З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка9/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

На ступінь доктора наук


662. Азарян О.М. Організаційно-економічний механізм функціонування і регулювання споживчого ринку: (08.02.03) / НАН України, Ін-т економіки пром-сти. — Донецьк, 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (46 назв). — [2003-03107] УДК 339.13.01

663. Алексеєнко М.Д. Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 29 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—26 (46 назв). — [2003-04862]

УДК 336.71:330.142.22](477)

664. Вісящев В.А. Науково-методичні основи управління проектами: еко­но­мічний аспект: (08.02.03) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 36, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (53 назви). — [2003-03311] УДК 658.5

665. Воробйов Ю.М. Фінансовий капітал підприємницьких структур в умо­вах ринкової трансформації економіки: (08.04.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тара- са Шевченка. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (53 назви). — [2003-05218] УДК 330.142.23+336.01

666. Гребельник О.П. Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 41, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 34—39 (47 назв). — [2003-03415] УДК 339.543:339.9

667. Гриценко О.А. Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування: (08.01.01) / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (41 назва). — [2003-05303] УДК 332.72

668. Довбня С.Б. Методологічні основи і стратегічні альтернативи рест­рук­туризації промислових підприємств в процесі реформування економіки Ук­раї­ни: (08.06.01) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33. — [2003-03483] УДК 658.016.7(477)

669. Кияк Б.Р. Теоретико-методичні засади формування конкурсної сис­теми оцінювання і прогнозування фундаментальних наукових досліджень: (08.02.02) / НАН України, Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36 (29 назв). — [2003-03614] УДК 001.891:338.27

670. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України: (08.04.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 34—37 (41 назва) та в підрядк. прим. — [2003-03770] УДК 336.1:330.341.1](477)

671. Лепейко Т.І. Управління прийняттям інвестиційних рішень в системі фінансового менеджменту підприємства: (08.06.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (32 назви). — [2003-00628]

УДК 658.152

672. Луцишин З.О. Формування глобальної фінансової архітектури світо­вого господарства: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (33 назви). — [2003-03881] УДК 339.7

673. Мізюк Б.М. Теоретико-методологічні основи та інструментальні засо­би системного управління підприємствами: (08.06.01) / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). — [2003-03951] УДК 658.012.32:681.518

674. Могильний О.М. Організаційно-економічний механізм державного регу­лювання аграрного виробництва у трансформаційний період: (08.07.02) / Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2003. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—34 (21 назва). — [2003-03957] УДК 338.432.02(477)

675. Поважний О.С. Становлення і розвиток ефективного корпоративного управління: (08.02.03) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (38 назв). — [2003-01262]

УДК 330.87:658.114.3.012.32

676. Савченко О.Ф. Економіко-управлінські проблеми охорони навко­лиш­нього природного середовища на мікрорівні (на матеріалах підприємств України): (08.08.01) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (31 назва). — [2003-01940]

УДК 502.13

677. Сидорова А.В. Методи аналізу і прогнозування розвитку підприємств сфери послуг: (08.06.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 30 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—26. — [2003-04294] УДК 338.46

678. Скворцов І.Б. Управління ефективністю інвестиційного процесу: ме­то­дологія та практика оцінки, планування і регулювання: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (60 назв). — [2003-02066] УДК 338.2:330.322

679. Слав’юк Р.А. Асоційовані форми аграрного бізнесу (ринкова транс­формація і проблеми регулювання): (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран­ка. — Л., 2003. — 39 с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—35. — [2003-04307] УДК 338.432

680. Славов М.А. Методологія та реалізація переходу річкового транс­порту України на ринкові умови господарювання: (08.07.04) / Одес. нац. мор. ун-т. — О., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32. — [2003-02069]

УДК 656.61:338.242

681. Ткаченко Н.М. Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 32 с.: іл.. табл. — Бібліогр.: с. 26—30. — [2003-02134] УДК 657(477)

682. Тридід О.М. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: (08.06.01) / Донец. нац. ун-т. — Х., 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28. — [2003-02252] УДК 658.5.016.2

683. Тридід О.М. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: (08.06.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28. — [2003-02253] УДК 658.5.016.2

684. Хорошковський В.І. Співробітництво України з міжнародними фі­нан­­совими організаціями: еволюція, теорія, практика: (08.01.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 37 с., включ. обкл. с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—34 та в підрядк. прим. — [2003-02393] УДК 339.97(477)

685. Чаусовський О.М. Економічні інститути: зміст і реформування у транзитивній економіці: (08.01.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 31 с.: іл. — Бібліогр.: с. 24—29. — [2003-02408] УДК 330.837

686. Шаблиста Л.М. Державне регулювання структурних зрушень в еко­номіці України: (08.02.03) / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (52 назви). — [2003-02636]

УДК 338.246.025.2(477)

687. Ященко Ю.П. Трансформація господарського механізму до ринково­го типу (на прикладі ПЕК України): (08.07.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 30 с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—28 (26 назв). — [2003-02707] УДК 338.45:620.9


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка