З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка10/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

На ступінь кандидата наук


688. Адамик О.В. Податкові розрахунки і звітність у системі бухгал­терського обліку: організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України): (08.06.04) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2003-04857]

УДК 657


689. Азьмук Л.А. Виробництво як система "витрати-випуск": дослідження комбінаційних взаємозв’язків (теоретичні та прикладні аспекти): (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-04858] УДК 658.5:330.44

690. Александров О.В. Розділено-сумісні економічні відносини і форми їх реалізації в фінансовій сфері транзитивного суспільства: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-03109] УДК 336.012.23:339.18

691. Алєксєєв С.Б. Формування адаптивного управління підприємствами вугільного машинобудування: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-04859] УДК 658.5.012.32:621

692. Андрєєва В.А. Трансформація еколого-економічних основ викорис­тання і відтворення лісових ресурсів: (08.08.01) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2003-03117]

УДК 502.15:630*2

693. Асадчев Валерій Михайлович. Трансферти в системі міжбюджетних відносин: (08.04.01) / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2003-04954]

УДК 336.14:336.56](477)

694. Бабій О.М. Стратегія розвитку підприємств в ринкових умовах госпо­да­рювання (на прикладі підприємств автотранспортної галузі): (08.06.01) / Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-04961] УДК 658:656.1

695. Бабенко А.І. Економіко-математичне моделювання інвестиційних про­цесів в агропромисловому комплексі при реалізації концепції екологічного маркетингу: (08.03.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-03125] УДК 330.322.2:338.436]:519.86

696. Бабенко Л.В. Формування і розвиток економічних взаємовідносин в олієжировому підкомплексі АПК: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-04958]

УДК 338.436:664.3

697. Бага Л.Г. Ефективність різних форм технічного забезпечення сільсь­ко­сподарського виробництва: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.До­куча­єва. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-04963]

УДК 338.436+631.17

698. Бадида М.П. Оподаткування підприємств та шляхи його вдоско­налення в Україні: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16. — [2003-03133] УДК 336.22(477)

699. Барабаш В.О. Ефективність господарської діяльності аграрних під­приємств: (08.06.01) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-04969] УДК 631.15

700. Береза С.Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської забор­го­ваності: теорія і практика: (08.06.04) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — [2003-03143]

УДК 657

701. Берницька Д.І. Державне регулювання розвитку малого бізнесу в ре­гіоні: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-04985] УДК 334.722.012.64.052.2(477-32)

702. Берсуцький А.Я. Моделювання ресурсних можливостей підпри­ємства в поточному й оперативному управлінні: (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-04986]

УДК 330.45:519.866:658.27

703. Бестужева С.В. Управління експортною діяльністю підприємства: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-04988] УДК 658.8:339.564

704. Бєляєва С.С. Удосконалення організаційно-економічного механізму у сфері поводження з промисловими відходами (на прикладі Черкаської об­ласті): (08.08.01) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. — О., 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2003-04992]

УДК 332.142.6:628.54](477.46)

705. Бобиль В.В. Економічні фактори соціально-класової стратифікації в умовах становлення сучасного ринкового господарства України: (08.01.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-03157] УДК 331.2+331.5]:316.343(477)

706. Бобровник В.М. Трансформація організаційних структур управління підприємствами (на прикладі автотранспортних послуг): (08.06.01) / Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-03159] УДК 658.1.012:656.13

707. Богдан О.І. Стратегічне планування на підприємствах інформаційно-технічного обслуговування: (08.06.01) / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-05004] УДК 658.5

708. Богомолова Н.І. Стратегія організаційно-економічного розвитку залізничних рефрижераторних перевезень: (08.07.04) / М-во трансп. України, Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2003-03164]

УДК 338.47:656.2.073+656.2.073.44:629.463.124

709. Бойко М.Г. Формування стратегії розвитку підприємств готельного госп-ва: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2003-05014] УДК 640.4.03

710. Боковець В.В. Підвищення ефективності використання основного капіталу на підприємствах бурякоцукрового виробництва Вінницької області: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-05016] УДК 330.123.3:664.12

711. Бондарєва І.О. Управління виробничими запасами на підприємстві: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2003-05023] УДК 658.153

712. Бородіна В.М. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Вишеградської групи): (08.02.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-05024] УДК 339.727.22

713. Борщук І.В. Управління портфельними інвестиціями комерційних бан­ків в Україні: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.—Л.,2003.— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-03173] УДК 336.76:336.71

714. Брінь П.В. Інноваційні технології залучення інвестиційних ресурсів: (08.02.02) / Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-03176] УДК 330.322.2

715. Бубенко С.П. Організаційно-економічний механізм експортної діяль­ності підприємства: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-03179] УДК 658.8.12:339.564

716. Вербицький Ю.С. Еколого-економічні компоненти глобалізації: (08.05.01) / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-05057] УДК 339.924:502

717. Вовк О.Ю. Економічні аспекти формування стратегії ефективного функціонування судноплавних компаній: (08.07.04) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-03314] УДК 338.47:656.611.2

718. Войт С.М. Синтез системи маркетингового-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств промисловості: (08.06.01) / Дніп­ро­петр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2003-03319] УДК 358.8.012.32

719. Волошин Д.В. Економіко-екологічні передумови та механізми запо­бігання негативних наслідків зміни клімату: (08.08.01) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. — О., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (10 назв). — [2003-05210] УДК 332.142.6:551.583

720. Воронецька І.С. Маркетингове забезпечення ринку плодоовочевої про­­дукції: (08.06.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-03324] УДК 658.8:631.1(477)

721. Гайдатов О.В. Формування організаційних умов розвитку малого бізнесу у регіоні: (08.10.01) / НАН України, Ін-т економіко-правових дослід­жень. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-03326] УДК 334.012.64:332.14

722. Гайдук Т.Г. Трансформація системи реалізації зерна в Україні до ринкових умов: (08.07.02) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-03328]

УДК 338.433:339.13.017

723. Галабурда М.К. Фінансове забезпечення економічної політики в Ук­раїні: (08.01.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-05224] УДК 338.22.01:336.1](477)

724. Галієв Е.Е. Грошово-кредитні механізми структурного розвитку еко­номіки в умовах ринкової трансформації: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка­разіна. — Х., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — [2003-05225]

УДК 336.7:338.2

725. Гаращенко Н.М. Стратегічна платформа підприємства (теоретико-методологічний аналіз): (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-05233] УДК 658.011.1

726. Гармідер Л.Д. Комплексна оцінка та механізм регулювання зайня­тості населення у контексті соціально-економічного розвитку регіону: (08.02.03) / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2003-05236] УДК 331.101.262:331.5:332.1

727. Гаталяк З.П. Інтегрована система планування виробничо-господар­ської діяльності підприємства: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2003-05237]

УДК 658.5.012.2

728. Гетьман О.О. Підвищення ефективності функціонування підпри­ємств на засадах упровадження маркетингового механізму управління їх діяль­ністю: (08.06.01) / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2003-05242] УДК 658.8.012.32

729. Гіковатий В.М. Моделювання механізмів взаємодії підприємства та споживача: (08.03.02) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-03396] УДК 330.45:519.86:658.8

730. Гнатюк Т.М. Розробка механізму управління інвестиційною діяльніс­тю підприємств туристичної сфери: (08.06.01) / Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — [2003-05276] УДК 338.486

731. Головата І.В. Розробка маржинальної теорії цінності українськими еко­номістами кінця ХІХ — початку ХХ століть: (08.01.04) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-05278] УДК 330.83(477)“18/19”

732. Голубцова О.А. Фінансові реформи в країнах Центральної та Східної Європи в процесі євроінтеграції: (08.05.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2003-05282] УДК 336.74.021.8(4)

733. Голян В.А. Трансформація організаційно-економічного механізму природокористування в регіоні (на прикладі Волинської області): (08.08.01) / Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2003-05283] УДК 502.15(477.82)

734. Гончаренко О.В. Стимулюючий вплив оподаткування факторних доходів на економічне зростання в Україні: (08.01.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-05284]

УДК 330.35:336.221](477)

735. Горда О.С. Ефективність енергоспоживання та шляхи ії підвищення в аграрному секторі: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2003-05288]

УДК 631.371:620.9

736. Горецька Л.Л. Активи в національних системах бухгалтерського об­ліку: (08.06.04) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2003-03409] УДК 657(477)

737. Горова А.О. Регулювання регіонального ринку праці в системі со­ціально-економічних відносин: (08.09.01) / НАН України, Ін-т регіон. дос­ліджень. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-03411] УДК 331.5:332.1

738. Гребенник Н.Г. Організаційно-економічні основи створення і розвит­ку суб’єктів малого підприємництва на морському транспорті України: (08.07.04) / Одес. нац. мор. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-05297] УДК 334.012.64:656.61](477)

739. Даниленко А.А. Прямі іноземні інвестиції в промисловість України (механізми активізації та підвищення ефективності): (08.05.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-03461] УДК 339.727.22(477)

740. Дишкант М.В. Моделювання управління нематеріальними активами на підприємстві: (08.03.02) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-03476]

УДК 330.43:519.866:[330.322+330.341.1

741. Діброва Т.Г. Формування рекламного звернення у маркетинговій діяль­ності підприємств: (08.06.01) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — [2003-03793] УДК 658.84:659.1

742. Длугопольський О.В. Організаційно-економічний механізм струк­турної корекції промислового виробництва регіону: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-03478] УДК 338.45.01:332.122

743. Дольний С.М. Регіональні аспекти стратегії активізації сільського ринку непродовольчих товарів: (08.06.01) / М-во економіки та з питань європ. інтеграції України, Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-03795] УДК 658.8(477-22)

744. Дубініна М.В. Економічні інтереси та напрями їх реалізації в осо­бистих селянських господарствах (на прикладі Миколаївської області): (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2003-03492] УДК 338.436:631.115.11


745. Єлісєєв А.В. Податкове планування на підприємстві: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — [2003-03504] УДК 338.242:336.22

746. Жук І.Л. Праця засуджених в пенітенціарних установах України: проблеми та напрями гуманізації: (08.09.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-03511] УДК 331.103.2-058.56

747. Збуржинська М.Д. Підвищення ефективності розвитку пивоварної промисловості в Україні: (08.07.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-03519] УДК 338.45:663.4](477)

748. Зибарева О.В. Трансформація соціально-економічного розвитку ре­гіо­ну в період ринкових перетворень (на матеріалах Чернівецької області): (08.10.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень НАН України. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-03521]

УДК 332.14(477.85)

749. Іванишин В.В. Лізинг в сільськогосподарському виробництві: (08.06.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-03532] УДК 35.073.513.1/.2:631.15

750. Іванова Р.Х. Формування цінової стратегії підприємств легкої про­мис­ловості: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2003-03531] УДК 658.8.03

751. Ігнатова Є.М. Продовольчий ринок у перехідній економіці: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — [2003-03535] УДК 338.439.5(477)

752. Іринчина І.Б. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: (08.05.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-03589] УДК 339.52(477)

753. Катрушин Б.М. Науково-методичні основи регулювання відносин власності в Україні: (08.02.03) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-03605] УДК 338.24(477)

754. Кінаш І.П. Удосконалення системи підготовки кадрів в умовах фор­мування ринкових відносин (на прикладі Західного регіону): (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-03617] УДК 332.14.012.23:331.54

755. Ковальчук Л.М. Економічні суперечності подолання кризових явищ у галузях АПК: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-03628] УДК 338.436

756. Козловський С.В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки: (08.03.02) / Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-00538] УДК 330.45:519.866:336.748

757. Колесов О.С. Організаційно-економічний механізм маркетингу в зернопродуктовому підкомплексі Вінницької області: (08.07.02) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2003 . — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2003-03662] УДК 339.138:633.1(477.44)

758. Кондрат І.Ю. Прогнозування економічного розвитку малих під­при­ємств: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-03672] УДК 338.27:334.012.64

759. Кондрашов О.М. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності в промисловості України: (08.07.01) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-03676] УДК 338.45:330.341.1

760. Король С.Я. Облік в управлінні основною діяльністю готелю: (08.06.04) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2003-00555] УДК 657:640.412

761. Костирко Р.О. Удосконалення аудиту фінансової звітності акціо­нерних товариств: (08.06.04) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-00559] УДК 657.6

762. Кравченко Т.В. Фінансово-економічне регулювання розвитку агро­про­мислового виробництва: (08.02.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-03695] УДК 338.45:631.155

763. Кравчук Г.В. Реальні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіону: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13. — [2003-00564] УДК 330.322+336.531.2]:332.122

764. Кривенко Г.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-03763] УДК 658.821.012.32

765. Крижановський М.М. Експортний потенціал України як фактор інтеграції в світогосподарський простір: (08.05.01) / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). — [2003-00574] УДК 339.564(477):339.92

766. Кудин С.І. Акціонерна власність в умовах ринкової трансформації економіки України: (08.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-03772]

УДК 334.722.8.012.23(477)

767. Кудояр О.Ю. Розробка механізму внутрішнього інвестування на про­мисловому виробництві: (08.02.02) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — [2003-03773]

УДК 330.322.2:334.716

768. Куніцин С.В. Науково-методичні основи управління проектами віль­них економічних зон і територій пріоритетного розвитку: (08.10.01) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (13 назв). — [2003-00611] УДК 332.122-021.321

769. Лактіонова Г.П. Ефективність використання землі в ринкових умо­вах господарювання: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2003-03854]

УДК 332.3:332.7

770. Левченко О.М. Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2003-03862] УДК 657.422.1

771. Литвиненко В.М. Малий бізнес у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн перехідної економіки: (08.05.01) / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-00631] УДК 334.012.64:339.9+339.9

772. Лісна І.Ф. Єдність економічної і соціальної ефективності на підпри­ємстві: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-00636] УДК 658.011.4

773. Лісовська Л.С. Оцінювання та регулювання конкурентоспро­можності продукції промислового призначення: (08.02.03) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-00637] УДК 339.137.2:658.5.012.34

774. Лозова Г.М. Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці: (08.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-00672] УДК 339.137.2:330.101

775. Малафеєв А.С. Соціально-економічні основи мотивації підприєм­ницької діяльності малих підприємств: (08.06.01) / Дніпропетр. ун-т екноміки та права. — Д., 2003. — 25 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (11 назв). — [2003-03922] УДК 334.012.64(477)

776. Маниліч М.І. Регіональний господарський комплекс: особливості відтворення в умовах трансформації: (08.10.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-00695] УДК 332.1:330.3

777. Марахов К.С. Ринок корпоративних цінних паперів в Україні: стан та перспективи розвитку: (08.04.01) / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв). — [2003-03925]

УДК 336.76(477)

778. Маршалок М.С. Регулювання виробничих ресурсів землеробства в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах сільськогосподарських підприємств зони Лісостепу України): (08.06.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-00707]

УДК 338.43:631.15

779. Масалітіна В.В. Планування руху грошових коштів в системі управ­ління фінансовими ризиками: (08.06.01) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-00896] УДК 658.15.011.3:656.132.07

780. Маслов С.І. Особливості формування валютного ринку в перехідній економіці: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — [2003-03937] УДК 339.7

781. Мастикаш О.І. Методи оцінки економічного ризику при прийнятті управлінських рішень у галузі зв‘язку: (08.07.04) / Одес. нац. акад. зв‘язку ім. О.С.По­пова. — О., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-03938] УДК 338.47:654.07
782. Матвійчук А.В. Оптимізаційне управління структурою портфеля цін­них паперів: (08.03.02) / Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-00897] УДК 519.865

783. Мачкур Л.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного контролю діяльності підприємств в умовах трансформації економіки: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-00901] УДК 658.012

784. Мерхеж Р.Е. Удосконалення механізму управління авіакомпанією в умовах конкуренції: (08.07.04) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2003-04244] УДК 338.47:629.73

785. Мех О.А. Організаційно-економічне обґрунтування розвитку науко­во-технічного потенціалу фармацевтичної галузі України: (08.02.02) / НАН Ук­раїни, Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доб­рова. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2003-03946] УДК 330.341:615.1(477)

786. Микитенко В.В. Оцінка енергозбереження та його прогнозування у промисловості України: (08.07.01) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — [2003-00916]

УДК 330.1:338.45

787. Микитенко Т.В. Облік і контроль податкових взаємовідносин на підприємствах торгівлі: (08.06.04) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2003-00917]

УДК 657.446:658.6/.9

788. Моісеєв В.Г. Маркетингове управління диверсифікацією виробництва на промисловому підприємстві: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і тор­гівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2003-03958] УДК 658.5:338.33:339.138](477.62)

789. Москаленко В.А. Економічна ефективність льонарського підкомп­лексу АПК Чернігівської області: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.До­кучаєва. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-01080] УДК 338.436:633.521

790. Мусана М.О.Омуш. Стратегія диверсифікованого розвитку туристсь­кого комплексу в регіональній економіці (на прикладі Йорданії): (08.10.01) / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-04100] УДК 338.485(569.492)

791. Муштай В.А. Економічний механізм формування продовольчого по­тен­ціалу регіону як основа стабільності соціального розвитку: (08.07.02) / Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-01090] УДК 338.439:332.12

792. Наумік К.Г. Розвиток мотивації персоналу підприємства: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-04105] УДК 331.101.3

793. Незнамова А.С. Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків: (08.03.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-04106]

УДК 336.713.078.3

794. Несторенко О.В. Моделі формування ціни в кластерних утвореннях (на прикладі підприємств санаторно-курортної сфери): (08.03.02) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-01100] УДК 338.5:519.237.8

795. Ніронович Н.І. Удосконалення управління інноваційними процесами на промислових підприємствах: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-04109] УДК 658.589

796. Овечко О.В. Моделювання інструментів адаптації у виробничо-еко­номічних системах: (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-01110] УДК 65.012.32:519.87

797. Овсак О.П. Організаційно-економічне забезпечення лізингових опе­ра­цій на авіаційному транспорті: (08.07.04) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-04117] УДК 656.7:339.187.6

798. Омельченко Г.П. Управління матеріальними потоками на підпри­ємствах вугільної промисловості України: (08.06.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-01176]

УДК 338.24:622.333.012

799. Осовський О.А. Формування регіональної стратегії розвитку малого підприємництва: (08.10.01) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2003-01183] УДК 332.12:334.012.32

800. Островерхов В.М. Сільський ринок праці в умовах трансформації еко­номіки України (на прикладі Тернопільської області): (08.09.01) / НАН Ук­раїни, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-01188] УДК 331.5(477.84-22)

801. Отливанська Г.А. Фінансовий лізинг як ресурс оновлення основних фондів (на прикладі оператора зв'язку): (08.06.01) / Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2003-01190] УДК 338.47

802. Павленко І.М. Формування організаційної структури управління мар­ке­тингом на підприємстві: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2003-04132]

УДК 65.014.1+339.138

803. Панікар Г.Ю. Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД: (08.02.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-01201]

УДК 332.146:330.322](47+57)

804. Песцова О.С. Економічний механізм формування ринку сільсько­госпо­дарських земель в Україні: (08.07.02) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-01212]

УДК 332.2.021.8(477)

805. Петровська Н.В. Оцінка ефективності використання повітряного прос­тору України та методи її забезпечення: (08.06.01) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл.,табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-01249]

УДК 338.47:656.7](477)


806. Петруня Н.В. Ефективність інвестування виноробних підприємств (за матеріалами Одеської області): (08.06.01) / Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-01250]

УДК 330.322:663.2](477.74)

807. Пилипяк О.В. Стратегічні аспекти планування реальних інвестицій на промислових підприємствах: (08.06.01) / Технол. ун-т Поділля. — Хмель­ницький, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-01255]

УДК 330.322.2:658.012.2

808. Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансо­вих ринках: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-01258] УДК 336.76/.77

809. Піскунова Н.В. Організаційно-економічний механізм формування комп­лексу управлінських рішень щодо розвитку вуглевидобувних підприємств: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-04159] УДК 65.012.32:622.33

810. Погребняк Н.М. Організація і методи управлінського обліку в рос­линництві: (08.06.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-04163] УДК 631.162:633

811. Позняк С.В. Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підпри­ємств України (на прикладі харчової промисловості): (08.07.01) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-01263] УДК 339.13:664](477)

812. Поліщук Н.Є. Науково-методичні основи визначення тіньової еко­номіки в системі зовнішньоекономічних операцій: (08.02.03) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2003-01268] УДК 339.56:343.37

813. Половнікова С.Ю. Ресурсозбереження в розширеному відтворенні трансформаційної економіки України: (08.01.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2003-01269] УДК 330.3

814. Попов К.П. Формування конкурентних переваг комерційно-посеред­ницьких організацій ринку газу: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Воло­димира Даля. — Луганськ, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — [2003-01275] УДК 339.137.2:339.178

815. Попова Н.І. Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному ви­роб­ництві: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-01278] УДК 657:622.012

816. Посохова С.В. Організаційно-економічний механізм управління опла­тою праці промислово-виробничого персоналу підприємств гірничого машино­будування: (08.06.01) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-04208] УДК 658.321:622.012.7

817. Почапська Л.В. Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості друкованих видань: (08.06.04) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-01280]

УДК 657.47:655.3.066](477)

818. Присяжнюк С.В. Виробничий маркетинг на підприємствах олійно-жирової галузі України: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-04218]

УДК 658.8:664.3(477)

819. Псарьов Г.Ю. Інтеграція України у міжнародний ринок телеко­мунікацій: (08.05.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-04225] УДК 339.924:654](477)

820. Пугачевська К.Й. Організація і підвищення ефективності діяльності спеціальних економічних зон (за матеріалами СЕЗ України): (08.06.01) / Ужго­род. нац. ун-т. — Ужгород, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-01355] УДК 658.011

821. Пучкова С.І. Розробка комплексної системи розвитку трудового потенціалу: (08.06.01) / Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — [2003-01359] УДК 331.522.4

822. Райко Д.В. Економічна оцінка споживацької привабливості іннова­ційних товарів: (08.02.02) / Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-02215] УДК 330.567.2

823. Ратушний Ю.М. Формування системи стратегічного моніторингу се­редовища функціонування організації (на матеріалах гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу): (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-01364]

УДК 65.014.1:622](477.63)

824. Редич О.В. Моделювання та комп'ютеризовані засоби підтримки прий­няття рішень при адмініструванні податків: (08.03.02) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-01369] УДК 004.42:336.221

825. Решетнікова Т.П. Організаційно-економічні методи управління кон­ку­рентоспроможністю підприємства: (08.06.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-02217]

УДК 338.242.2

826. Риндзак О.Т. Мотиваційні механізми активізації політики зайнятості в Україні (на прикладі Львівської області): (08.09.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-01374] УДК 331.5.024.5(477.83)

827. Родченко В.Б. Методичні основи механізму розвитку економічних сис­тем: (08.02.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-01378] УДК 338.242

828. Саблук Р.П. Фінансовий лізинг в АПК: (08.04.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-04265] УДК 631.16:658.713

829. Савостенко Т.О. Удосконалення механізму регулювання інвести­ційної діяльності в Україні та ії регіонах: (08.02.03) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2003-04268]

УДК 332.146:330.322

830. Саінчук Н.В. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності в Кар­патському регіоні (на прикладі соціальної сфери): (08.04.01) / Акад. держ. по­датк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 20 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-01941] УДК 336.531.2

831. Саксонова О.М. Удосконалення економічного механізму природо­користування та природоохоронної діяльності: (08.08.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-01942] УДК 502.13:330.3

832. Сафонов В.О. Стратегія трансформації управління виноградарсько-виноробними підприємствами Криму: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-04280]

УДК 631.1:663.2](477.75)

833. Семениченко Ю.К. Аналіз ефективності кредитних операцій банку: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-01963] УДК 336.77

834. Семенча І.Є. Обґрунтування механізму оцінки ефективності викорис­тання керівного персоналу підприємств: (08.06.01) / Нац. металург. акад. Украї­ни. — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-01965] УДК 65.012.41

835. Семенченко Г.В. Інноваційні процеси в сфері соціальних послуг (на прикладі медичних послуг закладів охорони здоров’я): (08.02.02) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2003-04288] УДК 364.444:330.341

836. Сибаль Я.І. Оптимізація кормової бази в аграрних формуваннях: (08.07.02) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2003-04292] УДК 636.085

837. Ситнік І.В. Управління економічним зростанням на інвестиційній ос­нові: (08.02.03) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-04296] УДК 330.31

838. Сичов Г.М. Удосконалення управління міжгалузевими промисло­вими комплексами: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-02064]

УДК 658.15:622.012

839. Слюсар Л.І. Соціальні трансферти в економічному забезпеченні від­тво­рення населення України: (08.09.01) / НАН України, Ін-т економіки. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — [2003-04310]

УДК 314.143(477)

840. Смалюк Г.Ф. Моделювання прийняття ризикових рішень з форму­ва­ння інвестиційного портфеля: (08.03.02) / Технол. ун-т Поділля. — Хмельниць­кий, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-02072]

УДК 631.8:[519.866+330.322

841. Солодкий В.О. Реформування житлово-комунального господарства регіону (на прикладі Рівненської області): (08.10.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-02081] УДК 332.1.021.8:64](477.81)

842. Співак І.В. Формування режимів валютних курсів у країнах з пере­хідною економікою (на прикладі Польщі, Чехії, України): (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-04322] УДК 339.743

843. Старіков О.Ю. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві (на прикладі реформованих аграрних підприємств): (08.07.02) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2003-02095] УДК 631.164.23

844. Стасюк Л.Л. Управління якістю внутрішньофірмового планування у торгівлі: (08.07.05) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-02231] УДК 658.56:339.1

845. Статівка Н.В. Удосконалення галузевої структури сільськогосподар­ського виробництва в умовах його реструктуризації: (08.07.02) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — [2003-04329] УДК 338.436

846. Ступницький В.В. Приватне інвестування в умовах ринкової транс­формації економіки України (на прикладі малих підприємств): (08.01.01) / Нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — [2003-04338] УДК 330.332.16

847. Судова-Хомюк Н.М. Інвестиційна політика в туристично-рекреа­ційному комплексі України: (08.02.03) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04340]

УДК 338.48:330.322](477)

848. Суміна О.М. Організаційно-економічні основи підготовки вироб­ницт­ва на малих підприємствах: (08.06.01) / М-во аграр. політики України, Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-02241] УДК 658.512.4

849. Танцюра О.А. Світовий досвід і особливості його застосування в роз­витку спеціальних (вільних) економічних зон України: (08.05.01) / М-во економіки та з питань європ. інтеграції України, Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-04342]

УДК 339.543.624(477)

850. Теплінський Г.В. Прийняття управлінських рішень у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Во­ло­димира Даля. — Луганськ, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-02109] УДК 658.012.32

851. Терещенко С.А. Інвестиційні процеси в умовах соціально-еконо­мічних трансформацій: (08.01.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-04349] УДК 330.322.01

852. Тихомирова І.О. Механізм державного регулювання підготовки уп­равлінського персоналу в реальному секторі економіки: (08.02.03) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-02122] УДК 338.22:331.363

853. Ткаченко К.Л. Управління розвитком економіки на основі активізації бюджетно-інвестиційних процесів: (08.02.03) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-02133] УДК 330.332

854. Третьяк О.П. Організація випуску нових виробів на основі концепції маркетингу: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-04360] УДК 658.8

855. Тулуш Л.Д. Земельне оподаткування у сільському господарстві: (08.06.04) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-02257] УДК 336.226.212.1:631.1

856. Удовенко О.М. Ефективні зрушення структури будівельного комп­лексу в умовах трансформації економіки України: (08.07.03) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-04367] УДК 338.45:69(477)

857. Ульянов Д.С. Формування зовнішніх ринків збуту плоского метало­прокату (на прикладі чорної метелургії України): (08.02.03) / Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-02293]

УДК 339.13.012:669-41

858. Ушенко Н.В. Зайнятість населення та удосконалення економічного механізму її державного регулювання в ринкових умовах: (08.02.03) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2003-02298] УДК 331.52

859. Фауд Сулейман Махмуд Аль Фасфус. Облік і аудит запасів: світова практика та особливості в Україні: (08.06.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-04371] УДК 657.471.11

860. Фесенко І.А. Економічна оцінка інноваційного потенціалу вугледо­бувних підприємств: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-04605] УДК 658.589.011.12:622

861. Фролова Г.І. Управління діяльністю підприємства на засадах ситуа­ційного менеджменту: (08.06.01) / Технол. ун-т Поділля (м. Хмельницький). — Хмельницький, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-04607] УДК 658.1.012.32

862. Хаустова Є.Б. Оперативно-виробничі плани як інструмент реалізації стратегії виробництва швейних підприємств: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-04611] УДК 658.51.012.2:687

863. Ходжаян А.О. Макроекономічне регулювання сукупного попиту: (08.01.01) / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-02326] УДК 330.112.1+3300.362

864. Царенко І.Г. Розвиток економічних відносин в системі інтеграції науки і виробництва в аграрному секторі економіки: (08.07.02) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2003-04394] УДК 338.436:001.891

865. Цесарук В.О. Управління продуктивністю праці промислових під­при­ємствах: (08.09.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-02401] УДК 338.312

866. Цісецький О.Є. Трансформація структури зайнятості населення ре­гіо­ну в умовах економічних перетворень (на прикладі Хмельницької області): (08.09.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-04618]

УДК 331.52(477.43)


867. Чан Куок Хинг. Стимулювання праці в перехідній економіці: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 15 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12 (4 назви). — [2003-04620] УДК 331.101.3

868. Чентуков Ю.І. Залучення іноземних інвестицій у промисловий ре­гіон: (08.05.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-04624] УДК 339.727.22:332.1](477.62)

869. Череп А.В. Ефективність інвестицій підприємств харчової промис­ловості: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-02631] УДК 658.152:664

870. Чернега О.М. Маркетинговий механізм управління ринком інформа­ційних продуктів та послуг: (08.06.01) / Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-02413] УДК 658.8.012.12.004

871. Чернова Н.Л. Адаптивні моделі оцінки та аналізу економічної без­пеки регіону: (08.03.02) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-02416] УДК 330.43

872. Чигасов С.Г. Управління маркетингом освітніх послуг в організаціях навчально-курсової мережі АПК: (08.06.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2003-04634] УДК 339.138:37

873. Шевцова Я.А. Інвестиційне забезпечення діяльності підприємств: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02647] УДК 658.152

874. Шегинська Н.З. Макроекономічний аналіз внутрішньої конкуренто­спроможності підприємств в умовах ринкової трансформації економіки Украї­ни: (08.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2003-04656] УДК 330.362:658.8213(477)

875. Шилець О.С. Синтез ефективної системи управління персоналом про­мислового підприємства: (08.06.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2003-04665]

УДК 331.108:658.3

876. Шинкар С.М. Ефективність управлінської інформації в підпри­ємствах ресторанного господарства: (08.07.05) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — [2003-04668] УДК 65.015:642.5

877. Шкурко В.В. Особливості менеджменту виробничої адаптації персо­налу підприємств легкої промисловості: (08.06.01) / М-во економіки та з питань європ. інтеграції України, Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-04670] УДК 338.242:67

878. Шмигаль Д.А. Розвиток виробничої інфраструктури регіону в умовах ринкової економіки: (08.10.01) / Ін-т регіон. досліджень НАН України. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-02663]

УДК 338.49:332.1(477)

879. Шолудько О.В. Вдосконалення функціонування ринку продукції ско­тарства (на матеріалах Львівської області): (08.07.02) / Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2003-04673]

УДК 338.43:636

880. Штангрет А.М. Попередження та уникнення банкрутства промис­лових підприємств (на прикладі підприємств поліграфічної промисловості): (08.06.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2003-02667] УДК 655.016.8(477)

881. Щербініна Ю.С. Формування інформаційного ринку в перехідній еко­номічній системі: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-04831] УДК 339.13.01:007

882. Щербакова Т.А. Формування конкурентного середовища в економіці України: (08.01.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2003-04830] УДК 339.13.012.434+339.137.2](477)

883. Юр’єва І.А. Економічне обґрунтування адаптивної цінової політики (на прикладі електромашинобудівних підприємств): (08.06.01) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-04836] УДК 338.5:621.313

884. Янченко З.Б. Регіональні аспекти реформування сільського госпо­дарства (на матеріалах Житомирської області): (08.07.02) / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-02694] УДК 338.43.021.8(477.42)

885. Ярошевич Н.Б. Структуризація виробничих ресурсів таксомоторних підприємств: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2003-02700] УДК 658.2:656.131

886. Ярошовець Н.В. Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні (методологічний аспект, історико-теоретичний вимір): (08.06.04) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-02702] УДК 657(477)(091)

887. Яценко А.Б. Митна політика в контексті європейського вектору ін­тег­рації України: (08.05.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — [2003-02705] УДК 339.543(477)

888. Яценко В.М. Організаційно-економічне забезпечення запобігання втрат трудових ресурсів на підприємстві: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Во­ло­димира Даля. — Луганськ, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-02706] УДК 658.310.126.2

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка