Задачі загальної освіти у XXI ст. (документи юнеско)Скачати 46,54 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір46,54 Kb.

Компетентнісний підхід у побудові моделі сучасного випускника (дошкільного закладу, початкової школи, базової школи, старшої школи) — шлях до успішної соціалізації особистості

 • Наша мета полягає не в тому, щоб зробити себе необхідними нашим дітям, а навпаки, у тому, щоб допомогти їм скоріше навчитись обходитись без нас.
 • К.Конраді

Задачі загальної освіти у XXI ст. (документи ЮНЕСКО)

 • Навчати:
 • вчитися (вчитися пізнавати);
 • створювати (практична спрямованість);
 • жити (здоровий спосіб життя);
 • жити разом (культура людських відносин).

Проект «Освіта світового класу» (США)

 • В його основі – «життєві ролі»,
 • які виконуватиме учень у ХХІ столітті.
 • Це такі ролі:
 • 1. Особистість, яка реалізувала себе.
 • 2. Особистість із прагненням підтримки інших.
 • 3. Людина, здатна до самоосвіти на протязі усього життя.
 • 4. Активний учасник культурного розвитку.
 • 5. Висококваліфікований працівник, професіонал, відповідальний і свідомий своїх дій.
 • 6. Інформований громадянин.
 • 7. Захисник навколишнього середовища.

Розробка моделі випускника сприятиме визначенню:

 • системи стратегічних цілей і завдань навчально-виховного процесу;
 • визначенню й обґрунтуванню змісту освіти, адекватному як потребам особистості учня, так і соціальному замовленню (сукупності об'єктивних вимог, які суспільство висуває до учня та випускника як майбутнього повноправного учасника економічного, політичного, соціального, культурного життя, носія відповідної діяльності);
 • визначенню та розробці відповідних методів і прийомів, форм, засобів навчання й виховання, застосування яких забезпечить досягнення поставлених цілей і завдань, реалізацію визначеного змісту освіти;
 • системи мотивації та оцінювання навчально-пізнавальної діяльності, яка сприятиме найбільш ефективному здійсненню навчально-виховного процесу;
 • шляхів диференціації та індивідуалізації навчання, забезпечення профільного характеру старшої школи.
 • Володіння навичками абстрактного та пошукового мислення
 • Професійна орієнтація
 • Володіння основами етикету, тактовність, поміркованість
 • Комунікати-вність
 • Патріотизм
 • Відповідальне ставлення до власного здоров’я, уникання шкідливих звичок
 • Вміння працювати в сучасних інформаційних системах
 • Розуміння своїх здібностей, призначення в житті
 • Здатність до самоосвіти, самоаналізу, самооцінюванн, самоконтролю і самокоригування
 • Випускник

Три рівні життєвих результатів особистості

 • 1. Тактичний рівень (рівень найближчих життєвих результатів).
 • 2. Інтегрований рівень (рівень середньотривалих життєвих результатів).
 • 3. Стратегічний рівень (рівень довготривалих життєвих результатів).
 • 3
 • 2222
 • 2
 • 1
 • особистість
 • Р
 • випускник
 • Т А К Т И Ч Н И Й
 • Р І В Е Н Ь
 • (1-4 кл.)
 • (індивідуально-
 • особистісний
 • аспект)
 • ІНТЕГРОВАНИЙ
 • РІВЕНЬ
 • (5-9 кл.)
 • С Т Р А Т Е Г І Ч Н И Й
 • Р І В Е Н Ь
 • (10-11 кл.)
 • (соціально-
 • психологічний
 • аспект)
 • УМІЛИЙ
 • (предметний
 • аспект)
 • ЗДОРОВИЙ
 • (діяльнісний
 • аспект)
 • «ШУКАЧ»
 • (цілісно-
 • ціннісний
 • аспект)
 • «ЗНАВЕЦЬ»
 • (функціональ-
 • ний аспект)
 • УСПІШНИЙ
 • СПРОМОЖНИЙ
 • Навчальна
 • діяльність
 • Потребує
 • нових соціальних
 • взаємин
 • Базується
 • на особистісній
 • культурі дитини

Особливості світосприймання

 • Висока прихільність дитини до дорослих
 • Домінування в житті дошкільника інтимно-особистісних контактів у порівнянні з діловими
 • Активне входження в соціальні ролі
 • Висока емоційна насиченість буття
 • Безпосередність, щирість, відкритість реагування на результати діяльності
 • Нездатність дитини довго концентрувати увагу на предметах
 • Освоєння довкілля через нерегламентовані види діяльності
 • Відносна свобода від серйозних обов'язків
 • Ключові
 • компетентності
 • учнів
 • пізнавальна
 • особистісна
 • самоосвітня
 • соціальна
 • Ставлення
 • до власного
 • здоров’я
 • Блоки
 • компетентностей
 • Мотиваційні
 • Функціональні
 • Соціальні

Дошкільний заклад

 • Здійснює мотивацію на навчання, розвиток, саморозвиток особистості
 • Забезпечує набуття функціональної компетентності в процесі предметно-практичної діяльності
 • Сприяє соціально-моральному розвитку дитини в специфічних видах дитячої діяльності

Базовые качества личности

   • Ответственность
   • Рассудительность
   • Справедливость
   • Самообладание
   • Креативность
   • Самостоятельность
   • Трудолюбие
   • Человечность
   • Самолюбие
   • Наблюдательность

Випускник початкової школи

Випускник основної та старшої школи

 • Компетенції
 • навчання
 • впродовж життя
 • Професійно-трудові
 • компетенції
 • Сімейно-побутові
 • компетенції
 • Екологічні
 • компетенції
 • Компетенції
 • життєздатності та
 • життєстійкості
 • Життєтворчі
 • компетенції
 • Культурно-
 • дозвіллєві
 • компетенції
 • Інформаційні
 • компетенції
 • Комунікативні
 • компетенції
 • Політична
 • й
 • соціальні,
 • полікультурні
 • компетенції
 • ВИПУСКНИК
 • компетенції
 • Зміст компетенції
 • Випускник основної школи
 • Випускник старшої школи
 • Політичні компетенції
 • Знання про основні положення Конституції України;
 • Знання своїх громадянських прав та обов'язків;
 • знання про політичну структуру держави;
 • спроможність застосувати права і виконувати обов'язки громадянина;
 • знання про основні політичні партії, що діють у країні та їхніх лідерів;
 • знання основних положень Конституції України;
 • здатність захищати та реалізовувати свої конституційні права і свободи;
 • уявлення про політичну структуру держави;
 • здатність виконувати загальнолюдські та громадянські обов'язки
 • уявлення про права та обов'язки учнів школи;
 • дотримання норм і правил людського гуртожитку в школі й поза нею;
 • активна участь у шкільному самоврядуванні
 • компетенції
 • Зміст компетенції
 • Випускник основної школи
 • Випускник старшої школи
 • Комунікативні компетенції
 • Уміння оформляти письмову роботу;
 • Здатність до подолання негативних емоційних станів;
 • знання про політичну структуру держави;
 • спроможність застосувати права і виконувати обов'язки громадянина;
 • знання про основні політичні партії, що діють у країні та їхніх лідерів;
 • знання основних положень Конституції України;
 • здатність захищати та реалізовувати свої конституційні права і свободи;
 • уявлення про політичну структуру держави;
 • здатність виконувати загальнолюдські та громадянські обов'язки
 • уявлення про права та обов'язки учнів школи;
 • дотримання норм і правил людського гуртожитку в школі й поза нею;
 • активна участь у шкільному самоврядуванні
 • наявність досвіду роботи у виборних органах учнівського самоврядування

Життєві навички, що сприяють здоровому способові життя (компетенції життєздатності)

Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю

 • Різновидність навичок
 • Результати навчальної діяльності
 • Навички раціонального харчування
 • — дотримання режиму харчування;
 • — уміння складати харчовий раціон з урахуванням реальних можливостей, потреб та користі;
 • — вміння визначати й зберігати високу якість харчових продуктів
 • Навички рухової активності
 • — виконання ранкової зарядки;
 • — регулярні заняття фізичною культурою, руховими іграми, фізичною працею
 • Санітарно-гігієнічні навички
 • — навички особистої гігієни;
 • — уміння виконувати гігієнічні процедури (доглядати за шкірою, зубами, волоссям тощо)
 • Режим праці та відпочинку
 • — вміння чергувати розумову та фізичну активності;
 • — вміння знаходити час для регулярного харчування й повноцінного відпочинку

Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю

 • Різновидність навичок
 • Результати навчальної діяльності
 • Навички ефективного спілкування
 • — уміння слухати;
 • — уміння чітко висловлювати свої думки;
 • — уміння виражати свої почуття;
 • — уміння просити про послугу або допомогу;
 • — володіння невербальною мовою (жести, міміка, інтонація тощо);
 • — адекватна реакція на критику
 • Навички співчуття
 • — уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей;
 • — уміння висловити це розуміння;
 • — уміння зважати на почуття інших людей;
 • — уміння допомагати та підтримувати
 • Навички розв’язування конфліктів
 • — уміння розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;
 • — уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності;
 • — уміння розв’язувати конфлікти інтересів за допомогою конструктивних переговорів
 • — уміння уникати небезпечних ситуацій і діяти при загрозі насилля;
 • — уміння обстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій, зокрема й пов’язаних із залученням до куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин;
 • — уміння розрізняти прояви дискримінації, зокрема щодо людей з особливими потребами, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • — навички впевненої поведінки, зокрема й застережливих дій щодо ВІЛ/СНІДу
 • Навички спільної діяльності та співробітництва
 • — уміння працювати в «команді»;
 • — уміння адекватно оцінювати свої здібності, свій внесок у спільну діяльність;
 • — уміння визнавати внесок інших у спільну роботу

Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю

 • Різновидність навичок
 • Результати навчальної діяльності
 • Самоусвідомлення та самооцінка
 • — позитивне ставлення до себе, інших людей, до життєвих перспектив;
 • — уміння реально оцінювати свої здібності та можливості;
 • — адекватна самооцінка;
 • — уміння адекватно сприймати оцінки інших людей
 • Навички самоконтролю
 • — уміння правильно виражати свої почуття;
 • — уміння контролювати прояви гніву;
 • — уміння долати тривогу;
 • — уміння переживати невдачі;
 • — уміння раціонально планувати час
 • Мотивація успіху та тренування волі
 • — уміння зосереджуватися на досягненні мети;
 • — розвиток наполегливості та працьовитості;
 • — установка на успіх і віра в себе
 • Аналіз проблем і прийняття рішень
 • — уміння визначати суть проблеми та причини її виникнення;
 • — здатність сформулювати декілька варіантів розв’язання проблеми;
 • — уміння передбачити наслідки кожного з варіантів для себе та інших людей;
 • — уміння оцінювати реальність кожного з варіантів, враховуючи власні можливості та життєві обставини;
 • — здатність вибирати оптимальні рішення
 • Визначення життєвих цілей та програм
 • — уміння визначати життєві цілі,
 • керуючись своїми потребами, нахилами, здібностями;
 • — уміння визначати пріоритети й раціонально використовувати час;
 • — уміння планувати свою діяльність, враховуючи аналіз можливостей і обставин

Компетентний випускник загальноосвітнього закладу повинен:

 • відображати образ кінцевого результату;
 • контролюватися, тобто мати критерії та показники їх досягнення.

Критерії оцінювання випускника:

 • показники
 • Сформованість пізнавального потенціалу особистості
 • навченість учнів;
 • розвиток мислення, зокрема аналітичного;
 • пізнавальна активність, зокрема розумова.
 • Сформованість морального потенціалу особистості
 • моральна спрямованість особистості;
 • громадянська активність (сформованість ставлення учня до Батьківщини, суспільства, родини, школи, класного колективу, себе, природи, праці).
 • Сформованість комунікативного потенціалу особистості
 • комунікабельність;
 • комунікативна культура учнів.
 • Сформованість естетичного потенціалу особистості
 • сформованість естетичної культури (відчуття прекрасного та інших естетичних відчуттів);
 • художньо-творча активність на оптимальному для кожного учня рівні.
 • Сформованість творчого потенціалу особистості
 • творче мислення учнів;
 • здатність до самовизначення й самореалізації;
 • різнобічні інтереси.
 • Сформованість фізичного потенціалу особистості
 • стан здоров'я учнів;
 • розвиток фізичних якостей;
 • розвиток уявлень про здоровий спосіб життя;
 • здатність до фізичного самовдосконалення;
 • здатність пропагувати здоровий спосіб життя.

Модель особистості компетентного випускника

 • Патріотизм.
 • Творчість.
 • Відповідальність
 • Освіченість.
 • Інтелект.
 • Духовність.
 • Доброта.
 • Інтелігентність
 • Система життєвих орієнтацій особистості
 • Гуманізм.
 • Гідність.
 • Демократизм.
 • Толерантність.
 • Чуйність.
 • Милосердя.
 • Самоповага.
 • Працелюбність

Якісні характеристики і загальні риси сучасного випускника школи

 • Моделі
 • Загальні риси
 • Якісні характеристики
 • Випускник початкових класів
 • Працелюбний, вольовий, уважний, старанний, емоційний, інтелектуальний; дитина з розвинутою мовою, мисленням, зоровою і слуховою пам'яттю, яка вміє рефлексувати, слухати і чути, мислити і мати почуттям самоконтролю та бути самостійною
 • Упевненість у собі, відчуття повноцінності, старанність, працелюбність, самостійність, дисциплінованість, емпатія, доброзичливість, комунікативність, мотивація досягнення успіху, соціальна мотивація (відповідальність, обов'язок), навчально-пізнавальні інтереси
 • Випускник середніх класів
 • Спостережливий, креативний, творчий, почувається психологічно захищеним, має аналітичні здібності, абстрактне мислення, регульовану пам'ять; здатний розмірковувати, має інтелектуальну пізнавальну активність
 • Особистісне самовизначення, потреба в громадському визнанні, прагнення до самоствердження, психосексуальна ідентичність, задоволеність своїм становищем, його моральне усвідомлення; соціальна дорослість, відповідальність за свої вчинки, мотивація суспільно корисної діяльності, пізнавальні інтереси, потреба в самопізнанні, адекватна самооцінка
 • Випускник старших класів
 • Інтелектуально зрілий, самостійний у рішеннях і виборі дій, теоретично усвідомлює свою мету, володіє своїми пізнавальними процесами, уміє рефлексувати, аргументувати і доводити свої судження, має критичне мислення, творчо активний, здатний до спілкування й пізнання загальних законів природи
 • Здатний усвідомити свою індивідуальну цілісність, неповторність, соціально зрілий, професійно зорієнтований; критично ставиться до себе і своїх вчинків, відчуває потребу в пошуку сенсу життя, має соціальні та моральні переконання, громадянський світогляд, морально зрілий і готовий до самовизначення

Випускник початкових класів повинен:

 • на рівні, достатньому для продовження подальшої освіти, освоїти загальноосвітні програми з предметів шкільного навчального плану (тобто опанувати читання, письмо, рахунок, елементи теоретичного мислення);
 • опанувати навички навчальної діяльності, прості навички самоконтролю навчальних дій, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя;
 • аналізувати результати порівняння, об'єднувати предмети за загальною ознакою, розрізняти ціле і частини;
 • уміти вирішувати творчі завдання на рівні комбінацій та імпровізацій, виявляючи оригінальність і уяву;
 • вільно працювати з навчальними, художніми, науково-популярними текстами, доступними для сприйняття; визначати під час читання тему і головну думку тексту;
 • володіти пошуком, перетворенням, упорядкуванням інформації; використовувати комп'ютер;
 • встановлювати причини своїх помилок і труднощів, шляхи їх подолання;
 • уміти співпрацювати, домовлятися, оцінювати свій внесок і результат своєї діяльності.

Випускник середніх класів повинен:

 • на рівні вимог державних освітніх стандартів засвоїти загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;
 • на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з основних предметів;
 • опанувати систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного);
 • оволодіти основами комп’ютерної грамотності;
 • знати свої громадянські права і вміти їх реалізувати;
 • оцінювати свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей;
 • дотримуватися правил культури поведінки і спілкування;
 • вести здоровий спосіб життя;
 • бути готовим до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів повинен:

 • засвоїти на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;
 • на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;
 • на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з основних предметів;
 • засвоїти зміст вибраного профілю навчання на рівні, що забезпечуватиме вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання;
 • опанувати одну-дві іноземні мови на рівні поглибленого вивчення або базовому рівні;
 • опанувати основи комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування);
 • ознайомитися з основами менеджменту, підприємництва;
 • уміти швидко знайти своє місце в системі соціально-економічних відносин;
 • оволодіти культурою інтелектуальної діяльності;
 • знати і поважати культуру України та інших народів;
 • поважати свою й чужу гідність;
 • поважати права, свободи інших людей;
 • дотримуватися правил культури поведінки і спілкування;
 • поважати свою працю та працю інших людей;
 • мати почуття соціальної відповідальності;
 • вести здоровий спосіб життя;
 • володіти навичками міжособистісного і міжнаціонального спілкування;
 • володіти способами отримання інформації;
 • прагнути духовного і соціального добробуту.

Труднощі, які виникають у процесі моделювання випускника школи

   • пріоритетним усе ще залишається засвоєння учнями навчального плану або навчального предмета, а не успішність його подальшої життєдіяльності;
   • учням не вистачає соціальної практики;
   • школярі не готові до ризику та випробувань, пов’язаних із швидкоплинними процесами ХХІ століття;
   • недостатньо сформованим залишається напрям розвитку самотворчості, саморозвитку, самовизначення, самовдосконалення через відсутність стійкої до цього мотивації;
   • є значні недоліки в реалізації профільності й варіативності загальної середньої освіти.

Наші діти – це люди нового покоління, іншого інформаційного суспільства. Ми бачимо, що поступово ключові освітні компетенції перетворюються в засоби розвитку особистих якостей й особистих значень учнів.

 • Наші діти – це люди нового покоління, іншого інформаційного суспільства. Ми бачимо, що поступово ключові освітні компетенції перетворюються в засоби розвитку особистих якостей й особистих значень учнів.
 • Тому найважливіше визначитися: як виховувати та навчати компетентну особистість у школі.

Формуються компетентності, якщо:

  • Навчання має діяльнісний характер.
  • Навчальний процес зорієнтовано на розвиток самостійності і відповідальності учня за результати своєї діяльності (для цього необхідно збільшити частку самостійних робіт творчого, пошукового, дослідницького і експериментального характеру).
  • Якщо створюються умови для набуття досвіду і досягнення мети.
  • Застосовуються такі технології викладання, в основі яких лежать самостійність і відповідальність учителя за результати своїх учнів (проектна методика, реферативний підхід, рефлексія, дослідження, проблемний метод, програмоване навчання, інтеграція).
  • Посилення практичної спрямованості шкільної освіти (через ділові, імітаційні ігри, творчі зустрічі, дискусії, круглі столи).
  • Якщо вчитель уміло управляє навчанням і діяльністю учня. Ще Дістервег казав, що «Поганий учитель підносить істину, хороший — учить її знаходити», а для цього він (хороший учитель) має сам володіти педагогічною компетентністю, тобто були заповзятливою, відповідальною, комунікабельною, творчою, самостійною людиною, здатною бачити і розв'язувати проблеми автономно і в групах, готовий і здатний постійно вчитися нового в житті, на робочому місці, працювати в команді, володіти методами діагностики свого предмета і психологічного розвитку дітей, бути культурним і привабливим.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка