Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів"Сторінка4/22
Дата конвертації20.01.2017
Розмір2,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Стаття 30. Заступник голови апеляційного суду


1. Заступник голови апеляційного суду здійснює адміністративні повноваження, визначені згідно з розподілом адміністративних повноважень, затвердженим зборами суддів відповідного суду.

Глава 4. Вищі спеціалізовані суди


Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів


1. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду адміністративних справ, цивільних справ, кримінальних справ.

2. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий адміністративний суд України, Вищий суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

3. До складу вищого спеціалізованого суду входять судді, що відповідають вимогам частини третьої статті 62 цього Закону і пройшли відповідний конкурс, з числа яких обирають голову суду та його заступника.

4. У вищому спеціалізованому суді діє пленум для вирішення питань, визначених статтею 36 цього Закону. Склад і порядок діяльності пленуму вищого спеціалізованого суду визначаються цим Законом.

5. При вищому спеціалізованому суді утворюється науково-консультативна рада.

Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду


1. Вищий спеціалізований суд відповідно до своєї юрисдикції:

1) розглядає справи в касаційному порядку згідно з процесуальним законом;

2) вирішує питання про належну підсудність справи у випадках, визначених процесуальним законом;

3) аналізує судову статистику;

4) узагальнює судову практику з метою забезпечення однакового застосування принципів і норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;

5) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Вищий адміністративний суд України, крім того, у випадках, визначених процесуальним законом і пов’язаних з необхідністю якнайшвидшого досягнення юридичної визначеності у спірних правовідносинах, розглядає справи як суд першої або апеляційної інстанції.

Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду


1. Суддя вищого спеціалізованого суду здійснює судочинство в порядку, визначеному процесуальним законом, а також здійснює інші повноваження, визначені законом.

Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду


1. Голова вищого спеціалізованого суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;

2) контролює ефективність діяльності апарату суду;

3) призначає на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та звільняє їх з посад за згодою зборів суддів суду, а також застосовує до керівника апарату суду, його заступника заохочення або дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

4) повідомляє Раду суддів України, а також через веб-сайт суду про наявність вакантної посади у суді впродовж п’яти днів з дня утворення такої вакантної посади;

5) вносить відповідно до цього Закону пропозиції щодо утворення відповідних місцевих та апеляційних судів, зміни їх територіальної юрисдикції, а також щодо кількості суддів у них;

6) скликає засідання пленуму суду; вносить на розгляд пленуму подання про призначення на посаду секретаря пленуму; формує порядок денний засідання пленуму та головує на засіданнях;

7) інформує пленум суду про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ;

8) забезпечує виконання рішень зборів суддів суду;

9) організовує вивчення та узагальнення судової практики;

10) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів суду;

11) видає наказ про скерування суддів суду до Національної школи суддів України для підвищення кваліфікації відповідно до графіка, затвердженого зборами суддів;

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Голова вищого спеціалізованого суду видає накази з питань, що належать до його адміністративних повноважень.

3. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має триваліший стаж роботи на посаді судді.

Стаття 35. Заступник голови вищого спеціалізованого суду


1. Заступник голови вищого спеціалізованого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені згідно з розподілом адміністративних повноважень, затвердженим зборами суддів відповідного суду.

Стаття 36. Пленум вищого спеціалізованого суду


1. До складу пленуму вищого спеціалізованого суду входять усі судді вищого спеціалізованого суду.

2. Пленум вищого спеціалізованого суду:

1) призначає з числа суддів цього суду на посаду секретаря пленуму вищого спеціалізованого суду та звільняє його з посади;

2) узагальнює судову практику з метою забезпечення однакового застосування принципів і норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції, систематизує та забезпечує оприлюднення правових позицій вищого спеціалізованого суду з посиланням на судові рішення, де вони були сформульовані;

3) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції і законів України;

4) приймає рішення про звернення до Верховного Суду України стосовно внесення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

5) затверджує регламент пленуму вищого спеціалізованого суду;

6) затверджує положення про науково-консультативну раду вищого спеціалізованого суду та визначає її персональний склад;

7) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.

3. Засідання пленуму вищого спеціалізованого суду скликає голова вищого спеціалізованого суду в разі потреби або на вимогу не менш як п'ятої частини від складу суддів вищого спеціалізованого суду. Засідання пленуму вищого спеціалізованого суду скликаються не рідше двох разів на рік.

4. Засідання пленуму вищого спеціалізованого суду є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу пленуму.

5. На засідання пленуму можуть бути запрошені судді судів відповідної спеціалізації, представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації та інші особи.

6. Про дату і час засідання пленуму учасники мають бути повідомлені не пізніше як за десять днів до засідання пленуму. У цей же строк їм мають бути надіслані матеріали з питань, які заплановано розглянути на засіданні.

7. Постанови пленуму приймаються більшістю голосів членів пленуму шляхом відкритого голосування. Постанови пленуму підписує головуючий на засіданні пленуму та секретар пленуму. Постанови пленуму публікують на веб-сайті вищого спеціалізованого суду.

8. Секретар пленуму вищого спеціалізованого суду організовує роботу секретаріату пленуму, підготовку засідань пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих пленумом.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка