Закон України "Про освіту " (2010 р.); Державний стандарт базової і повної загальної середньої освітиСкачати 23,18 Kb.
Дата конвертації02.12.2016
Розмір23,18 Kb.

Нормативно-правова база

 • Закон України “Про освіту ” (2010 р.) ;
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти ( 2011 р.)
 • Державний стандарт початкової загальної освіти (2011 р.)
 • Які Постанови КМУ у зв’язку з цим втратять чинність?
 • Втратить чинність з 1 вересня 2013 р., постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” щодо базової загальної середньої освіти.
 • Втратить чинність з 1 вересня 2018 р., постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” щодо повної загальної середньої освіти.
 • Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині повної загальної середньої освіти — з 1 вересня 2018 року.
 •  
 • Цей Державний стандарт складається із:
 • загальної характеристики складових змісту освіти;
 • Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів II—III ступеня згідно з додатком 1;
 • державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів згідно з додатком 2.
 • Держстандарт 2004р.
 • (стара редакція)
 • Держстандарт 2011р.
 • (нова редакція)
 • 70 (інваріантна частина )
 • 30 (варіативна частина)
 • 50 (інваріантна частина )
 • 50 (варіативна частина).
 • Старша школа – профільне навчання, диференціація, факультативи
 • Узгодженість
 • Перевантаження, розбалансованість
 • Уведено комунікативну та діяльнісну (прикладну) лінію змісту освіти.
 • Упровадження вивчення іноземної мови та ІКТ у початковій школі.
 • Здоров´язберігаючі технології
 • 2013р. – перейти до реалізації Держстандарту 2011р.
 • Від знаннєвої парадигми до компетентнісної
 • Базовий рівень визначається обов’язковими вимогами до загальноосвітньої підготовки учнів згідно з цим Державним стандартом,
 • а профільний — навчальними програмами, затвердженими МОНмолодьспортом.
 • Варіативні навчальні програми розробляються з урахуванням потреб різних регіонів і науково-методичних пріоритетів учителя.
 • Інваріантна складова Базового навчального плану формується на державному рівні і є обов’язковою для реалізації в усіх навчальних закладах. Зміст освіти в основній школі для всіх учнів єдиний.
 • У старшій школі навчання є профільним. Співвідношення навчальних годин для вивчення обов’язкових предметів і предметів, самостійно обраних учнями для профільного навчання, становить орієнтовно 50 на 50 відсотків.
 • Варіативна складова Базового навчального плану формується загальноосвітнім закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів.

Профільне навчання

 • У старшій школі, де навчання є профільним, обов’язковий для вивчення зміст освітніх галузей реалізується шляхом вивчення окремих предметів, курсів за вибором загальноосвітніх закладів відповідно до загальної кількості годин, передбачених для кожної галузі, або шляхом застосування модульної технології.
 • Освітня потреба старшокласників у профільному навчанні задовольняється шляхом створення мережі загальноосвітніх закладів різного типу, яка складається з однопрофільних і багатопрофільних ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл, що мають змогу повністю реалізувати профільність навчання, а також професійно-технічних навчальних закладів, коледжів
 • Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.
 • Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.
 • Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей:

  • уміння вчитися;
  • спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами;
  • математична;
  • базові компетентності в галузі природознавства і техніки;
  • інформаційно-комунікаційна;
  • соціальна;
  • громадянська;
  • загальнокультурна;
  • підприємницька;
  • здоров’язбережувальна;
  • предметні

Предметні компетентності:

 • комунікативна,
 • літературна,
 • мистецька,
 • міжпредметна естетична,
 • природничо-наукова,
 • математична,
 • проектно-технологічна,
 • інформаційно-комунікаційна,
 • суспільствознавча,
 • історична,
 • здоров’язбережувальна
 • Державний стандарт включає такі освітні галузі:
 • “Мови і літератури”,
 • “Суспільствознавство”,
 • “Мистецтво”,
 • “Математика”,
 • “Природознавство”,
 • “Технології”,
 • “Здоров’я і фізична культура”,
 • зміст яких послідовно взаємозв’язаний із змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти.

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ “МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ”

 • розвиток особистості учня,
 • формування в нього мовленнєвої і читацької культури,
 • комунікативної та літературної компетентності,
 • гуманістичного світогляду,
 • національної свідомості,
 • високої моралі,
 • активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій

Структура ґалузі

Основні завдання галузі в основній школі:

 • формування стійкої мотивації до вивчення української мови і літератури, іноземних мов, мов і літератур національних меншин, світової літератури, любові до української мови і культури, а також поваги до інших мов і культур;
 • ознайомлення з мовною системою і формування на її основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок;
 • вироблення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої (аудіювання, читання, говоріння, письмо) та читацької діяльності, різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);
 • формування комунікативної і літературної компетентностей;
 • ознайомлення із здобутками художньої оригінальної та перекладної літератури;
 • формування знань про специфіку художньої літератури як виду мистецтва, розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати та інтерпретувати літературний твір у літературному та культурному контексті, взаємозв’язку з іншими видами мистецтва;
 • формування мовленнєвої і читацької культури, творчих здібностей, культури ведення діалогу, розвиток критичного мислення та естетичних смаків учня;
 • формування гуманістичного світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури, особистісних рис громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Основні завдання галузі в старшій школі:

 • подальший розвиток мотивації до вивчення мови і літератури, засвоєння через мову і літературу історії, культури народу, моральних та естетичних цінностей, формування духовного світу учнів, їх світоглядних переконань, громадянських якостей, утвердження за допомогою засобів мови і літератури національних і загальнолюдських цінностей;
 • розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати та відстоювати власну думку, вести дискусію, оцінювати життєві явища, моральні, суспільні, історичні та інші проблеми сучасності, висловлювати щодо них власне ставлення, досягати взаєморозуміння та взаємодії з іншими людьми;
 • удосконалення базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок, узагальнення та поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище і про літературу - як мистецтво слова;
 • вироблення вмінь орієнтуватися у різноманітній інформації українською та іншими мовами, у світі класичної і масової літератури, користуватися сучасними інформаційними комунікаціями (Інтернетом, системою дистанційного навчання тощо), провадити пошуково-дослідницьку діяльність;
 • удосконалення під час провадження дослідницької діяльності навичок самостійної навчальної діяльності, саморозвитку, самоконтролю, розвиток художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, їх емоційно-духовної сфери, естетичних смаків і загальної культури

Змістові лінії мовного компоненту

Завдання змістових ліній мовного компоненту:

Кількість годин на вивчення іноземних мов у навчальних закладах І-ІІІ ступенів за Типовими навчальними планами

 • Тип закладу
 • 1 клас
 • 2 клас
 • 3 клас
 • 4 клас
 • 5 клас
 • 6 клас
 • 7 клас
 • 8 клас
 • 9 клас
 • 10 клас
 • 11 клас
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • ІІ іноземна мова
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Спеціалізований
 • І іноземна мова
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • ІІ іноземна мова
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3

Джерела:

 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1717
 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392
 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. №462
 • Типові навчальні плани початкової школи, затверджені Наказом МОНмолодьспорт №572 від 10.06.11 року
 • Типові навчальні плани початкової школи, затверджені наказом МОН України від 29.11.2005 р. №682
 • Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затверджені
 • Наказом МОНмолодьспорт №409 від 03.04.12 року
 • Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. №66
 • Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджені наказом МОН України від 27.08.2010 р. №834


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка