З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка8/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

На ступінь доктора наук


598. Марусик Т.В. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: динаміка складу, діяльність, стосунки з владою (друга половина 40-х — 60-х років ХХ ст.): (07.00.01) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (34 назви) та в підрядк. прим. — [2003-00704]

УДК 94(477.8)"194/196":316.343.652

599. Орлянський В.С. Реалізація політики коренізації по відношенню до єврейського населення Півдня України в 1920—1930-ті рр.: (07.00.01) / Дніпро­петр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 42 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 36—39 (36 назв) та в підрядк. прим. — [2003-01181] УДК 94(477.7):321(=411.16)

600. Русак А.В. Участь союзників гітлерівської Німеччини у війні проти СРСР (1941—1945 рр.): (07.00.02) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33. — [2003-02228] УДК 94(47+57)“1941/1945”

601. Сминтина О.В. Давнє населення України в його природному сере­до­вищі (епоха ранньопервісної общини): (07.00.01) / НАН України, Ін-т україно­знав. ім. І.Крип’якевича, Ін-т народознав. — Л., 2003. — 31 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (31 назва). — [2003-04312] УДК 94(477)“632”

602. Стяжкіна О.В. Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 38 с. — Біб­ліогр.: с. 32—35 (30 назв). — [2003-04339] УДК 008:316.346.2-055.2](477)

603. Храпунов І.М. Етнічна історія Криму у ранньому залізному віці: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (44 назви). — [2003-02395] УДК 903(477.75)"6383"

На ступінь кандидата наук


604. Балера О.В. Взаємовідносини між Ізраїлем та Україною у 1991—2001 рр.: (07.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04967]

УДК 94(569.4+477):327

605. Басара Г.Б. Українське провінційне місто як політичне та соціо­куль­турне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 — квітень 1918 рр.): (09.00.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — [2003-03139]

УДК 94(477):316.334.56]“1917/1918”

606. Білас Я.І. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців: (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — [2003-04995]

УДК Шептицький+329.3:371](477)

607. Блажкевич А.Л. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та розвиток (ХІХ ст. — 30-ті рр. ХХ ст.): (07.00.08) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03154] УДК 016:908(477.83/.83)“1801/1939”

608. Бондаренко І.В. Топографічні описи України кінця ХVІІІ — початку ХІХ ст. (проблема атрибуції та інформативної репрезентативності джерел): (07.00.06) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05021] УДК 930.2(477)“17/18”

609. Бородіна Г.Г. Мережа бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку (ХІХ — початок ХХ ст.): (07.00.08) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-05025] УДК 02(477.7)“018/19”

610. Бровар О.В. Партизанський та підпільний рух у Донбасі в роки Вели­кої Вітчизняної війни (серпень 1941 — вересень 1943 рр.): (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03177] УДК 94(477.6):355.425.4“1941/1943”

611. Вівсяна І.А. Національно-культурна співпраця українців Галичини та Наддніпрянщини у 1917—1920 рр.: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 та в підрядк. прим. — [2003-05062]

УДК 94(477)“1917/1920”

612. Вільховий Ю.В. Політика радянської держави щодо протестантських церков в Україні (середина 40—70-х років ХХ ст.): (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2003-03309] УДК 94(47+57)“194/197”+322:274/278(477)(091)

613. Вовк Ю.І. Українське селянство в соціально-економічній структурі суспільства на початку ХХ ст.: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03315]

УДК 94+323.325](477)“19”

614. Гамалія В.М. Історія становлення і розвитку української наукової ботанічної термінології: (07.00.07) / НАН України, Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03330]

УДК 001.4:58](477)(091)=161.2

615. Глушкова Л.В. Соціал-демократичні партії України наприкінці ХХ — початку ХХІ століть: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т . — Д., 2002. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03400]

УДК 94(477):329.14“19/20”

616. Гогохія Н.Т. Українське радянське місто у 1929—1938 рр.: історико-соціальний аналіз: (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим. — [2003-05277]

УДК 94(477)“1929/1938”

617. Гула Р.В. "Киевлянин" та суспільно-політичні рухи в Україні: 1900—1914 роки: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви) та в підрядк. прим. — [2003-05312]

УДК 070.15+94](477)“1900/1914”

618. Дуднік О.Я. Український студентський рух в еміграції: (Центрально-Східна Європа, 20-ті роки ХХ ст.): (07.00.02) / НАН України, Ін-т укр. архео­графії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03796]

УДК 94(100):314.743-057.87]"192"

619. Зінченко В.А. Молодіжний туризм в Українській РСР у 70—80-х рр. ХХ ст. (на основі діяльності "Супутника"): (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03522] УДК 338.48-2-053.6(477)“19”

620. Каліщук О.М. Роль галицької інтеліґенції в національно-культур­ному відродженні українців Волині (1914—1918 роки): (07.00.01) / НАН Украї­ни, Ін-т українознав. ім. Івана Крип’якевича, Ін-т народознав. — Л., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-03598]

УДК 94(477.83/.86)“1914/1918”

621. Карсим І.А. Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-03602] УДК 94(477):[902+069]“18/19”

622. Копитко А.Д. Зовнішньоекономічні зв‘язки Галицької і Волинської земель (кінець Х — перша половина XIV ст.): (07.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03682] УДК 339.9(477.82+477.83/.86)“19/13”

623. Крупник Л.О. Державна політика у сфері українського професійного мистецтва (1965—1985): (07.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03771]

УДК 94(477):351.85+351.85(477)"1965/1985"

624. Кузіна Н.В. Роль “Літературно-наукового вісника” в національному відродженні України (Київський період 1907—1919 рр.): (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-00605] УДК 94(477):050.448]"1907/1919"

625. Кузнецов О.А. Українське село: проблеми соціальних змін (70-ті — перша половина 80-х років ХХ ст.): (07.00.01) / Запоріз. держ. ун-т. — Запо­ріжжя, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — [2003-00607]

УДК 94(477):338.43.02]"197/198"

626. Куташев І.В. Селянський рух в Україні (березень 1917 р. — квітень 1918 р.): (07.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 14 с. — Бібліогр.: с. 12 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-00614]

УДК 94(477):323.325]"1917/1918"

627. Легка С.А. Українська народна хореографічна культура ХХ століття: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (3 назви). — [2003-03863] УДК 792.8(477)(091)

628. Лещенко Л.Ю. Культурно-історичний контекст становлення євро­пей­ської раціональності: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-03866]

УДК 008+930.85:141.132](4)

629. Луник О.О. Формування системи залучення Збройних сил України до врегулювання воєнних конфліктів (1992—2002 рр.): (20.02.22) / Нац. акад. обо­рони України. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-03879] УДК 355.357+355.1(477)]“1992/2002”

630. Малацай І.В. Словацький національно-політичний рух (60-ті роки ХІХ ст. — 1914 р.): (07.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-00690] УДК 94(437.6):323.1]"1861/1914"

631. Марківська Л.Л. Українська інтелігенція Волині між двома світо­ви­ми війнами: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03928]

УДК 94(477.82):316.343.652“1917/1939”

632. Марковецька Г.М. Паперові грошові знаки і бони Східної Галичини 1914—1920 рр.: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав­ства ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03929] УДК 930(477.8):336.747“1914/1920”

633. Масаєв М.В. Кримські татари у збройних силах Росії (кінець XVIII — початок ХХ ст.): (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв) та в підрядк. прим. — [2003-03936]

УДК 94(477)+355.1(470)(=512.19)]“1784/1920”

634. Меляков А.В. Масові джерела з історії депортації цивільного насе­лення Харківщини до Німеччини в період 1941—1943 рр.: (07.00.06) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-00913] УДК 930(477.54):331.556.44-027.557]"1941/1943"

635. Миколаєнко І.М. Історіографія діяльності земських установ України (1864—2001 рр.): (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2003-00918]

УДК 930(477):352]"1864/2001"

636. Міщук С.М. Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900—1932): походження, склад, доля: (07.00.08) / НАН України, Нац. б-ка Ук­раї­ни ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-00932] УДК 027.2.021:069](477.42-21)(091)

637. Омельчук В.В. Народне повстання 1734—1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-01177]

УДК 94(477.4):327](477)"1734/1738"

638. Паславський Т.Б. Історико-картографічні дослідження Середніх віків та Нової доби в Україні: бібліографознавчий аспект: (07.00.08) / НАН Ук­раїни, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 200 с. — Біб­ліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-01207] УДК 01:528.9:94(477)

639. Петраускас А.В. Ремесла та промисли сільського населення Серед­нього Подніпров’я в ІХ—ХІІІ ст.: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-04149]

УДК 904:334.71(477.41/51)

640. Печериця Т.В. Українознавчі аспекти творчості Павла Рябкова (1848—1926): (09.00.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-01252]

УДК 39(477)(092)

641. Прилепішева Ю.А. Археографічна діяльність архівних установ Ук­раї­ни (1946—1991): (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джере­лознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04217] УДК 930.2:930.25](477)“1946/1991”

642. Прищепа О.П. Міста Волині в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-04219] УДК 94(477.4-21)“118/19”

643. Прокіп А.В. Громадська і політична діяльність Михайла Галущин­ського: (07.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-01344] УДК 94(477)+929Галущинський

644. Рачковський Г.В. Поселення, житло і садиба галицько-волинського історико-політичного пограниччя: (07.00.05) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича, Ін-т народознав. — Л., 2003. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04233] УДК 39:728(477.8)“18/19”

645. Репан О.А. Козацтво Лівобережної України і російсько-турецька вій­на 1735—1739 рр.: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02216]

УДК 94(477.5)“1735/1739”

646. Романець О.В. М.Ф.Кащенко — вчений, педагог, організатор науки (1855—1935): (07.00.07) / НАН України, Центр досліджень наук.-техн. потен­ціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2003-04251] УДК 929Кащенко+57(477)(092)

647. Сергієнко Т.С. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки): (07.00.02) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-04290]

УДК 94(477+437.6)“1990”

648. Таранець С.В. Джерела з історії старообрядства Правобережної Ук­раїни кінця ХVІІІ — початку ХХ ст.: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04343]

УДК 271.2(477.4)“17/19”

649. Ткаченко Т.В. Громадська та благодійна діяльність Г.П.Галагана: (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-02135] УДК 94(477)“18”(092)

650. Трояновський В.Є. Бойове застосування та розвиток засобів зброй­ної боротьби у війнах в зоні Перської затоки і на Балканах (1990—1999): (20.02.22) / Нац. акад. оборони України. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2003-04362] УДК 355.424:623.4](497.1+567)“1990/1999”

651. Тумашов А.В. "Холодна війна" другої половини ХХ століття: при­чини виникнення, хід і її наслідки: (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04364]

УДК 355.48:327.54]“19”

652. Химиця Н.О. Участь молоді в українському військовому русі і тво­ренні збройних сил УНР (березень 1917 р. — квітень 1918 р.): (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-04384] УДК 94:[329.733+053.6+355/359](477)

653. Чіхрадзе О.Ш. Друга українсько-більшовицька війна (листопад 1918 — грудень 1919 рр.): (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-04640] УДК 355.48(477“1918/1919”

654. Чуткий А.І. М.П.Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 14 с. — Бібліогр.: с. 12 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2003-02635]

УДК 929Дашкевич+94(477)(092)

655. Шандрівський І.Г. Військово-політична та наукова діяльність Мико­ли Капустянського: (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-04643] УДК 94(477):355]“1917/1950”

656. Шевченко О.Т. Військово-технічне співробітництво Червоної армії та рейхсверу (1922—1933 рр.): (07.00.02) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02651] УДК 94(47+57:430)

657. Шевченко Т.М. Єзуїтське шкільництво на українських землях остан­ньої чверті ХVІ — середини ХVІІ ст.: засади функціонування навчальних зак­ладів та освітні кадри: (07.00.01) / НАН Україна, Ін-т українознав. ім. І.Крип’я­кевича, Ін-т народознав. — Л., 2993. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (4 назви). — [2003-04653] УДК 94(477)+27-789.5“15/16”

658. Шеремета О.М. Володимир Гнатюк і українська етнографічна наука кінця ХІХ — початку ХХ століття: (07.00.05) / НАН України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип’якевича, Ін-т народознав. — Л., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2003-04662] УДК 929Гнатюк+39(477)(092)

659. Шологон Л.І. Українські педагогічні товариства Галичини та Буко­вини 80-х рр. ХІХ — початку ХХ ст.: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федь­ковича. — Чернівці, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-04672] УДК 94+371](477.83./86)“18/19”

660. Янишин Б.М. Народовський рух у Галичині як суспільно-політична течія (70—80-ті роки ХІХ ст.): (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2003-02693] УДК 94(477):329+329.73(477.83/.86)“187/188”

661. Яременко М.В. Формування та основні характеристики чернецтва київ­ських чоловічих монастирів (20-ті — середина 80-х рр. ХVІІІ ст.): (07.00.01)


/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 та в підрядк. прим. — [2003-04845] УДК 94(477):271.2-788-055.1]“172/178”

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка