З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка7/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

На ступінь доктора наук


529. Бублик М.О. Технологічні та методологічні основи підвищення продуктивності сучасного садівництва: (06.01.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (56 назв). — [2003-03180]

УДК 634.1/.2:631.5

530. Малиновська І.М. Агроекологічні основи мікробіологічної транс­формації біогенних елементів ґрунту: (03.00.16) / Ін-т агроекології та біотехнології Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (40 назв). — [2003-00692] УДК 631.95+631.461:631.416

531. Тараріко Ю.О. Наукові основи формування моделей сталого роз­витку агроекосистем в Лісостепу та Поліссі України: (03.00.16) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології та біотехнології. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (63 назви). — [2003-02101] УДК 631.95

532. Харченко О.В. Підвищення ефективності використання природних ресурсів у землеробстві при зрошенні та реалізації принципів програмування врожаїв у Лісостепу України (на прикладі території Сумської області): (06.01.02) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (28 назв). — [2003-04609] УДК 631.67:631.659](477.52)

533. Яновський Ю.П. Агробіоценотичне обґрунтування інтегрованого за­хисту плодових розсадників від основних шкідників зерняткових культур у Лі­со­степу України: (16.00.10) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 31—33. — [2003-04844] УДК 634.1:632.93+632.93

534. Ярчук І.І. Агробіологічні особливості підвищення зимостійкості та урожайності озимої пшениці в умовах північного Степу України: (06.01.09) / Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Д., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29. — [2003-04849] УДК 633.11“324”:631.5

На ступінь кандидата наук


535. Алєксєєнко Є.В. Створення вихідного матеріалу для селекції озимої м'якої пшениці на стійкість до передзбирального проростання зерна в колосі: (06.01.05) / Селекц.-генет. ін-т. — Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН. — О., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-03114]

УДК 633.111“324”:631.52+631.52

536. Базюк І.В. Агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя: (06.03.03) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-03134] УДК 582.284.51(447.83)

537. Балан Г.О. Фомопсис соняшнику та інші найбільш поширені хвороби і шляхи обмеження їх шкодочинності в південному Степу України: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-03137] УДК 632.4:633.854.78+633.854.78+632.934

538. Білецька Н.Є. Закономірності динаміки географічних і локальних по­пу­ляцій шкідливої черепашки (Eurygaster integriceps Put.) і прогноз їх масового розмноження: (16.00.10) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-04996] УДК 632.7+632.934

539. Блюсюк С.М. Використання енергії поживних речовин раціонів мо­ло­дняком абердин-ангуської та волинської м'ясної порід при різних рівнях енер­гетичного живлення: (06.02.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 16, [1] с. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2003-03156] УДК 636.22.033.053.084

540. Божок В.О. Інтродукція видів роду Карія (Carya Nutt.) в Україні: (06.03.01) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2003-05011] УДК 630*18:634.52

541. Бондаренко М.П. Вплив агротехнічних прийомів на урожайність і якість насіння соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України: (06.01.09) / Ін-т зерн. госп-ва УААН. — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-03170] УДК 633.854.78:631.5:631.8](477.52)

542. Валід Ібрагім Хусеін Абу Ахмадіх. Формування врожайності соняш­нику, гороху і кукурудзи залежно від прийомів догляду за посівами в умовах північного Степу України: (06.01.09) / Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-05041]

УДК 633.854.78+635.654+635.67]:631.5(477)(292.486)

543. Васько Н.І. Створення вихідного матеріалу в селекції проса на фотоперіодичну нейтральність: (06.01.05) / Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр’єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-05048] УДК 633.171:631.527

544. Величанська С.Л. Удосконалення прийомів селекції свиней з ураху­ванням рівня статевого диморфізму: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2003-05053] УДК 37.016:58

545. Величко Ю.А. Ріст та продуктивність яблуні залежно від типу саду й нормування врожаю в північній частині Правобережного Лісостепу України: (06.01.07) / Уман. держ. аграр. акад. — Умань (Черкас. обл.), 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2003-05054] УДК 636.4.082.22

546. Генгало О.М. Агрохімічна оцінка нового виду добрива на основі бу­ро­го вугілля при вирощуванні ярої пшениці на лучно-чорноземному ґрунті Пів­нічного Лісостепу України: (06.01.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-05239]

УДК 631.878:633.11“321”:631.445.4

547. Грищенко Р.Є. Удосконалення технології вирощування гречки в умо­вах північного Лісостепу України: (06.01.09) / Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-05307] УДК 633.12:631.8

548. Гурський І.М. Селекційно-господарські особливості помісей від схре­щування корів української червоно-рябої молочної породи з бугаями м’яс­них порід в умовах Лісостепу України: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с.Чубинське (Київ. обл.), 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-05313] УДК 636.082.26

549. Дзень Є.О. Трансформація ліпідів корму в організмі телят залежно від віку і при згодовуванні екструдованих концентрованих кормів: (03.00.04) / Ін-т біології тварин УААН. — Л., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-03475] УДК 636.2.053.085.55:577.115

550. Дмитрієнко Г.В. Особливості азотного режиму чорноземів південних в інтенсивних насадженнях яблуні при зрошенні та їх продуктивність: (06.01.04) / Нац. наук. центр “Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського”. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-03480]

УДК 631.84:631.445.4]:634.11

551. Дударєва Г.Ф. Кореневі гнилі озимої та ярої пшениці, шляхи знижен­ня їх розвитку в Південному Степу України: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2003-03495]

УДК 632.25:633.11(292.486-13)

552. Заверталюк В.Ф. Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від гус­тоти стояння рослин і рівня мінерального живлення в північному Степу Ук­раїни: (06.01.09) / Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Д., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2003-03514] УДК 633.15:631.5:631.82

553. Каращук Г.В. Продуктивність та якість зерна сорізу залежно від мі­не­ральних добрив в умовах зрошення півдня України: (06.01.09) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2003-03604] УДК 633.85:631.82:631.6

554. Колесніков М.О. Стан процесів переокислення та антиоксидантної системи організму каченят в постнатальному онтогенезі: (03.00.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-00543] УДК 577.1:591.3:636.597.053

555. Крикунова О.В. Оптимізація агротехнічних заходів вирощування кар­топлі в Лісостепу України: (06.01.09) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-03765]

УДК 635.21-15:631.559(292.485)

556. Кузняк Г.М. Обмін білків в організмі курей різного віку при згодо­вуванні жирів: (03.00.04) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т біології тварин. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2003-00608]

УДК 577.12:591.13:636.52/.58

557. Кузь В.В. Ефективність складних схрещувань у створенні вихідного матеріалу в селекції гороху (Pisum sativum L.): (06.01.05) / Ін-т цурк. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-03777] УДК 635.656-152.75

558. Купріченкова Т.Г. Рекурентна селекція на високу комбінаційну здат­ність за врожайністю зерна в поліпшених синтетичних популяціях кукурудзи плазм Ланкастер та Айдент: (06.01.05) / Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Д., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-03783]

УДК 633.15-152.7

559. Макарук А.І. Вплив заходів основного обробітку ґрунту, удобрення та вапнування на продуктивність озимого жита в умовах західного Полісся України: (06.01.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (3 назва). — [2003-03889] УДК 631.51+631.8]:633.14(477.82)

560. Маласай В.М. Агроекологічне обґрунтування зонального насінницт­ва овочевих і баштанних культур в Україні: (06.01.14) / Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-03921] УДК 631.53.02:635.1/.6

561. Мацай Н.Ю. Агробіологічні особливості використання біопрепаратів при вирощуванні харчових підвидів кукурудзи в умовах Сходу України: (06.01.09) / Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Д., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-03941] УДК 633.15:631.87](477.61)

562. Мельник В.В. Газоенергетичний обмін і метаболічна активність пе­чінки у яєчних курей у постембріогенезі: (03.00.13) / Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-00910] УДК 612.2+612.35.015.3].014.43:636.082.47

563. Мельничук Ф.С. Основні хвороби цибулі та обґрунтування заходів захисту від них в умовах Лісостепу України: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-03943]

УДК 635.25/.26:632.9

564. Мироничева О.С. Обґрунтування використання антиоксидантних пре­паратів для тривалого зберігання плодів яблуні: (05.18.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-00919]

УДК 631.563:634.11

565. Остапенко Л.М. Нові прийоми підвищення життєздатності і продук­тивності шовковичного шовкопряда в процесі розведення: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2003. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-01185] УДК 638.2

566. Острик І.М. Особливості формування врожаю та якість насіння льо­ну-довгунця за різних строків збирання і способів післязбиральної обробки: (06.01.09) / Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-01187] УДК 633.521

567. Павлишак Я.Я. Агротехнічні заходи підвищення врожайності та по­ліпшення кормової якості зерна ячменю ярого в Передкарпатті: (06.01.09) / М-во аграр. політики України, Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2003. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — [2003-04133]

УДК 633.16"321":631.82](477.8)

568. Палапа Н.В. Агроекологічна ефективність захисно-стимулюючих сумішей природного походження: (03.00.16) / Ін-т агроекології та біотехнології, Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-01199] УДК 631.95:631.531

569. Панасюк О.Я. Кормова цінність і продуктивність сої залежно від фак­торів інтенсифікації в умовах правобережного Лісостепу України: (06.01.12) / М-во аграр. політики України, Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-04136]

УДК 633.34:631.1](477)

570. Парамонова Т.В. Урожай і якість рослин овочевих культур залежно від систематичного застосування добрив при зрошенні в Лівобережному Лісо­степу України: (06.01.06) / Ін-т овочівництва і баштанництва, Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2003. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — [2003-04140] УДК 635:631.8:631.587

571. Пархоменко Т.Ю. Інтродукція штамів мікроорганізмів з комплексом корисних властивостей в ризосферу овочевих рослин: (03.00.16) / Укр. акад.

аграр. наук, Ін-т агроекології та біотехнології. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-04141] УДК 579.26:631.461:635.1/.8

572. Первачук М.В. Швидкочинність бур’янів та заходи захисту сої від них в Лісостепу України: (06.01.13) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — [2003-04147] УДК 632.51:632.934:633.34](477)

573. Петрова Л.М. Стан та оптимізація мережі лісових заповідних об’єк­тів Заходу України: (06.03.03) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-04152] УДК 502.14:630*1

574. Познякова С.І. Особливості формування лісового середовища в куль­турах дуба Лівобережного Лісостепу України: (06.03.03) / Держ. ком. ліс. госп-ва України, Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-01264]

УДК 630*23:582.632.2:630*1](477)

575. Просяний С.Б. Особливості ембріонального розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої породи: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розве­дення і генетики тварин УААН. — с.Чубинське (Київ. обл.), 2003. — 20, [1] с. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2003-04222] УДК 636.2.082

576. Ращенко Л.М. Тверда сажка озимої пшениці та обґрунтування імуно­ло­гічних методів захисту: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-01367] УДК 632.7:633.11“324”

577. Різун Е.М. Оптимізація умов існування наземних хребетних у при­міських і міських насадженнях: (06.03.03) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-01375]

УДК 630*15:630*27

578. Роспутний О.Д. Вплив застосування мінеральних добрив на агрохі­мічні показники лучно-чорноземного ґрунту та продуктивність кукурудзи на силос в умовах північної частини Лісостепу України: (06.01.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2003-02222]

УДК 631.8:633.15](477)

579. Руденко Ю.Ф. Гнилі бульб картоплі в період зберігання та удоскона­лення заходів захисту від них в умовах Полісся України: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-04260] УДК 635.21:632.481](477.42)

580. Саюк О.А. Біологічні особливості гриба Rhizoctonia solani Kühn та заходи обмеження його шкодочинності на картоплі в умовах Полісся України: (06.01.11) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-01954] УДК 635.21:632.4

581. Сивик Т.Л. Експериментальне обґрунтування ефективності викорис­тання в годівлі сільськогосподарських тварин протеїново-мінеральної добавки із гіпергалинного зоофітопланктону: (06.02.02) / Нац. аграр.ун-т.—К.,2003.—39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (36 назв). — [2003-04293] УДК 636.087.7.084

582. Скрипніченко С.В. Особливості трансформації торфових ґрунтів за­хід­ного Полісся України під впливом сільськогосподарського використання: (06.01.02) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2003-04305]

УДК 631.445.1(477.41/.42):631.61

583. Слободянюк Н.М. Перетравність корму, обмін речовин та продук­тивні якості перепелів за різних рівнів годівлі: (06.02.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2003-04309]

УДК 636.59.084

584. Слюсар С.М. Агротехнічні заходи подовження продуктивного довго­ліття різнодостигаючих люцерно-злакових сумішок у системі зеленого та сиро­винного конвеєра в північному Лісостепу: (06.01.12) / Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук. — Чабани (Київ. обл.), 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-02071] УДК 633.1+633.31

585. Ставецька Р.В. Ефективність формування стад молочної худоби вітчизняної та зарубіжної селекції: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т роз­ведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-04324] УДК 636.22/28.082.26

586. Сухаренко О.І. Вплив антиоксидантних препаратів на обмін речовин, перетравність кормів та продуктивність качок: (06.02.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-02243]

УДК 636.084.087.7:636.597

587. Тиш М.А. Використання замінників молочних кормів на соєвій осно­ві в годівлі телят української чорно-рябої молочної породи: (06.02.02) / Львів. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-02123] УДК 636.22/.28.084

588. Усачова В.Є. Господарські та окремі біологічні особливості свиней ліній центрального типу нової м'ясної породи: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О.В.Квасницького УААН. — Полтава, 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-02294] УДК 636.4.082.4

589. Федючка М.І. Фізіологічне обґрунтування ефективності викорис­тання кормового препарату мікробіологічного каротину (КПМК) сухостійним коровам і молодняку в умовах Полісся України: (03.00.13) / Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-02303] УДК 636.2.087.8(477.41/42)

590. Херсонець Л.К. Оцінка та добір бугаїв різних генотипів молочної ху­доби за комплексом ознак при міжпорідному схрещуванні: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-02323] УДК 636.22/.28.082

591. Церенюк О.М. Комбінаційна здатність маток нової української м'яс­ної породи свиней у поєднанні з кнурами різних генотипів: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-02400] УДК 636.4.082.26

592. Чуприна О.П. Формування м’ясної продуктивності у тварин різних генотипів великої рогатої худоби в умовах Полісся: (06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-02632] УДК 636.2.033.082

593. Шевчук Л.М. Особливості формування якості плодів яблуні у півден­ному Поліссі України: (06.01.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2003-04655] УДК 634.11:631.52](477.41/.42)

594. Шубенко Л.А. Продуктивність насаджень і якість плодів черешні в умовах Правобережного Лісостепу України: (06.01.07) / Уман. держ. аграр. акад. — Умань (Черкас. обл.), 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назв). — [2003-04679] УДК 634.23(477)

595. Шульга Ю.І. Продуктивні якості та комбінаційна здатність лінії Бериславця 4465 при різних формах підбору: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-04683]

УДК 636.4.082.1

596. Юник А.В. Особливості формування продуктивності озимої пшениці залежно від попередників та обробітку ґрунту в сівозміні правобережного Лісо­степу України: (06.01.09) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2003-04835] УДК 633.11“324”:631.5](477.4)

597. Ященко Л.А. Агрохімічне обґрунтування підвищення продуктивності цукрових буряків на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Лісостепу України: (06.01.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-04852] УДК 631.8:633.63

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка