З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка12/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

На ступінь доктора наук


936. Баландіна Н.Ф. Функціонально-прагматичний і лінгвоментальний аналіз чеських прагматичних кліше: (10.02.03) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (46 назв). — [2003-04966]

УДК 811.162.3’373.48

937. Богданович Г.Ю. Сучасна російська мова в полілінгвокультурній ситуації (функціонально-комунікативний аспект): (10.02.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (57 назв). — [2003-03163] УДК 811.161.1’246.3’272

938. Зварич І.М. Міфологічна парадигма художнього мислення: (10.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34. — [2003-03520] УДК 82-343.09

939. Кеба О.В. Творчість А.П.Платонова в контексті світової літератури ХХ ст.: (10.01.02; 10.01.05) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03610] УДК 821.161.1.091

940. Руссова С.М. Типологія образу автора в ліричному тексті (на мате­ріалі російської та української поезії ХХ століття): (10.01.06) / НАН Ук­раїни, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (48 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02230] УДК 82.0

941. Шалагінов Б.Б. "Фауст" Й.В.Гете і проблема духовної сутності лю­дини в німецькій літературі на рубежі 18—19 ст.: (10.01.04) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 36—38 (47 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02637] УДК 821.112.-2.09

На ступінь кандидата наук


942. Алексєєва О.П. Українська художня традиція у прозі М.А.Булгакова: (10.01.05) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2003-04861] УДК 82-3.091“19”

943. Арендаренко І.В. Англійська та українська романтична поезія (порівняльна типологія і поетика): (10.01.05) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-04953] УДК 821.111+821.161.2]-1.091

944. Бишук Г.В. Ритмічна модель англомовного художнього тексту (екс­пе­риментально-фонетичне дослідження на матеріалі соціально-психологічних оповідань письменників ХХ ст.): (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-04993] УДК 811.111’342.9

945. Бігунова Н.О. Рівневе подання концепту часу в усному наративному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови): (10.02.04) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2003-04994] УДК 811.111“372

946. Білик Л.С. Дієслівні словосполучення у східностепових говірках Донеччини: (10.02.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-04998] УДК 811.161.2’367.625’282(477.62)

947. Бічай Ю.В. "Модні" слова в сучасній російській мові (на матеріалі тлумачних словників і мовленнєвої практики мас-медіа кінця ХХ — початку ХХІ ст.): (10.02.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-05001] УДК 811.161.1’06’373.48

948. Бондаренко Т.Г. Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журналістських матеріалів: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05022] УДК 070.4:811.161.2’271.14

949. Бондарчук Л.М. Обрядова весільна лексика польської мови: (10.02.03) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-03293] УДК 811.162.1’373:392.51

950. Боярчук О.М. Експериментальна проза 20-х років ХХ століття: жан­рово-стильові модифікації (В.Домонтович, А.Любченко, М.Йогансен): (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-05029] УДК 821.161.2.09

951. Бурківська Л.Ю. Лексика історичної прози Богдана Лепкого в контексті загальнолітературної та стилістичної норми: (10.02.01) / НАН Украї­ни, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — [2003-05036] УДК 811.161.2’373:821.161.2-3.09

952. Буряк В.Д. Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення у кон­тексті інтелектуально-образної еволюції: (Форми й методи вираження інфор­мації в творч. свідомості етносу): (10.01.07; 10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шевченка. — К., 2003. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (21 назва) та в підрядк. прим. — [2003-05037] УДК 398+070](477)

953. Валєєва Л.В. Трансформаційний потенціал питальних займенників у російській мові: (10.02.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2003-05040]

УДК 811.161.1:367.626.5

954. Вальчук Г.В. Мовне втілення концепту "Європейська інтеграція": се­мантико-когнітивний аспект (на матеріалі англомовних документів Євросоюзу та публікацій газети "The Times"): (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-05042] УДК 811.111’373.42

955. Василько З.С. Символізація значення слова в українському фольк­лорному мовленні (на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях): (10.02.01) / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-05046] УДК 811.161.2:398(=161.2)

956. Веріго І.М. Літературні мемуари 20—30-х рр. ХХ століття. Принципи художньої організації матеріалу: (10.01.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05059]

УДК 821.161.1-94.09“19”

957. Водолазька С.А. Постмодерністські акценти у творчості Емми Анді­євської: (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03316] УДК 821.161.2.09

958. Вострова С.В. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особ­ливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/ СНІДу): (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-05221]

УДК 811.111’42’276.6:616.98

959. Гдакович М.С. Літературні періодичні видання 20—30-х рр. ХХ ст. на західноукраїнських землях у суспільно-політичному і духовному контексті доби: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-05238]

УДК 070.488(477.8)“192/193”

960. Германов В.Г. Вплив засобів масової інформації на підсвідомість: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-05241]

УДК 070.1+654.19]:159.964

961. Голубовська І.В. Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури першої половини ХХ ст.: (10.01.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05281] УДК 821.161.2.09“19”

962. Городецька О.В. Національно-марковані концепти в Британській мов­ній картині світу ХХ століття: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-03412] УДК 811.111’373“19”

963. Грабовецька О.С. Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов): (10.02.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-05309] УДК 81’38’42’255.4

964. Гречанюк А.Ю. Роль газети "Буковина" в загальноукраїнському літе­ратурному процесі кінця ХІХ — початку ХХ століття: (10.01.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-05300] УДК 070(477.85):821.161.2.09“18/19”

965. Гримашевич Г.І. Номінація одягу та взуття в середньополіському діалекті: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 23 с.: карти. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2003-03419] УДК 811.161.2’282(477.41/.42)

966. Грозян Н.Ф. Фразеологічна мікросистема "Поведінка людини" в українській мові (ідеографічний і аксіологічний аспекти): (10.02.01) / Дніп­ропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18, [2] с. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05308] УДК 811.161.2’373.2

967. Джочка І.Ф. Дериваційний потенціал дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об'єкта: (10.02.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Сте­фаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03474] УДК 811.161.2’367.625’373.611

968. Дячук Т.М. Українська соціально-економічна термінологія: станов­лення і кодифікація: (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03502] УДК 811.161.2’276.6:330.342.146

969. Задорожна І.П. Семантичні та сполучувальні властивості компо­нентів фразеологізмів у німецькій мові: (10.02.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-03515]

УДК 811.112.2’373.7

970. Каменська І.В. Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolique", "Некультурна", "Земля", "Через кладку"): (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-03599] УДК 811.161.2’42

971. Кібець О.О. Дискурсивні слова действительно, в самом деле, на са­мом деле, именно як епістемічні та риторичні оператори: прагмасемантичні ас­пекти їхнього функціонування: (10.02.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2003-03615] УДК 811.161.1’37

972. Клєщова О.Є. Мова публіцистики Івана Багряного: (10.02.01) / НАН Ук­раїни, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03621] УДК 811.161.2’42

973. Коломієць І.І. Флоролексеми в українській поезії ІІ половини ХХ сто­ліття: функціонально-стилістичний аспект: (10.02.01) / Киів. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-03665] УДК 811.161.2’38

974. Комарівська Н.О. Творчість Надії Кибальчич у контексті української літератури кінця XIX — початку XX століття: (10.01.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03668] УДК 821.161.2.09

975. Костик Л.Б. Гідронімія Буковини (назви непротічних вод): (10.02.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-03691] УДК 811.161.2’373.2(477.85)

976. Коцюк Л.М. Системні та функціональні характеристики англійських прислівників місця та напрямку: (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-00560]

УДК 811.111’367.624’37

977. Криворучко С.В. Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) в підрядк. прим. — [2003-00573]

УДК 070.11:321.7(477)

978. Кухарєва В.І. Комунікативний потенціал односкладних речень у науковому тексті (на матеріалі науково-технічної літератури): (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-00616] УДК 811.161.2‘367.3:001

979. Ланчуковська Н.В. Прагматичний аспект інтонації в реалізації іронії в англомовниму художньому тексті (експериментально-фонетичне дослід­ження): (10.02.04) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-00622] УДК 811.111’342

980. Ледней О.Ф. Об’єктні синтаксеми в структурі простого речення: (10.02.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-03864] УДК 811.161.2’367.3

981. Лиса Н.С. Структурні та лінгвопрагматичні особливості рекламного знака (на матеріалі англомовної реклами): (10.02.04) / Львів. нац. ун-т ім. Іва- на Франка. — Л., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-00629]

УДК 811.111‘37:659.1

982. Литвиненко О.О. Мовні особливості почаївського стародруку "Кни­жи­ця для господарства" 1788 р.: (Фонетика. Морфологія): (10.02.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-03871] УДК 811.161.2-112’342’366:094.5“1788”

983. Лілова О.Є. Особливості поетики творчості Джорджа Ґасконя: (10.01.04) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03874]

УДК 821.111.09“15”

984. Лучак М.М. Вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові (на матеріалі трьох функціональних стилів): (10.02.04) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-03882] УДК 811.111’06’366.58

985. Маковей Г.В. Інтимна лірика як духовний феномен (чоловічий і жі­но­чий дискурси): (10.01.01) / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Вин­ниченка. — Кіровоград, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-00688] УДК 821.161.2-1.09

986. Маринкевич С.М. Стильові домінанти поезії Тодося Осьмачки: (10.01.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-00699] УДК 821.161.2-1.091

987. Марченко Г.В. Обрядові побажання: структура і семантика тексту: (10.01.07) / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-03933] УДК 398.9:395.82

988. Марчук О.І. Структурно-типологічні параметри порівняльних конструкцій в ідіостилі М.М.Коцюбинського: (10.02.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Меч­никова. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-03935] УДК 811.161.2’37

989. Микитюк І.М. Функціонування вторинної композиційно зумовленої номінації у художньому тексті (на матеріалі короткого англомовного опові­дання): (10.02.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-03949] УДК 811.111’373’42


990. Муляр С.П. Колористична семантика в структурі російського художнього тексту (мова поезії 70—80-х рр. ХХ ст.) : (10.02.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-04098] УДК 811.161.1’37“19”

991. Новікова О.В. Літературна критика російської еміграції 20—30-х рр. ХХ ст. Етико-естетичні і жанрово-стильові параметри: (10.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — [2003-01104] УДК 821.161.1-95.09(1-87)"192/193"

992. Осовська І.М. Висловлювання-відмова: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі сучасної німецької мови): (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-01182] УДК 811.112.2‘37

993. Пасічнюк І.М. Поетика українських народних прикмет: (10.01.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-04143] УДК 801.81:398.3(=161.2)

994. Пейчева О.М. Нестабільні консонанти у південнослов’янських мовах та їх діалектах: (10.02.03) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — [2003-04145] УДК 811.163’342

995. Пермінова А.В. Відтворення англійської сенсорної лексики в ук­раїнських віршових перекладах: (10.02.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-01211]

УДК 811.111‘255.4

996. Петренко Д.О. Соціофонетична варіативність вимови політичних дія­чів Німеччини: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-04151] УДК 811.112.2’34’276

997. Піскозуб З.Ф. Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови: (10.02.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-04158]

УДК 811.133.1’371

998. Піщікова К.В. Стратегії домінування в аргументативному дискурсі: гендерний аналіз (на матеріалі англійської мови): (10.02.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-01260] УДК 811.111’27

999. Полковенко Т.В. Міфологічні образи народної прози: еволюція ху­дожнього мислення: (10.01.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04168]

УДК 801.81:398.22

1000. Пономаренко Л.Г. Пісні Марусі Чурай: текстологічний аспект: (10.01.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-04202]

УДК 398.83(=161.2):801.73

1001. Попова А.О. Когнітивна метафора та її типи: (10.02.15) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-01276] УДК 81’373.612.2

1002. Приймак О.О. Відономастичний словотвір у сфері термінології та номенклатури (на матеріалі кулінарної лексики): (10.02.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2003-01281]

УДК 811.161.2’373.611:641.5

1003. Прутчикова В.В. Семантико-функціональні особливості німецьких висловлень-прислів'їв: (10.02.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. —20 с.—Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-01352] УДК 811.112.2’37:398.9

1004. Пташник С.Б. Структурно-семантичні особливості фразеологічних модифікацій та їхні функції в німецькому газетному тексті: (10.02.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-01354] УДК 811.112.2’373.7’42:070

1005. Саварин Т.В. Лемківські весільні обрядові пісні в міжетнічному контексті: (10.01.07) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04266] УДК 392.5(477.87)

1006. Свердан Т.П. Усічення як тип структурно-семантичного варіювання і спосіб трансформації у фразеології: (10.02.01) / Прикарпат. ун-т ім. Васи- ля Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-01955] УДК 811.161.2’373.7

1007. Сегін Л.В. Структурно-семантична типологія словотвірних пара­дигм дієслів динамічної просторової локалізованості в українській і польській мовах: (10.02.17) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-01958]

УДК 81’373.611=161.2=162.1

1008. Селіверстова Л.І. Ономастикон у поетичному ідіолекті Яра Славу­тича: (10.02.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-01960] УДК 811.161.2’373.2

1009. Семененко Г.М. Підрядні речення обставини причини в давньо­англійській мові: структура та функціонування: (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-04286]

УДК 811.111’04’367.5

1010. Сковронська І.Ю. Особливості функціонування сталих словоспо­лук фразеологічного характеру у пресі української діаспори США і Канади (1991—2000 рр.): (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04303] УДК 811.161.2’373.7:70(71+73)“1991/2000”

1011. Слаба О.В. Англоамериканізми в лексико-семантичній системі су­час­ної німецької мови (на матеріалі галузевої лексики з економіки): (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2003-04306] УДК 811.112.2’373.45

1012. Смірнова Н.П. Проблеми становлення української фольклористики в періодиці першої половини ХІХ століття: (10.01.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — [2003-04313] УДК 398(477):050“18”

1013. Соловій У.В. Оцінно-образна номінація у структурі художнього тексту (на матеріалі української “малої прози” кінця ХІХ — початку ХХ сто­ліття): (10.02.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (8 назв). — [2003-02080]

УДК 811.161.2‘37

1014. Стрілець Н.Я. Структурні та функціонально-семантичні особли­вості соматичних фразем у романських мовах (на матеріалі французької, іспанської та італійської мов): (10.02.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-04334]

УДК 811.13’373.2

1015. Ступак І.В. Функціонування системи голосних фонем перед приголосним [r] у підготовленому і спонтанному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі німецької мови): (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-04337] УДК 811.112.2’342.41

1016. Сухенко І.М. Творчість Ч.Робертса і проблеми становлення націо­нальної англоканадської літератури: (10.01.04) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02244] УДК 821.111(71)“18/19”

1017. Тарасюк І.В. Особливості номінації запахів у сучасній французькій мові: (10.02.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-02104] УДК 811.133.1

1018. Тимчук О.Т. Семантико-стилістичне явище гри слів в українській мові: (10.02.01) / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11 (5 назв). — [2003-02121] УДК 811.161.2’37

1019. Тищенко Т.М. Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світ­лі ізоглос: (10.02.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-02127] УДК 811.161.2’282

1020. Ущина В.А. Соціолінгвістична категорія домінантності та ії реалі­зація в англомовному політичному дискурсі: (10.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-04369] УДК 811.111’27’42

1021. Філоненко С.О. Концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років ХХ століття (феміністичний аспект): (10.01.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-02309]

УДК 316.346.2-055.2:821.161.2.09

1022. Чепуріна І.В. Емотивні дієслова як база іменного словотвору (се­ман­тико-функціональний аспект): (10.02.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вер­надського. — Сімф., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-02410] УДК 811.161.1’373.611’367.625

1023. Чернікова Л.Ф. Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Ка­рого: романтичний дискурс: (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 та в підрядк. прим. — [2003-04632] УДК 821.161.2-2.09

1024. Чернюк С.Л. Образна символіка у творах Т.Осьмачки: (10.01.01) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Біблі­огр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02418] УДК 821.161.2.09

1025. Чорноусова К.В. Роль міфопоетичних структур у творчій еволюції Пушкіна періоду південного заслання (за матеріалами кримської подорожі): (10.01.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-02423] УДК 821.161.1.09

1026. Чуєшкова О.В. Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект): (10.02.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02424] УДК 811.161.2:001.4

1027. Шеховцова О.А. Формування символічної семантики кольоропоз­начень: культурологічний аспект: (10.02.15) / Донец. нац. н-т. — Донецьк, 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-04663] УДК 81’373

1028. Шитько І.М. Словотвір ад’єктонімів у сучасній словацькій літера­турній мові: (10.02.03) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-04676] УДК 811.162.4’06-26’373

1029. Штейнбук Ф.М. Жанрова своєрідність та внутрішня єдність "Кінар­мії" І.Е.Бабеля: (10.01.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-04678] УДК 821.161.1.09

1030. Шутак О.С. Фольклористична думка в Галичині 20—30 років ХХ сто­ліття (К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький): (10.01.07) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04684] УДК 801.81(477.83/.86)“192/193”

1031. Шутова Л.І. Епітет в українській поезії 20—30-х років ХХ століття (структурно-семантичний і функціональний аспекти): (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-02672]

УДК 811.161.2’37’38:821.161.2-1.09“192/193”

1032. Юдін О.А. Поетика перформатива у творчості Андрія Бітова (на ма­теріалі "Книги подорожей"): (10.01.02) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шев­ченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — [2003-02678]

УДК 821.161.1-312.6.09

1033. Юкало В.Я. Мовні стереотипи в комунікаціях лікаря: (10.02.01) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (25 назв). — [2003-04834] УДК 811.161.2’276.6:61

1034. Юревич М.В. Фонетика, словозміна та соціолінгвістичний статус польської периферійної острівної говірки с. Красилівська Слобідка Хмельниць­кої області: (10.02.03) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02680]

УДК 811.162.1’282.4(477.43-22)’27’342

1035. Юрченко Т.Г. Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти: (10.02.01) / НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2003-02682]

УДК 811.161.2’37’38:821.161.2-3.09

1036. Яковлєва І.В. Лінгвостилістичні особливості морської прози Дж. Конрада: (10.02.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-02689]

УДК 811.111’37’38:821.111-3.09

1037. Яремчук Н.В. Хемінгуей і Гончар: взаємодія художніх систем: (10.01.05) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04847] УДК 82-31.091(73:477)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка