Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" Постанова Кабінету Міністрів України від 14. 08. 2013 №715Скачати 21,45 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір21,45 Kb.

Дорожня карта

 • отримання суб'єктами господарювання державної підтримки, передбаченої законодавством України, для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки
 • 2013 рік

Нормативно-правова основа стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць

 • Закон України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць“
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 715 “Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів”
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р “Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки”

Критерії відбору інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Для отримання державної підтримки інвестиційний проект має відповідати таким критеріям:
 • загальна кошторисна вартість проекту має перевищувати суму, еквівалентну:
  • 3 мільйонам євро - для суб’єктів великого підприємництва
  • 1 мільйону євро - для суб’єктів середнього підприємництва
  • 500 тисячам євро - для суб’єктів малого підприємництва
 • кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, має перевищувати:
  • 150 - для суб’єктів великого підприємництва
  • 50 - для суб’єктів середнього підприємництва
  • 25 - для суб’єктів малого підприємництва
 • середня заробітна плата працівників має бути не менш як у 2,5 раза вища за розмір мінімальної заробітної плати

ВИМОГИ до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки повинні відповідати таким вимогам:
 • реалізація проекту передбачається:
 • - у пріоритетній галузі економіки, визначеній Кабінетом Міністрів України
 • - на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію
 • реалізація проекту передбачає:
 • - виділення окремого структурного підрозділу, на якому планується реалізація інвестиційного проекту
 • - досягнення протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки показників, установлених частиною другою статті 4 Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”

ПЕРЕЛІК пріоритетних галузей економіки

 • (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р)
 • Агропромисловий комплекс
 • виробництво, зберігання харчових продуктів, в тому числі дитячого харчування, а також виробництво біопалива, з орієнтацією на імпортозаміщення
 • Житлово-комунальний комплекс
 • створення об’єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися в результаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва електричної та теплової енергії);
 • будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення
 • Машинобудівний комплекс
 • виробництво нових та імпортозаміщуючих видів комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устатковання, електричного устатковання, автотранспортних та інших транспортних засобів
 • Транспортна інфраструктура
 • будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури
 • Курортно-рекреаційна сфера і туризм
 • будівництво курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури
 • Переробна промисловість
 • імпортозаміщуюче металургійне виробництво

Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 1
 • Суб’єкти господарювання, що мають намір взяти участь у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям заяву разом із відповідними документами

Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Перелік документів, які подаються для відбору:
 • висновки незалежних експертних організацій (за наявності)
 • копія інвестиційного проекту, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб’єкта господарювання, а також скріплена печаткою (для юридичної особи). Проект готується відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 19.06.2012 № 724
 • довідка про відсутність у суб’єкта господарювання простроченої заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)
 • документ про відсутність стосовно суб’єкта господарювання порушеної справи про банкрутство
 • довідка про відсутність у суб’єкта господарювання простроченої заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове, державне соціальне страхування
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Для участі у відборі не допускаються інвестиційні проекти, якщо:
 • суб’єкти господарювання, які їх реалізують, визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають прострочену заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове, державне соціальне страхування, а також із заробітної плати або щодо яких порушено справу про банкрутство
 • такі проекти не відповідають затвердженим Кабінетом Міністрів України вимогам до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 2
 • Перевірка Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями поданих інвестиційних проектів та їх відбір для подання на розгляд Кабінету Міністрів України або відхилення та повернення з обґрунтуванням причин
 • Для участі у відборі допускаються інвестиційні проекти суб'єктів господарювання, які відповідають Вимогам до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Подані суб’єктами господарювання заяви разом з документами перевіряються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями протягом п’яти робочих днів з дати їх надходження та у разі їх невідповідності повертаються суб’єкту господарювання
 • Суб’єкт господарювання після доопрацювання повернутих документів може повторно подати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації заяву разом з документами, передбаченими, зазначивши результати попереднього розгляду і вжиті заходи

Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 3
 • Відбір здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями з урахуванням Вимог до інвестиційних проектів на регулярній основі, але не рідше одного разу в тиждень
 • (у разі наявності відповідних пропозицій суб’єктів господарювання)

Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 4
 • Подання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відібраних інвестиційних проектів до Мінекономрозвитку разом із заявами суб'єктів господарювання та документами, які до них додаються
 • (не пізніше, ніж на третій календарний день після проведення відбору)
 •  
 • Мінекономрозвитку у п’ятнадцятиденний строк з дня надходження від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відібраних інвестиційних проектів та документів розглядає їх та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо схвалення інвестиційних проектів (проект рішення, погоджений із заінтересованими органами виконавчої влади)

Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 5
 • Після схвалення Кабінетом Міністрів України інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів здійснює їх державну реєстрацію шляхом внесення відомостей про ці проекти до Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, який розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку
 • Після державної реєстрації інвестиційних проектів Мінекономрозвитку повідомляє у дводенний строк Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації про схвалення Кабінетом Міністрів України зазначених проектів та їх державну реєстрацію

Отримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Після схвалення Кабінетом Міністрів України інвестиційного проекту суб’єкт господарювання набуває право на отримання державної підтримки:
 • за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів
 • оподаткування прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів:
 • До 01.01.2018 - 0 %;
 • З 01.01.2018 до 01.01.2023 - 8 %;
 • З 01.01.2023 - 16 %
 • *(звичайна ставка податку на прибуток з 1 січня 2013 року - 19%, з 1 січня 2014 року - 16%)
 • надання до 31.12.2022 включно митному органу податкового векселя на суму податкового зобов'язання з ПДВ строком на 60 днів для ввезення в Україну устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від оподаткування ввізним митом
 • звільнення до 01.01.2018 від оподаткування ввізним митом устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього за умови, що зазначені товари:
 • а) не є підакцизними;
 • б) виготовлені не більше трьох років до моменту державної реєстрації інвестиційного проекту та не були у використанні;
 • в) не виробляються в Україні та не мають аналогів в Україні


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка