З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка6/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

На ступінь кандидата наук


296. Абдулкадеер А.Я. Метод розрахунку довговічності ресори шасі лег­ко­го літака з урахуванням нерівностей аеродрому: (05.07.03) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2003-04855] УДК 629.735.027.2:539.43

297. Авдєєва Л.Ю. Вдосконалення технології комбінованих м’ясних про­дуктів з використанням рослинних білків: (05.18.04) / Нац. ун-т харч. техно­логій. — К., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — [2003-04856]

УДК 637.52:664.38

298. Агеєв Д.В. Автоматизований програмний комплекс проектування топологічних структур цифрових телекомунікаційних систем: (05.12.13) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — [2003-03104] УДК 621.391:004.896

299. Акініна А.Г. Підвищення ефективності пилоочищення вентиляційних викидів котлоагрегатів горизонтальними електрофільтрами: (05.23.03) / Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2003-03108] УДК 628.511

300. Ал Сінжлаві М.С.І. Широкосмугові пристрої міліметрового діапазо­ну електромагнітних хвиль для фізіотерапевтичної апаратури: (05.11.17) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-04101] УДК 621.32:615.831

301. Алєксєєва Л.О. Розробка і дослідження базису високоточної комп'ю­терної технології з розрядно-логарифмічним представленням даних: (05.13.06) / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-03113]

УДК 004.4:004.22

302. Аль Русан А.А. Об’ємне сумішоутворення у вихровій камері згорян­ня, яка заповнюється: (05.14.06) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-04863]

УДК 621.436.019

303. Анненков А.О. Комплексний підхід до досліджень деформацій ви­сотних опор ЛЕП в умовах випробувань і експлуатації: (05.24.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-04867] УДК 528.482:621.315.66

304. Бабаєвська Т.В. Бетони на цементах, модифікованих комплексною добавкою: (05.23.05) / Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — О., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2003-03124]

УДК 666.972:519.24

305. Багмет М.М. Розробка комплексних технологій, які підвищують жит­тєвий цикл деталей та вузлів авіаційних двигунів: (05.07.04) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського “Харк. авіац. ін-т”. — Х., 2003. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — [2003-03132] УДК 621.793.7+621.795.2]:629.7.03

306. Байбулатов С.І. Абсорбція діоксиду вуглецю розчином сульфіду ба­рію у виробництві карбонату барію: (05.17.08) / Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-03135] УДК 66.021.3.081.2

307. Балан О.С. Зниження часової складності моделювання 4D-симет­ричних процесів переносу: (05.13.06) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-04965] УДК 004.94:621.1.016

308. Балушок К.Б. Забезпечення точності та прискореної технологічної підготовки виробництва деталей ГТД із зубчастими вінцями на основі комп'ю­терного моделювання: (05.07.04) / ВАТ “Укр. НДІ авіац. технології”. — К., 2003. — 23 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — [2003-03138] УДК 621.914:621.833:004.94

309. Батюшин І.Є. Вдосконалення технології і організації заводського ре­монту тепловозів з урахуванням зменшення витрат некапітального характеру: (05.22.07) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2003-04972] УДК 629.424.1.083

310. Бережна М.А. Методи логічного проектування дискретних пристроїв з убудованими засобами діагностування: (05.13.12) / Харк. нац. ун-т радіоелек­трон. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-04981]

УДК 004.891.3:519.713

311. Березівський М.В. Особливості впливу неоднорідних грунтових ос­нов на пружно-деформований стан аеродромних покрить: (05.22.11) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-03144] УДК 625.717.2.02

312. Бесараб О.М. Підвищення тріщиностійкості асфальтобетонних шарів з врахуванням часу дії навантаження: (05.22.11) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2003-03146] УДК 625.852.02

313. Бестань С.Г. Методи та програмно-апаратні засоби оптимального пла­нування експерименту при дослідженні технологічних процесів: (01.05.02) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-04987] УДК 658.512.012.14:004.4

314. Бєляєв В.К. Електричні поля та ініціювання перекриття опорної ізо­ляції в вакуумі: (05.09.13) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-04991] УДК 621.315.623.032.11:537.212

315. Білик Б.І. Підвищення ефективності турбофоретичного уловлювання аерозолю масел в системах суфлірування суднових газотурбінних двигунів: (05.08.05) / Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — [2003-04997] УДК 621.12-634.2

316. Білоус Ю.В. Методи територіально-частотного планування стільни­ко­вих систем рухомого радіозв’язку та аналіз їх ефективності: (05.12.02) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-04999] УДК 621.396.931

317. Благодарна Г.І. Інтенсифікація процесу фільтрування води на швид­ких фільтрах із застосуванням активованих розчинів флокулянтів: (05.23.04) / Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-05002] УДК 628.16.067.1

318. Боброва С.Ю. Розробка технології в'язання еластичних виробів зада­ної форми: (05.19.03) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-03158] УДК 677.55.055:61

319. Боделан І.В. Методичні основи управління транспортуванням і скла­дуванням вантажів у логістичних системах (на прикладі Українського Причор­номор’я): (05.22.01) / Одес. нац. мор. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-05005] УДК 65.012.34:656.025.4

320. Бойчук Б.Г. Структурно-параметричний синтез електроприводів пос­тійного струму: (05.09.03) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-03166] УДК 621.3-83

321. Болдар О.Л. Тришарова збірно-монолітна конструкція купольних по­криттів будівель і споруд: (05.23.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-05017] УДК 624.074

322. Бондаренко В.І. Лінійна індукційна магнітогідродинамічна машина з модульною обмоткою: (05.09.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-03169] УДК 621.313

323. Бондаренко Є.А. Кремнійорганічні захисно-декоративні покриття на основі каоліну: (05.17.11) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-05020]

УДК 667.657:678.84.046.3

324. Борисенко Ю.В. Розробка колагензберігаючої технології дехрому­вання продуктів переробки шкіри і одержання білоквмісного клею: (05.19.05) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2003-03172] УДК 675.81.02

325. Брусенцев В.О. Алгебро-логічні моделі формалізації семантики ре­чень та їх застосування в інформаційних системах штучного інтелекту: (05.13.23) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-05031] УДК 004.8:004.912

326. Вавринок О.С. Розробка технологій й оптимізація процесу одер­жання високофільтрівних віскоз: (05.17.15) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-05039] УДК 661.728.84

327. Вамболь С.О. Коливання та стійкість циліндричних оболонок з пото­ком ідеальної рідини: (01.02.04) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-05043] УДК 624.074.433:532.5

328. Варченко Ю.Е. Обґрунтування способу і пристроїв натягування тяго­вого органу вибійних скребкових конвеєрів: (05.05.06) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2003-05044]

УДК 622.647.1

329. Вітько О.В. Багаторівневі ймовірнісні мережі для моделювання склад­них інформаційних систем в умовах невизначеності: (01.05.04) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-05068] УДК 519.816:004

330. Власюк А.В. Підвищення ефективності використання палива в опа­лю­вальних котлах малої теплопродуктивності та бітумоплавильних агрегатах: (05.14.06) / НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — [2003-03313] УДК 697.326:536.24

331. Вовк О.Ю. Експлуатаційний контроль роботоздатності асинхронних електродвигунів за їх функціональним станом: (05.09.16) / Таврійс. держ. агро­техн. акад. — Мелітополь, 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — [2003-05071] УДК 621.313.333

332. Гавриленко О.І. Забезпечення активної відмовостійкості систем ке­ру­вання статично нестійкими динамічними об’єктами: (05.13.03) / Нац. аеро­косм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2003-05222] УДК 681.5.09:629.7

333. Гагін М.Б. Одержання нафтополімерних смол з епоксидними група­ми в присутності пероксидів: (05.17.04) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-05223]

УДК 678.6/.7

334. Гелеш А.Б. Отримання стабілізованої полімерної сірки з розчинів нат­рію тіосульфату: (05.17.01) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2003-03394] УДК 661.2

335. Гладка О.В. Оцінка стану гірничого масиву з метою прогнозу мало­ам­плітудних розривних порушень та викидонебезпечності: (05.15.11) / НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-05245] УДК 622.831.02:552.08

336. Гладьо В.Б. Деформування і руйнування алюмінієвого сплаву АМг6 в умовах динамічної повзучості і втоми: (01.02.04) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-05247] УДК 620.178.3:539.25

337. Гоголадзе Н.Г. Моделювання та оптимальне керування процесами трансформування відношень власності і інфляції: (01.05.04) / Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-03403] УДК 519.86:330.101.541

338. Голікова О.Я. Розробка технології в'язання трикотажу одинарних пресових переплетень з льономісткої пряжі: (05.19.03) / Київ. нац. ун-т техно­логій та дизайну. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-03405] УДК 677.025.074.16

339. Головачук І.П. Робочий процес та параметри поперечних транспор­терів льнокомбайнів: (05.05.11) / Львів. держ. аграр. ун-т. — Л., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-05279] УДК 631.354.025:633.521

340. Горєлов В.О. Розробка удосконалених методик і приладу для вимі­рю­вання поверхневого натягу рідин і розчинів методом лежачої краплі: (05.11.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-05289] УДК 681.2.08

341. Гребінник В.А. Трикомпонентна модель подання знань для проекту­вання інтелектуальних агентів та експертних систем: (05.13.23) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-03416] УДК 004.82+004.89

342. Гриценко О.В. Визначення функціоналів нейтронного потоку на зраз­ках-свідках металу корпуса реактора ВВЕР-1000: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. досліджень. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-03422] УДК 621.039.512

343. Громова О.В. Бетони з підвищеними адгезійними властивостями для ремонту штучних транспортних споруд: (05.23.05) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 25 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (8 назв). — [2003-03425] УДК 666.97.033.3

344. Громоздін В.В. Слабоспрямовані антени метрового і дециметрового діапазонів хвиль для систем радіомоніторингу: (05.12.07) / Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — К., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19— 21 (20 назв). — [2003-03426] УДК 621.396.67

345. Гурик О.Я. Обґрунтування параметрів транспортерів-змішувачів сип­ких матеріалів: (05.05.11) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2003-03429] УДК 631.363

346. Дергаусов М.М. Методологія розвитку контейнерних потоків промислового вузла: (05.22.01) / Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-03473]

УДК 656.073.235.012.34

347. Долінська М.Е. Моделювання внутрішньопучкових процесів та їх врахування при проведенні діагностики на прискорювачах заряджених части­нок: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. досліджень. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-03484] УДК 621.384.64:539.1]:004.94

348. Домбровська О.М. Метод трансформації контурів конструктивного вузла “пройма-окат” в жіночому легкому одязі базового крою: (05.19.04) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-03485] УДК 687.12.016

349. Дорож О.А. Розробка технологічних основ оцінки характеристик функ­ціонування катіонітних фільтрів для обробки теплоносіїв енергоустановок: (05.14.14) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-03488] УДК 621.039.325

350. Драганов О.В. Дослідження тактової та групової синхронізації тай­мерних сигнальних конструкцій: (05.12.02) / Держ. ком. зв'язку та інформа­ти


зації України, Одес. нац. акад. зв’язку ім.О.С.Попова. — О., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — [2003-03490]

УДК 621.391

351. Желіба А.М. Відновлення експлуатаційних властивостей фільтрів функціональних систем літальних апаратів методом десорбції газу з миючої ріди­ни: (05.22.20) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — [2003-03506] УДК 629.735.064:621.928

352. Житковський В.В. Вібропресований дрібнозернистий бетон з вико­ристанням відсівів подрібнення граніту: (05.23.05) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2003. — 17, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — [2003-03509] УДК 691.32:666.972.2

353. Завістовський Д.І. Методи розрахунку циліндричних вихрових трак­тів ракетних і повітряно-реактивних двигунів: (05.07.05) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). — [2003-03797] УДК 629.7.036:621.45.034.3.01

354. Захаров Ю.В. Прогнозування і поліпшення екологічних характерис­тик суднових газотурбінних двигунів: (05.08.05) / Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2003-03517] УДК 629.5:621.43

355. Золотарьов Д.В. Кольоровий дорожній бетон на основі талового пеку, модифікованого атактичним поліпропіленом: (05.23.05) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-03526] УДК 625.7.06

356. Іванов В.А. Підвищення завадостійкості прийому сигналів в цифро­вих транкінгових системах: (05.12.13) / Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С.Попова. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-03528]

УДК 621.377.6

357. Іванова Л.М. Способи та засоби побудови ефективних цифрових моделей реального часу для керованих динамічних систем: (05.13.03) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2002. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-03530] УДК 629.375:519.71:004.45

358. Ідріссі Ях’яуі Халід. Електромагнітна сумісність систем абонент­ського радіодоступу в офісних та кампусних телекомунікаційних мережах: (05.12.13) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-03536] УДК 621.3.06

359. Ізотова К.О. Формування робочого середовища оператора-зварю­валь­ника великогабаритних деталей при дії високих температур: (05.01.04) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-03537] УДК 331.101.1:621.791

360. Іщенко О.М. Розробка методики розрахунку на температурну трі­щиностійкість асфальтобетонного покриття штучних споруд автомобільних доріг: (05.22.11) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-03590] УДК 625.852.02

361. Казимиренко Ю.О. Розробка технології ізолювання танків суден для перевезення гарячих наливних вантажів: (05.08.04) / Укр. держ. мор. техн. ун-т

ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2003-03594] УДК 629.5.045.4

362. Калініченко О.П. Підвищення ефективності спільної роботи вантаж­них автомобілів і вантажно-розвантажувальних засобів: (05.22.01) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-03597] УДК 656.136.025.4

363. Калачова В.В. Методи, моделі і процедури синтезу організаційної структури логістичних інформаційних систем: (05.13.12) / Харк. нац. ун-т радіо­електрон. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-03595] УДК 519.7

364. Кіндзера Д.П. Сушіння паливних матеріалів різнодисперсного складу у щільному шарі: (05.17.08) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-03618] УДК 66.047.45

365. Козішкурт С.М. Водозберігаючі природоохоронні технології зрошен­ня земель у приморських регіонах України (на прикладі Краснознам'янської зрошувальної системи): (06.01.02) / Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природо­користування. — Рівне, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-00536] УДК 631.67:502.51](477.7)

366. Колесников Д.О. Предикатні моделі логіко-математичних понять та їх застосування в системах штучного інтелекту: (05.13.23) / Харк. нац. ун-т радіо­електрон. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-00541]

УДК 004.8:004.93

367. Колісніченко О.В. Формування модифікованих шарів при плазмово-детонаційній обробці вуглецевих сталей: (05.03.06) / НАН України, Ін-т елект­ро­зварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-03664] УДК 621.785.54

368. Коломієць С.М. Підвищення сталості руху причіпного широкозах­ватного культиватора: (05.05.11) / Таврійс. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-00547]

УДК 631.316

369. Комаров Ю.О. Методика оптимізації періодичності регламентних випробувань та переключень систем нормальної експлуатації, важливих для безпеки АЕС з ВВЕР-1000: (05.14.14) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — [2003-03669]

УДК 621.311.25:621.039-192

370. Кондратенко Г.В. Нечіткі моделі та алгоритми для оптимізації мар­шру­тів і траєкторій в умовах невизначеності: (05.13.06) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (14 назв). — [2003-00550]

УДК 681.5:658.512

371. Кордзадзе Т.З. Моделювання та оптимізація інвестиційних процесів в умовах нестаціонарності та невизначеності: (01.05.04) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-03684] УДК 519.86:330.322

372. Кравець Р.Б. Моделювання системи інтелектуального аналізу даних на основі реляційних баз даних: (01.05.02) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-00561]

УДК 004.652:004.85

373. Кривенко В.В. Розробка раціональних схем і процесів підготовки марганецьвміщуючих матеріалів для електроплавки феросплавів: (05.16.02) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2003-00570] УДК 669.15’74’782-198:669.187.5

374. Криворучко О.В. Інтегровані системи розрахунку та оптимізації тех­ні­ко-економічних показників підприємств цукрової промисловості: (05.13.06) / М-во пром. політики України, Наук.-вироб. корпорація "Київ. ін-т автоматики". — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-00572] УДК 519.71:664.1

375. Крилова Л.В.я. Розробка технології соусів емульсійного типу з вико­рис­танням амаранту багряного: (05.18.16) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2003-03766] УДК 664.871:[664.346:582.661.21

376. Криштопа С.І. Теплонавантеженість стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурових лебідок: (05.05.12) / Івано-Фран­ків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-03767] УДК 62-592.11

377. Кротов К.В. Автоматизована система управління рівнем газових ви­ки­дів термічних заводів: (05.13.07) / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2003-03768]

УДК 658.5.011.56:628.47

378. Кузнецов В.В. Підвищення експлуатаційної ефективності систем ути­лізації теплоти суднових дизель-генераторів: (05.08.05) / Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-00606] УДК 621.181.27:621.436

379. Кузьмич А.Я. Дослідження процесу сепарації дрібного зерносо­ло­мистого вороху та обґрунтування параметрів робочих органів очисток ком­бай­нів: (05.05.11) / Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-03778] УДК 631.354.2.02

380. Кухаренко П.М. Підвищення техніко-експлуатаційних характеристик машинно-тракторних агрегатів застосуванням газодизельних енергетичних засо­бів: (05.05.11) / Нац. наук. центр, Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва. — Глеваха (Київ. обл.), 2002. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-00615] УДК 631.372-182.77:621.433

381. Кучмагра О.А. Розробка, дослідження та впровадження технічних за­собів контролю для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки об'єкта “Ук­риття”: (21.06.01) / НАН України, Міжгалуз. наук.-техн. центр “Укриття”. — Чорнобиль, 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2003-00618] УДК 621.039.584(477.41)

382. Кущенко О.В. Підвищення ефективності систем охолодження тягово­го електроустаткування локомотивів удосконаленням повітроочищувачів: (05.22.07) / Східноукр. нац. ун-т ім.Володимира Даля.—Луганськ, 2003.—24 с. :іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — [2003-00620] УДК 629.424.4-712

383. Ларін В.Ю. Інформаційно-вимірювальна система контролю пара­метрів життєдіяльності молодняку свиней: (05.11.16) / Донец. нац. техн. ун-т. — До­нецьк, 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — [2003-00624] УДК 044+681.518]:636.4.053.08

384. Лебединець І.В. Підвищення ефективності процесів та обладнання для теплової обробки харчових продуктів ІЧ-випромінюванням: (05.18.12) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2003-03856] УДК 641.521:641.539

385. Ленчук Д.В. Точностні характеристики цифрового вимірювача допле­рівського зсуву частоти відбитих сигналів когерентної метеорологічної РЛС і шляхи їх поліпшення: (05.12.13) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-00627]

УДК 621.396.967:551.553

386. Лисак Л.В. Раціональні режими відпуску теплоти у централізованих теплофікаційних системах міського типу: (05.23.03) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (3 назви). — [2003-00630] УДК 697.34

387. Литовченко С.О. Дослідження механізму дії та обґрунтування раціо­нальних параметрів зарядів вибухової речовини з газоутворюючими компо­нен­тами: (05.15.11) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-03873] УДК 622.235.01

388. Логвиненко К.С. Підвищення якості перехідних процесів складних електромеханічних систем кранових механізмів: (05.09.03) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-00669]

УДК 621.873/.875-83

389. Логвіненко О.А. Удосконалення конструкції механізму газорозпо­ділу локомотивної енергетичної установки типу Д80: (05.22.07) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-00670] УДК 629.424:621.436

390. Ложковський А.Г. Дослідження впливу параметрів навантаження на характеристики якості обслуговування: (05.12.02) / Держ. ком. зв’язку та інфор­матизації України, Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С.Попова. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (15 назв). — [2003-03875] УДК 621.395

391. Ломов І.М. Розробка та освоєння ефективної технології сухого воло­чіння сталевої катанки після механічного видалення окалини: (05.03.05) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2002. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — [2003-00674] УДК 621.778.022

392. Львов І.Ю. Дворівнева система регулювання напруги електро­тех­нічних пристроїв: (05.09.03) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-00680]

УДК 621.314.214

393. Лю Хуей. Розробка ефективного гіросилового управління перео­рієн­та­цією пружного космічного літального апарату: (05.13.03) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-03883] УДК 629.78.076


394. Мазуренко І.Л. Зміненне електромагнітне поле провідників зі стру­мом, розташованих над плоскою межею поділу середовищ: (05.09.05) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-03885] УДК 621.3.01

395. Максименко В.А. Динаміка пуску та усталеного режиму роботи лан­цюгового привода, оснащеного полімерними деталями: (05.02.02) / Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. — Х., 2002. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — [2003-00689] УДК 621.855:678.7

396. Макушев П.А. Методичні основи оптимізації завантаження портів: (05.22.01) / Одес. нац. мор. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2003-03891] УДК 656.615.07

397. Манжос Ю.В. Розробка способів та засобів запобігання вигорянням шпурових зарядів задля забезпечення безпеки висаджувальних робіт у вугільних шахтах: (05.26.01) / М-во палива та енергетики України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). — Макіївка (Донец. обл.), 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — [2003-00694]

УДК 622.235:622.81

398. Мансур Жихад. Управління якістю робіт авіаційних спеціалістів при технічному обслуговуванні повітряних суден: (05.22.20) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2003-00697] УДК 629.735.083

399. Маринський А.Г. Тверді градієнтні покриття та електронно-проме­нева технологія їх отримання: (05.16.07) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2003-03927] УДК 669.187.52:621.763

400. Мартиненко О.Д. Підвищення довговічності довгомірних деталей шля­хом нанесення покриттів: (05.02.01) / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-00701]

УДК 621.793.7

401. Мартинюк О.Т. Розробка технології транспорту сірководневих газів малих родовищ України: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2003-00703] УДК 620.193:621.643

402. Махов В.Г. Обґрунтування параметрів технології виїмки крутих плас­тів гідроімпульсними установками: (05.15.02) / НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2003-00899] УДК 622.27

403. Мвуджо О. Методи розрахунку комплекту "Розрядна лампа-пускоре­гулюючий апарат" на основі нових форм апроксимації провідності ламп: (05.09.07) / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2003-03942] УДК 628.9+621.327.01

404. Мединський Р.В. Процеси в електричних мережах 10 кВ з ізольова­ною нейтраллю і трансформаторами напруги: (05.14.02) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2002. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-00905] УДК 621.314.222.8

405. Мельтюхов М.В. Методи визначення впливу теплової і радіаційної повзучості на коливання та стійкість елементів конструкцій: (01.02.04) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-03944] УДК 539.3

406. Михальський В.М. Матричні перетворювачі для електропривода (ке­рування, комутація струму): (05.09.12) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — [2003-00925]

УДК 621.314.26

407. Міщеряков Ю.В. Математичний і програмний інструментарій авто­ма­ти­зації процесу перетворення конструкторської документації в електронний вигляд: (05.13.12) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-03956] УДК 004.896:004.93

408. Мовчан С.І. Удосконалення методів обробки і контролю якості стіч­них вод гальванічного виробництва (стосовно підприємств по ремонту сільсько­господарської техніки): (05.23.04) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-04091]

УДК 628.4.045.061

409. Мохамад Зуда. Метод та засоби логарифмічного контролю обчислю­вальних пристроїв для обробки мантис чисел із плаваючою точкою: (05.13.05) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-01084] УДК 004.315

410. Муаффаг Ахмед Абдул-Рахман Абу-Алхайжа. Способи і засоби під­ви­щення продуктивності мобільних комп'ютерних мереж з асинхронним режи­мом передачі даних: (05.13.13) / Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — К., 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2003-01085]

УДК 004.7.057.5

411. Назарова Н.С. Система автоматичного регулювання електрогідроім­пульсних установок із рухомим електродом: (05.09.03) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-01093] УДК 681.52:621.319.53+621.319.53

412. Наконечний Р.А. Цифрові перетворювачі енергетичних характерис­тик на основі малохвильового перетворення сигналів: (05.11.05) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2002. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-01094] УДК 621.317:004.31

413. Науменко С.М. Розробка самозахисного порошкового дроту для зва­рювання низьколегованих сталей в усіх просторових положеннях: (05.03.06) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-04104] УДК 621.791.048

414. Небеснюк О.Ю. Конструкції та технологія електронних логічних при­строїв на основі НВЧ-мікроелементів з контурним гістерезисом: (05.27.06) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — [2003-01097] УДК 621.385.6

415. Немченко В.А. Покращання теплового режиму в мобільних примі­щеннях: (05.26.01) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетр. обл.), 2003. — 15 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — [2003-01099]

УДК 628.8:622.232/.233-784

416. Нестеренко О.О. Класифікаційні моделі та системні методи інфор­маційної підготовки та підтримки багатокритеріальних рішень: (01.05.04) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2003-04108] УДК 004.421+519.81

417. Новомлинець О.О. Розробка технології дифузійного зварювання у вакуумі хрому з міддю: (05.03.06) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2003-04113] УДК 621.791.4:539.378.3

418. Нощенко О.М. Підвищення ефективності використання твердосплав­них різців на основі об'ємного моделювання їх термоміцності: (05.03.01) / Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2003-01107] УДК 621.9.025.7.01

419. Одарченко Д.М. Товарознавча характеристика заморожуваних напів­фабрикатів із овочевої сировини та змінення їх якості під час зберігання: (05.18.15) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14— 15 (11 назв). — [2003-04118] УДК 664.8.037.5

420. Олексова К.О. Енергозберігаючі апарати і гідродинаміка в умовах комбінування технологічних процесів харчових виробництв: (05.18.12) / Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-01174] УДК 532.5

421. Опарін С.О. Процес та обладнання помелу рослинних відходів до мік­ронних розмірів: (05.17.08) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2002. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-04125] УДК 621.926.4

422. Опришко О.О. Підвищення експлуатаційної надійності вузлів приєд­нання нульових захисних та заземлювальних провідників електроустановок тваринницьких ферм: (05.06.19) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-01180] УДК 621.316.7:631.22

423. Осауленко І.А. Системне моделювання процесів функціонування та розвитку виробничо-технологічних систем: (05.13.22) / ВАТ "Укр. НДІ авіац. технології". — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-04127] УДК 65.012.23

424. Отрішко О.В. Автоматизовані системи обліку і контролю викорис­тання інтелектуальної власності: (05.13.06) / НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-04129] УДК 004.451.52

425. Охтіна О.В. Створення нових систем активаторів сірчаної вулканіза­ції еластомерів: (05.17.06) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2002. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-04130] УДК 678.004

426. Павленко Г.І. Підвищення ефективності роботи круглов’язальних машин шляхом удосконалення системи гальмування: (05.05.10) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (33 назви). — [2003-04196] УДК 677.055.5-592

427. Панченко М.В. Ресурсозберігаюча технологія виробництва золокера­мічної цегли з використанням лугомістких відходів промисловості: (05.23.05) / Крим. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімф., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-04139]

УДК 666.3-12.04
428. Пастух О.А. Інформаційно-вимірювальна система для визначення тов­щини шкіри людини: (05.11.16) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-01244]

УДК 681.518.3:611.778.087:616-089.844

429. Пахаренко В.В. Розробка технології одержання базальтонаповнених поліпропіленових композицій з пониженою горючістю: (05.17.06) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-04144] УДК 678.742.3+666.198

430. Петрикова Є.М. Органосилікатні композиції на основі ізоціанатів для захисту та відновлення залізобетонних конструкцій: (05.23.05) / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2003-01247] УДК 666.97.038

431. Пирожок А.В. Синтез поліноміальним методом регуляторів спроще­них структур електромеханічних систем спірально-гвинтового транспортера: (05.09.03) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2003-04156] УДК 62-83-52

432. Плугін Д.А. Клеєний дерев’яний брус підвищеної тріщиностійкості: (05.23.05) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2003-04161] УДК 694.1

433. Покляцький А.Г. Особливості утворення та методи запобігання ок­сид­них включень у швах при зварюванні алюмінієвих сплавів пульсуючою дугою: (05.03.06) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — [2003-01266]

УДК 621.791.75.053:669.715

434. Полька Т.О. Розробка спеціального захисного одягу бійців підрозді­лів пожежної охорони: (05.19.04) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-01271]

УДК 687.157.01-057.36

435. Польщиков К.О. Методи динамічного управління в цифровій мережі інтегрального обслуговування на основі застосування інтелектуальних багато­агент­них систем: (05.12.02) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-04200] УДК 004.89:621.39

436. Попова І.О. Контроль режимів роботи асинхронних двигунів при не­симетрії напруг мережі: (05.09.16) / Таврійс. держ. агротехн. акад. — Меліто­поль, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-04207]

УДК 313.333.048

437. Прохода І.О. Товарознавча характеристика апідобавок із трутневих личинок і прополісу та їх застосування в продуктах харчування: (05.18.15) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2003-01348] УДК 658.562:663.05:638.124.4

438. Прохоров О.В. Методи та моделі логістичного аналізу процесів прий­няття рішень і управління автоматизованими багаторівневими розподілени­ми системами: (05.13.06) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського “Харк. авіац. ін-т”. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-01350]

УДК 519.876:004.35:65.012.34


439. Пряник С.П. Удосконалення технології улаштування паль з розши­реною п’ятою: (05.23.08) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2003-04224] УДК 624.154/.155

440. Псюк В.В. Міцність і витривалість елементів сталевих конструкцій, що згинаються, при циклічних навантаженнях: (05.23.01) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-04226] УДК 624.014.2.071.2:620.17

441. Пустоваров В.В. Метод підвищення заводостійкості космічних теле­комунікаційних систем на основі накопичення, компенсації та декореляції шу­мів в радіометрах: (05.12.02) / М-во трансп. України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2003-01356]

УДК 621.371

442. Пустовойтенко С.В. Забезпечення якості послуг в автосервісі на ос­но­ві оптимізації виробничих процесів: (05.13.22) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2003-01358]

УДК 64.069.6:656.13

443. Пустовойтов О.В. Трубчасті конструкції із зовнішнім склопласти­ковим армуванням: (05.23.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-04228] УДК 624.072.7

444. Пушкар Н.В. Технологічна пошкодженість та робота залізобетонних згинальних елементів по похилим перерізам: (05.23.01) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-04229] УДК 624.012.45

445. Ребенко В.І. Використання мастильних матеріалів при технічному обслуговуванні фермерських машин: (05.05.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 16, [1] с. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-04234]

УДК 621.89:631.3

446. Рева В.П. Прилади з зарядовим зв’язком у застосуванні до пристроїв зчитування з багатоелементних ІЧ фотоприймачів: (05.27.06) / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — [2003-04235] УДК 621.383.5.037.73:535-15

447. Рогатін Є.О. Розробка способу одержання трикотажу заданої товщи­ни зі скляних ниток: (05.19.03) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — [2003-04242] УДК 677.025

448. Рогатова Т.В. Розробка та дослідження технологічних добавок з ме­тою покращення якості гумових сумішей: (05.17.06) / Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2002. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-04243] УДК 678.4-036.4.011

449. Розум Т.В. Розроблення комплексного технологічного процесу конт­ролю якості флексографічного друку: (05.05.01) / Укр. акад. друкарства. — Л., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — [2003-04247]

УДК 655.326.1:658.562

450. Романчук М.П. Розвиток виробництва на миколаївських суднобу­дівних заводах на основі їхньої реструктуризації та організації центру вогне­захисту матеріалів: (05.13.22) / Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 25 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2003-02220] УДК 658.51:629.5.081:614.841.33](477.73)

451. Ротте С.В. Вдосконалення асиметричних біморфних випромінюючих п’єзокерамічних перетворювачів: (05.13.05) / Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (36 назв). — [2003-04258]

УДК 681.586.773

452. Рудя К.Г. Дослідження процесів розвитку аварії та утворення лавопо­дібних паливовмісних матеріалів зруйнованого реактора 4-го блока Чорнобиль­ської АЕС: (21.06.01) / НАН України, Міжгалуз. наук.-техн. центр “Укриття”. — Чорнобиль, 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-02226] УДК 621.311.25.039.5(477.41-211)

453. Савінов О.І. Обґрунтування та вибір параметрів системи живлення перспективних одноциліндрових двотактних двигунів з іскровим запалюванням: (05.05.03) / Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-01937] УДК 621.434.038

454. Саєнко С.Ю. Склокерамічні матеріали на основі природних компо­нентів для ізоляції відпрацьованого ядерного палива: (05.02.01) / НАН України, Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів", Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-04270]

УДК 621.3.035.015.039.519

455. Салавор О.М. Удосконалення способів очищення транспортерно-мий­ної води та дезинфекції екстрактора з метою зменшення втрат цукрози від розкладання: (05.18.05) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — [2003-01943] УДК 664.1.03

456. Сангінова О.В. Система автоматизованого керування процесом бор­но­го регулювання в ядерних реакторах типу ВВЕР-1000: (05.13.07) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (7 назв). — [2003-04276] УДК 621.039.5

457. Сапронова С.Ю. Розрахунок характеристик поперечних коливань за­лізничних екіпажів з урахуванням двоточкового контактування коліс із рейка­ми: (05.22.07) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2003-04279] УДК 629.4.014

458. Семененко О.І. Поліпшення характеристик бортових систем живлен­ня електрорухомого складу: (05.22.09) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-01962]

УДК 629.423.05

459. Семенець С.С. Моделювання експлуатаційної надійності та раціо­наль­не планування системи технічних обстежень сталевих резервуарів для нафто­продуктів: (05.23.01) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-04287]

УДК 624.953.014.27:665.7

460. Семенюк Н.Б. Основи технології одержання гранульних метакрила­тих (ко)полімерів та їх сорбційно-десорбційні властивості: (05.17.06) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-04289] УДК 678.746

461. Серебряков Р.А. Розроблення процесу імпульсного електроплазмо­лізу тканини цукрового буряку та способу її комбінованої теплової і елек­тричної обробки: (05.18.12) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2002. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-01969]

УДК 664.1.031

462. Сидорук В.В. Моделі та алгоритми інформаційної підтримки прий­няття рішень при управлінні комплексом “підприємство-місто”: (05.13.06) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-01972] УДК 681.5+004

463. Сильнягін А.О. Методи та моделі забезпечення резервування від­мово­стійких систем авіаційного обладнання: (05.22.20) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-01974] УДК 659.7.083

464. Ситник О.О. Підвищення працездатності багатошарових інструмен­тальних керамічних пластин групи застосування Р10: (05.03.01) / Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-02062] УДК 621.9.025.7

465. Сичов О.С. Дослідження методів удосконалення нейронної асоціа­тивної пам’яті та її застосування в гібридних модульних нейромережах: (01.05.03) / НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-04297] УДК 004.032.26

466. Сім’ячко О.І. Товарознавча оцінка кремнійорганічних покриттів, мо­ди­фі­кованих поліакрилатами: (05.19.08) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 43 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-04300]

УДК 621.315.617:546.28

467. Складанний Д.М. Робастність процесу зневоднення та грануляції в гра­нуляторі з псевдозрідженим шаром: (05.17.08) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-04302] УДК 66.093.48+66.099.2

468. Скосирєв В.Г. Підвищення експлуатаційної надійності розподільчих мереж підприємств гірничо-збагачувального комплексу: (05.09.03) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-02068] УДК 621.316.9:621.316.1

469. Соломка В.І. Експлуатаційна надійність балочних залізобетонних про­гонових споруд залізничних мостів: (05.23.01) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-02082] УДК 624.21.03:625.1

470. Сотник М.І. Компенсаційні перетворювальні системи для підви­щення енергоефективності промислових підприємств: (05.09.12) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-02091] УДК 621.314.6

471. Стеблін В.В. Обґрунтування параметрів технології та засобів безви­бухового руйнування гірничих порід: (05.15.02) / НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів НАН України. — Донецьк, 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — [2003-02233] УДК 622.234

472. Тарасенко Г.В. Розробка способу одержання хромових дубителів з відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір: (05.19.05) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2003-02102] УДК 675.024.43

473. Тарасов Д.О. Моделювання системи захисту інформації у реляційних базах даних: (01.05.02) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2002. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — [2003-02103] УДК 004.652.4.056.5

474. Тарсіс К.Ю. Розв’язування плоских контактних задач теорії пруж­ності методом R-функцій на базі варіаційного принципу Рейсснера: (01.02.04) / НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-04346] УДК 539.3

475. Тепленко М.О. Структуроутворення композиційних градієнтних пок­риттів з підвищеною зносо- та корозійною стійкістю при електроіскровому масо­переносі кераміки системи Al-Ti(Zr)-N-B: (05.02.01) / Акад. наук України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.Францевича. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2003-04348] УДК 621.9.048:621.793

476. Тищенко О.А. Надійність перекриттів із малорозмірних залізобе­тон­них елементів за міцністю перерізів, нормальних до повздовжньої осі: (05.23.01) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-02126] УДК 624.012.46

477. Тітова О.О. Пружні коливання циліндричної оболонки з пошкод­женнями: (01.02.04) / Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-02129] УДК 539.3

478. Ткаченко В.В. Розробка комплексної технології та устаткування для високоенергетичного електроімпульсного зміцнення титанових деталей авіацій­них двигунів: (05.07.04) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 24 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — [2003-04355] УДК 629.7.036

479. Ткачук А.І. Рідинна епітаксія твердих розчинів сполук А4В6 для діодів Шотткі: (05.27.06) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — [2003-02136] УДК 621.383.52

480. Томчук В.І. Гідроімпульсний привод вібраційного руху робочого ор­гану розкочувальної машини для виготовлення кільцевих заготовок: (05.02.03) / Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-02250] УДК 621.929.7

481. Трач О.М. Обґрунтування застосування узагальнених функцій до задач згину плитно-ребристих конструкцій: (05.23.17) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-02137] УДК 624.04

482. Трипольська В.В. Автоматизована ідентифікація підписів як бінар­них зображень у просторі ознак перетворення Радона на основі нейромере­жевого підходу: (05.13.06) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-04361] УДК 004.93’12.032.26

483. Фалько О.Л. Обґрунтування параметрів та розробка машини від­ділення заморожених пельменів і вареників від борошна: (05.18.12) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-02299]

УДК 621.923

484. Фаріонова Т.А. Імовірнісні методи проектування пристроїв колектив­ного рятування на суднах: (05.08.03) / Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — [2003-02300] УДК 629.5.01.067

485. Федотьєв А.М. Працездатність різальних пластин із порошків твер­дого сплаву, регенерованих методом вібророзмелу: (05.03.01) / Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-02302] УДК 621.9.02:669.018.25

486. Філіпковська Л.О. Структурно-аналітичні моделі, алгоритми і про­грам­ні засоби для розпізнавання виробничих ситуацій за різнотипними ознаками: (05.13.06) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського “Харк. авіац. ін-т”. — Х., 2002. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-02308]

УДК 658.012:004.35

487. Фролов О.О. Розробка шаруватих керамічних матеріалів, призна­че­них для термохімічної обробки високочистих сполук ніобію і танталу: (05.02.01) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). — [2003-04378]

УДК 666.3+419:661.888.046

488. Фролов Я.В. Інтенсифікація режимів обтиснень при періодичній про­катці труб з вуглецевих та легованих сталей в інтервалі температур теплої деформації: (05.03.05) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-04379] УДК 621.774.36

489. Хайдар Х.А. Оцінка ризику третьої сторони і визначення зон гро­мадської безпеки на околиці аеропорту: (05.22.20) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-02317]

УДК 368.24.024.2

490. Хлієва О.Я. Еколого-енергетичне обґрунтування переведення вітчиз­няного холодильного обладнання на альтернативні холодоаґенти: (05.14.06) / Одес. держ. акад. холоду. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-02325] УДК 621.564.2:551.510.534

491. Хміль Р.Є. Міцність, деформативність, тріщиностійкість залізобетон­них балок при дії агресивного середовища: (05.23.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-04386] УДК 624.012.45:620.193

492. Ходаков Д.В. Моделі, методи та засоби адаптивності користуваль­ни­цького інтерфейсу: (05.13.06) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-04613] УДК 004.5

493. Хомик Н.І. Дослідження пруткових транспортерів бурякозбиральних машин з врахуванням особливостей навантаження: (05.05.11) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2003-04389] УДК 631.356.2.02:621.867

494. Хонелія Н.Н. Взаємодія ґрунтових підвалин та портових гідротехніч­них споруд з врахуванням особливостей їх експлуатації: (05.23.02) / Одес. нац. мор. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-02391] УДК 627.24:624.12/.13


495. Цапко Ю.В. Дослідження умов флегматизування горючих газових середовищ озононеруйнівними газовими вогнегасними речовинами: (21.06.02) / М-во України з питань надзвичайн. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-04393] УДК 614.842.6

496. Целікова О.М. Структура біомедичних матеріалів на основі барієво-боратного скла з керованими властивостями: (05.02.01) / Ін-т пробл. матеріало­знавства ім. Францевича. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-02630] УДК 666.112.6

497. Цибуля Ю.Л. Високотемпературні фільтрувальні і композіційні мате­ріали на основі неперервних волокон з базальтових гірських порід: (05.23.05) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — [2003-04395] УДК 691:[666.189.2+666.19

498. Цизь І.Є. Обґрунтування параметрів дозуючого пристрою компонен­тів органо-мінеральних добрив: (05.05.11) / Львів. держ. аграр. ун-т. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-02403] УДК 633.333

499. Чайка О.Л. Аналітичне дослідження та вдосконалення процесів у фурменій зоні доменної печі: (05.16.02) / Ін-т чорної металургії НАН України. — Д., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. 20[1] с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2003-04619] УДК 669.162.221

500. Червонюк Л.П. Розробка конструкції та технологічного процесу ви­го­товлення спеціального взуття з радіозахисними властивостями: (05.19.06) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2002. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — [2003-02411] УДК 685.345.26.016

501. Чертенко Л.П. Розробка комп‘ютерної технології проектування внут­рішньої форми взуття та деталей низу: (05.19.06) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 25 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — [2003-04633] УДК 685.34.016:004

502. Чечельницький В.Я. Класи сигналів на основі досконалих двійкових решіток: (05.12.13) / Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-02420] УДК 621.396.2

503. Чорненький В.І. Засоби тестового діагностування цифрових прист­роїв на базі штучних нейронних мереж: (05.13.05) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2003-04641]

УДК 004.89.032.26

504. Чупрін А.Є. Синтез цифрових нечітких регуляторів систем авто­ма­тич­ного керування нестаціонарними об’єктами з чистим запізнюванням: (05.13.07) / М-во пром. політики України, Наук.-вироб. корпорація "Київ. ін-т автоматики". — К., 2003. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20 (11 назв). — [2003-02633] УДК 681.515

505. Шапа М.М. Одержання ультрамікродисперсного діоксиду титану для хімічних джерел струму емульсійним способом: (05.17.01) / Укр. держ. хім.-тех­нол. ун-т. — Д., 2002. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-04644] УДК 661.882.22-13

506. Шаповалов В.А. Розробка способу і засобів сухого прибирання осі­лого пилу в приміщеннях гірничих підприємств: (05.26.01) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-02639] УДК 622.807.16

507. Шаталова Ю.Г. Алгоритмізація основних етапів інформаційного мо­де­лювання предметної області: (05.13.06) / НАН України, Ін-т пробл. мат. ма­шин і систем. — К., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — [2003-04645] УДК 004.45

508. Шевцов Д.В. Методи і моделі обробки дискретних зображень знаків в автоматизованих системах переробки інформації: (05.13.06) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2003-04650]

УДК 004.31

509. Шевченко О.А. Прогнозування і запобігання небезпеки загоряння в електричних мережах промислових і побутових об’єктів: (05.26.01) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2003-02650] УДК 614.84:621.311.1

510. Шеліхова О.В. Оцінка та забезпечення безпеки електромережевих конструкцій, що експлуатуються: (05.23.01) / Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-04658] УДК 624.014.2:621.315.1

511. Шендрик Є.В. Інформаційна модель оцінки маси об’єкта при об­меженому часі зважування: (05.13.06) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-04661] УДК 004.4:681.267

512. Шипілов Ю.Г. Надання текстильним матеріалам антиадгезійних влас­тивостей: (05.19.03) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-04669] УДК 677.042

513. Шкляр В.І. Інтенсифікація тепломасообміну в контактному конден­саторі з сітчастою насадкою: (05.14.06) / Нац. техн. ун-т України "Київ. полі­техн. ін-т". — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2003-02660] УДК 536.24

514. Шляхов К.В. Ресурсозберігаючі конструкції малоповерхових жит­лових будинків: (05.23.01) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-02662]

УДК 624.012.3/.4:728.1

515. Шолудько Я.В. Обґрунтування параметрів аналізатора жирності мо­лока відцентрового типу: (05.05.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-04674] УДК 637

516. Шостачук Д.М. Оптимізація магнітометричних систем орієнтації штучних супутників Землі: (05.11.03) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-02665] УДК 629.7.05

517. Штанцель С.Е. Чисельне моделювання динамічної поведінки три­шарових оболонок обертання з врахування дискретності наповнювача при не­стаціонарних навантаженнях: (01.02.04) / Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — [2003-04677] УДК 539.3

518. Шуклін Д.Є. Моделі семантичних нейронних мереж та їх засто­су­вання в системах штучного інтелекту: (05.13.23) / Харк. нац. ун-т радіо­електрон. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2003-02669]

УДК 004.822.032.26:004.912

519. Шулік П.В. Стохастичні моделі і методи оперативного управління режимами роботи насосних станцій систем водопостачання і водовідведення в реальному часі: (01.05.04) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-04681] УДК 004.421:627.534

520. Шульга Ю.В. Моделі автоматизованого проектування технологічних систем обробки відправлень: (05.13.12) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-02670]

УДК 658.512.011.56:656.83

521. Шушляпін С.В. Підвищення точності діагностування агрегатів транс­місії сільськогосподарської техніки: (05.05.11) / Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. — Х., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-02673] УДК 631.372-23:681.518.54

522. Юрченко В.В. Оптимізація конструктивної форми перехресних ме­талевих систем: (05.23.01) / Відкрите АТ "Укр. н.-д. та проект. ін-т сталевих конст­рукцій ім. В.М.Шимановського". — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-04838] УДК 624.014:004.896

523. Ягелюк С.В. Параметри та режими робочих органів начіпної льоно­бральної машини: (05.05.11) / Львів. держ. аграр. ун-т. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-02683] УДК 631.358:633.521

524. Яглицький Ю.К. Інформаційне моделювання та управління проек­тами плазово-технологічної підготовки виробництва у суднобудуванні: (05.13.22) / Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2002. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-02685]

УДК 658.51+681.51]:629.5

525. Яременко О.О. Напружено-деформований стан пошкоджених купо­лів та склепінь: (05.23.01) / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2003. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — [2003-04846] УДК 624.012.04:539.37

526. Яріш О.В. Формування кольорових захисно-декоративних покриттів фотохімічного твердіння на деревині та деревинних матеріалах: (05.05.07) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — [2003-04848] УДК 684.4.059

527. Ярощук І.В. Система керування процесом випалювання цегли в тунельній печі: (05.13.07) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-02703]

УДК 681.51/.54:666.71/.72.041.55

528. Яшина О.С. Моделювання динаміки фінансування проектів та прог­рам створення нової техніки на основі детермінованого та імовірнісного подання: (05.13.22) / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2003-04851]

УДК 658.14:658.589СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка