З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка2/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

На ступінь кандидата наук


20. Алєксєєв Д.А. Узгоджувальні економіко-математичні моделі та методи їх обчислення: (01.05.02) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (7 назв). — [2003-03112] УДК 519.862

21. Алімов С.С. Динаміка системи плазма-поверхня у розрядах магне­трон­­ного типу: (01.04.08) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2003-03115] УДК 537.52:533.9+533.9

22. Анісімова Л.А. Моделювання еколого-економічних взаємодій за допо­могою мереж Петрі: (01.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2003-04868]

УДК 519.86:519.6

23. Бабич Н.О. Спектральні властивості сильно неоднорідних коливних систем: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2003-03128] УДК 517.927

24. Бакун В.В. Локальні часи та узагальнені адитивні функціонали від броунівського руху: (01.01.05) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 18 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2003-03136] УДК 519.21

25. Безродна Т.В. Спектроскопічні дослідження особливостей структури та міжмолекулярних взаємодій в гетерогенних наносистемах на основі діоксиду титану: (01.04.05) / НАН України, Ін-т фізики. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — [2003-04977] УДК 535.33/.34:539.196

26. Блинова Н.К. Розсіювання електромагнітних хвиль на системах щілин у хвилеводах з довільними навантаженнями: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка­разіна. — Х., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — [2003-05003] УДК 537.87:621.396.677.7

27. Бовгира О.В. Зонна структура та оптичні властивості шаруватих моно­кристалів бромиду індію: (01.04.10) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-03160]

УДК 537.226+537.311.32

28. Боднар Р.Д. Раціональна апроксимація аналітичних в одиничному кру­зі функцій: (01.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — [2003-05007] УДК 517.535

29. Бударіна Н.М. Дослідження структури кристалів з великою густиною пла­нарних дефектів методом повнопрофільного аналізу дифрактограм:(01.04.13) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — [2003-05034] УДК 539.26

30. Василик О.І. Випадкові процеси з класів V (φ, ψ): (01.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2003-05045] УДК 519.21

31. Вахняк Н.Д. Вплив зовнішніх чинників на характеристики центрів люмінесценції в монокристалах CdTe та CdTe:Cl: (01.04.07) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2003-03301] УДК 539.1.074:621.382.2

32. Вербило Д.Г. Фізичні закономірності деформації та руйнування висо­ко­пористих матеріалів: (01.04.07) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-05056] УДК 539.3/.4

33. Вінніченко К.Л. Вплив зовнішніх чинників на структуру та власти­вості поверхневого шару невпорядкованих систем: (01.04.14) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15. — [2003-03310] УДК 539.911

34. Вольвач О.Є. Змінність, структура і спектр радіовипромінювання ак­тив­них ядер галактик за спостереженнями на радіотелескопах: (01.03.02) / НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2003-03322] УДК 524.7-77

35. Волянський К.Ю. Позиційні ігрові інтегральні та інтегро-диферен­ціальні задачі зближення-переслідування: (01.05.02) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-05214] УДК 519.837:519.876.2


36. Воробйов І.В. Функціональні моделі та метричні вузли для операторів, що близькі до нормальних: (01.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2003-05216] УДК 517.98

37. Гайдей В.О. Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування: (01.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2003-03327] УДК 517.9

38. Галян В.В. Вплив модифікаторів (HgSe, Cu2Se) на фізичні властивості склоподібного диселеніду германію: (01.04.10) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Ук­аїнки. — Луцьк, 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15. — [2003-05229]

УДК 621.315.592

39. Глєба А.В. Симетрійні властивості і точні розв'язки нелінійних галі­лей-інваріантних рівнянь: (01.01.03) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-03398] УДК 517.95

40. Глухова Ж.Л. Форморозмінення паладієвої пластини під час виник­нення та релаксації водневопружних напружень: (01.04.13) / Нац. наук. центр “Харк. фіз.-техн. ін-т”. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2003-03399] УДК 539.371/.372:669.017

41. Гулівець О.М. Структура та властивості плівок Со-Р, отриманих при імпульсних діях: (01.04.07) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — [2003-03428] УДК 539.2

42. Дегтяр М.В. Взаємодія іонів двовалентних металів з неканонічними структурами нуклеїнових кислот: (03.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — [2003-03462]

УДК 577.323

43. Заторський Р.А. Застосування паравизначників та параперманентів до розв’язання задач комбінаторного аналізу: (01.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03516] УДК 519.1

44. Карнаухова О.В. Параметричні коливання в’язкопружних шаруватих тонкостінних п’єзоелементів: (01.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-03601]

УДК 539.3

45. Качан Ю.Б. Двовимірна задача теорії пружності для кусково-однорід­них тіл з отворами та тріщинами: (01.02.04) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-03607] УДК 539.3

46. Крамар Н.К. Оптичні властивості шаруватих напівпровідників PbI2: (01.04.05) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-00566] УДК 535.3:539.2

47. Куліш В.Г. Накопичення в металах та термоактивована десорбція іон­но-імплантованого дейтерію: (01.04.13) / Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2003. — 17 с.: іл. — [2003-03780] УДК 533.924:621.039.53

48. Лєжніна Н.А. Математичне забезпечення системи автоматизації розра­хунків фізико-механічних полів: (01.05.02) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-03867] УДК 517.9:004.94:626/627


49. Лисенко В.М. Застосування методу некогерентного розсіяння радіо­хвиль для визначення температур іонів та електронів в області F іоносфери: (01.04.03) / НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова. — Х., 2002. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — [2003-03869]

УДК 537.86+550.38:621.371

50. Лобас Л.Л. Біфуркації стаціонарних станів дволанкового маятника під дією асиметричної слідкуючої сили: (01.02.01) / НАН України, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-00639] УДК 531.53.01

51. Любашенко В.В. Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів: (01.04.07) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2003-00681] УДК 539.2:536.7

52. Мазуренко В.В. Дискретно-неперервні крайові задачі для узагальне­них квазідиференціальних рівнянь: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-00684] УДК 517.927

53. Майданюк С.П. Часовий аналіз процесів тунелювання в ядерних зітк­не­ннях і розпадах: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. досліджень. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-00687] УДК 539.1

54. Мартиненко С.С. Виявлення сигналів на фоні негауссівських завад полі­номіальними алгоритмами: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-00702] УДК 621.391

55. Мелех Б.Я. Дослідження фізичних характеристик та хімічного вмісту областей НІІ в блакитних компактних карликових галактиках: (01.03.02) / НАН Ук­раїни, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — [2003-00908] УДК 524.523:524.7

56. Мінакова Л.Б. Спектральні та резонансні властивості хвилеводних систем, частково заповнених діелектриком з втратами: (01.04.03) / НАН Украї­ни, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — [2003-03952] УДК 537.86+621.372.8

57. Муравйов В.М. Солітон-магнонне розсіяння та динаміка топологічних салітонів у двовимірних ізотропних магнетиках: (01.04.07) / НАН України, Ін-т мета­ло­фізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—14. — [2003-04099] УДК 548:537.621:539.21

58. Мусейко О.В. Граничний аналіз параметризованих варіаційних нерів­нос­тей: (01.05.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-01088] УДК 517.9

59. Назаренко А.В. Редукція ступенів вільности у релятивістичній гаміль­то­новій динаміці: (01.04.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — [2003-01092] УДК 530.1+531.3

60. Оксюта В.А. Електрично і оптично активні центри дефектного поход­ження в легованих Cu i In монокристалах CdS і твердих розчинах на їх основі: (01.04.10) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13— 15 (16 назв). — [2003-04119] УДК 621.315.592
61. Остапчук Ю.Л. Кінетика встановлення рівноваги та властивості роз­чину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу критичної температури: (01.04.14) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (17 назв). — [2003-01186] УДК 532.51

62. Пазинін В.Л. Поширення електромагнітних хвиль у двовимірних нере­гулярних структурах: розробка та реалізація строгих методів аналізу: (01.04.03) / НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — [2003-01197] УДК 537.877

63. Папкова Ю.І. Чисельно-аналітичні розв’язки для неоднорідного гідро­акус­тичного хвилевода з суттєвими змінами параметрів по трасі: (01.04.06) / НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-04197] УДК 534.231

64. Парфінович Н.В. Відносні наближення функціональних класів: (01.­01.­01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — [2003-01204] УДК 517.5

65. Пензєв А.О. Фазова діаграма та масоперенос при розшаруванні у твер­дих розчинах ізотопів гелію: (01.04.09) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. тем­пе­ратур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—14. — [2003-01245] УДК 536.48

66. Плешівський Я.М. Операційний метод розв'язування багатоточкової за часом задачі та задачі Коші для полілінійної системи рівнянь із частинними по­хід­ними: (01.01.02) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 17, [1] с. с. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — [2003-01261] УДК 517.95

67. Покропивний О.В. Комп'ютерне моделювання зображень поверхонь і контактних взаємодій в атомно-силовому мікроскопі: (01.04.07) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2003-01267] УДК 539.25:004.94

68. Полигач Є.О. Зарядовий стан домішки гадолінію і власні дефекти у кристалах телуридів свинцю і олова: (01.04.10) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран­ка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-04166] УДК 621.315.592

69. Почанін Г.П. Випромінювання надширокосмугових імпульсних електромагнітних полів антенами великого струму Хармута: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2003-01279] УДК 537.87:621.396.67

70. Процах Н.П. Задачі для еволюційних рівнянь та систем високого порядку з виродженням: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — [2003-01351] УДК 517.95

71. Радченко Т.М. Кінетика близького порядку та еволюція картини роз­сіяння випромінювань і електроопору в щільно впакованих твердих розчинах: (01.04.07) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04232] УДК 539.21

72. Рибка О.В. Детектори на основі напівпровідникових сполук CdTe і CdZnTe для дозиметрії іонізуючого випромінювання: (01.04.21) / Нац. наук.

центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — [2003-04240] УДК 539.1.074

73. Рожок Л.С. Визначення напруженого стану некругових порожнистих неоднорідних циліндрів на основі апроксимації функцій дискретними рядами Фур’є: (01.02.04) / НАН України, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-04245] УДК 539.3

74. Рувінський Б.М. Вплив технологічних факторів на дефектну підсис­тему і електронні процеси у плівках халькогенідів свинцю PbTe, PbSe і PbS: (01.04.18) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — [2003-02223] УДК 539.216:621.315.592

75. Саблін І.М. Стійкість кисневої підсистеми і властивості YBa2Cu3O6+x: (01.04.07) / НАН України, Наук.-техн. центр електрофіз. обробки. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-04264] УДК 538.911

76. Самойленко Т.А. Новий підхід до дослідження інтегральних та дифе­рен­ціальних рівнянь з обмеженнями: (01.01.02) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-04274] УДК 517.9

77. Саприкін С.М. Лінійні стаціонарні дисипативні системи розсіяння з pк -просторами станів: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — О., 2003. — 17 с. , включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-01950] УДК 512.763

78. Сезоненко А.Ю. Структура та функціональні властивості швидкоохо­лоджених фольг багатокомпонентних сплавів на основі NiTi: (01.04.13) / НАН Ук­раїни, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-01959] УДК 669.017

79. Скляр К.В. Відображення нелінійних керованих систем на лінійні: (01.01.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова.—О., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02067] УДК 517.988

80. Сопронюк Т.М. Коливання імпульсних багаточастотних систем: (01.01.02) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 16 с. — Біб­ліогр.: с. 13—14 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02089]

УДК 517.928

81. Сорока О.О. Вплив плоских дефектів на динаміку вихорів в надпро­відниках: (01.04.07) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєр­кіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-04319]

УДК 357.312.6

82. Спека М.В. Фазові рівноваги в системах Y — {Al, Si,Ge} — Ga, крис­талічна структура і властивості потрійних сполук: (01.04.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — [2003-04321] УДК 669.017:53

83. Стасюк С.А. Найкращі тригонометричні наближення класів періодич­них функцій багатьох змінних: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-02232] УДК 517.5

84. Степаненко Н.В. Знакозмінні функції Ляпунова в теорії диференціаль­них рівнянь: (01.01.02) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — [2003-04331] УДК 517.9
85. Стриганюк Г.Б. Випромінювальні остовно-валентні та міжконфігура­ційні переходи в галоїдних сцинтиляційних матеріалах: (01.04.10) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-02238] УДК 535.37

86. Тарасова Т.М. Магнітні поля зірок пізніх спектральних типів: (01.03.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-04345] УДК 524.316-337

87. Тернавська С.В. Фононні спектри шаруватих кристалів InхTl1-хJ: (01.04.05) / М-во освіти і науки України, Ін-т фіз. оптики. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-02115] УДК 530.145:621.38

88. Троценко Ю.В. Вільні коливання циліндричної оболонки з приєдна­ними абсолютно твердими та пружними тілами: (01.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-02255] УДК 539.3

89. Уваров Р.О. Інтерлокаційні формули RFM та їх реалізація в системах POLYE: (01.05.02) / НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2002. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02290] УДК 519.3

90. Усіна Г.В. Розвиток ближньозонних методів визначення характеристик випромінюючих систем при використанні широкосмугових сигналів: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (20 назв). — [2003-02296] УДК 537.87

91. Хардіков В.В. Частотна і поляризаційна селекція в одно- та багатоеле­ментних металодіелектричних НВЧ структурах: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — [2003-02322] УДК 537.876:621.372.85

92. Хоменков В.П. Дослідження атомно-ядерних ефектів у процесі внут­рішньої конверсії гамма-променів: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. дослід­жень. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-02329] УДК 539.166

93. Цехмістро Р.І. Фізичні закономірності просторового розподілу елек­т­ро­магнітного поля вібраторних випромінювачів у ближній зоні: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — [2003-02402] УДК 537.872

94. Чайченко С.О. Наближення неперервних періодичних функцій сума­ми Валле-Пуссена: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-02407] УДК 517.5

95. Черних О.П. Фотоелектричні властивості плівкових полікристалічних гетероструктур на основі сполук системи Cu-In-Ga-Se: (01.04.07) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-02414] УДК 621.383:537.221

96. Шеховцова О.М. Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами: (01.04.02) / НАН України, Наук.- технол. концерн "Ін-т монокристалів", Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2003-02657] УДК 530.145:539.12


97. Шостак С.В. Діелектричні втрати в матричних дисперсних системах та пористих середовищах: (01.04.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — [2003-02664]

УДК 536.3:532.783

98. Щур А.О. Використання характеристичного рентгенівського випромі­нювання, збуджуваного протонами, для визначення вмісту цирконієвих сплавів: (01.04.21) / Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2002. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-02677] УДК 539.12-1

99. Юрченко Г.В. Широкозонні напівпровідникові шари ZnO: Al, ITO та CdS в плівкових фотоелектрично активних гетеросистемах: (01.04.07) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-02681] УДК 539.21:621.383.8

100. Ястремський І.О. Солітони в двовимірних магнетиках і нелінійні коли­вання в малих магнітних частинках: (01.04.07) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — [2003-02704] УДК 538.955-405+537.622

ХІМІЧНІ НАУКИ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка