З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка11/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

На ступінь доктора наук


889. Бичко Б.І. Католицький філософський антропологізм. Історико-філо­софський аналіз: (09.00.05) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (46 назв). — [2003-03149] УДК 14(091)

890. Ларцев В.С. Формування особистості: детермінанти, проблеми, перс­пективи (соціально-філософський аналіз): (09.00.03) / Ін-т філософії ім. Г.С.Ско­вороди НАН України. — К., 2003. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (33 назви). — [2003-03855] УДК 1:316.61

891. Марчук М.Г. Аксіологічний потенціал наукового знання: поняття, структура, спосіб актуалізації: (09.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (26 назв). — [2003-00705]

УДК 124.5+167.7


На ступінь кандидата наук


892. Бабенко В.М. Історіософські ідеї доби Київської Русі (на матеріалах книжної культури): (09.00.03) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-03126] УДК 140.8:94(477)]“08/13”

893. Білокобильський О.В. Місце і значення міфу як елемента онтології науки: (09.00.09) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-03151] УДК 111.1:001

894. Бондар С.В. Інтерпретація як реконструкція смислового змісту тексту (філософсько-естетичний аналіз): (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — [2003-05018]

УДК 111.852

895. Борозенець Т.А. Сучасні християнські богословські інтерпретації до­сяг­нень науково-технічного прогресу: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Ско­вороди НАН України. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-05026] УДК 27-1

896. Братко К.В. Онтологія в естетичному пізнанні: аналіз філософсько-естетичної концепції Романа Інгардена: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-03175] УДК 111.852:111.1

897. Вернудіна І.В. Творчість як об’єкт естетичного аналізу в теоретичній спадщині Івана Франка: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-05060] УДК 111.852

898. Висоцька О.Є. Моральні цінності як основи взаємодії суспільства з природою: (09.00.03) / Харк. війск. ун-т. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-03307] УДК 17.022.1

899. Волинець О.О. Функціонування Української Греко-Католицької Цер­к­ви в контексті державно-церковних відносин: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Ско­вороди НАН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-05209] УДК 27-67(477)

900. Геращенко Т.Г. Філософсько-методологічний аналіз сучасної пара­диг­ми інформації: (09.00.09) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — [2003-05240]

УДК 165:004.8

901. Гладкий М.П. Трансформація смисложиттєвих орієнтирів за умов сучасної екологічної ситуації в Україні: (09.00.09) / Ін-т філософії ім. Г.С.Ско­вороди, НАН України. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-05246] УДК 140.8+165]:502/504(477)

902. Гончаров А.Ю. Логіка і теорія аргументації: формальний і нефор­мальний підходи: (09.00.06) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди, НАН України. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2003-05285] УДК 164.031

903. Городиська О.М. Божевілля: культурно-символічні модуси: (09.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-05293] УДК 130.2

904. Городнюк Н.А. Знаки необарокової культури у творчості Валерія Шевчука: компаративні аспекти: (10.01.05) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-05294]

УДК 821.161.2.09

905. Губернюк Л.В. Життєвий світ людини в контексті соціально-філо­софського дослідження: (09.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (3 назви). — [2003-03427] УДК 111:316.7

906. Жукова Н.А. Інтерпретація як компонент музичної творчості: ес­тетичний аспект: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11 (7 назв). — [2003-03512] УДК 111.852:78.01

907. Зінченко В.В. Тотальність та історичність буття (на матеріалах філо­софії неомарксизму): (09.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-03523] УДК 111.11:141.7

908. Іщенко О.М. Соціальний конфлікт в цивілізаційному процесі: форму­вання, розгортання та розв’язання: (09.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-03591]

УДК 316.485

909. Коломієць О.Г. Ідея справедливості як інструмент соціальної політи­ки: соціально-філософський аналіз: (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-00545] УДК 17:316.3

910. Куц Г.М. Феномен моди: онтологічний статус і філософсько-антропо­логічні засади: (09.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2003-03787] УДК 111.1+130.2

911. Левченко О.Г. Масова свідомість і художня культура. Динаміка взає­модії у тексті радянської культури (за матеріалами театру і кіно): (09.00.04) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-03861] УДК 130.2

912. Майданюк І.З. Проблема волі у філософській культурі України ІХ—ХVІІІ ст.: (09.00.05) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-00686] УДК 130.2(477)+165.195]"08/17"

913. Маламура О.О. Концепція естетизму в контексті західноєвро­пейського романтизму: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-03920] УДК 111.852(091)

914. Мартиненко Л.Б. Іконографічний символ в духовно-естетичній спад­щині П.Флоренського: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — [2003-00700] УДК 111.852:27-526.62

915. Марченко О.А. Роль національного характеру у формуванні україн­ської музичної культури ХІХ століття: (09.00.12) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка­разіна. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2003-03934] УДК 130.2:39:78](477)“18”

916. Машталер А.А. Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття: (09.00.03) / Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-00902] УДК 13:316.3

917. Морська Н.Л. Ірраціональне пізнання в філософській думці України: (09.00.05) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-01078] УДК 1(477)(091):165.19

918. Мухін І.М. Феномен соціальної свободи: (09.00.03) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-01089] УДК 123.1:316.3

919. Нгуен Нгуен Хонг. Коеволюція соціально-культурного стану сус­пільства і католицької церкви у В'єтнамі: (09.00.03) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — [2003-01096] УДК 316.7:272](597)

920. Нечипоренко В.О. Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави: (12.00.12) / Нац. акад. внутр. справ України, МВС України. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2003-01102] УДК 340.12:17

921. Пішванова В.О. Концепція культурної адаптації в соціально-філо­софській спадщині Джона Дьюї: (09.00.03) / Акад. пед. наук, Ін-т вищ. освіти. — К., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — [2003-04160] УДК 130.2(73)

922. Потоцька Ю.І. Образ філософа у просторі сучасної культури. Євро­пей­сько-американський діалог: (09.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-04213]

УДК 130.2:101.9](4:73)“312”

923. Рогожа М.М. Традиційний європейський етос в добу модерну: (Філо­соф.-етич. аналіз): (09.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2003-02219] УДК 17.023.36:130.2

924. Савченко В.В. Візуальний переклад літературного тексту: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-04269] УДК 81’255.4

925. Северилова П.В. Соціально-філософське осмислення картини світу київського книжника ХІ ст. (на матеріалі спадщини митрополита Іларіона): (09.00.03) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2003-04285] УДК 130.1

926. Сергійко В.Ф. Соціально-етичне вчення християнства: тенденції роз­витку, конфесійні особливості: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2003-04291]

УДК 27

927. Солярська І.О. Онтологія архітектурної форми: естетичний аспект: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-02085] УДК 72.01:111.852928. Титар О.В. Бороко та народний стиль у формуванні слобожанської ментальності: (09.00.12) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — [2003-04352] УДК 130.2:7.034](477.54/.62)

929. Титаренко В.В. Християнський харизматизм як релігійне явище: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-04353] УДК 279.127

930. Фляк М.М. Моральнісне підґрунтя галицької педагогіки 30-х років ХХ століття: (09.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-02312] УДК 37.034(477.83/.86)“19”

931. Целік Т.В. Проблема людини у філософській культурі Київської Русі: (09.00.05) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-02399] УДК 130.2(477)(091)

932. Чебан О.М. Етнокультурне у свідомості поліетнічного соціуму (на матеріалах Придунав‘я): (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського . — О., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-04622] УДК 1:316.347

933. Черенков М.М. Філософсько-історичне переосмислення європей­сь­кого гуманізму: (09.00.03) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — [2003-04627] УДК 165.742(4):37.017.92

934. Швед З.В. Особливості формування ментальних та релігійних структур в іудаїзмі (український контекст): (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Ско­вороди НАН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-02645] УДК 26-846(477)

935. Ярошенко Т.М. Проблема страждання в філософсько-етичній спад­щині А.Шопенгауера і С.К’єркегора: компаративний аналіз: (09.00.05) / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2003-02701] УДК 141.143(430)+141.32(489)ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка