Впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освітиСкачати 19,47 Kb.
Дата конвертації27.02.2017
Розмір19,47 Kb.
 • Впровадження
 • Державного стандарту
 • базової і повної загальної середньої освіти
 • Підготувала:
 • вчитель іноземної мови, спеціаліст другої
 • кваліфікаційної категорії – Циба Н.І.
 • Державний стандарт
 • базової і повної загальної середньої освіти побудовано на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів і орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі
 • до її практичного впровадження
 • Соціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного
 • суспільства викликають необхідність навчання учнів іноземної
 • мови як важливого засобу міжкультурного спілкування.
 • Оволодіння іноземною мовою надає додаткові можливості
 • для самореалізації особистості в сучасних умовах.
 • Програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів
 • будуються на засадах загальнодидактичних принципів, враховують
 • особливості методичної організації процесу навчання кожної мови
 • окремо, а також навчальний досвід учнів у вивченні як і рідної мови.
 • Пріоритетним є комунікативний підхід до навчання.
 • Цілі, завдання і особливості навчання:
 • Навчання іноземних мов в 5-му класі реалізується
 • через навчально-методичне забезпечення вивчення
 • предмета. Вивчення іноземних мов
 • в цьому навчальному році буде
 • здійснюватись
 • за програмами “Іноземні мови 5-9 клас.”
 • та підручниками:
 • Англійська мова
 • англійська мова 5 клас авт. Карп’юк О.Д.
 • (вид. “Лібра Терра”, 2013 р.);
 • англійська мова 5 клас авт. Несвіт А.М.
 • (вид. “Генеза”, 2013 р.);
 • Німецька мова
 • німецька мова 5 клас авт. Горбач Л.В.,
 • Савченко Л.П., Сидоренко М.М. (вид. “Грамота”, 2013р.);
 • німецька мова 5 клас
 • авт. Сотнікова С.І.,Гоголєва Г.В., (вид. “Ранок”, 2013р.);
 • Навчальний матеріал, передбачений програмою, і процес
 • навчання підпорядковуються
 • досягненню практичних, освітніх, виховних і
 • розвивальних цілей в їх єдності.
 • Він повинен забезпечувати не лише оволодіння
 • знаннями, навичками і вміннями з предмету,
 • але й розвивати увагу, пам’ять, мислення учнів,
 • формувати в них уміння робити
 • висновки і узагальнення, розширювати світогляд,
 • підвищувати культурний рівень, сприяти розвитку
 • особистісних якостей, у тому числі доброзичливості,
 • співпереживання, колективної взаємодопомоги тощо.
 • Навчально-виховний процес
 • здійснюється з опорою на такі теоретичні принципи
 • Принцип комунікативної спрямованості навчання
 • Принципи ситуативності та
 • тематичної організації навчального матеріалу
 • Принцип соціокультурного спрямування
 • навчального процесу
 • Принцип домінуючої ролі вправ і завдань
 • Аудіювання у 5-му класі є пріоритетом і конкретизується умінням сприймати і розуміти інформацію. Розвиток навичок аудіювання відбувається протягом усього року при веденні уроку іноземною мовою, при слуханні розповідей вчителя, при введенні нового лексико-граматичного матеріалу. Кроки вчителя по організації слухання - це мовна настанова, зняття труднощів, слухання тексту із завданням. У 5-му класі передбачений спеціальний етап, що в обов’язковому порядку містить роботу над текстами для аудіювання.
 • Говоріння в 5-му класі здійснюється у формі монологічного і діалогічного висловлювань, навчання діалогу і монологу відбувається паралельно і взаємозалежно. Навчання діалогічному мовленню в 5-му класі може здійснюватися на ситуативній основі. Воно може здійснюватися на основі діалога-зразка з подальшим виходом на між тематичний діалог.
 • Монологічне мовлення учнів представлене різними рівнями – від елементарного до розгорнутого монологічного висловлювання. Воно може бути репродуктивним (наприклад заучування зразків діалогів), змішаним (підготовленим на основі опор і власного мовного і мовленнєвого досвіду) і продуктивним тобто цілком самостійним. Зміст говоріння задають сформульовані вчителем ситуацію тексти для аудіювання та читання.
 • Особлива увага у 5-му класі приділяється навчанню читання. Читання забезпечується навчальними текстами, що являють собою фіксацію усного мовлення на письмі і не містять невивченої лексики, тим більше граматики а також інформативними текстами, що учні можуть інсценувати. Послідовність роботи над технікою читання в 5-му класі наступна: тренувальні вправи в читанні слів, словосполучень, пропозицій з розширеннями, читання вголос коротких текстів і інсценоване читання інформативних текстів. Особливістю п’ятого року навчання є формування поряд з орфографічними навичками лексико-граматичної правильності письма з подальшим формуванням дій, що забезпечують виклад мовного матеріалу в письмовій формі. Для цього передбачені такі письмові вправи: відповіді на запитання та складання запитань до тексту, складання плану до прочитаного тексту, вправи на запитання-відповіді з частковою зміною мовного матеріалу, складання листа другові за зразком, розповідь з придуманим початком/кінцем, вправи на трансформацію мовного зразка, написання нотаток.
 • Навчальний процес організується у такий спосіб, щоб сприяти формуванню в учнів умінь і навичок в усному (говоріння, аудіювання) і писемному (читання, письмо) мовленні. Процес навчання всіх видів мовленнєвої діяльності має здійснюватися паралельно і взаємопов’язано. У 5-му класі з огляду на вікові особливості учнів і їхній навчальний досвід не доцільно запроваджувати мовні пропедевтичні курси. Навчання варто розпочинати відразу з формування в учнів навичок і вмінь з певної теми. У зв’язку з цим фонетичний аспект мовлення має засвоюватися безпосередньо у практичній діяльності під час оволодіння тематичним лексичним і граматичним матеріалом. Робота над вимовою здійснюється постійно упродовж усього курсу навчання.
 • Оволодіння другою іноземною іноземною мовою буде ефективним лише в тому випадку, якщо у школярів будуть яскраво виражені пізнавальні інтереси, що звичайно виявляються в загальному позитивному відношенні до навчання. Воно буде більш успішним лише в тому випадку, якщо в учнів будуть домінувати внутрішні, адекватно-усвідомлювані, реально діючі пізнавальні мотиви, що у єдності із широкими соціальними мотивами забезпечать позитивне відношення школярів до предмета, що буде сприяти досягненню практичного оволодіння учнями іноземною мовою.
 • На кінець 5-го класу в учнів мають бути сформовані такі комунікативні уміння:
 • в аудіюванні:
 • - розуміти усні висловлювання партнерів у спілкуванні в межах тематики і ситуацій, визначених програмою, і адекватно реагувати на них;
 • - розуміти прохання і вказівки вчителя, однолітків, пов’язані з навчальними та ігровими ситуаціями в класі;
 • - розуміти загальний зміст навчальних, а також нескладних автентичних текстів (оповідання, вірші);
 • - повністю і точно розуміти короткі повідомлення переважно монологічного характеру, побудовані на знайомому учням мовному матеріалі;
 • в говорінні:
 • - здійснювати діалогічне спілкування з дорослими і однолітками, в тому числі й з носіями мови, у межах сфер, тематики і ситуацій спілкування, визначених програмою;
 • - робити зв’язні висловлювання відповідно до сфер, тематики і ситуацій спілкування, використовуючи основні комунікативні типи мовлення (опис, повідомлення, характеристику);
 • в читанні:
 • - виразно читати вголос;
 • - читати про себе з метою:
 • а) розуміння основного змісту навчальних, а також нескладних автентичних текстів, які відповідають рівню розвитку і навченості школярів;
 • б) повного і точного розуміння змісту навчальних, а також нескладних автентичних (адаптованих) текстів, побудованих на знайомому учням мовному матеріалі і які містять незнайомі слова, про значення яких можна здогадатися;
 • в) пошуку необхідного (цікавого) матеріалу (пошукове читання);
 • в письмі:
 • - написати особистого листа зарубіжному однолітку, вітальну листівку, оформити конверт, адресу у відповідності з нормами, прийнятими в країні, мова якої вивчається;
 • - заповнити анкету;
 • - скласти і записати план прочитаного;
 • робити необхідні виписки з тексту;
 • складати короткий план і тези виступу.
 • Труднощі, що виникають в процесі
 • вивчення другої іноземної мови
 • психологічні труднощі, зумовлені переходом
 • до нового навчального предмету “друга
 • іноземна мова ”
 • труднощі, пов’язані з впливом на процес
 • навчання рідної та першої іноземної мови
 • (міжмовна інтерференція)
 • труднощі, викликані різницею
 • у фонетичному, граматичному,
 • орфографічному аспектах першої та другої
 • іноземних мов тощо.
 • Шляхи подолання цих труднощів різноманітні, а саме:
 • визначення форм роботи і способів активізації мовленнєвої діяльності відповідно до вікових особливостей учнів;
 • раціоналізація процесу навчання за рахунок використання вже набутого мовного і мовленнєвого досвіду у вивченні рідної та першої іноземної мови;
 • вибір оптимальної технології навчання, яка враховувала б взаємодію нового іншомовного механізму з механізмом рідної і першої іноземної мови;
 • послаблення впливу міжмовної інтерференції;
 • визначення спільного і схожого в рідній, першій і другій іноземних мовах у всіх видах мовленнєвої діяльності і у зв’язку з цим використанні міжмовного переносу як важливого чинника раціоналізації навчального процесу.
 • Дякую за увагу


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка