З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка3/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

На ступінь доктора наук


101. Желтоножська Т.Б. Інтер- та інтрамолекулярні полікомплекси, ста­білі­зовані водневими зв’язками в процесах флокуляції та сорбції: (02.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (46 назв). — [2003-03507] УДК 66.095.26

102. Кондратов С.О. Хімічне модифікування поліметиленсечовини: (02.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 34 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—29 (26 назв). — [2003-03674]

УДК 66.095.26

103. Лобачов В.Л. Селективність та механізми електрофільних і окислю­вальних реакцій алкілбензолів: (02.00.04) / НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2002. — 36 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 31—33 (29 назв). — [2003-00640] УДК 544.42:547.53

104. Мітченко С.А. Алкільні і s-вінільні похідні ацидокомплексів плати­ни та каталітичні реакції за їх участю: (02.00.04) / НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2003. — 35 с.: іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — [2003-03953] УДК 544.4

105. Тітов Ю.О. Синтез, будова і властивості шаруватих перовскітоподіб­них сполук та фаз типу АnВnО3n+2: (02.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (44 назви). — [2003-02128] УДК 546

106. Фрицький І.О. Поліядерні координаційні сполуки перехідних мета­лів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів: (02.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 27—32 (67 назв). — [2003-04377]

УДК 546.302-386+544.473:577.15


107. Хоботова Е.Б. Фізико-хімічні закономірності хімічного та елекрохімічного розчинення міді і її сплавів у хлоридних розчинах: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 33 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30. — [2003-04387] УДК 544.653.22:546.56-3:546.131-145

На ступінь кандидата наук


108. Алексєєв С.О. Кремнеземи, модифіковані алкілсульфокислотою: син­тез, термохімічна поведінка, будова закріпленого шару та властивості: (02.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-04860] УДК 544.72:547.1’128

109. Бабенков Є.А. Електрохімічна поведінка ніобію в низькотемператур­них карбамідмістких розплавах: (02.00.05) / НАН України, Ін-т заг. та неорг. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2003-04960] УДК 544.652.7+544.653.22

110. Бабій С.Б. Нові перетворення α-арилсульфонілзаміщених енамідів та споріднених реагентів у похідні азотистих гетероциклів: (02.00.03) / НАН Украї­ни, Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 19 с.: схема. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-03129] УДК 547.78+547.85

111. Багінський І.Л. Синтез, структура та електрофізичні властивості твер­дих розчинів Ln1+xBa2-xCu3Oy: (02.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-03131]

УДК 546.6-165:544.02

112. БездушнаЕ.Г. Полімери з сульфаніламідними фрагментами: (02.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-03142] УДК 544.52:678

113. Брянцев В.С. Квантово-хімічний опис фізико-хімічних характерис­тик радикалів та іон-радикалів з супряженими зв'язками: (02.00.04) / НАН Ук­раїни, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2003-03178] УДК 544.1

114. Воробець В.С. Стан іонів та фотоелектрохімічні процеси в концент­ро­ваних полісульфідних розчинах: (02.00.04) / НАН України, Ін-т заг. та неорг. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-05213] УДК 544.62:543.42

115. Галстян А.Г. Реакції нітротолуолів і їх кисневмісних похідних з озо­ном у розчині оцтової кислоти: (02.00.03) / НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2003-05226] УДК 542.943’7:547.546

116. Демчина Р.О. Фазові рівноваги, сполуки, їх кристалічна структура в системах {Y, Nd} — Cu — P, {Y, Ce, Nd} — Ag — P та в деяких споріднених: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-03469] УДК 546.18+546.19]-3:544.344

117. Довбенко О.І. Фазові рівноваги в потрійних системах хрому з вугле­цем і d-металами V групи: (02.00.04) / НАН України, Ін-т пробл. матеріало­знавства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — [2003-03481] УДК 544.344.3:669.017.13

118. Дяченко А.Г. Взаємодія органосилоксанів з поверхнею пірогенного кремнезему, модифікованого оксидами металів: (01.04.18) / НАН України, Ін-т хімії поверхні. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — [2003-03500] УДК 544.2

119. Жернова Л.М. Синтез і дослідження властивостей біологічно актив­них полімерних матеріалів на основі лінійних поліуретанів: (02.00.10) / НАН Ук­раї­ни, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2003-03508] УДК 678.664:544.773.432:615.4

120. Коровникова Н.І. Протолітичні та комплексоутворюючі властивості волокнистих комплекситів у сумішах вода-діоксан: (02.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-00553] УДК 544.3-386

121. Коров‘янко О.О. Квазіхімічні реакції між дефектами в CdTe, лего­ваному металами ІІІА-підгрупи: (02.00.21) / НАН України, Ін-т пробл. мате­ріало­знавства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-03688] УДК 546.48’24:544.022.384.2

122. Костенко О.М. Застосування реакції пірилоціанінів з амінами в син­тезі кон'югатів піридоціанінів з біомолекулами: (02.00.10) / НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-00557] УДК 577.336:577.323

123. Кусяк Н.В. Взаємодія InAs, InSb та GaAs з бромвиділяючими тра­вильними композиціями: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2003-00613]

УДК 621.794.4:546

124. Лукашов С.С. Просторово ускладнені ціаніни для флуоресцентної де­тек­ції нуклеїнових кислот: (02.00.10) / НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2003-00675] УДК 577.336

125. Михайлова І.В. Адсорбція катіонних поверхнево-активних речовин і білків та її вплив на стабільність суспензій високодисперсного кремнезему: (01.04.18) / НАН України, Ін-т хімії поверхні. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-03950] УДК 544.72:615

126. Мітіна Н.Є. Низькотемпературні радикальні ініціатори на основі металокомплексів гетерофункціональних олігопероксидів: (02.00.06) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2003-00929] УДК 544.7:678

127. Павленко А.М. Синтез та модифікування мезопористих кремнеземів шляхом супрамолекулярної самоорганізації в органомінеральних системах: (01.04.18) / НАН України, Ін-т хімії поверхні. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с.15—18 (13 назв). — [2003-04131] УДК 544.2

128. Присяжна О.В. Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу: (02.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2003-01283] УДК 54-386:615

129. Реснянська Є.В. Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі кон­денсованих піролопіримідинів: (02.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-01370]

УДК 547.73+547.85

130. Савін С.М. Формування та властивості полімерних композиційних матеріалів на основі олігоестерних та епоксидних сполук: (02.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 17 с., ключ. обкл. с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 12—14 (19 назв). — [2003-01936] УДК 66.095.261

131. Самойленко В.П. Взаємодія похідних ізоіндоло[2,1-а]хіназолін-5-ону із дієнофілами: (02.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с.: іл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-04273]

УДК 547.759+547.745

132. Сельська І.В. Ріст та структура неорганічних полімерних плівок на основі вуглецю та селену: (02.00.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (21 назва). — [2003-01961] УДК 546

133. Сизова З.О. Синтез і реакційна здатність органічних люмінофорів — 3-бензазолілпохідних імінохромену та кумарину: (02.00.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-01973] УДК 547.51

134. Смолін С.К. Особливості вилучення екологічно небезпечних повер­хнево-активних речовин із водних систем: (21.06.01) / НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — [2003-02075] УДК 628.16+628.33

135. Ставична Д.Я. Визначення концентрації розривів і зшивок макромо­лекул за змінами молекулярно-масового розподілу полімеру: (02.00.06) / НАН Ук­раїни, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-02094] УДК 678.019

136. Старух Г.М. Фотоніка органічних флуорофорів на поверхні титано­крем­неземів: (01.04.18) / НАН України, Ін-т хімії поверхні. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-02096] УДК 544.72

137. Тамаркіна Ю.В. Термоліз і активація викопного вугілля, структурно модифікованого в системі HNO3-Ac2O: (02.00.13) / НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2002. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-02099] УДК 552.57:66.095.81

138. Твердохлібов А.В. Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі 5-аміно-4-гетарил-2,3-дигідро-3-піролонів: (02.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2003-02107] УДК 547.233

139. Тимошук О.С. Вольтамперометрія сполук рутенію в присутності ме­та­лів платинової групи: (02.00.02) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-02119] УДК 543.55

140. Труш Є.А. Координаційні сполуки 3d-металів з карбацила­мідофос­фатами: (02.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-04363] УДК 546.3-386

141. Фесенко С.О. Титриметричне визначення гідрофобних органічних протолітів із застосуванням водно-міцелярних середовищ пар: (02.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — [2003-02305] УДК 543.24:661.185

142. Хомутов Є.В. Механоактивовані реакції галогенідних комплексів платини з метилйодидом і ненасиченими вуглеводнями: (02.00.04) / НАН Ук­раїни, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2002. — 13 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 10 (5 назв). — [2003-02389]

УДК 547.224:541.127:621.926.4

143. Чекотило О.О. Орто-фосфорильовані похідні електронозбагачених ароматичних і гетероароматичних карбонових кислот: (02.00.08) / НАН Украї­ни, Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 17, [3] с. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-02409] УДК 547.46

144. Чорноус В.О. Синтез і перетворення піразол-4-карбонових кислот та їх аналогів: (02.00.03) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-02422] УДК 547.7+547.491+547.239

145. Чумак І.В. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в сис­темах {Fe, Ni}-Zn-{Si, Ge, Sb, Bi}: (02.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — [2003-02426]

УДК 669.018:548.738БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка