З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка15/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

На ступінь доктора наук


1263. Абдуллаєв Р.Я. Деякі аспекти ехокардіографічної діагностики механізмів розвитку та прогресування серцевої недостатності при різних фор­мах ішемічної хвороби серця: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (39 назв). — [2003-04854]

УДК 616.12-008.46-036.1-02:616.127-005.4]-073.7

1264. Бердник О.В. Основні закономірності формування здоров’я дитя­чого населення, що проживає в регіонах з різною екологічною ситуацією: (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (44 назви). — [2003-04979]

УДК 613.95:614.7](477)

1265. Бугайцов С.Г. Рак молочної залози — реабілітація, корекція психо­соматичних розладів у процесі комплексного лікування: (14.01.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — [2003-03181] УДК 618.19-006.6:616.89-008]-08

1266. Вітовський Р.М. Первинні пухлини серця (проблеми діагнос- тики та хірургічного лікування): (14.01.04) / Ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амо­сова АМН України. — К., 2003. — 33 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (39 назв). — [2003-05067] УДК 616.12-006.325

1267. Гаркавий С.І. Гігієнічне обґрунтування оптимальних параметрів ро­боти нових типів очисних каналізаційних споруд з метою санітарної охорони джерел господарсько-питного водопостачання населення: (14.02.01) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (39 назв). — [2003-03392]

УДК 614.777:628.1/.3

1268. Григоров Ю.Б. Перебіг портальної гіпертензії та її ускладнень при хірургічному лікуванні хворих, з застосуванням мініінвазивних технологій (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 33 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (29 назв). — [2003-03418] УДК 616.149-008.331.1-06-089

1269. Дегтярьова Л.В. Пептична виразка дванадцятипалої кишки в осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: структурні прояви патоморфозу, особливості морфогенезу, прогностичні аспекти: (14.03.02) / М-во охорони здо­ров'я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (58 назв). — [2003-03463]

УДК 616.342-002.44-091:612.014.48

1270. Дьомін Ю.А. Морфофункціональна характеристика кріоконсерво­ваних ембріональних клітин та їхнє використання для лікування хворих із судинною патологією органа зору (експериментально-клінічне дослідження): (14.01.35); (14.01.18) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2003. — 33 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (39 назв). — [2003-03498]

УДК 616.723-089.843:[611.013.1:57.086.13

1271. Завгородний І.В. Закономірності формування комплексу професій­них чинників та профілактика їх шкідливого впливу на здоров’я робітників шкіряного виробництва: (14.02.01) / Ін-т медицини праці Акад. мед. наук Украї­ни. — К., 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (28 назв). — [2003-03513]

УДК 613.6:675.1

1272. Іващук О.І. Лікування хворих похилого та старечого віку з вираз­кою дванадцятипалої кишки, ускладненою гострою кровотечею: (14.01.03) / Акад. мед. наук України, Ін-т хірургії та трансплантології. — К., 2003. — 30 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—27 (46 назв). — [2003-03533]

УДК 616.342-002.44-005.1-053.9-08

1273. Колосович І.В. Патогенетичне обґрунтування хірургічного лікуван­ня хворих на виразкову хворобу шлунка: (14.01.03) / М-во охорони здоров‘я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (64 назви). — [2003-03666] УДК 616.33-002.44-092-089

1274. Колпаков І.Є. Стан функціональної системи дихання у дітей, які за­з­нали радіаційного впливу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: (14.03.04) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 43 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (41 назва). — [2003-00549]

УДК 616.23/.24-053.2-092:614.876

1275. Коноваленко В.Ф. Оптимізація комбінованого та комплексного лікування хворих на первинні злоякісні новоутворення опорно-рухового апара­ту: (14.01.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2003. — 36, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (35 назв). — [2003-03678]

УДК 616.7-006.4-07-08

1276. Кравченко Л.Г. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування фізичних чинників у реабілітації дітей з захворюваннями органів дихання: (14.01.33) / М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2003. — 41 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—39 (65 назв). — [2003-00562] УДК 616.21/.24-053.2-036.82:615.83/.84

1277. Кривенко С.М. Комплексне лікування хворих із множинними діафі­зарними переломами довгих кісток кінцівок: (14.01.21) / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (23 назви). — [2003-00571]

УДК 616.717/.718-001.514-085-089

1278. Лебедюк М.М. Епідеміологія, клінічний патоморфоз хламідійної і змі­шаної урогенітальної інфекції, комплексна діагностика, лікування, профі­лактика: (14.01.20) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 37 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (42 назви). — [2003-03857] УДК 616.65-002-036:616.98]-07-085

1279. Лукіна Л.М. Реабілітація хворих неврологічного профілю з участю чорноморських дельфінів-афалін: (14.01.33) / М-во охорони здоров'я Автоном. Республіки Крим, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування і мед. клімато­логії ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2003. — 33 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (21 назва). — [2003-00676] УДК 616.8-085.838:599.537

1280. Малоштан О.В. Хірургічне лікування хвороб панкреатобіліарної сис­теми з використанням малоінвазивних технологій у комплексі з локальною гіпертермією: (Клініко-експериментальне дослідження): (14.01.03) / М-во охоро­ни здоров‘я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 36, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (55 назв). — [2003-03923]

УДК 616.366-003.7+616.36-002]-089.819:615.849.11

1281. Мечетний Ю.М. Дисциркуляторна енцефалопатія. Порушення веге­тативної регуляції і особливості патогенезу (клініко-параклінічна характе­рис­тика, методи корекції): (14.01.15) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (30 назв). — [2003-00915] УДК 616.831:616.839-008]-085.849

1282. Мясоєдов С.Д. Рефлюксна хвороба стравоходу (діагностика та хі­рур­гічне лікування): (14.01.03) / Акад. мед. наук України, Ін-т хірургії та транс­плантології. — К., 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). — [2003-04102] УДК 616.329-07-089

1283. Олійник Н.М. Клініко-патогенетичні аспекти прогнозування, про­філактики і лікування акушерських та перинатальних ускладнень в жінок із патологією печінки та шлунково-кишкового тракту: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — Київ, 2003. — 36, [1] с. с.: табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (27 назв). — [2003-01175]

УДК 618.3-06:616.3-092

1284. Попик М.П. Хірургічне лікування ускладнених форм жовчнокам'я­ної хвороби у хворих похилого і старечого віку: (14.00.27) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (44 назви). — [2003-01274]

УДК 616.366-003.7-053.9-089

1285. Потапова Л.В. Сучасні підходи до етіопатогенезу і лікування гені­тального ендометріозу: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (44 назви). — [2003-04211] УДК 618.14-002-08-092

1286. Потебня Г.П. Розробка та підвищення ефективності протипухлин­них аутовакцин, виготовлених на основі продуктів синтезу В.subtilis: (14.01.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2003. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—36 (60 назв). — [2003-04212] УДК 616-006-085.371:579.852.1

1287. Родін С.С. Нові технології діагностики та вітреоретинальної хірургії ускладнених форм відшарування сітківки: (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тка­нин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2003. — 33 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 26—30 (44 назви). — [2003-01377] УДК 617.735-007.281-07-089

1288. Романенко Т.Г. Патогенетичні механізми дисадаптаційних пору­шень у системі мати-плацента-плід, їх прогнозування та корекція у жінок, які мешкають на територіях, забруднених радіонуклідами: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 36, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (24 назви). — [2003-04250] УДК 618.33/.36-001.028:575

1289. Руденко Н.М. Система невідкладної допомоги дітям першого року життя зі складними вродженими вадами серця: (14.01.04) / Ін-т серц.-судин. хірургії ім. М.М.Амосова АМН України. — К., 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (30 назв). — [2003-04259] УДК 616.12-039-083.98-053.3

1290. Савченко В.М. Стандартизація діагностичного процесу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт на етапі відновлювального лікування: (14.01.27) / М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2003. — 42 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (65 назв). — [2003-01939] УДК 616.233-002-07

1291. Сапегін І.Д. Фармакологічна профілактика цереброваскулярних по­ру­шень при комбінованій дії загальної вібрації та захитування (експеримен­тальне дослідження): (14.03.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (27 назв). — [2003-04278] УДК 612.014.45:616.83]+615.035.4

1292. Сонник Є.Г. Сімейна реабілітація хворих на шизофренію чоловіків з сексуальною дисгармонією подружньої пари: (14.01.16) / М-во охорони здоров'я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (34 назви). — [2003-02086] УДК 616.895.8-008.442-055.1-08

1293. Сулима В.С. Кістково-пластичне лікування хворих на хронічний остеомієліт: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (44 назви). — [2003-02240]

УДК 616.71-018.46-002.2-089.844

1294. Сушко В.О. Патоморфоз хронічних обструктивних захворювань ле­генів в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: (03.00.01) / Акад. мед. наук України, Наук. центр радіац. медицини. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—32 (83 назви). — [2003-02246]

УДК 616.233-002.1:621.039.658

1295. Тарабан І.А. Експериментально-клінічне обґрунтування корекції порушень симпатоадреналової системи в комплексі хірургічного лікування хворих на кровоточащі гастродуоденальні виразки: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (61 назва). — [2003-02100]

УДК 616.33+616.342]-002.44-005.1-089
1296. Темченко О.І. Епітеліальні пухлини яєчників: діагностика, хірур­гічне та комплексне лікування: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—30. — [2003-02108] УДК 618.11-006-089

1297. Тітов І.І. Синдром гострого легеневого пошкодження при критич­них станах і методи його корекції (експериментально-клінічне дослідження): (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім.П.Л.Шупика. — К., 2003. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (26 назв). — [2003-04354] УДК 616.24-001-08:615.8

1298. Товт-Коршинська М.І. Клініко-імунні та психоемоційні розлади в патогенезі бронхіальної астми і хронічного обструктивного бронхіту, методи їх корекції: (14.01.27) / Акад. мед. наук України, Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. — К., 2003. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (41 назва). — [2003-02130] УДК 616.24-007.272-085

1299. Фецич Т.Г. Обґрунтування використання детоксикації у комплек­с­ному лікуванні онкологічних хворих: (14.01.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — [2003-04606] УДК 616-006.6-099-085

1300. Філімонова Н.І. Мікробіологічне обґрунтування раціонального ви­ко­ристання глюкокортикоїдів і нестероїдних протизапальних засобів з анти­біотиками: (03.00.07) / Акад. мед. наук України, НДІ мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2003. — 39 с.: табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (43 назви). — [2003-04376] УДК 579.61:[615.276+615.28

1301. Хилько Ю.К. Розвиток, становлення та відмінності в будові стінок пазух твердої оболонки головного мозку людини в онтогенезі: (14.03.01) / М-во охорони здоров'я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 32 с.: табл. — Бібліогр.: с. 28—30 (25 назв). — [2003-02324] УДК 611.819:612.824-053.8

1302. Шаповалова О.Ю. Органні особливості раннього гістогенезу похід­них різних зародкових листків у людини: (14.03.09) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 33 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (33 назви). — [2003-02640] УДК 611.37+611.24+611.31].018

1303. Шелест О.М. Патогенетичні механізми і клінічні особливості деста­білізації ішемічної хвороби серця та їх терапевтична корекція: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (52 назви). — [2003-02654] УДК 616.12-005.4-08-092

1304. Щербиніна М.Б. Клінічні та морфо-функціональні особливості пе­ре­бігу пептичної виразки шлунка та її патогенетичне лікування: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. акад. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 40 с.: табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (51 назва). — [2003-02675]

УДК 616.33-018.73-002.44-072.7-085-092

1305. Щокін О.В. Діагностика та лікування закритих переломів кісток ліктьового суглоба у дітей: (14.01.09) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (31 назва). — [2003-04833] УДК 616.727.3-001.5-053.2-073-089.84

1306. Ягенський А.В. Постійна форма миготливої аритмії при серцевій недостатності: поширеність, клініко-гемодинамічні детермінанти, корекція час­то­ти серцевих скорочень: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 33 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (55 назв). — [2003-02684]

УДК 616.12-008.318-02:616.12-008.46]-037-08

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка