З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка14/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

На ступінь доктора наук


1163. Демінський О.Ц. Дидактичні засади оптимізації навчально-трену­вального процесу в системі підготовки спортсменів: (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—34 (114 назв). — [2003-03467] УДК 373.6.026.037+796.015.5

1164. Крашевскі К. Наукові основи техніки як складова загальної освіти у початковій школі Польщі: (13.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 41 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (55 назв). — [2003-00603]

УДК 373.3.016:62](438)

1165. Кушнір В.А. Теоретико-методологічні основи системного аналізу педа­гогічного процесу вищої школи: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2003. — 40 с.: табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (56 назв). — [2003-03788] УДК 378.013.73

1166. Миропольська Н.Є. Формування художньої культури учнів загаль­ноосвітньої школи засобами мистецтва слова: (13.00.01) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (64 назви) та в підрядк. прим. — [2003-00921] УДК 373.036:808.5

1167. Підкурганна Г.О. Теоретико-методологічні та методичні основи ху­дожньо-педагогічної підготовки студентів факультету дошкільного виховання педагогічного університету: (13.00.04) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003.—40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (60 назв). — [2003-01257] УДК 378.637:73/76

1168. Романовський О.О. Теорія і практика підприємницької освіти в розвинутих зарубіжних країнах: (13.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (51 назва). — [2003-01381]

УДК 37.014.54

1169. Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в стар­шій школі на екзистенціально-діалогічних засадах: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003.— 42 с.—Бібліогр.: с. 36—39. — [2003-02248]

УДК 373.5.016:821.161.2

1170. Штефан Л.А. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як нау­ки в Україні (20—90-ті роки ХХ ст.): (13.00 01) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Ско­­вороди. — Х., 2003. — 43 с. — Бібліогр.: с. 35—39 (47 назв). — [2003-02668] УДК 37.013.42(477)“192/199”

На ступінь кандидата наук


1171. Алексєєва О.В. Теорія і практика виховання громадянськості в школах Франції у контексті європейської інтеграції: (13.00.07) / Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-03111] УДК 37.035(44)

1172. Батюк Н.О. Формування художньо-образного мислення молодших школярів на уроках музики: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-03140]

УДК 373.3.016:78

1173. Брескіна Л.В. Професійна підготовка майбутніх вчителів інфор­матики на основі сучасних мережевих інформаційних технологій: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (19 назв). — [2003-05030] УДК 378.147:004

1174. Васюк О.В. Інформаційно-бібліографічне забезпечення юристів в умовах формування правової держави: (07.00.08) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-05049]

УДК 025.5

1175. Ващенко Л.С. Методичні засади організації біологічних олімпіад уч­нів 8—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-05052] УДК 37.016:58

1176. Віднічук М.А. Формування вмінь розв’язувати винахідницькі задачі в курсі фізики загальноосвітньої школи: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-05064]

УДК 37.016:53

1177. Владимирова В.І. Педагогічні проблеми формування правової куль­тури вчителя в історії вищої педагогічої школи України (1917—2002 рр.): (13.00.01) / Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2003 . — 24 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-03312] УДК 378(477)(091)“1917/2002”

1178. Воробйова І.А. Формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами іноземної мови: (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН Ук­раїни. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-03323]

УДК 373.5.035:81’243

1179. Гайсинюк Н.А. Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства: (07.00.08) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03329] УДК 378.14:002

1180. Гапійчук І.М. Педагогічні умови емоційної взаємодії "викладач-студент" у процесі навчання у класичному університеті: (13.00.04) / Півден­ноукр. держ. пед. ун-т (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — [2003-05232]

УДК 378.147.064.2
1181. Гапоненко Л.П. Формування готовності студентів вищих педа­гогічних закладів до іншомовного спілкування: (13.00.04) / Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетр. обл.), 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-03391] УДК 371.132:316.776

1182. Гладка І.А. Система навчання молодших школярів діалогічному спілкуванню іноземними мовами (за матеріалами авторської програми "Ласкаво просимо у світ іноземних мов"): (13.00.09) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2003-05244]

УДК 373.3.016:81’243

1183. Глазунова О.Г. Методика навчання майбутніх фахівців аграрного профілю засобами комп'ютерної графіки: (13.00.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-03397]

УДК 378.147.15:004.92

1184. Гриньов В.Й. Формування дидактичної культури майбутнього вчи­теля: (13.00.04) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв).—[2003-05301] УДК 378.147

1185. Грищенко В.І. Методика організації та роботи підліткового класич­ного ансамблю гітаристів: (13.00.02) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003.—23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв).—[2003-05306] УДК 781.21+787.61

1186. Денисенко В.А. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до прове­дення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — [2003-03792] УДК 378.035.6:39

1187. Дудніченко Н.В. Розвиток творчого стилю діяльності педагога засо­бами методичної роботи школи: (13.00.04) / Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетр. обл.), 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-03496] УДК 371.13

1188. Зязюн Л.І. Артистичне виховання особистості в системі освіти Франції: (13.00.04) / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03799]

УДК 371.036(44)

1189. Калашніков І.В. Розвиток творчої діяльності учнів у процесі вив­чення функцій в основній школі: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 19 с.: табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-03596] УДК 373.016:51

1190. Клименко Л.О. Гуманітаризація навчання фізики в загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-03622] УДК 371.315:53]:009

1191. Колесник М.О. Екологічне виховання учнів на засадах “глибинної екології” в процесі вивчення біології: (13.00.07) / Терноп. держ. пед. ун-т ім. Во­лодимира Гнатюка. — Т., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-00540] УДК 373.5:502/504

1192. Кравченко Г.Ю. Освоєння вчителями початкової школи педа­гогічних інновацій в умовах внутрішньошкільної науково-методичної роботи: (13.00.04) / Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-03693] УДК 371.13:373.1

1193. Краснов В.В. Ефективність використання комп'ютерних систем конт­ролю знань в післядипломній медичній освіті: (13.00.04) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — [2003-00567] УДК 378.046:4:61]:004

1194. Краснощок І.П. Особистісна самореалізація майбутнього вчителя в навчально-виховному середовищі педагогічного університету: (13.00.07) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-00568] УДК 371.13.03:378.661

1195. Кудря О.В. Наукове обґрунтування змісту і методики викладання основ технології обробки харчових продуктів у 5—7 класах: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-00604] УДК 373.5.016:641

1196. Куліш І.М. Дидактична гра як засіб активізації навчальної діяль­ності студентів університету: (13.00.09) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: табл., схема. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2003-03781]

УДК 378.147.82.026

1197. Лікарчук А.М. Технологія створення та використання зошитів з дру­кованою основою (на матеріалі хімії): (13.00.02) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2003-00634] УДК 373.167.1+373.5.016]:54

1198. Локшин В.С. Педагогічні основи підготовки менеджерів модельно­го бізнесу: (13.00.04) / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-03876]

УДК 378.016:[65.012.32:687.016

1199. Лук'янова В.А. Розвиток експериментальної педагогіки в Україні (20—30 роки ХХ століття): (13.00.01) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-00677]

УДК 37.013.75(477)"192/193"

1200. Ляшкевич А.І. Наступність і перспективність формування діало­гічно­го мовлення учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої школи: (13.00.02) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-03884] УДК 373.3+373.5.046.12]:808.5

1201. Маршицька В.В. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку: (13.00.08) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-00698] УДК 373.2.033

1202. Матвієнко П.І. Формування готовності педагогічних працівників до комплексної оцінки дидактичного процесу в системі післядипломної освіти: (13.00.04) / Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-03939] УДК 37.046.4.026

1203. Медведєва А.С. Підготовка майбутніх учителів до структурування навчальної інформації у дидактичному процесі загальноосвітньої школи (на матеріалі математики і фізики): (13.00.04) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20 с.: іл., схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-00904] УДК 371.13.025

1204. Мельник О.В. Підготовка старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в процесі профільного трудового навчання: (13.00.07) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2003-00911] УДК 373.5.035.3.048.4

1205. Миценко В.І. Індивідуальний підхід до виховання дітей у педаго­гічній спадщині Г.Спенсера (1820—1903 рр.): (13.00.01) / Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетр. обл.), 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-00926] УДК 37.01(091)(092)+929Спенсер

1206. Міхова Т.В. Підготовка майбутніх учителів до формування у школярів продуктивних способів образотворчої діяльності: (13.00.04) / Півден­ноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-00930] УДК 378.637:74

1207. Момот В.М. Формування професійно зорієнтованого мовлення у студентів технікумів і коледжів технічного профілю: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-00934] УДК 377.5.016:811.161.2‘276.6

1208. Нарійчук М.Д. Соціально-педагогічні умови становлення самооцін­ки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності: (13.00.05) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2003-01095]

УДК 37.013.42+377.6.04:61

1209. Новак І.А. Дидактична модель підготовки оперативного складу При­кор­донних військ України: (13.00.04) / Нац. акад. Прикордон. військ Украї­ни ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-04110] УДК 355.23(477)

1210. Носова І.О. Наукове обґрунтування змісту і проведення лаборатор­ного практикуму з "Технології конструкційних матеріалів" у вищих педаго­гічних закладах: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-04115] УДК 378.147

1211. Онипченко О.І. Навчально-виховна та методична діяльність педа­гогіч­них рад освітніх закладів України у другій половині ХІХ століття: (13.00.01) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-04122] УДК 37.013(091)

1212. Орлова І.В. Системний підхід до створення засобів навчання для загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалі дисциплін природничого циклу): (13.00.09) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — [2003-04126] УДК 371.2

1213. Павлушенко В.М. Психолого-педагогічні умови адаптації майбут­ніх офіцерів ВВ МВС України до професійної діяльності: (13.00.04) / Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-04134]

УДК 159.9:355.23(477)

1214. Палка О.В. Підготовка іноземних студентів вищих навчальних закладів технічного профілю України до вивчення професійної лексики: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-01200]

УДК 378.14-057.875-054.6(477)

1215. Печенко І.П. Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів “Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний нав­чальний заклад”: (13.00.08) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2003-01251]

УДК 373.2.035(477-22)

1216. Полторак С.Т. Педагогічні умови формування умінь командира підрозділу у майбутніх офіцерів МВС України: (13.00.04) / Нац. акад. Прикор­дон. військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-04169]

УДК 378.635.5.018(477)

1217. Полякова Г.А. Адаптивне управління навчальним процесом в умо­вах загальноосвітнього комплексу: (13.00.01) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2003-04201] УДК 371.1

1218. Попова Л.О. Система роботи з удосконалення монологічного мов­лен­ня учнів 5—7 класів: (13.00.02) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-01277]

УДК 373.5.016:811.161.2

1219. Прокоп І.А. Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ ХІХ століття: (13.00.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-01345] УДК 37.014.5(477.83/.86)

1220. Прокопова О.С. Система професійного самовдосконалення вчителя хімії середньої школи: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-01347] УДК 371.133:54

1221. Пташний О.Д. Теорія і практика контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів України у другій половині ХІХ століття: (13.00.01) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — [2003-01353]

УДК 378.025(477)“18”

1222. Рабійчук Л.С. Педагогічні умови тестового контролю знань курсан­тів з іноземної мови: (13.00.04) / Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Бог­дана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-04231] УДК 378:371.261:81’243

1223. Райковська Г.О. Розвиток технічного мислення студентів у процесі вивчення креслення: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-01361]

УДК 378.147:744

1224. Рассказова О.І. Організація творчої діяльності учнів у позашкіль­ному закладі: (13.00.05) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19, [1] с. с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-01363] УДК 374.036


1225. Рехтета Л.О. Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній діяльності: (13.00.07) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-04238]

УДК 37.034/.035

1226. Романюк І.М. Модульно-рейтингова технологія навчання та контро­лю засвоєння знань у вищому військовому закладі освіти: (13.00.04) / Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-02221] УДК 378.635.5

1227. Руденко Ю.А. Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку експресивною лексикою засобами української народної казки: (13.00.02) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20, [1] с. включ. обкл. с.: табл., схема. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — [2003-02225]

УДК 37.2.016:821.161.2+398.21(=161.2)

1228. Сафарян С.І. Фонові знання як засіб поглибленого вивчення худож­нього твору в шкільному курсі зарубіжної літератури: (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-01951] УДК 82.09(1-87)

1229. Свіржевський М.П. Підготовка майбутніх учителів трудового нав­чання до економічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2003-04284] УДК 371.134

1230. Сілкова О.В. Контроль знань та вмінь у студентів вищих медичних навчальних закладів в умовах використання комп’ютерних систем: (13.00.04) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-04298] УДК 378.147:004.415

1231. Слесик К.М. Формування умінь спілкування молодших школярів у позакласній навчально-виховній роботі: (13.00.09) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-02070] УДК 373.31

1232. Смалько О.А. Розвиток творчого мислення старшокласників на уро­ках математики з використанням інформаціних технологій навчання: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-04311] УДК 371.315.6:[51+004

1233. Сойчук Р.Л. Реформування змісту трудового навчання в об’єднаній школі Великої Британії в 70—90-ті роки ХХ ст.: (13.00.01) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-04317]

УДК 37.035.3(410)“19”

1234. Сопіна Я.В. Формування естетичної культури студентів музично-пе­дагогічних факультетів: (13.00.04) / Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-02087]

УДК 378.14.036:78

1235. Сопнєва Н.Б. Педагогічні умови формування навчальної етичної діяльності майбутнього вчителя: (13.00.04) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Ско­вороди. — Х., 2003. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-02088] УДК 378.147
1236. Софіщенко О.В. Формування системи естетичних цінностей у студентів педагогічного навчального закладу: (13.00.04) / Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2003 . — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-02093] УДК 378.637.036

1237. Стрілець С.І. Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К.Ф.Лебединцева (1878—1925): (13.00.01) / Ін-т педа­гогіки АПН України. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-02239] УДК 373.01(091)

1238. Суржикова І.А. Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селес­тена Френе (порівняльний аналіз): (13.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 20 с.: схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-02242] УДК 37.013(477+44)

1239. Терно С.О. Формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02116] УДК 373.5.016:94

1240. Тернопільська В.І. Формування соціальної відповідальності стар­шо­класників у позанавчальній діяльності: (13.00.07) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-02117] УДК 37.034

1241. Тогочинський О.М. Виховання моральних орієнтацій у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України: (13.00.04) / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-02247]

УДК 378.14.034:351.74

1242. Томашевський В.В. Організація творчої роботи молодших шко­лярів на уроках образотворчого мистецтва: (13.00.09) / Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетр. обл.), 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-02249] УДК 373.3.016:74

1243. Тополя Л.В. Дидактичні ігри під час вивчення алгебри та геометрії в 7—9-х класах: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-04359] УДК 373.518.2.026:51

1244. Уваркіна О.В. Формування комунікативної культури студентів ви­щих медичних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін: (13.00.04) / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04366]

УДК 378.14.015.3:614.253

1245. Федорович Л.О. Підготовка дітей до школи в умовах навчально-виховного комплексу: (13.00.09) / Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04373] УДК 373.2.018

1246. Філімонова Т.В. Дитяча гра в суспільному дошкільному вихованні України (70-ті роки ХІХ ст. — кінець 20-х років ХХ ст.): (13.00.01) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02307] УДК 373.2.016(477)“18/19”
1247. Хозраткулова І.А. Педагогічні засади виявлення та подолання на­силля у підлітковому середовищі: (13.00.05) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-02327] УДК 37.013.42+371.543

1248. Хом'юк І.В. Формування вмінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм: (13.00.04) / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-02390] УДК 378.147

1249. Хома О.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання державної мови у школах з угорською мовою навчання: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-02328] УДК 378.14:811.161.2

1250. Ціхоцька О.А. Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення іноземної мови: (13.00.07) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-02404] УДК 373.5.016

1251. Чабан Н.І. Формування морально-вольових якостей ділової людини у старшокласників: (13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2003. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2003-02406] УДК 373.032

1252. Чаплицька Г.В. Формування творчого ставлення до професійних знань студентів економічних спеціальностей: (13.00.04) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-04621] УДК 371.13.036:33

1253. Черній В.С. Виховання культури людських взаємин в учнів 5—8-х класів у процесі вивчення художньої літератури: (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-04630] УДК 373.5.016.034:821.161.2

1254. Черніков С.Я. Виховання духовності особистості вчителя в теорії і практиці вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ — початок ХХ століття): (13.00.01) / Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-04631] УДК 371.13.03(477)“188/191”

1255. Шахрай В.М. Формування ціннісних орієнтацій підлітків у діяль­ності дитячого театру: (13.00.07) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — [2003-02644]

УДК 371.383-053.5

1256. Швирка В.М. Естетичне виховання майбутнього вчителя-філолога засобами мистецтва: (13.00.04) / Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-04648] УДК 378.036

1257. Шевченко О.В. Проблема внутрішкільного управління у вітчиз­няній педагогіці 20—30-х років ХХ століття: (13.00.01) / Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-04651] УДК 371.11(477)“19”

1258. Шемелюк Г.О. Особливості науково-методичного забезпечення нав­чального процесу у технічному коледжі в умовах ступеневої освіти: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-04659] УДК 377.5

1259. Шимановський М.М. Формування у старшокласників громадян­ської позиції засобами суспільствознавчих дисциплін: (13.00.07) / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2003-04666] УДК 37.03

1260. Шимко І.М. Дидактичні умови організації самостійної навчальної роботи студентів вищих навчальних закладів: (13.00.04) / Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-04667] УДК 378.147

1261. Шугайло Г.В. Диференційований підхід до навчання комп’ютерних технологій майбутніх учителів інформатики: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і пси­хології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2003-04680] УДК 371.134:004.42

1262. Яшанов С.М. Формування у майбутніх учителів умінь і навичок самостійної навчальної роботи у процесі використання нових інформаційних технологій: (13.00.09) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-04850] УДК 378.637.041:004

МЕДИЧНІ НАУКИ

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка