З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка13/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

На ступінь доктора наук


1038. Кривульченко А.І. Галогеохімія ґрунто-підґрунтя ландшафтних комплексів Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю: (11.00.05) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28 (27 назв). — [2003-03764] УДК 911.2:631.4](292.486)

1039. Ромась М.І. Гідрохімія водних об’єктів атомної і теплової енер­гетики: (11.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 34 с.: табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (40 назв). — [2003-04257] УДК 551.464+556.55

1040. Хмура Я. Явища термічної стратифікації і транспорту теплової енергії у водоймах (на прикладі водойм Бещад): (11.00.11) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 44 с.: іл. — Бібліогр.: с. 37—41 (36 назв). — [2003-04612] УДК 556.555(438)

На ступінь кандидата наук


1041. Бойко В.М. Розрахункова методика для визначення максимального весняного стоку в басейні р. Сейм: (11.00.07) / Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-05012]

УДК 556.16.06“321”

1042. Доценко С.А. Мінливість основних гідрологічних характеристик Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря: (11.00.08) / Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-03489] УДК 551.46(262.5)

1043. Конєва С.І. Формування та розподіл опадів у посушливі і зволожені теплі періоди року на території Поділля: (11.00.09) / Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-03677]

УДК 551.571.577(477.43/.44)

1044. Курач Т.М. Картографування динаміки соціально-економічних явищ (на прикладі населення України): (11.00.12) / НАН України, Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-03784]

УДК 528.94:[911.3:314](477)

1045. Мальчикова Д.я.С. Географічні основи кадастру сільськогоспо­дарських земель Півдня України (на прикладі Херсонської області): (11.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. Іллі Мечникова. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-03924] УДК 911.3:[332.3+332.6](477.72)

1046. Міщенко Л.В. Геоекологічний аудит впливу техногенного забруд­нення на довкілля та здоров‘я населення (на прикладі регіону Покуття): (11.00.11) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2003-03955] УДК 911.9:504.5:502.175](477.86)

1047. Поколодна М.М. Рекреаційні ресурси Харківської області, їх гео­графічна характеристика та раціональне використання: (11.00.11) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-04165] УДК 502.171(477.54)

1048. Романів О.Я. Медико-географічні основи здоров’я дитячого насе­лення (на матеріалах Хмельницької області): (11.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Іва­на Франка. — Л., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-04252] УДК 911.3:613.95](477.43)

1049. Савицька О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони сто­лич­ного міста (на прикладі міст Києва і Берліна): (10.00.01) / НАН України, Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-04267] УДК 911.5/.9:712.2](477-25+430-25)

1050. Тавров Ю.С. Радіогеоекологічний аналіз водокористування з місце­вих водойм Полісся та півночі Лісостепу: (11.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-02098] УДК 911.2:556.11

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук


1051. Гаращук В.М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: (12.00.07) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Муд­рого. — Х., 2003. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (21 назва). — [2003-05234]

УДК 342.9:35.078.3

1052. Майданик Р.А. Проблеми регулювання довірчих відносин у ци­віль­ному праві: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 28 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (24 назви). — [2003-03887] УДК 347.133.8

1053. Поляков Б.М. Правові проблеми регулювання неспроможності (бан­крутства): (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. — До­нецьк, 2003. — 38 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (43 назви) та в підрядк. прим. — [2003-01272] УДК 346.9:347.736

1054. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: (12.00.05) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярос­лава Мудрого. — Х., 2003. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35. — [2003-02398]

УДК 349.233


На ступінь кандидата наук


1055. Азаров Д.С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері ком­п'ютерної інформації: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко­­рецького. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-03106] УДК 343.346.8:004

1056. Анатольєва О.І. Правове регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ століття: (12.00.01) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-03116] УДК 340.12:343.915](477)“192”

1057. Андріанов К.В. Роль контрольного механізму конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм: (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-03119] УДК 341.645(4):341.213.14+341.231.14

1058. Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-03122] УДК 347.615

1059. Бакалінська О.О. Захист економічної конкуренції: організаційно-правові засади державного управління: (12.00.07) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2003-04964] УДК 342.95+346.546.5+351.2

1060. Бацько І.М. Протоколи слідчих дій як джерела доказів у кримі­нальному процесі: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (26 назв). — [2003-04974] УДК 343.13

1061. Бедний О.І. Організаційно-правові основи служби в органах місце­вого самоврядування в Україні: (12.00.07) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-04975] УДК 352.08(477)

1062. Бережна К.В. Митно-правовий режим транзиту в Україні: (12.00.07) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-04980]

УДК 342.951:339.543.38](477)

1063. Бережний О.І. Преюдиціальність судових рішень у кримінальних спра­вах: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-04982] УДК 343.13

1064. Бєгов Д.Д. Сучасні технології в судовій акустиці (проблеми авто­матизації експертних досліджень): (12.00.09) / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-03292] УДК 343.982.323:81’81’342.1:004

1065. Блащук Т.В. Цивільно-правове регулювання особистого страху­вання: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-03155] УДК 347:368.9](477)

1066. Ващенко Ю.В. Правове регулювання клірингових розрахунків: (12.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03302]

УДК 347.73:336.717.1

1067. Веренич Н.В. Особливості правового регулювання праці за суміс­ництвом та суміщенням професій (посад): (12.00.05) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-03305]

УДК 349.22:331.526.3

1068. Вихрист С.М. Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного та національного права: (12.00.11) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Муд­рого. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-03308] УДК 341.44

1069. Возна Т.І. Діяльність правоохоронних органів і неурядових органі­зацій та їх взаємодія щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-03318] УДК 342.9:351.743:343.431

1070. Волкотруб С.Г. Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному су­дочинстві: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003.—19 с.—Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-03320] УДК 343.1:342.721

1071. Володіна О.О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини (аналіз складу злочину): (12.00.08) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Муд­рого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-05211]

УДК 343.43

1072. Вострокнутов Л.Д. Генезис і розвиток правових норм в галузі фізичної культури і здорового способу життя українського народу: від зви­ча­євого права до законодавства початку ХХ ст.: (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-05220]

УДК 340.1(477):796“08/19”

1073. Гаркавий С.В. Правове становище іноземців у Російській імперії у роки Першої світової війни (на матеріалах України): (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — [2003-05235]

УДК 340.12(477):341.95]“1914/1917”

1074. Головань І.В. Правова робота у механізмі захисту прав суб'єктів під­приємництва: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. — Донецьк, 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2003-03407] УДК 346.9

1075. Гороховська О.В. Кримінальна відповідальність за вбивство через необережність: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко­рець­кого. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-03414]

УДК 343.618

1076. Гревцова Р.Ю. Кримінальна відповідальність за податкові злочини в Україні: (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-05299] УДК 343.359.2

1077. Греков І.П. Особливості правового регулювання праці державних службовців: (12.00.05) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-03417] УДК 349.2:35.08+35.08

1078. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: (12.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-05302] УДК 349.418

1079. Гурін В.В. Службове розслідування в органах внутрішніх справ Ук­раїни: (12.00.07) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-03430] УДК 342.9+351.741

1080. Делінський О.А. Європейська система безпеки: міжнародно-правові аспекти становлення і розвитку: (12.00.11) / Нац. юрид. акад. України ім. Яро­слава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-03464]

УДК 341.1/.8:327.5

1081. Денісова О.С. Роль преси у правовому інформуванні громадян Ук­раїни: (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-03472] УДК 34:070

1082. Дмитриченко І.В. Розмежування морських просторів між прибе­реж­ними державами у міжнародному морському праві: теорія і практика: (12.00.11) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 16, [1] с. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-03479] УДК 341.225

1083. Довбня В.А. Організаційно-правові засади діяльності військового формування січових стрільців у визвольних змаганнях в Україні 1917—1920 ро­ків: (12.00.01) / Нац. акад. внутр. справ. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-03482] УДК 340.13:355.1(477)“1917/1920”

1084. Дяченко В.І. Ефективність дії норм міжнародного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку: (12.00.11) / НАН України, Ін-т держави і

права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2003-03501] УДК 341.4

1085. Здоровко Л.М. Правові питання регіонального екологічного конт­ролю в Україні: (12.00.06) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-03798] УДК 349.6(477)

1086. Зуєв В.А. Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища: (12.00.06) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-03527] УДК 349.6

1087. Качур В.О. Становлення та розвиток державно-правових інститутів Канади в XVII — 60-x роках ХІХ ст.: (12.00.01) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-03608] УДК 340.12(71)(091)

1088. Киренко С.Г. Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 21 (6 назв). — [2003-03611] УДК 343.121.5

1089. Клепікова О.В. Правове регулювання перевезень вантажів морсь­ким транспортом: (12.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-03620] УДК 347.795.3

1090. Коваленко Л.П. Адміністративно-правові заходи охорони навко­лиш­нього природного середовища: (12.00.07) / Нац. юрид. акад. України ім. Яро­слава Мудрого. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-03626] УДК 342.9:502.17

1091. Коломієць О.О. Цивільно-правове регулювання діяльності фізичної особи-підприємця: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко­рецького. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2003-00546]

УДК 347.23:346.26

1092. Комісаров О.Г. Процес цілепокладання в організації діяльності ор­ганів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку: (12.00.07) / Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2003-03670] УДК 351.74.072.2

1093. Комісарова Н.О. Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шев­ченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-03671] УДК 343.985

1094. Корецький С.М. Кримінологічна характеристика девіантної пове­дін­ки неповнолітніх: (12.00.08) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-03685] УДК 343.915

1095. Костенко М.В. Криміналістична характеристика вбивств на замов­лення: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-03690] УДК 343.985

1096. Кравченко О.С. Цивільно-правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності: (12.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2003-03694] УДК 347.78


1097. Кривенда О.В. Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — [2003-00569] УДК 347.455

1098. Куй І.Г. Боротьба з пожежами в житловому секторі (кримінально-правовий та кримінологічний аспекти): (12.00.08) / Нац. акад. внутр. справ Ук­раї­ни. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-00617]

УДК 343.76

1099. Куліш А.М. Організаційно-правове забезпечення статусу працівни­ків податкової міліції України: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. —18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-03779] УДК 342.98:351.713].087(477)

1100. Курило В.І. Організаційно-правові засади надання охоронних послуг: (12.00.07) / Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-03785] УДК 342.951:351.75

1101. Лизогуб Я.Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: порівняльно-правове досліджен­ня: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-03868] УДК 343.431

1102. Литвиненко І.Л. Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина: (12.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-00632] УДК 342.25:342.7

1103. Менюк О.А. Формування правової культури підприємця: теоретичні та прикладні аспекти: (12.00.01) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко­рецького. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — [2003-00914] УДК 340.12:334.722

1104. Миронюк Р.В. Органи внутрішніх справ як суб'єкти виконавчого провадження в справах про адміністративні правопорушення: (12.00.07) / Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003.—19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-00920] УДК 342.9:351.74

1105. Мілаш В.С. Правові особливості захисного застереження як умови зовнішньоекономічного договору: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Яро­слава Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2003-00928]

УДК 341.241.8

1106. Морозова В.О. Адміністративна відповідальність за правопорушен­ня проти громадської моралі: (12.00.07) / Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-01076] УДК 342.9:343.5

1107. Мота А.Ф. Адміністративна відповідальність військовослужбовців за законодавством України: (12.00.07) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 18 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-01082]

УДК 342.9:355.133.4](477)

1108. Музичук О.М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-04097] УДК 351.75+343.34

1109. Наден О.В. Спеціальні види звільнення від кримінальної відпо­відальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: (12.00.08) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-01091] УДК 343.575:343.234

1110. Невзоров І.Л. Принцип законності в правозастосувальній діяль­ності: (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-01098] УДК 340.131

1111. Онисько О.І. Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону: (За матеріалами органів дізнання Прикордон. військ України): (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-04123] УДК 343.982.3

1112. Орлеан А.М. Соціальна обумовленість криміналізації та криміналь­но-правова характеристика торгівлі людьми: (12.00.08) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04124] УДК 343.431:343.97

1113. Пєтухов В.А. Організаційно-правові аспекти проходження практики та стажування в підрозділах МВС України: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-04155]

УДК 351.74+349.2](477)

1114. Павленко П.І. Правовий статус службовця органів внутрішніх справ: проблеми загальної теорії: (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-01193] УДК 351.74.08

1115. Павлов С.В. Функції і завдання криміналістики (теоретико-прик­ладний аспект): (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-01195] УДК 343.9.01

1116. Паламарчук В.О. Організаційно-правові засади проходження війсь­кової служби за контрактом у Збройних Cилах України: (12.00.07) / Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 13 с. — Бібліогр.: с. 10—11 (11 назв). — [2003-04135]

УДК 342.742:355.21

1117. Перепадя О.В. Кримінально-правові аспекти примирення між осо­бою, яка вчинила злочин, та потерпілим (порівняльний аналіз законодавства України та ФРН): (12.00.08) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко­рецького. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-01210]

УДК 343.84(477+430)

1118. Петраш І.Ю. Міжнародно-правові аспекти співробітництва України з питань подвійного оподаткування: (12.00.11) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2003-04150] УДК 341.24:336.22

1119. Посметний В.В. Організаційно-правові аспекти початкової професійної підготовки персоналу ОВС України: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-04209]

УДК 351.74.088.6:377

1120. Прієшкіна О.В. Правове регулювання безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні України: (12.00.02) / Нац. юрид. акад. України ім. Яро­слава Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2003-01342] УДК 342.55

1121. Процьків Н.М. Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-04223] УДК 347.441.8(477)

1122. Пурей М.М. Право на працю в Україні в умовах ринкової еконо­міки: (12.00.05) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-04227] УДК 349.2(477)

1123. Реус О.С. Правове регулювання трудової діяльності неповнолітніх в Україні: (12.00.05) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-01371] УДК 347.157:349.24](477)

1124. Ржевська В.С. Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки: (12.00.11) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2003. — 22 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — [2003-01372] УДК 341.31:341.322.6

1125. Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України: (12.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Біблі­огр.: с. 16 (5 назв). — [2003-01376] УДК 340.13(477)

1126. Роздайбіда А.В. Податкове правопорушення як підстава адмініст­ративної відповідальності: (12.00.07) / Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-01379] УДК 342.95:336.225.68

1127. Романов М.В. Правове регулювання заходів стягнення, що засто­совуються до осіб, позбавлених волі: (12.00.08) / Нац. юрид. акад. України ім. Яро­слава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-04253] УДК 343.82(477)

1128. Сабадаш В.П. Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-04263]

УДК 343.98.06:343.35

1129. Савицький Д.О. Процес доказування у справах з протокольною фор­мою досудової підготовки матеріалів: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-01935]

УДК 343.10

1130. Самойлов М.О. Цивільно-правове становище громадян України в Республіці Польща: (12.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-01947] УДК 341.95(438)(=161.2)

1131. Сахарова О.Б. Попередження органами внутрішніх справ злочинів, що вчиняються на ринку цінних паперів: (12.00.08) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-01952] УДК 343.85:336.761

1132. Севастьянова Т.Є. Малозначність діяння за кримінальним законо­давством України: (12.00.08) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2003-01956] УДК 343.21(477)
1133. Січевлюк В.А. Інвестиційні договори на будівництво житла (цивільно-правовий аспект): (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-02065] УДК 347.45/.47(477)

1134. Смотров О.І. Договір щодо оплатного надання медичних послуг: (12.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-02076] УДК 349.22:614.253

1135. Совгір І.М. Організаційно-правове регулювання довузівської підго­тов­ки кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-02078] УДК 377.6:351.74](477)

1136. Сокіл А.О. Податковий апарат УСРР в період НЕПу (1921— 1928 рр.): (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-04318] УДК 351.74(477)“1921/1928”

1137. Соляннік К.Є. Організація та діяльність виконавчих органів міс­цевих рад в Україні: (12.00.02) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Муд­рого. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-02084]

УДК 342.25(477)

1138. Сотула О.С. Кримінальна відповідальність за посягання на життя державного чи громадського діяча: (12.00.08) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-02092] УДК 343.31

1139. Степанюк А.А. Застосування колізійних норм щодо спадкування в міжнародному приватному праві: (12.00.03) / Нац. юрид. акад. України ім. Яро­слава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-04332] УДК 341.9

1140. Стойка В.М. Захист суб'єктів інвестиційної діяльності: (12.00.04) / НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-02236] УДК 346.9:330.322

1141. Терентьєв В.І. Відповідальність спеціального суб'єкта злочину за кримінальним правом України: (12.00.08) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (14 назв). — [2003-02111] УДК 343.2(477)

1142. Тимчук О.Л. Теоретичні аспекти причинного зв'язку в кримі­наль­ному праві України: (12.00.08) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-02120] УДК 343.2(477)

1143. Федосєєв П.М. Інститут поруки за римським правом та його ре­цепція у цивільному праві України: (12.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-04374]

УДК 34(37):347.468+347.468(477)

1144. Фелик В.І. Реформування служб органів внутрішніх справ, що здій­снюють адміністративну діяльність: (12.00.07) / Нац. акад. внутр. справ України. —К., 2003.—16, [1] с., с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — [2003-02304] УДК 351.74

1145. Фомін С.Б. Строки у кримінальному судочинстві: поняття, класи­фікація та функціональне призначення: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2003-02315] УДК 343.1
1146. Хатнюк Н.С. Заперечні угоди та їх правові наслідки: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-04610] УДК 347.441.8

1147. Хом’як Я.І. Становлення і розвиток органів Державної автомо­більної інспекції МВС України (1936—2000 рр.): (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-04390]

УДК 351.81(477)(091)“1936/2000”

1148. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення та їх застосування: (12.00.07) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-04391] УДК 342.986:347.919.8

1149. Храмцов О.М. Кримінологія вербальної агресії: (12.00.08) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-02394] УДК 343.9.01

1150. Церковна А.О. Гідність і честь у цивільному праві України: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-04614] УДК 347:340.111.5

1151. Цірат Г.В. Договори франчайзингу: (12.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — [2003-02405] УДК 347.441

1152. Швець Н.Л. Проблеми методики розслідування злочинів, пов’я­заних з порушенням прав споживачів: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2003-02646] УДК 343.98+346.548

1153. Шевченко В.П. Конституційно-правові основи військового право­суддя в Україні: (12.00.02) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Ко­рецького. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2003-02648] УДК 342.7:355](477)

1154. Шевчук О.М. Засоби державного примусу в правовій системі Украї­ни: (12.00.01) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-02653] УДК 340.124(477)

1155. Шемонаєв В.Ю. Загальна аварія (цивілістичні аспекти): (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-02655] УДК 347.796.2

1156. Шульга А.О. Основи методики розслідування вбивств на замов­лення: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — Біблі­огр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-04682] УДК 343.102

1157. Шуміна Л.П. Правові основи реабілітації інвалідів в Україні: (12.00.05) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-02671] УДК 349.3:364.694-786](477)

1158. Яковлєв В.В. Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом: (12.00.05) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-04841] УДК 349.233

1159. Янюк Н.В. Адміністративно-правовий статус посадової особи: (12.00.07) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 16, [1] с. с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — [2003-02696] УДК 342.98(477)
1160. Ярмакі В.Х. Міжнародне гуманітарне право, що застосовується в період збройних конфліктів та імплементація його Україною: (12.00.11) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-02697] УДК 341.231.14+341.32](477)

1161. Ярмол Л.В. Свобода віросповідання людини: юридичне забезпе­чення в Україні (загальнотеоретичне дослідження): (12.00.01) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-02698]

УДК 342.731(477)

1162. Яровий С.М. Організаційно-правове забезпечення виховної роботи в закладах освіти МВС України: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-02699]

УДК 342.951:378.635.174.017

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка