З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка20/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

На ступінь доктора наук


1595. Ващенко І.В. Конфлікти у дільності працівників органів внутрішніх справ і шляхи їх подолання (соціально-психологічний аспект): (19.00.05) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34. — [2003-05051] УДК 316.752.4

1596. Лисенко І.П. Динаміка і корекція патопсихологічних симптомо­комплексів у осіб, залежних від алкоголю та наркотиків: (19.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 45 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—41. — [2003-03870] УДК 616.89-008.44-085.851

1597. Маноха І.П. Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід: (19.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 48 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 43—45 (45 назв). — [2003-00696] УДК 159.923

На ступінь кандидата наук


1598. Андрійчук І.П. Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2003-03120] УДК 159.923.2+37.015.3

1599. Антонова Н.О. Ціннісні орієнтації у системі особистісних якостей студентів вищого педагогічного навчального закладу: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-04869] УДК 159.923+37.015.3

1600. Бойко Г.М. Підготовка підлітків із синдромом Дауна до психо­соціальної інтеграції в суспільство: (19.00.08) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — [2003-05013]

УДК 316.62:616.899.3-053.6

1601. Бондар С.І. Психологічні особливості читання тексту іноземною мовою студентами з різним когнітивним стилем: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-03168] УДК 159.923+37.015.3

1602. Вдовіченко О.В. Прояв та корекція ризику у студентів, які навча­ються за різними освітньо-професійними програмами: (19.00.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-03306] УДК 378.015.3

1603. Вереіна Л.В. Формування позитивної емоційної орієнтації я-образу засобами психокорекції: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН Украї­ни. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-05058]

УДК 159.ю942.5:159.98

1604. Вінс В.А. Психологічні особливості переживання вікової кризи під­літ­ками школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т. ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-05066] УДК 159.922.73

1605. Гальцева Т.О. Психологічні особливості включення вчителя в педа­гогічні системи навчання: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-05227] УДК 159.923+37.015.3

1606. Демидова Т.А. Особливості формування уявлень про майбутню сім'ю у старшокласників: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-03466]

УДК 159.922.85:316.614.5

1607. Ільїна Н.М. Проблема мовлення в українській психології (на мате­ріа­лі наукової спадщини Б.Ф.Баєва та І.О.Синиці): (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-03800] УДК 159.9:81‘24

1608. Карабаєва І.І. Психологічна готовність до писемного мовлення дітей старшого дошкільного віку: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-03603] УДК 159.922.73

1609. Кізь О.Б. Формування психологічної готовності вихованців інтер­нат­них закладів до створення сім’ї: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-03616] УДК 37.018.032:159.922.7]:173.1

1610. Колесникова В.І. Ідеї аналітичної психології К.Г.Юнга в дослід­женні проблем особистісного розвитку: (19.00.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Меч­никова. — О., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-00542]

УДК 159.964.26:159.923

1611. Крупський О.П. Взаємозв'язок між ефективністю мнемічних проце­сів та індивідуально-психологічними особливостями оператора: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — [2003-00602] УДК 159.953:159.923

1612. Куліш Н.М. Розвиток самосвідомості обдарованих дітей у спільній діяльності: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-03782]

УДК 159.923.2-053.4-056.317

1613. Кутішенко В.П. Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-03786] УДК 159.922.7:373.3

1614. Литовський В.Ф. Становлення молодшого школяра як суб’єкта пи­семного мовлення (в умовах культурологічно орієнтованого навчання): (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-03872]

УДК 159.922.72:373.3.016:81+37.015.3

1615. Лук'яненко Т.Н. Психологічні особливості прояву амбівалентності особистості в ранньому юнацькому віці: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-00678] УДК 159.922.83

1616. Мельничук О.Б. Психолого-педагогічні умови подолання пізна­валь­ного егоцентризму молодших школярів: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Дра­гоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-00912] УДК 159.922.7

1617. Мова Л.В. Психологічні особливості забезпечення особистісної само­реалізації майбутніх психологів у процесі фахової підготовки: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-00933] УДК 159.923:793.3

1618. Островська К.О. Взаємозв'язок образу “Я”, самооцінки і ціннісних орієнтацій молодших школярів: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-01189] УДК 159.923.2-053.5

1619. Пасічніченко А.В. Становлення статусу дітей у групі на етапі пере­ходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-04142] УДК 159.923.3-053.4

1620. Пеньковська Н.М. Психологічні умови розвитку рефлексії у молодших школярів: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-04146]

УДК 159.955.4-053.5

1621. Романенко О.В. Особливості формування я-образу у школярів з церебральним паралічем: (19.00.08) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-04249] УДК 159.923.2:616.831-009.11-053.5

1622. Станіславський С.В. Психологічні особливості сприйняття сфер життєдіяльності хворими на незрощення губи та піднебіння юнацького віку: (19.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-04326]

УДК 616.315-007.254:159.922.8

1623. Терещенко Н.М. Статеворольова структура жіночої тілесної іден­тичності: (19.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-02114] УДК 159.922.1

1624. Тимощук І.Г. Формування морально-етичної відповідальності осо­бистості майбутнього практичного психолога: (19.00.07) / Центр. ін-т після­диплом. пед. освіти АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-02118] УДК 159.9:37

1625. Ткачук Л.В. Професійне самовизначення та його емпатійні детермінанти у сучасного юнацтва: (19.00.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-04357]

УДК 159.923.2-053.6

1626. Троц А.С. Динаміка самовдосконалення майбутнього офіцера у вищому військовому навчальному закладі: (19.00.07) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — О., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2003-02254] УДК 159.923:738.635.5

1627. Халабі Омар Талеб. Психосемантична репрезентація порушень функ­ціонування особистості: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). — [2003-02318]

УДК 159.923

1628. Худякова В.І. Соціальна перцепція як чинник оптимізації управ­лінської діяльності керівника середньої загальноосвітньої школи: (19.00.05) / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-02397] УДК 316.6

1629. Чистяков С.А. Внутрішньоособистісні конфлікти та особливості їх психопрофілактики і психокорекції у курсантів вищого військового навчального закладу: (19.00.09) / Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Богдана Хмель­ницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-04637] УДК 159.98:355.23

1630. Шамес Й.А. Діагностування психологічних детермінант професійної спрямованості студентів вищих навчальних закладів культури: (19.00.07) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-04642] УДК 159.922.7+378.015.3

1631. Щотка О.П. Формування психологічної готовності студентів педа­го­­гічних університетів до професійно-управлінського самовизначення:(19.00.07) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. — К., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — [2003-02676] УДК 159.9:378.015.3

1632. Юдіна Н.О. Розвиток мотивації навчання молодших школярів у процесі вивчення інтегрованих курсів: (19.00.07) / Центр. ін-т післядиплом. пед.

освіти АПН України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-02679] УДК 159.9:373.3.015.3

1633. Якимчук Т.В. Негативні психічні стани особистості в установах виконання покарань та їх психокорекція: (19.00.09) / Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 17, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2003-04839]

УДК 159.98:343.8

1634. Яковлева Н.В. Психолого-педагогічні умови подолання комуніка­тивних бар’єрів у процесі вивчення іноземної мови: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-02690] УДК 378.015.3:81’243]:316.454.52

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка