Впровадження управлінських інновацій в знзСкачати 48,51 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір48,51 Kb.

Впровадження управлінських інновацій в ЗНЗ


Підготувала заступник директора з навчально – виховної роботи Вільнянської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів

Апостолівського району

Дніпропетровської області

Борищук Світлана Олександрівна

В умовах демократичного розвитку України важливого значення набуває вивчення сучасних технологій управління різними організаціями, в тому числі й освітніми, які б забезпечували демократичні та гуманістичні відносини між учасниками навчально-виховного процесу та їхніми керівниками, зростання творчого потенціалу і професійної компетентності кожного, добробуту і конкурентоспроможності, як організації, так і її працівників.


Національна доктрина розвитку освіти наголошує на необхідності створення умов розвитку і саморозвитку кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися упродовж усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Це, у свою чергу, вимагає пошуку нових підходів, форм та змісту педагогічної діяльності, що можливе при здійсненні якісно нової управлінської діяльності, яка ґрунтується на засадах педагогічної інноватики - сучасного напряму педагогіки.

Реалізація визначених завдань можлива за рахунок здійснення інноваційності управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу, що відображається:


 • у забезпеченні конкурентоспроможності ЗНЗ,
 • застосуванні демократичних принципів управління,
 • залученні громади в управління школою,
 • створенні інноваційного середовища в навчальному закладі,
 • розширенні змісту управлінських функцій,
 • зміні структури закладу, моделюванні нової організаційної культури закладу,
 • колективному плануванні розвитку ЗНЗ,
 • розробці і впровадженні педагогічних інновацій.

 • Нині особливо актуальна потреба в інноваційному управлінні навчальним закладом. Таке управління дає змогу підтримувати конкурентоспроможність нашої освіти, зміцнювати національну безпеку держави, суспільства й особистості.Вона забезпечує демократичні та гуманістичні відносини між учасниками навчально-виховного процесу та їхніми керівниками, сприяє зростанню творчого потенціалу і професійної компетентності кожного , добробуту, конкурентоспроможності, як організації, так і її працівників.

  Таким чином, питання управління інноваційними процесами у закладах освіти є надзвичайно актуальним і цікавим, саме цим зумовлений вибір теми дослідження.Мета роботи: здійснити опис управлінських інновацій у Вільнянській ЗШ та показати, що їх застосування підвищує рівень інноваційності й конкурентоспроможності навчального закладу, активності учнів у навчально-виховному процесі та готовності вчителів до інноваційної діяльності.

Завдання роботи:
 • Проаналізувати нормативно-правову базу, психолого-педагогічні, соціологічні дослідження з проблеми розвитку управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах виникнення, формування та здійснення педагогічних інновацій.
 • Визначити ознаки традиційної й інноваційної управлінської діяльності керівника та показники конкурентності й інноваційності загальноосвітнього навчального закладу.
 • Описати досвід управлінських інновацій Вільнянської ЗШ

Ключ до освітнього росту і розвитку – це бажання керувати процесом змін .

Ми повинні розглядати зміни як кімнату несподіванок,у якій проблеми відкривають нові перспективи,де рішення приймаються знизу вверх і зверху вниз ,де колегіальність та індивідуалізм разом складають продуктивну взаємодію сил.

М. Фуллан

Освітні інновації – це нововведення в освітньому процесі (мета, зміст, принципи, структура, форми, методи, засоби, технології навчання, виховання та управління), ядром якого є нова освітня ідея, шляхом реалізації - експериментальна діяльність, носієм – творча особистість.

(Л.І. Даниленко)Інновація освіти – цілеспрямована зміна, що полягає у появі нової технології або в зміні принципів, на яких ґрунтується функціонування якоїсь системи.

(Короткий енциклопедичний словник зарубіжних педагогічних термінів)Інновації – це різновид новацій, що дозволяють вирішувати як проблеми сьогодення, так і запобігати виникненню подібних проблем у майбутньому.

(Т.О. Дмитренко


Інноваційна управлінська діяльність


Показники

Показники

Застосування

Створення авторських підручників і посібників

Проектна та експериментальна діяльність

Розробка


Додаткове інвестування

Комп


Зв

Рівень матеріально-технічної бази та виробничих умов праці

Надання додаткових освітніх послуг

створення

Показники

Показники

Застосування

Створення авторських підручників і посібників

Проектна та експериментальна діяльність

Розробка


Додаткове інвестування

Комп


Зв

Рівень матеріально-технічної бази та виробничих умов праці

Надання додаткових освітніх послуг

створення


Умови здійснення інноваційної управлінської діяльності

Функції управління соціально-педагогічними системами


Класичні функції

Облік і контроль

Організація і планування

Прийняття управлінського рішення

Координація і регулювання

Діяльністні

Господарська

Фінансово-економічна

Аналітична

Дослідницька

Викладацька,науково-методична,

Діагностична

Модернізовані функції

Менеджерська

Політико-дипломатична

Консультативна

Представницька

Прогностична

Забезпечує функціонування закладу освіти

Забезпечує ефективність фунціонування і рпозвиткуПрогностична

Ліцензування навчально-виховних закладів

Створення програми

Створення умов для інноваційної та оздоровчої діяльності учнів,батьків та педагогів

Участь у

Менеджерська

Активізація господарської діяльності,раціонального використання коштів

Вплив на внутрішній мікроклімат шкільного,батьківського та педагогічного колективів

Використання попиту молоді та батьків в розробці системи оздоровчих та соціальних заходів

Раціональне розміщення кадрів та організація їх діяльності

Представницька

Формування адекватної оцінки

Участь в обласних,районних семінарах,нарадах, виставках,ярмарках

Участь у Всеукраїнських семінарах,виставках,науково-практичних конференціях

Участь у міжнародних виставках конференціях

Консультативна

Робота з батьківським та

Інструктивно-методичні наради, науково-методичні ради,

Педагогічні ради,

Виконання та корекція науково-дослідної роботи

Характерні відмінності інноваційної та традиційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ


Традиційна

Традиційна

Застосування загальновизнаних принципів управління,які забезпечують стабільне функціонування ЗНЗ

Застосування

Застосування таких організаційних структур управління,як лінійна,лінійно-функціональна,функціональна

Застосування специфічних принципів управління,які забезпечують

Застосування розширеного змісту

Застосування технологій моделювання організаційних структур управління,колективного планування розвитком ЗНЗ,розробки і впровадження педагогічних інновацій

У принципах управління

У функціях управління

У технологіях управління

Отже,


Застосування інновацій в управлінні ЗНЗ СПРИЯТИМЕ ЗМІНІ МЕТИ ВСІЄЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ ВІДІЙТИ ВІД ТОГО,ЩО ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УЧНЯ ЦЕ ЗАСВОЄННЯ ОБСЯГУ ЗНАНЬ.

Якщо ж ми хочемо створити середовище особистістного зростання кожного учасника освітнього процесу, то без сформованого інноваційного середовища в школі нам не обійтися

Як адміністрація школи, ми усвідомлюємо роль і значення вчителя як рушійної сили освітянських реформ, тому пріоритетним завданням нашого закладу стало визначення необхідності організації процесу підвищення компетентності вчителя

А саме:

 • Виявлення здібностей, наших можливостей шляхом проведення анкетувань, тестувань, діагностики,педагогічного колективу,проектної діяльності та позакласної роботи
 • Проведення майстер-класів, на яких проходить впровадження інноваційних технологій , створення школи педагогічної майстерності
 • Організація навчальних тренінгів «калейдоскоп творчих ідей», що впливає на подальший розвиток закладу
 • Створення комфортних умов для підвищення особистого статусу кожного суб’єкта навчально-виховного процесу шляхом складання зручного розкладу, підбору оптимального навантаження
 • Створення психологічного мікроклімату
 • Інформаційне забезпечення

 • У школі формується база для створення єдиного інформаційного освітнього простору. Це стосується й удосконалення технічного оснащення, і розвитку інформаційної культури педагогічних кадрів, і відпрацювання методик використання ПК.

Результати впровадження інформаційних технологій в школі


Управлінський аспект: - створена комплексна система автоматизованих робочих місць адміністрації школи та вчителя інформатики;
 • наданий доступ до глобальної мережі Internet; - створена шкільна база даних звітності закладу; - створений єдиний методичний простір школи з метою

 • використання електронних навчальних матеріалів,

  методичних посібників тощо;


 • створено портфоліо, учителів та учнів; - створена база даних: - річне планування компонентів освітньої

 • діяльності; - внутрішкільний контроль і управління

  навчально-виховним процесом; - аналіз науково-методичного, матеріально-

  технічного, кадрового, інформаційного

  забезпечення.


Системно проводяться в школі теоретичні, практичні заняття, семінари-практикуми з використанням комп’ютерних технологій у навчальній діяльності та в позаурочний час. Важливим є залучення вчителів-предметників та учнів до співпраці з упровадження комп’ютерних технологій: використання діючих навчальних програм, прикладного програмного забезпечення щодо створення електронного дидактичного, роздаткового, наочного, навчального та навчально-контролюючого матеріалів, використання аудіо- та відеоматеріалів, глобальної мережі Іntегnеt для проведення уроків з різних предметів.

Педагогічний колектив у пос-тійному пошуку, що сприяє проведенню конкурсів, від-критих уроків та позакласних заходів.

Основні завдання школи, які реалізуються: - впровадження нових технологій: організація навчального процесу в усіх структурних підрозділах школи з вдосконалення змісту освіти; - використання місцевого фольклору, традицій нашої країни;організація виховної роботи через самовиховання учнів за допомогою програм творчого розвитку і самореалізації у житті школи на основі самоврядування; - створення сприятливих умов для підвищення особистого статусу кожного вчителя та учня у атмосфері загально-педагогічної культури; - забезпечення охорони здоров’я та фізичного розвитку учнів школи добре організованою системою фізкультурно-оздоровчої і медико-профілактичної роботи. Спостерігаючи за стрімким розвитком науки і техніки, а разом з тим соціальним та інтелектуальним запитом особистості, кожен із нас чітко усвідомлює, що школа повинна працювати в режимі розвитку, вона «тяжіє» до втілення різних освітніх та управлінських інновацій. А сам процес пізнання – безперервний, тому, пізнавати нове (вчитися) або ж повертатися до вивченого ніколи нікому не пізно. Саме таким принципом керуються адміністрація та педагогічний колектив загальноосвітньої школи, який близько 30 років є культурним та освітнім осередком із добрими традиціями, висококваліфікованими та інтелектуально вихованими вчителями. Сьогодні школа - це заклад освіти, де успішно втілюються інноваційні управлінські та педагогічні технології.

Запорукою успішного впровадження інноваційних управлінських та педагогічних технологій передусім стало матеріально-технічне забезпечення комп’ютерною технікою. Це наявність комп’ютерів у бібліотеці, кабінеті інформатики, усіх членів адміністрації та підключення до Інтернету. Ефективно працюють програмні комплекси (курси, атестація, тарифікація, кадри), шкільна мережа (ЗНЗ, РВК , учні). 3 2011 року відкритий сайт школи. Оскільки інновація – це новоутворення, нововведення, а освітніми інноваціями є вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, виховні, управлінські системи, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності, то інноваційною освітньою діяльністю є розробка, поширення та застосування освітніх інновацій. Метою навчального проектування є створення вчителем таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня. Під час використання технології вирішується ціла низка дидактичних, виховних і розвивальних завдань. Сьогодні в програмі «Іntеl» працюють директор школи Мовчан Лілія Валерівна, заступники директора з навчально-виховної роботи Борищук Світлана Олександрівна та Соловей Світлана Іванівна, вчитель інформатики Белошенко Наталія Костянтинівна, вчитель трудового навчання Михаєвич Михайло Костянтинович, вчитель англійської мови Кравченко Надія Михайлівна, учні основної та старшої школи. (Презентації учнів викладені на сайті школи)

Упровадження інноваційних управлінських технологій надає можливість: - зробити управління більш демократичним; - навчити учасників навчально-виховного процесу формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити свою точку зору, аргументувати й дискутувати, слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу; - знаходити спільне роз’яснення проблеми; - розвивати у членів педагогічного колективу почуття спільності, єдності, відповідальності за процес прийняття рішення та його виконання; - аналізувати більший спектр думок, масив інформації щодо проблеми, з якої приймається рішення, творчо підходити до шляхів її розв’язання, урізноманітнюючи їх. Як бачимо, школа є осередком інноваційної діяльності. Підсумовуючи вищесказане, можемо чітко зазначити, що використання інноваційних управлінських та педагогічних технологій є ефективним засобом розвитку школи.

Управління складною соціальною структурою, якою є сучасна школа, нині неможливе без участі батьків, учнів, різноманітних верств суспільства. Зокрема значно зросла роль колегіальних органів управління: Ради школи, Піклувальної та педагогічної ради, загальних зборів трудового колективу, батьківських зборів, учнівського самоврядування. Ми взяли курс на державно – громадське управління, що забезпечить перехід школи з режиму функціонування в режим розвитку. Невід’ємною складовою моделі адаптивного державно - громадського управління, є технологія управління школою, що розвивається, побудована на реалізації чотирьох блоків: учитель, учень, батьки, громадське середовище.


Важливу роль в управлінні державно – громадянських засадах відіграє взаємодія громадянським середовищем. Для покращення освітніх послуг навчального закладу було впроваджено інновацію «Участь громади в управлінні школою».

Основними завданнями були:


 • Створення умов для фізичного розвитку школярів
 • Виконання навчальної програми з фізичної культури
 • Ремонт навчального закладу за європейськими стандартами
 • Благоустрій території школи

 • Для виконання цієї інновації було створено громадську організацію до якої увійшли батьки наших учнів.

  Серед них були обрані активісти. Керівником є директор школи,

  яка координує роботу з батьками. Разом розробили пріоритетні напрямки своєї роботи.

  Було визначено, що у школі спортзал в аварійному стані, не виконується навчальна програма. Учні у зимовий час на уроках фізичної культури сидять у класах і грають у шахи.

  Саме тому реставрація спортивного залу стало найважливішою справою.

  Батьки створили ініціативну групу.

  Напружено працювали протягом одного року з громадою села, спонсорами.

  Громада села зібрала 6500 грн., спонсори перерахували 7 494грн., для придбання спортивного спорядження та меблів.

  За ініціативою батьківського комітету кожен батько відпрацював на ремонті спортивного залу один день, тобто вніс посильний внесок у важливу справу.

  Така співпраця дала великі результати. У школі відремонтовано сучасний типовий спортивний зал з роздягальнями, кімнатою для зберігання спортивного інвентарю, з сучасним кабінетом для вчителя та великим залом для проведення фізкультурної роботи. Було придбано спортивний інвентар, який дає можливість вчителям виконувати навчальну програму з фізичної культури на належному рівні.

  У співпраці з батьками зроблено оформлення спортивного залу (інформаційні стенди для дітей по фізичній культурі та спорту). Завдяки цьому учні школи вже четвертий рік поспіль займають призові місця на районних спартакіадах.


Отже, в результаті тісної співпраці школи та батьків, залучення громади до управління школою отримано вагомі результати, а саме:
 • відремонтовано спортзал;
 • закуплено необхідний спортивний інвентар для виконання навчальної програми з фізичної культури;
 • проведено благоустрій території школи;

Участь громади в управлінні школою

Робота з вчителями полягає у реалізації принципу: Учитель - співучасник процесу вироблення і реалізації перспективних завдань розвитку школи. Особистість підлеглого наша управлінська команда розглядає у двох аспектах: особистість є одночасно творцем норм та їх виконавцем, тобто визначення мети та її виконання проходить у процесі спільної діяльності керівника та підлеглих; особистість має право на вільний вибір досягнення визначеної мети; на індивідуальний стиль діяльності, на творчий підхід до справи. Учитель не об’єкт, а суб’єкт управління. Суб’єкт – суб’єктна система відносин сприяє зростанню особистості педагога, з’являються особистісні мотиви до власного самовизначення, самореалізації. Одним із методів активного залучення педагогів у процес управління, що сприяє пробудженню мотивації до професійного розвитку, вважаємо делегування повноважень адміністрації педколективу, окремим його членам. Триває послідовний процес формування колективу однодумців, де панують організованість, погодженість, єдиний стиль відносин до учнів, батьків, єдина вимогливість, єдині педагогічні позиції всіх членів колективу до найважливіших питань життя і діяльності школи. Вчитель має право на вільний вибір засобів досягнення поставлених цілей, на індивідуальний стиль діяльності, творчий підхід до справи. Це дає можливість адміністрації школи замінити функції контролю на самоконтроль та взаємоконтроль педагогів, в тому числі за допомогою моніторингу. Працюючи над власним професійним вдосконаленням, вчителі вчаться самоменеджменту. Мотиваційними рушійними силами процесу формування колективу однодумців є персоналізація особистісних внесків, що дає професійну наснагу вчителю; створення ситуації успіху, за якої спостерігається постійна позитивна атмосфера в навчальному закладі.


Впровадження в управління загальноосвітнім навчальним закладом сучасних технологій моніторингу якості освіти дозволяє підвищити результативність діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Для цього необхідно розробити програму моніторингових досліджень якості освіти на рівні навчального закладу. Таку програму ми розробили і затвердили на спільному засіданні ради школи та педагогічної ради

УніверситетАКТИВІСТ

Факультети

(декан)

Барвінок”1-4 кл.

Червона калина”5 кл.

Помагайко

6 кл.

Лідер7 кл.

Котигорошко”8 кл.

Ольвія

9 кл.


Активіст”10 кл.

Зеніт


“Зеніт

11 кл.


Вища учнівська рада

( ректор)

Учнівське самоврядування

Робота з учнями побудована на використанні у викладанні нових підходів, які переносять акцент не на накопичення знань, а на формування технологій розумової праці учнів. Співпраця учителя і учнів, партнерство на уроці, спільний процес пізнання і відкриттів, постійне створення ситуації успіху – ось складові цієї технології. Прагнемо, щоб дитина чи підліток не тільки володіли сумою знань зі шкільних предметів, але й усім досвідом демократичних відносин у суспільстві , навичками управління собою, своїм життям у колективі, вміти брати відповідальність за свою діяльність. Для цього вектор діяльності повернуто на виховання лідерських якостей у школярів, котрі слід розглядати як готовність кожного до вирішення власних задач визначення свого місця в житті, успішного розвитку і реалізації своїх нахилів і інтересів. Їх реалізація проходить, перш за все, через дитячо-юнацький рух та учнівське самоврядування. Сьогодні учні школи є рівноправними партнерами дорослих у вирішенні найважливіших проблем її життя. Це стало можливим завдяки дієвій структурі самоврядування, яка об’єднана в учком. .


Дітям у школі цікаво. Про це свідчать анкетування учнів і ті справи, які проводяться з їх ініціативи. На кожному куті живуть люди, які потребують підтримки і допомоги молодих рук. Це ветерани Великої Вітчизняної війни, вдови, одинокі, інваліди. Учні допомагають по господарству, садять присадибні ділянки і збирають урожай.

15 старшокласників об’єдналися у волонтерський загін «Добре серце». Волонтери – справжні патріоти свого села, його минулого і майбутнього. Учні розчистили більше 30 могил на старому сільському цвинтарі, упорядкували його. Доглядають за могилою Невідомого солдата, меморіала Слави років Великої Вітчизняної війни. На базі волонтерського загону активно працює агітбригада, завданнями якої є боротьба за екологію, за здоровий спосіб життя, пропоганда найкращих людських якостей – добра, людяності, милосердя. Члени волонтерського загону розчищують джерела, відвідують ветеранів і стареньких одиноких жителів.


Волонтерський загін “ Добре серце


Суттєво змінилися роль і місце батьків в освітній політиці школи. Ми бачимо сім’ю як один з найважливіших соціальних замовників освіти, активно вивчаємо позицію батьків, враховуємо її при організації спеціалізованих, поглиблених, профільних класів, додаткової освіти, формуванні варіативної складової навчального плану, виборі напрямків виховної роботи. Переконані, що освітній простір школи має бути максимально відкритим для батьків. Для цього їм надається повна інформація про суть нових технологій навчання і виховання, про зміст і перспективи розвитку школи, про проблеми і особливості розвитку дітей тощо. Продовжуються традиції батьківського педагогічного всеобучу, оновлюються зміст і форми його роботи. Колегіальними формами управління поряд з педрадою стали Загальношкільні збори, в яких беруть участь вчителі, учні, батьки. Плідно співпрацює з дирекцією Рада школи, Рада голів батьківських комітетів класів, Піклувальна рада та створений при ній Фонд батьківської підтримки. Колективні органи учнівського та батьківського самоврядування – дієвий засіб формування громадської думки й ефективний спосіб демократизації управління

Народна педагогіка – оптимальний

варіант співдружності сім’ї і школи

Гурток


“Вишиванка”

Університет народної педагогіки “Родинонька”Гурток

“Народна пісня”


Важливу роль в управлінні на державно-громадських засадах відіграє взаємодія з громадським середовищем. Робота у мікрорайоні школи, робота за місцем проживання учнів і вчителів допомагає використати соціальне середовище для формування особистості учнів, створити єдиний виховний розвиваючий простір. Демократичність школи - в її відкритості перед громадськістю. Ми прагнемо засвоїти Pablic realeation - мистецтво спілкування з громадськістю. PR є один з елементів системи управлінської діяльності, спрямований на встановлення взаємовигідних гармонійних відносин між школою та громадськістю, від яких залежить успіх функціонування і розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Поділяємо думку, що вміння подати себе з найкращого боку в умовах ринкових відносин межує з мистецтвом. Громадська думка про школу має створюватись шляхом реклами, публікацій у друкованих та електронних засобах масової інформації, проведення виставок, семінарів, зборів, зустрічей, презентацій, творчих звітів, свят тощо. При реалізації цих шляхів і створюється громадський резонанс на основі цілісної та відкритої інформації про себе. Тому до річного плану роботи школи вводимо пункти, що передбачають формування громадської думки, розвиток стосунків з громадськістю, встановлення оптимальних стосунків із владою, взаємодію із засобами масової інформації. Створення позитивного іміджу школи в соціальному оточенні – одна з першочергових задач управління. Таким чином, реформування полягає в трансформації державної системи управління в державно-громадську, завдяки чому навчальний заклад набуде здатності до самоорганізації і саморозвитку.


Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка