Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» наукова діяльність інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідженняСкачати 33,32 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір33,32 Kb.

Тема 8. Організація науково-дослідної роботи

 • Поняття наукової діяльності, її види
 • Форми організації науково-дослідної
 • діяльності. Академія наук України.
 • Науково-дослідна (науково-технічна) установа
 • Вчений, його права,
 • атестація наукових працівників.
 • Форми фінансування науково-дослідної
 • діяльності. Гранти.
 • Виконання магістерської роботи.

Поняття наукової діяльності, її види

 • Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 • наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
 • науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;
 • науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах, пов’язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю;
 • науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності
 • фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку;
 • прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей;

 • ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • заводська (науково-технічні підрозділи підприємства)
 • галузева (галузеві НДІ :. НДІ економіки, НДІ фінансів, НДІ статистики та ін)
 • Академічна
 • Вузівська
 • новаторська (проектні фірми, проектні бригади та ін.)
 • СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
 • Національна академія наук України (НАНУ) - вища наукова організація України, яка організує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних і гуманітарних наук
 • галузеві академії наук - Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України
 • недержавні спеціалізовані академії (об'єднують вчених за профілем їх наукової діяльності): Українська міжнародна академія оригінальних ідей, Академія інженерних наук, Українська технологічна академія та інші).

науково-дослідна (науково-технічна) установа

 • науково-дослідна (науково-технічна) установа
 • науково-дослідна (науково-технічна) установа - юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт
 • Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що затверджується в установленому порядку.
 • Управління науковою установою здійснює її керівник.
 • Керівник наукової установи, як правило, обирається таємним голосуванням на зборах колективу наукових працівників на визначений статутом (положенням) наукової установи термін і затверджується власником наукової установи або уповноваженим ним органом, якщо інше не передбачено статутом (положенням) наукової установи.
 • Керівники структурних підрозділів наукової установи обираються на посади на конкурсних засадах у порядку, встановленому статутом (положенням) цих установ.
 • Державними науковими установами є наукові установи, засновані на державній власності.
 • Державні наукові установи створюються, реорганізуються та ліквідуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
 • Державним науковим установам передаються в постійне користування земельні ділянки згідно із законодавством України.

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи.

 • Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи.
 • Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи визначається статутом (положенням) наукової установи. Не менш як три чверті складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом керівника цієї наукової установи.
 • Керівник наукової установи, його заступники і вчений секретар наукової установи є членами вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи за посадою.
 • З метою представництва інтересів трудового колективу до складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи може входити керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи (за згодою).
 • Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи:
 • визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності;
 • здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 • розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
 • затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів);
 • затверджує результати атестації наукових працівників;
 • обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;
 • в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань;
 • вирішує інші питання діяльності наукової установи, визначені її статутом (положенням).
 • При науковій установі можуть створюватися спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством України.

Державна атестація наукових установ

 • Державна атестація наукових установ
 • З метою оцінки ефективності діяльності наукових установ, відповідності одержуваних ними результатів державним науково-технічним пріоритетам тазавданням науково-технічного розвитку, а також з метою визначення необхідності надання їм підтримки держави не менше одного разу на п'ять років провадиться державна атестація наукових установ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 • Державній атестації підлягають наукові установи усіх форм власності, що внесені або претендують на внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

Вчений, його права

 • Вчений, його права
 • вчений - фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати
 • молодий вчений - вчений віком до 35 років
 • науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації
 • науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації
 • Вчені мають право на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук та присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора.

Вчений має право:

 • Вчений має право:
 • обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-технічної діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських цінностей;
 • об'єднуватися з іншими вченими в постійні або тимчасові наукові колективи для проведення спільної наукової і науково-технічної діяльності;
 • брати участь у конкурсах на виконання наукових досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел відповідно до законодавства України;
 • здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні результати своєї діяльності;
 • публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати їх іншим способом, у порядку, встановленому законодавством України;
 • брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад наукових і науково-педагогічних працівників;
 • отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію; здобувати державне і громадське визнання через присудження наукових ступенів, вчених звань, премій,почесних звань за внесок у розвиток науки, технологій, впровадження наукових, науково-технічних результатів у виробництво та за підготовку наукових кадрів.
 • Вчений при здійсненні наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності зобов'язаний: не завдавати шкоди здоров'ю людини, її життю та довкіллю;
 • додержуватися етичних норм наукового співтовариства, поважати право на інтелектуальну власність.

Науковий працівник має право:

 • Науковий працівник має право:
 • об'єднуватись в професійні спілки, бути членом і брати участь в діяльності громадських об'єднань і політичних партій;
 • на мотивовану відмову брати участь в науковій (науково-технічній) діяльності, результати якої можуть мати негативні наслідки для людини, суспільства або довкілля;
 • на матеріальну підтримку виконуваних досліджень за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування відповідно до законодавства України;
 • на іменні та інші стипендії, а також премії, що встановлюються державою, юридичними та фізичними особами;
 • на об'єктивну оцінку своєї діяльності та отримання матеріальної винагороди відповідно до кваліфікації, наукових результатів, якості та складності виконуваної роботи, а також одержання доходу чи іншої винагороди від реалізації наукового або науково-прикладного результату своєї діяльності;
 • займатися викладацькою діяльністю, надавати консультативну допомогу, а також бути експертом відповідно до законодавства України;
 • займатися підприємницькою діяльністю відповідно до законодавства України.

Атестація наукових працівників проводиться в наукових установах не рідше одного разу на п'ять років з метою:

 • Атестація наукових працівників проводиться в наукових установах не рідше одного разу на п'ять років з метою:
 • оцінки рівня професійної підготовки наукового працівника,
 • результативності його роботи;
 • визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній посаді;
 • виявлення перспективи використання здібностей наукового працівника, стимулювання підвищення його професійного рівня;
 • визначення потреби в підвищенні кваліфікації, професійної підготовки наукового працівника.

Посадами наукових працівників наукових установ та організацій (їх філіалів, відділень тощо) є:

 • Посадами наукових працівників наукових установ та організацій (їх філіалів, відділень тощо) є:
 • керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор, директор, начальник);
 • заступник керівника (віце-президент, заступники генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника) з наукової роботи;
 • академік-секретар (його заступники);
 • головний учений секретар, учений секретар (їх заступники);
 • керівник (завідувач) та заступники керівника (завідувача) наукового підрозділу (відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);
 • головний конструктор, головний інженер, головний технолог з основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу та їх заступники;
 • провідний конструктор, провідний інженер, провідний технолог з основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу;
 • головний науковий співробітник;
 • провідний науковий співробітник;
 • старший науковий співробітник;
 • науковий співробітник;
 • науковий співробітник-консультант;
 • молодший науковий співробітник;
 • докторант.

ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ГРАНТИ

 • ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ГРАНТИ
 • Бюджетне
 • Контрактне (госпдоговірні роботи)
 • Конкурсне, грантове
 • Держбюджетні НДР (науково-дослідні роботи) - НДР, які фінансуються із коштів, які відпускаються науково-дослідній установі через відомство, якому воно підпорядковане
 • Госпдоговірні НДР - НДР, які фінансуються підприємствами і відомствами зацікавлених галузей народного господарства на підставі спеціальних господарських договорів, які укладаються.
 • Грант - кошти, які безоплатно передаються дарувальником (грантодавачем, спонсором, донором) приватній особі або некомерційній (неприбутковій) організації і призначені для здійснення конкретних програм в галузі освіти, мистецтва, культури, охорони навколишнього середовища, а також для проведення конкретних наукових досліджень.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 • ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
 • Дипломна робота - це випускна кваліфікаційна робота, що представляє собою теоретичне або експериментальне дослідження однієї з актуальних тем, в якій випускник демонструє рівень оволодіння необхідними теоретичними знаннями і практичними вміннями та навичками, що дозволяють йому самостійно вирішувати професійні завдання:
 • теоретичне обґрунтування і розкриття сутності економічних і фінансових категорій, явищ і проблем ринкової економіки з обраної теми;
 • розвиток навичок самостійної роботи, отриманих за роки навчання, в проведенні наукового дослідження з теми;
 • знання і вміння застосовувати положення законодавчих, нормативних та інструктивних матеріалів з питань, що розглядаються в дипломній роботі;
 • вміння самостійно розробляти конкретну наукову проблему;
 • чітке розуміння економічної теорії у вирішенні проблем досліджуваної теми, включаючи критичну оцінку літературних джерел і різних поглядів вчених і практиків, в тому числі і
 • зарубіжних;
 • вміння систематизувати і докладно аналізувати дані, отримані зі статистичних збірників, звітних матеріалів, періодичної та спеціальної літератури, робити аргументовані висновки і пропозиції;
 • узагальнення всього комплексу знань, отриманих за час навчання у ВУЗі.
 • Планування роботи над дипломною роботою
 • 1. Вибір теми
 • 2. Первинне ознайомлення з науковими джерелами
 • 3. Визначення можливостей дослідження теми
 • 4. Первинне ознайомлення з експериментальною базою
 • 5. Розробка плану написання роботи, обговорення глав з науковим керівником
 • 6. Вивчення літератури, конспектування
 • 7. Аналіз теорії
 • 8 . Розробка плану узагальнення досвіду роботи
 • 9. Розробка програми експерименту
 • 10. Підготовка експериментального матеріалу
 • 11. Обробка теоретичного матеріалу
 • 12. Написання теоретичних глав роботи
 • 14. Обробка експериментального матеріалу
 • 15. Опис експерименту
 • 16. Написання емпіричних глав
 • 18. Підготовка додатків
 • 19. Узгодження глав
 • 20. Розробка висновків
 • 21. Складання списку літератури
 • 22. Обробка всього тексту
 • 23. Читання роботи науковим керівником
 • 24. Доопрацювання за зауваженнями
 • 25. Попередній захист
 • 26. оформлення роботи
 • 27 . Подання до захисту
 • 28. Оформлення документів (відгук, рецензії)
 • 29. Підготовка до виступу на захисті
 • 30. Захист роботи
 • Дипломна робота не може бути допущена до захисту при наступних обставинах:
 • вона являє собою плагіат або компіляцію;
 • виконана тільки на основі підручників, однієї монографії або одного навчального посібника без використання іншої спеціальної літератури;
 • її зміст не відповідає темі, або тема в основному не
 • розкрита;
 • вона містить безліч помилок, граматичних помилок,
 • посилання на джерела та список використаної літератури оформлені неправильно.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка