З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка5/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

На ступінь доктора наук


237. Возняк Д.К. Флюїдні включення у мінералах як індикатори ендоген­ного мінералоутворення: (04.00.20) / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (44 назви). — [2003-05072] УДК 551.2:549.0

238. Михайлов В.А. Металогенія золота протерозойських зеленокам'яних структур (на прикладі Західно-Африканського кратона): (04.00.11) / НАН Украї­ни, М-во України з питань надзвичайн. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Ін-т геохімії навколишнього середо­вища. — К., 2003. — 32 с.: табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (44 назви). — [2003-00924] УДК 552.4:553.411.078](66)

239. Міхницька Т.П. Геологічний розвиток платформної частини терито­рії України в рифеї: (04.00.01) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (40 назв). — [2003-03954] УДК 551.242.5(477)

240. Пономаренко О.М. Уран-свинцева геохронологія раннього докемб­рію Українського щита: (04.00.02) / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудо­утворення. — К., 2003. — 39 с.: табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — [2003-04204] УДК 550.93(477)“611”


На ступінь кандидата наук


241. Горбатюк Н.В. Районування урбанізованих територій на основі інтег­ральних оцінок інженерно-геологічних умов (на прикладі м.Сімферополя): (04.00.07) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2003-05286] УДК 624.131.1(477.75-25)

242. Колодій І.В. Гідрогеологічні умовини газонафтоносності акваторії Північнопричорноморського водонапірного басейну: (04.00.17) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-00544] УДК 553.98:556.3++556.3

243. Мачадо Т.О. Топомінералогія кори вивітрювання продуктивної товщі Інгулецького родовища Криворізького басейну: (04.00.20) / М-во вищ. освіти і науки України, Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2003-00900] УДК 549:551.31](477.63)

244. Новик В.А. Геологічна будова і етапи розвитку Єсаулівсько-Наголь­чан­ського структурного вузла (Нагольний кряж): (04.00.01) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2003-04111] УДК 551.24:553.4(477.61)

245. Степаняк Ю.Д. Еколого-геохімічна характеристика стану сучасного осадконакопичення в районі придунайського шельфу Чорного моря: (04.00.10) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 22—23 (13 назв). — [2003-02234] УДК 551.351+551.462.32](262.5)

246. Стрижак В.П. Геологічна будова Центральної частини Дніпровсько-Донецького рифтогену та її нафтогазоносність: (04.00.01) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — [2003-04333] УДК 551.243:553.98](477.5)

247. Черниш Д.С. Мінералогія перспективних рудопроявів жильного квар­­цу Українського щита: (04.00.20) / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-04629] УДК 549.514.51(477)

248. Шевчук О.А. Фітостратиграфія нижньокрейдових відкладів та палео­ландшафти ранньокрейдового часу Причорноморської западини: (04.00.09) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 23 с.: іл. + Дод. ([3] арк. іл.). — Бібліогр.: с. 21 (8 назв). — [2003-02652] УДК 56:551.763.3:551.4](477.7)ТЕХНІЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук


249. Андрійчук В.А. Науково-технічні основи підвищення ефективності опромінювальних установок для світлокультури рослин: (05.09.07) / Харк. акад. міського госп-ва. — Х., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (43 назви). — [2003-04865] УДК 621.327.5:581.1.035

250. Боронко О.О. Метод розрахунку вібраційних процесів машинобу­дівних конструкцій: (05.02.09) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (32 назви). — [2003-05027]

УДК 534.647:621

251. Вахрушева В.С. Формування структури та властивостей сталі і спла­вів при виготовленні труб для ядерних енергетичних установок: (05.16.01) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). — [2003-05050] УДК 669.14.017:621.774:6212.039

252. Вороновський Г.К. Автоматизоване оперативне управління централі­зованим теплопостачанням в умовах неповної інформації: (05.13.07) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (42 назви). — [2003-05219] УДК 681.5:697.34

253. Головко В.М. Раціональне використання енергії сонячної радіації та вітру в технологічних процесах сільськогосподарського виробництва: (05.09.16) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 33 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (39 назв). — [2003-05280] УДК 551.251.1:631.2

254. Горик О.В. Моделі задач механіки деформування композитних брусів дискретно-неоднорідної структури: (01.02.04) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (40 назв). — [2003-05290] УДК 539.3

255. Горобець С.В. Розробка нових принципів високоградієнтної магніт­ної фільтрації (сепарації): (05.17.08) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—34 (58 назв). — [2003-05291]

УДК 621.928.8:66

256. Грабовський Г.Г. Інтегровані автоматизовані системи керування тов­сто­листовими прокатними станами (розвиток теорії, моделі, алгоритми): (05.13.07) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (64 назви). — [2003-05310] УДК 004.4:621.771.23-413

257. Гребенюк М.Ф. Інтерпретація трискладових розподілів та теорія гео­мет­ричних перетворень: (05.01.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (22 назви). — [2003-05298] УДК 514.763

258. Грицай І.Є. Основи підвищення ефективності процесу нарізання ци­лін­дричних зубчастих коліс черв'ячними фрезами: (05.03.01) / Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — К., 2003. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (34 назви). — [2003-03421] УДК 621.914.6:621.833

259. Гутько Ю.І. Розвиток теорії робочого процесу та удосконалення кувальних молотів, що працюють на стисненому повітрі: (05.03.05) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 30 с.: іл. — Бібліогр.: с. 22—27 (55 назв). — [2003-05315] УДК 621.974.4

260. Демчина Б.Г. Вогнестійкість одно- і багатошарових просторових конструкцій житлових та громадських будівель: (05.23.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (41 назва). — [2003-03468] УДК 624.074.04:699.812

261. Денисова А.Є. Інтегровані системи альтернативного теплопостачання для енегрозберігаючих технологій (теоретичні основи, аналіз, оптимізація): (05.14.06) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—34. — [2003-03471] УДК 662.997+620.92

262. Злотенко Б.М. Наукові основи проектування технологічного процесу лиття виробів легкої промисловості з прогнозованими властивостями: (05.19.06) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (32 назви). — [2003-03524] УДК 675.92.027

263. Колесник В.Є. Розвиток теорії методів і створення засобів контролю умов праці за пиловим фактором: (05.26.01) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — [2003-03661]

УДК 331.45:622.411.51

264. Корбут В.П. Енергозберігаючі технології створення повітряно-тепло­вих режимів теплових електростанцій: (05.23.03) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (41 назва). — [2003-03683]

УДК 697.9:621.311.22

265. Корнієнко Я.М. Утилізація промислових відходів через створення технології виробництва нових добрив для екологічно безпечного землеробства: (21.06.01) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 37 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (45 назв). — [2003-03686] УДК 628.47

266. Кортунов В.І. Розробка методів вирішення задач спостереження та керування в умовах невизначеності на основі ітераційно-інверсних моделей: (05.13.03) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського “Харк. авіац. ін-т”. — Х., 2002. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (35 назв). — [2003-00556] УДК 681.51:629.7

267. Лукашенко В.М. Удосконалення методів, моделей та принципів побудови багатокритеріальних таблично-алгоритмічних функціонально орієнто­ва­них перетворювачів інформації: (05.13.05) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (68 назв). — [2003-03878]

УДК 004.31

268. Ляшенко Т.В. Поля властивостей будівельних матеріалів (концепція, аналіз, оптимізація): (05.23.05) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2003. — 34 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—31 (54 назви). — [2003-00682]

УДК 691:519.2

269. Мазницький А.С. Геодезичний моніторинг і прогнозування техно­ген­ної геодинаміки на родовищах нафти і газу: (05.24.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 33 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (22 назви). — [2003-00683] УДК 528.482:551.2/.3:622.323/.324
270. Маторін С.І. Теорія та методи системологічного моделювання та їх використання для інформаційно-аналітичного супроводження організаційних систем: (01.05.04) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 33 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (43 назви). — Екз. деф.: відсутні с. 1—2. — [2003-03940]

УДК 658.014:517.9:681.518

271. Мащенко А.І. Квантова гірометрія високої точності: теорія та мето­дики проектування: (05.27.02) / Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — К., 2003. — 33 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 23—31 (53 назви). — [2003-00903] УДК 621.375.826-752.4

272. Мелкумян В.Г. Структурно-параметричний аналіз і синтез системи експлуатації перспективних радіоелектронних засобів аеронавігаційного обслу­го­ву­вання: (05.22.20) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (27 назв). — [2003-00909] УДК 629.735.05

273. Мигаль В.Д. Вібраційні методи оцінки якості тракторів на стадіях проектування, виготовлення та експлуатації: (05.22.02) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (32 назви). — [2003-03947] УДК 631.372

274. Мичуда З.Р. Методи та засоби логарифмічного аналого-цифрового перетворення: (05.13.05) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2002. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (48 назв). — [2003-00927] УДК 004.387:621.377

275. Мороз О.І. Теоретичні основи вертикальної рефракції, способи її визначення, врахування і прогнозування: (05.24.01) / Нац. ун-т “Львів. політех­ніка”. — Л., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — [2003-01074] УДК 528.3:551.5

276. Овсяніков В.В. Аналіз і оптимізація перспективних випромінюючих систем з імпедансними елементами: (05.12.07) / Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — К., 2003. — 34 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—31 (49 назв). — [2003-01109] УДК 621.396.67

277. Павленко А.М. Термічне розділення емульсій: (05.14.06) / Ін-т пробл. машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України. — Х., 2002. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (41 назва). — [2003-01192] УДК 532.5

278. Приходько М.А. Моделювання, розрахунки та розробка технічних засобів з бульбашковим газо-паро-рідинним робочим тілом: (01.02.05) / НАН Ук­раїни, Ін-т гідромеханіки. — К., 2002. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—30 (22 назви). — [2003-01343] УДК 532.529:621.6.057

279. Прокопенко В.С. Фізико-технічні основи руйнування скельних порід вибухами свердловинних зарядів вибухових речовин у рукавах: (05.15.11) / Держ. ком. України з нагляду за охороною праці, Нац. НДІ охорони праці. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (44 назви). — [2003-01346]

УДК 622.235.5:622.271

280. Рябенко О.А. Теоретичні основи і методи розрахунків білякритичних течій рідини з вільною поверхнею: (05.23.16) / Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (36 назв). — [2003-04262] УДК 532.53:532.59

281. Саєнко Ю.Л. Реактивна потужність в системах електропостачання з нелінійними навантаженнями: (05.09.05) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (42 назви). — [2003-04271]

УДК 621.3.016.25

282. Сегеда М.С. Хвильові та електромагнітні процеси в електроенер­ге­тичних системах: (05.14.02) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (32 назви). — [2003-01957] УДК 621.311.1

283. Серьогін О.О. Наукові основи створення транспортних систем екст­ракторів бурякоцукрового виробництва: (05.18.12) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—33 (63 назви). — [2003-01970]

УДК 664.123

284. Скальський В.Р. Розробка методик і засобів оцінки об’ємної пош­кодженості та руйнування матеріалів і виробів за параметрами акустичної емісії: (01.02.04) / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (55 назв). — [2003-04301] УДК 620.169.1:534

285. Стаднік М.І. Синтез систем автоматизації однорідних об’єктів керу­вання зі змінним складом функціональних задач для вугільних шахт: (05.13.07) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (27 назв). — [2003-04325] УДК 622.23.05-52

286. Стасовський Ю.М. Розвиток теорії та удосконалення технології ви­роб­ництва холоднодеформованих прецизійних труб з використанням процесів волочіння: (05.03.05) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2002. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (36 назв). — [2003-02097] УДК 621.774.37

287. Студент О.З. Оцінка високотемпературної водневої деградації сталей енергетичного та нафтохімічного обладнання: (05.02.01) / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2003. — 34 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (47 назв). — [2003-04336] УДК 620.178:620.181

288. Уманський О.П. Наукові принципи вибору структурних складових і створення композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук титану і крем­­нію з підвищеною зносо- і корозійною стійкістю: (05.02.01) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (36 назв). — [2003-04368] УДК 621.762:661.665:532.696.1

289. Філоненко С.Ф. Методи і системи акусто-емісійної діагностики: (05.11.16) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (55 назв). — [2003-02310] УДК 620.179.17

290. Цабанська-Плачкевич К. Вільні та вимушені коливання неоднорід­них в’язкопружних механічних систем: (05.02.09) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 39 с.: іл. — Бібліогр.: с. 33—35 (30 назв). — [2003-04392] УДК 621.03:[534.11+539.3+539.4

291. Чейлях О.П. Розвиток наукових основ створення і зміцнення економ­нолегованих метастабільних сплавів: (05.16.01) / Запоріз. нац. техн. ун-т. — За­по­ріжжя, 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (48 назв). — [2003-04623]

УДК 669.017.3

292. Чернишевська Л.Ю. Створення водоощадливих конструкцій каналів зрошувальних систем: (06.01.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2003. — 32, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31. — [2003-02415] УДК 631.67:626.82:627.84


293. Шибаєв О.Г. Система управління морськими перевезеннями ванта­жів і роботою флоту судноплавної компанії: (05.22.01) / Одес. нац. мор. ун-т. — О., 2003. — 33 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (35 назв). — [2003-04664]

УДК 656.611.2.025.4.076

294. Юрчак В.Г. Наукове обґрунтування та розроблення технологій мака­рон­них виробів поліпшеної якості та профілактичного призначення шляхом використання нетрадиційної сировини і харчових добавок: (05.18.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (45 назв). — [2003-04837] УДК 664.692

295. Яненко О.П. Високочутливі модуляційні структури радіометричної апа­ратури НВЧ-діапазону: (05.11.08) / Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (43 назви). — [2003-04843]

УДК 621.317.7

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка