчий диктант (творче списування)

Операційний метод

Редагування тексту

Переклад художнього тексту

Метод продукування


Ситуативні

(на доповнення, проблемні, уявні, рольові)Композиційні (розповідь за готовим сюжетом, за певною темою)

Ініціативні (інтерв'ю, прес-конференція)

Імпровізація на основі ключового образу

Створення самостійних есе, замальовок, мініатюр, етюдів

Описові вправи (малюнок, предмет, картина)

Формуючи мовленнєву компетентність, враховуємо

Рівень інтелектуальної діяльності

Мету проведення вправ та завдань

Форму проведення

Рівень самостійності

”Впевнений, що мову та літературу не можливо викладати як науки. Це – види мистецтва. До того ж з усіх мистецтв, мабуть, найсильніші. Поводитися з ними треба обережно, використовувати не тільки для навчання, а й для розвитку особистості, формування її компетентностей, інакше дрів наламаєш купу“

С. Образцов

Проектні технології як один із засобів формування мовленнєвої компетентності

”Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром“.

Метод проектів сприяє:
 • забезпеченню умов для розвитку інтелектуальних здібностей і нахилів дитини, творчо мислити та  інтелектуально розвиватися;

 • орієнтації як на самостійну, так і на кооперативну діяльність та активізацію навчання;
 • реалізації творчого підходу до вирішення поставлених на уроці проблем;
 • отриманню якісного теоретичного та практичного результатів;
 • соціалізації особистості завдяки поєднанню різних видів діяльності;
 • стимулюванню ініціативності та зростанню творчого потенціалу учнів;
 • поєднанню індивідуальних завдань з елементами колективного пошуку.

Метод потребує:
 • належної кількості часу для опрацювання великого обсягу матеріалів;


 • інтегрованого поєднання кількох предметів;


 • гнучкого розподілу навчального часу;
 • розподілу функцій керівником процесу;


 • якісної кадрової підготовки.

ПРОЕКТИ

ОСОБИСТІСНІ

ПАРНІ

ГРУПОВІ

Етапи роботи над індивідуальним проектом

З'ясуй проблему

Чітко визнач тему та мету, тип проекту

Передбач можливий результат

Створи кінцевий продукт - матеріальний носій (фільм, календар, журнал, проспект, газету)

Накопичуй матеріал

Прийми власне рішення

Аналізуй, зіставляй факти

Аргументуй думку

Опрацюй джерела інформації з обраної теми

З'ясуйте проблему

Передбачте можливі результати та форму захисту

Визначте тип захисту

Опрацюйте джерела інформації з обраної теми

Обговорюйте суперечливі питання, толерантно вирішуйте їх, аргументуйте думку

Етапи роботи над груповим проектом

Чітко визначте тему, мету, тип проекту. Складіть план роботи

Накопичуйте матеріал

Аналізуйте, зіставляйте факти

Створіть групу, оберіть координатора

Чітко розподіліть обов'язки між членами групи

Створюйте кінцевий продукт“

1

2%3

1

Підготовка. Визначення теми і мети проекту.

Учні: обговорення, пошук інформації.

Вчитель: заява задуму, мотивація, допомога у постановці завдань.

2

Планування:

а) визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації, засобів представлення результатів;

б) установлення критеріїв оцінки результату і процесу.


Учні: формулюють завдання і виробляють план дій,Вчитель: коректує, пропонує ідеї, висуває пропозиції.

Технології проектного навчання

3

Збір інформації (спостереження, робота з літературою, анкетування, експеримент).

Учні: збирають інформацію.

Вчитель: спостерігає, непрямо керує діяльністю.

4

Аналіз інформації, формулювання висновків.

Учні: аналізують інформацію.

Вчитель: коректує,спостерігає,радить.

5

Подання й оцінка результатів (усний, письмовий звіт та оцінка результатів і процесу дослідження за вчасно встановленими критеріями).

Вчитель і учні беруть участь у колективному обговоренні, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід.

ПРОЕКТИ

ДОСЛІДНИЦЬКІ

ТВОРЧІ

Ігрові і пригодницькі

Практико – орієнтовані

«Якщо учень у школі не навчився творити самостійно, то і в житті він завжди буде лише наслідувати, копіювати…»

Л. Толстой

Проект — це «шість П»

проблема

планування

пошук інформації

продукт

презентація

портфоліо

Роль вчителя у проектній діяльності учнів

помічник у визначенні мети діяльності

консультант у плануванні та організації роботи

координатор групового процесу

спеціаліст у багатьох галузях науки

ентузіаст у мотивації учнів для досягнення поставленої мети

експерт результатів творчої діяльності

партнер спільної діяльності

Розвивальне навчання як один із засобів формування мовленнєвої компетентності

Навчання тільки тоді є продуктивним, коли воно йде попереду розвитку.Л. Виготський

Знання розуму не навчають (”Краще мати добре влаштовану, ніж добре наповнену голову“)

Щоб навчити дитину мислити, треба навчити її діяти

(”Почув – і забув, побачив – і запам'ятав, зробив – і усвідомив, виклав - зрозумів “)

Китайське прислів’я

Мішель Монтень

Основні етапи спільної діяльності вчителя та учнів

1. Забороняється критика будь-яких думок і пропозицій як учнями, так і вчителем.

І етап – ”Підготовча сходинка“

Правила спілкування

2. Всі учні рівні, немає захвалених, принижених, авторитетів.

3. Ніхто не повинен боятися висловлювати непередбачувані, сміливі, фантастичні, навіть абсурдні думки.

ІІ етап – ”Ланцюжкове навчання“

Перехід до осмисленого. Учитель – режисер.

Виділення основної навчальної задачі

Осмислення теми уроку

Формування головної думки

Здійснення контролю та самоконтролю на будь-якому етапі навчання

Складання узагальнюючих схем

Опрацювання матеріалу самостійно

Самостійна робота з навчальним матеріалом

Задоволення від процесу пізнання

Учитель стає “ ”замовником“ замовляє теми, ”приймає“ їх і ”розраховується“ за них оцінками

Вільна та невимушена поведінка на уроці

ІІІ етап – ”Дискретне навчання“

Учитель - диригент

Види розвивальних завдань

ЕКСКУРСІЇ,

ПРОГУЛЯНКИ З ДІТЬМИ

ЛОГІКО-СТИЛІСТИЧНІ ВПРАВИ, ІГРИ

СИТУАТИВНІ ВПРАВИ

ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ НА ОСНОВІ ТЕКСТУ

Загальні методи роботи з текстом

Евристична бесіда
 • використання особистого досвіду учнів;
 • виявлення мовної інтуїції.

Слово вчителя

Робота з підручником
 • вправи;
 • збірки текстів;
 • словники.

Стилістичний експеримент
 • добір синонімічних варіантів, їх зіставлення;
 • заміна однієї синонімічної одиниці іншою.

Стилістичний аналіз


 • аналіз текстів різних стилів;
 • порівняння емоційно забарвлених одиниць із стилістично нейтральними.

Спеціальні методи роботи з текстом

Стилістичне конструюванняСтилістичне редагування
 • спостереження над авторською правкою;
 • з'ясування причин виправлень;
 • удосконалення написаного.

В

Дякуємо за увагу!

Основні етапи спільної діяльності вчителя та учнів

І етап – ”Підготовча сходинка“

Правила спілкування

ІІ етап – ”Ланцюжкове навчання“

Перехід до осмисленого. Учитель – режисер.

ІІІ етап – ”Дискретне навчання“

Учитель - диригент


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка