З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка4/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

На ступінь доктора наук


146. Бездольна І.С. Адаптаційно-пристосувальна діяльність та механізми структурно-функціональної реорганізації фізіологічних систем організму під впливом електромагнітних полів при їх нормуванні у довкіллі: (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (51 назва). — [2003-04976] УДК 613.648.2:612.06

147. Бєленічев І.Ф. Дослідження антиоксидантних властивостей в ряду похідних п’яти- та шестичленних азагетероциклів і визначення їх ефективності при ішемії головного мозку: (14.03.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т фарма­кології та токсикології. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (34 назви). — [2003-04989] УДК 615.21:547.85+616.831-005.4

148. Коробов В.М. Механізми адаптації ссавців до гіпоксії за участю дихальних гемопротеїнів: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Пал­ладіна. — К., 2003. — 29 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—26 (59 назв). — [2003-03687] УДК 577.1:612.6

149. Лихолат Ю.В. Еколого-фізіологічні основи формування дернових покривів в умовах степової зони України (стійкість, динаміка, техногенез): (03.00.16) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—36 (109 назв). — [2003-00668]

УДК 581.526.45+633.2](477.6)

150. Ліннік Т.П. Фізико-хімічні фактори кріопошкоджень і кріозахисту сперматозоїдів півнів у циклі низькотемпературного консервування: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — [2003-00635]

УДК 57.086.13:636.52/.58.082.45

151. Паршикова Т.В. Структурно-функціональні маркери адаптації мікро­водоростей при дії поверхнево-активних речовин: (03.00.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (49 назв). — [2003-01206] УДК 535.37:582.261

152. Сухомлин М.М. Проблема сумісності у вищих базидіоміцетів (фізіо­логічні, екологічні, морфологічні аспекти): (03.00.21) / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Хо­лодного НАН України. — К., 2003. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (61 назва). — [2003-02245] УДК 582.287.23.02

153. Тишкін С.М. Механізми і фармакологічна корекція порушень скоро­чу­вальної активності судин, індукованих іонізуючим γ-випромінюванням: (14.03.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2003. — 38 с.: іл. — Бібліогр.: с. 33—35 (30 назв). — [2003-02124]

УДК 612.13:616-001.28

154. Фурман Ю.М. Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктив­ності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (41 назва). — [2003-02316] УДК 612.766.1:796

155. Черняк В.М. Культигенна дендрофлора Волино-Поділля, перспекти­ви її використання та збагачення: (03.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31. — [2003-02419]

УДК 581.9(477.8)

156. Якименко І.Л. Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці (за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної систем): (03.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Та­ра­са Шевченка. — К., 2003. — 33 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (42 назви). — [2003-02686] УДК 577.3:535.21-2:636.5.068

157. Янчук П.І. Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печін­ки: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (54 назви). — [2003-02695] УДК 612.351+612.26]:612.18


На ступінь кандидата наук


158. Ачасова А.О. Ґрунтово-екологічні умови формування просторової неоднорідності вмісту важких металів у ґрунтах Лівобережного Лісостепу Ук­раї­ни: (03.00.18) / Нац. наук. центр “Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Со­коловського”. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-03123] УДК 631.416:502.521](477.54)

159. Бабіч Т.В. Лектинсинтезуюча здатність дріжджів, ізольованих з різ­них природних джерел: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусоло­гії ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 18 (11 назв). — [2003-04962] УДК 579.222:[582.282.23:631.466

160. Бараненко В.В. Пероксидне окиснення ліпідів та активність суперок­сиддисмутази в рослинах гороху за умов кліностатування: (03.00.11) / НАН Ук­раїни, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — [2003-04970] УДК 577.125:582.736.3-113

161. Березкіна В.І. Біологічні особливості інтродукованих видів Sedum L. (Crassulaceae DC.) та перспективи їх використання в Україні: (03.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 26 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (29 назв). — [2003-03145] УДК 582.711.16:631.53](477)

162. Білоусова Т.В. Гепарин-зв’язуючі білки мозку щурів у нормі та при дії опромінення в малій дозі: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-05000]

УДК 612.82+615.849.1

163. Бойко Н.М. Вплив іонів важких металів на електричні параметри мем­бран зародків в'юна Misgurnus fossilis L.: (03.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Іва­на Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-03165] УДК 577.352:597.551.2

164. Булах О.В. Порівняльна морфологія квітки видів роду Anemone L. (Ranunculaceae Juss.) у зв'язку з систематикою: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — [2003-03294] УДК 582.675.1-146

165. Векліч Т.О. Транспорт Са2+ в мітохондріях гладеньком'язових клітин: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-03303]

УДК 577.352:[611.018.61:576.311.347

166. Веселовська О.В. Вікові особливості нейрофізіологічних механізмів циклу неспання — сон у нормі і в умовах гострого та хронічного емоційних стресів: (03.00.13) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-05061] УДК 612.821.7:616.45

167. Вовк О.Б. Антропогенні ґрунти Розточчя-Опілля та їх спроможність щодо екологічних функцій: (03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2003-05070]

УДК 631.4:631.95](477.8)

168. Гальченко К.С. Вплив заморожування і сублімаційного висушування на збереження молозива корів: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіоло­гії і кріомедицини. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-05228] УДК 57.086.13:637.123

169. Гамор А.Ф. Cerasus avium (L.) Moench в Українських Карпатах: мор­фо­лого-біологічні особливості та поширення: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-05230] УДК 634.232(234.421.1)

170. Гнєзділова В.І. Культивована дендрофлора покритонасінних Перед­кар­паття та перспективи її використання: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-03402] УДК 581.526.425:582.5/.9](477.8)

171. Гриценко П.Г. Локалізація центрів полімерізації у D-домені та нео­антигенної детермінанти у D-димері фібрину: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біо­хімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-05304] УДК 577.112:612.115

172. Грицюк Н.Р. Поведінка 137Cs в природних і напівприродних агро­ланд­шафтах Полісся та їх класифікація за ступенем радіоекологічної небезпеки: (03.00.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2003-05305] УДК 631.43:539.163

173. Дубровська А.М. Вивчення молекулярно-генетичних механізмів пух­линної прогресії при Ph'-позитивних лейкеміях та їх діагностика: (03.00.15) / НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — [2003-03494]

УДК 577.21:616.155.392-076

174. Єгорова Т.В. Ефективність поєднання діалельних схрещувань та ме­тоду генетичного маркування для гібридологічного аналізу вівса посівного (Avena sativa L.): (03.00.15) / НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-03503] УДК 631.524:633.13

175. Житова О.П. Fasciola hepatica L. (Trematoda: Fasciolidae) у проміжних та остаточних хазяях в умовах радіоактивно забрудненої місцевості: (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-03510] УДК 595.122:504.5](477.42)

176. Квеленкова К.І. Фактори противірусного імунітету під впливом різ­них доз антиретикулярної цитотоксичної сироватки: (03.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2003-03609] УДК 615.373:578.23

177. Клімкіна І.І. Цитогенетична оцінка мутагенної небезпеки урбанізова­них територій України: (03.00.15) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-03624] УДК 575.312.24

178. Козак О.В. Оптимізація радіойодотерапії диференційованого раку щи­то­видної залози на основі аналізу індивідуальних параметрів розподілу 131І в тиреоїдній тканині: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онколо­гії та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2003. — 15 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 12—13 (9 назв). — [2003-00535] УДК 616.441-006.6-085.849

179. Колесник А.В. Рід Scilla L. у флорі Українських Карпат (систематика, еколого-географічні, біологічні та популяційні особливості): (03.00.05) / НАН Ук­раїни, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (20 назв). — [2003-03660] УДК 582.579.2(477.8)

180. Колотушкіна О.В. Структурні особливості процесів мієлінізації та експериментально викликаної демієлінізації в умовах культивування нервової тканини: (03.00.13) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17. — [2003-00548] УДК 611.018.83:616.832

181. Кондратенко О.В. Мікротеріофауна Донецько-Донських та Донець­ко-Приазовських степів: (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмаль­гаузена. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2003-03673] УДК 599.32+599.35/.38](477.6)

182. Кондрацька Олена Леонардівна. Гліцинові рецептори в пірамідних нейронах гіпокампу щура та механізми їх модуляції гінкголідами: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18. — [2003-03675] УДК 577.354+615.322:612.822

183. Кравченко Ю.В. Особливості психофізіологічних параметрів і показ­ників гемодинаміки у молоді із слуховою депривацією: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — [2003-03696] УДК 612.821:612.825.55:612.858.7


184. Кравчук Ж.М. Роль активних форм кисню в індукції захисних реак­цій в культурі клітин Allium ceрa L.: (03.00.11) / НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-03697] УДК 611.018

185. Крайнов О.О. Аналіз генетичного різноманіття та спадковості госпо­дарських ознак сортів різних типів озимого тритикале: (03.00.15) / Селекц.-генет. ін-т — нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-00565]

УДК 631.524:633.111“324”+633.111“324”

186. Красільнікова О.А. Роль тиреоїдних гормонів у регуляції обміну фосфоінозитидів у печінці щурів різного віку: (03.00.13) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка­разіна. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-03762] УДК 612.35.015.3:577.175.44

187. Крч Х.Л. Ембріологія видів триби Potentilleae (Rosaceae): (03.00.05) / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-03769] УДК 582.711.71:581.3

188. Куземко А.А. Рослинність долини річки Рось: синтаксономія, антро­погенна динаміка, охорона: (03.00.05) / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г.Хо­лодного. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2003-03774] УДК 581.55+502.172:582](477.4)

189. Кузуб В.В. Фітотрофні мікроміцети Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника: (03.03.21) / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН Ук­раїни. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2003-03776]

УДК 582.282(477.75-751.2)

190. Кучменко О.Б. Біохімічні і функціональні властивості плазматичних мембран кардіоміоцитів за умов оксидативного стресу і дії активного метабо­літу вітаміну Е: (03.00.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — [2003-00619] УДК 576.314:577.12

191. Лар О.В. Клонування та аналіз структури і особливостей експресії гена екзопектатліази ендофітної бактерії Кlebsiella oxytoca VN13: (03.00.22) / НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-00623] УДК 577.21:577.152.4

192. Лебедєва Н.І. Лисиця звичайна (Vulpes vulpes L., 1758) в умовах Ниж­нього Подніпров’я (морфологія, екологія, практичне значення): (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2003-00625] УДК 599.742.17:502.211

193. Літовкін К.В. Генотипові особливості морфогенетичних реакцій в культурі тканин ячменю: (03.00.20) / Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — нац. наук. центр. — Ялта, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-00638] УДК 575.2:633.16+631.147

194. Майстрова Н.В. Сукцесія фітопланктону Канівського водосховища: (03.00.17) / НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — [2003-03888]

УДК 581.526.325:581.524.3+574.5](285.33)(477.46)

195. Маргітай Л.Г. Фізіолого-біохімічні особливості ксерофітів родів Aloe L. та Agave L.: (03.00.12) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-03926]

УДК 581.1:[582.573.11+582.573.41

196. Михалків Л.М. Азотофіксувальна активність і продуктивність лю­церни за різного водозабезпечення та дії регуляторів росту: (03.00.12) / НАН Ук­раїни, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2002. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-00923] УДК 581.138.1:577.171.7:633.31

197. Моісєєва Н.М. Регенерація печінки щурів після часткової гепатек­томії та трансплантації ембріональних і диференційованих клітин печінки, які заз­нали впливу низьких температур: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріо­біології і кріомедицини. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2003-03959] УДК 57.086.13:611.013.1

198. Мороз О.М. Окислювальна конверсія етанолу в ацетальдегід клітина­ми метилотрофних дріжджів: (03.00.20) / НАН України, Ін-т мікробіології і віру­сології ім.Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — [2003-00935] УДК 582.282.23:577.1+577.1

199. Московчук О.Б. Вплив низькоінтенсивного електромагнітного вип­ро­міню­вання надзвичайно високої частоти на інфрадіанну ритміку фізіоло­гічних процесів: (03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-04095]

УДК 612.014.42:577.35

200. Настюкова В.В. Мутаційні спектри у різних груп дітей, які зазнали впливу низькодозового іонізуючого випромінення: (03.00.15) / НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2003-04103] УДК 575.224+577.21

201. Овечко С.В. Біологічні особливості і господарсько-цінні ознаки Dra­co­cephalum moldavica L. в умовах Нижнього Придніпров'я Херсонської облас­ті: (03.00.05) / Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — нац. наук. центр. — Ялта, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-01111]

УДК 633.81:581.1](477.72)

202. Онищенко О.М. Таксономія і антибіотична активність Alteromonas-подібних бактерій Чорного моря: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-01178] УДК 579.68(262.5)

203. Оченашко О.В. Вплив трансплантації кріоконсервованих клітин ем­бріональної печінки на перекисне окислення ліпідів та відновні процеси у щурів з печінковою недостатністю: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-01191] УДК 616.36:57.085.2

204. Павлов В.В. Флора Північного Присивашшя: (03.00.05) / НАН Украї­ни, Нац. ботан. сад. ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (26 назв). — [2003-01194] УДК 581.93:581.52

205. Павлова І.О. Особливості культивування стеноспермокарпічного на­сіння винограду в селекції на безнасінність: (03.00.20) / Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — нац. наук. центр. — Ялта, 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-01196]

УДК 634.8:631.527:581.45.22

206. Паламарчук О.В. Особливості морфофункціональних змін печінки щурів під впливом парацетамолу і алілового спирту та в умовах застосування антиоксидантів: (14.03.01) / М-во охорони здоров'я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2003-01198] УДК 572.7:591.436:615.9.015

207. Панченко В.М. Індивідуальні психофізіологічні відмінності та їх значення при професійному відборі кандидатів на військову службу в особливих умовах: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — [2003-04138] УДК 612.825+612.821.3+612.7

208. Підковка Н.О. Регуляторна роль Са2+ у функціонуванні глутатіонової антиоксидантної системи лімфоцитів крові: (03.00.04) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (21 назва). — [2003-01256] УДК 612.112:577.1

209. Піковський М.Й. Еколого-біологічні особливості Botrytis cinerea Pers., його роль в етіології і патогенезі сірої гнилі гороху: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-01259] УДК 581.2+632.4:581.5+633.35

210. Пілунська О.А. Фізіологічні особливості клонального мікророзмно­ження троянди ефіроолійної: (03.00.12) / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2003-04157]

УДК 631.589:633.811

211. Попов Г.В. Мухи-дзюрчалки (Diptera, Syrphidae) Кримського півост­рова (фауна, ареали, біотопічний розподіл, охорона): (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-04205] УДК 595.773.1(477.75)

212. Ребрієв А.В. Розробка біосенсорів на основі композицій мономер-олігомерного типу, що здатні фотополімеризуватись: (03.00.20) / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15. — [2003-01368] УДК 577.15:53.082.75:544.526

213. Рема Шехда Хассан Абу Хадда. Реакції тучних клітин на дію слаб­ких магнітних полів вкрай низьких частот: (03.00.04) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вер­надського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-04237] УДК 577.121:577.3

214. Решетюк О.В. Рід Cypripedium L. (Orchidaceae Juss.) в Україні (систе­матика, хорологія, фітоценологія та охорона його видів ex situ та in situ): (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-04239]

УДК 582.594:581.9:581.5

215. Рузіна О.М. Безхвості амфібії як зооіндикатори забруднення важкими металами природних та штучних екосистем степового Придніпров'я (на прик­ладі Rana ridibunda Pall., 1771): (03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — [2003-02227]

УДК 597.8:504.5:591.525](477)

216. Салига Н.О. Імунобіологічний статус у свиней в неонатальний період та вплив на нього риботану, тималіну та левамізолу: (03.00.13) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-01945] УДК 636.4:612.017

217. Сахно Л.О. Трансгеномні (Brassica napus+B.nigra) та трансгенні (Ory­chophragmus violaceus) рослини родини хрестоцвітих: (03.00.20) / НАН Ук­раїни, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-01953] УДК 582.683.2

218. Синчикова О.П. Вплив амфіфільних сполук на гіпертонічний гемоліз еритроцитів: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-02059]

УДК 57.043:612.111

219. Скрипкіна І.Я. Характеристика нових генів 21-ї хромосоми людини та виявлення їхніх гомологів у миші: (03.00.03) / НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — [2003-04304] УДК 577.21

220. Смердова Л.М. Роль оксиду азоту в реалізації цитотоксичної дії N-нітрозодиметиламіну та обміні цієї нітрозосполуки: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2003-02073] УДК 577.1:578.083:612.4

221. Сметана О.М. Антропогенна трансформація біогеоценозів Кривбасу (біоіндикація, відновлення, управління): (03.00.16) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — [2003-02074]

УДК 574.4(477.63)

222. Соболь М.А. Структурно-функціональна організація ядерця рослин­них клітин в умовах зміненої сили тяжіння: (03.00.11) / НАН України, Ін-т клі­тин. біології і генет. інженерії. — К., 2003. — 24 с.: іл.. табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (15 назв). — [2003-04316] УДК 576.315

223. Стефанишин О.М. Особливості протеолітичних процесів у травному тракті телят: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-02235]

УДК 577.152.34:612.32:636.2.053

224. Тарасов А.І. Чутливість кровотворних клітин-попередників ембріо­наль­ної печінки людини до дії факторів низькотемпературного консервування: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології та кріомедицини. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-04344]

УДК 57.068.13:616.36-089-843

225. Тєлєжкін В.С. Природа модулюючої дії оксиду азоту на електрогенез у гладеньких м’язах основної легеневої артерії та їх скорочення-розслаблення: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — [2003-04350] УДК 577.352.4

226. Ткаченко Т.Ю. Антигенна структура білків оболонки двох українсь­ких штамів М-вірусу картоплі: (02.00.10) / НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2003-04356]

УДК 577.112.5.083.3

227. Толстанова Г.М. Шляхи впливу гістаміну на шлункову секрецію: (03.00.13) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2003-04358] УДК 612.323.062:615.218

228. Туркіна В.А. Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, при­зна­чених для застосування в будівництві (умови праці, критерії безпеки, кла­сифікація, контроль): (14.02.01) / Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — [2003-04365] УДК 613.632:667.6

229. Феліпова О.Ю. Дослідження змін серцево-судинної системи і пере­кисного окислення ліпідів при важких фізичних навантаженнях та їх корекція: (03.00.13) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2003-04375]

УДК 612.17.015/.017:796.015.6

230. Харченко І.І. Camellіa japonica L. (Theaceae D. Don): морфологія, біо­ло­гія розвитку та технологія культивування в умовах оранжерейної культури: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-04383]

УДК 582.687.21:[581.4+581.14+631.544.4

231. Холодний В.С. Вивчення процесів, що відбуваються на різних етапах низькотемпературного консервування в суспензіях ядерних клітин кісткового мозку і кордової крові: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріо­медицини. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-04388] УДК 57.086.13:[611.018.46+611.018.5

232. Циганкова В.А. Індукція синтетичними регуляторами росту органо­ге­незу in vitro і на ранніх етапах онтогенезу рослин: (03.00.12) / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — [2003-04615] УДК 631.811.98:581.1

233. Черненко К.М. Особливості паразитизму збудників чорної гнилі та вихідний матеріал моркви для селекції на стійкість: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-04628]

УДК 632.4:635.13+635.13:631.52

234. Чирський М.В. Модифікація неспецифічних адаптаційних реакцій за допомогою низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надто висо­кої частоти: (03.00.13) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-04636] УДК 612.1:537.531

235. Чікіткіна В.В. Експериментальне вивчення противиразкової дії по­ліфенольного препарату прополісу — капсул "Прополтин": (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 18 с.: іл. — Біб­ліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2003-04638] УДК 615.243.015.038

236. Чуйко Н.В. Хемотаксисні властивості Bradyrhizobium japonicum: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-02425]

УДК 579.841.3ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка