Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів"Сторінка9/22
Дата конвертації20.01.2017
Розмір2,4 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Стаття 61. Гарантії прав народних засідателів і присяжних


1. Народним засідателям, присяжним за час виконання ними обов'язків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. За народними засідателями і присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання народним засідателем чи присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення народного засідателя чи присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді не допускається.

3. На народних засідателів та присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків зі здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням народного засідателя, присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов'язків.


Розділ IV. ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ

СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ


Глава 1. Загальні положення


Стаття 62. Вимоги до кандидатів на посаду судді


1. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.

2. На посаду судді в апеляційному суді може претендувати громадянин України, який обраний на посаду судді безстроково і має відповідну кваліфікацію.

3. На посаду судді у вищому спеціалізованому суді може претендувати громадянин України, який має стаж роботи на посаді судді місцевого суду не менше десяти років або на посаді судді апеляційного суду не менше п'яти років і відповідну кваліфікацію.

4. На посаду судді у Верховному Суді України може претендувати громадянин України, який має стаж роботи на посаді судді апеляційного суду або вищого спеціалізованого суду не менше семи років і відповідну кваліфікацію.

5. Не можуть бути рекомендовані на посаду судді громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;

3) які мають не зняту чи не погашену судимість.

6. Для цілей цієї статті вважається:

1) вищою юридичною освітою – вища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;

2) стажем роботи у галузі права – стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Стаття 63. Добір кандидатів на посаду судді


1. Добір кандидатів на посаду судді здійснюється з числа осіб, які відповідають вимогам, установленим Конституцією України та статтею 62 цього Закону. Добір кандидатів на посаду судді здійснюють за результатами проходження спеціальної підготовки та складення кваліфікаційного іспиту відповідно до вимог цього Закону.

2. При доборі кандидатів на посаду судді забезпечується рівність їхніх прав незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, або інших ознак.

3. Кожен, хто відповідає вимогам, установленим до кандидата на посаду судді, має право звернутися до кваліфікаційної комісії суддів із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду судді.

Глава 2. Призначення на посаду судді


Стаття 64. Порядок першого призначення судді на посаду


1. Перше призначення на посаду судді здійснюється виключно в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі стадії:

1) розміщення на офіційному веб-порталі Ради суддів України оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів та опублікування такого оголошення у визначених нею друкованих засобах масової інформації. Оголошення містить виклад вимог, яким має відповідати кандидат на посаду судді, кінцевий термін подання документів до кваліфікаційної комісії суддів та їх перелік;

2) подання особами, які виявили бажання стати суддею, відповідної заяви та документів, визначених цим Законом; здійснення на основі цих документів перевірки відповідності осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду судді;

3) складення особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду судді, відбіркового іспиту в порядку, затвердженому Радою суддів України;

4) оприлюднення на офіційному веб-порталі Ради суддів України списку кандидатів, які успішно склали відбірковий іспит, проведення з ними співбесіди;

5) організація проведення щодо кандидатів за їх письмовою згодою спеціальної перевірки в порядку, встановленому цим Законом і законом про запобігання корупції;

6) проходження кандидатами спеціальної підготовки;

7) складення кандидатами кваліфікаційного іспиту;

8) визначення рейтингу кандидатів на посаду судді за результатами спеціальної підготовки та кваліфікаційного іспиту, зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад судді, оприлюднення цього резерву на офіційному веб-порталі Ради суддів України;

9) оголошення на офіційному веб-порталі Ради суддів України конкурсу на заміщення таких посад серед кандидатів, які перебувають у резерві, у разі відкриття вакантних посад суддів;

10) проведення конкурсу на заміщення вакантних посад суді на основі рейтингу кандидатів;

11) внесення кваліфікаційною комісією суддів рекомендації Вищій раді юстиції щодо призначення кандидата на посаду судді;

12) розгляд на засіданні Вищої ради юстиції питання про дотримання процедури, визначеної пунктами 1 – 11 частини першої цієї статті, та внесення подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді;

13) призначення на посаду судді і визначення суду, де суддя обійматиме посаду.Стаття 65. Подання кандидатом на посаду судді документів до кваліфікаційної комісії суддів


1. Для участі у доборі кандидатів на посаду судді особа подає:

1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;

4) копії дипломів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

5) копію трудової книжки;

6) висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (перелік медичних установ, що надають такий висновок, а також форму висновку затверджує Рада суддів України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я);

7) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки;

8) декларацію про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру та приватні інтереси за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені законом про запобігання корупції;

9) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Форму і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді, анкети кандидата на посаду судді затверджує Рада суддів України та розміщує на своєму офіційному веб-порталі.

Вимагати від кандидата надання документів, не передбачених цією частиною, забороняється.

2. Приймання документів завершується у день, визначений в оголошенні як кінцевий термін їх подання.

3. До добору кандидатів на посаду судді допускають осіб, які подали всі необхідні документи і відповідають вимогам, установленим до кандидата на посаду судді. У разі відмови в допуску кваліфікаційна комісія суддів приймає вмотивоване рішення.Стаття 66. Відбірковий іспит


1. Відбірковий іспит проводиться з метою перевірки рівня загальних теоретичних знань у галузі права, володіння державною мовою та аналітичних здібностей кандидатів і складається з анонімного тестування.

2. Кваліфікаційна комісія суддів повідомляє кандидатів на посаду судді, допущених до відбіркового іспиту, про дату, час і місце його проведення не пізніше ніж за тиждень до вказаної дати.

3. Невідкладно після закінчення відбіркового іспиту кваліфікаційна комісія суддів у присутності кандидатів на посаду судді забезпечує перевірку робіт і визначає прохідний бал, який не може бути нижчим ніж 75 відсотків від максимально можливого балу, з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад.

4. Результати відбіркового іспиту оприлюднюють на офіційному веб-порталі Ради суддів України не пізніше наступного дня після проведення іспиту.

5. За результатами відбіркового іспиту кваліфікаційна комісія суддів приймає рішення про допуск осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит, до наступного етапу добору й оприлюднює це рішення на офіційному веб-порталі Ради суддів України.

6. Кваліфікаційна комісія суддів зобов’язана забезпечити прозорість відбіркового іспиту. На кожному його етапі та під час перевірки робіт можуть бути присутніми представники засобів масової інформації.

7. Кваліфікаційна комісія суддів проводить з кандидатами, які успішно склали відбірковий іспит, співбесіду з метою перевірки володіння ними мовою судочинства та відсутності фізичних перешкод для належного здійснення судочинства. За результатами співбесіди кваліфікаційна комісія суддів може прийняти вмотивоване рішення про недопущення кандидата до наступної стадії процедури призначення на посаду судді.

Стаття 67. Спеціальна перевірка кандидатів


1. Кваліфікаційна комісія суддів організовує проведення щодо кандидатів на посаду судді, які успішно склали відбірковий іспит і пройшли співбесіду, спеціальної перевірки в порядку, встановленому законом про запобігання корупції та з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Для проведення спеціальної перевірки не пізніше наступного робочого дня після допуску кандидатів до наступного етапу добору кваліфікаційна комісія суддів надсилає до уповноважених органів запити про перевірку відповідних відомостей щодо вказаних осіб. Зазначені запити підписує голова або заступник голови кваліфікаційної комісії суддів.

На підставі одержаної інформації кваліфікаційна комісія суддів готує довідку про результати проведення спеціальної перевірки.

3. Фізичні та юридичні особи, громадські об’єднання можуть подавати до кваліфікаційної комісії суддів інформацію щодо доброчесності кандидатів на посаду судді протягом одного місяця з дати офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали відбірковий іспит.

4. У разі одержання інформації, що може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду судді, кваліфікаційна комісія суддів розглядає її на своєму засіданні із запрошенням такого кандидата. Кандидат на посаду судді має право ознайомитися з цією інформацією, надати відповідні пояснення, спростувати та заперечити її. За результатами розгляду кваліфікаційна комісія суддів може прийняти вмотивоване рішення про недопущення кандидата до проходження спеціальної підготовки.

5. За результатами проходження кандидатами спеціальної перевірки кваліфікаційна комісія суддів приймає рішення щодо допуску кандидатів на посаду судді до спеціальної підготовки.Стаття 68. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді


1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичну та практичну підготовку судді в Національній школі суддів України. Практична підготовка передбачає проходження стажування, зокрема, в судах, органах прокуратури, органах досудового розслідування, органах і установах кримінально-виконавчої служби, органах державної виконавчої служби, адвокатурі.

2. Програму, навчальний план та порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді затверджує Рада суддів України за поданням Національної школи суддів України. Програми стажування в органах прокуратури, органах досудового розслідування, органах і установах кримінально-виконавчої служби, органах державної виконавчої служби, адвокатурі погоджуються також з відповідними органами.

3. Спеціальна підготовка триває один рік.

На період проходження кандидатом підготовки за ним зберігається основне місце роботи, виплачується стипендія в розмірі не менше половини від посадового окладу судді.

Строк проходження спеціальної підготовки в Національній школі суддів України зараховується до стажу роботи в галузі права.

4. За результатами стажування в суді кандидати складають звіт, який надають комісії зі складу суддів відповідного суду, у яких вони проходили стажування. До складу комісії входить щонайменше три судді відповідного суду. Комісія за результатами розгляду звіту, затверджує оцінку на підставі критеріїв, визначених у порядку проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді.

5. За результатами спеціальної підготовки кандидати отримують відповідний документ установленого зразка, у якому відображаються оцінки за кожну дисципліну і за результатами проходження стажування в суді.

Національна школа суддів України надсилає матеріали щодо кандидатів, які пройшли спеціальну підготовку, до кваліфікаційної комісії суддів для складення такими кандидатами кваліфікаційного іспиту. Проходженням спеціальної підготовки вважається виконання кандидатом програми такої підготовки.

6. У разі порушення кандидатом на посаду судді порядку проходження спеціальної підготовки, що призвело до його відрахування, або в разі припинення кандидатом проходження такої підготовки за власною ініціативою він повинен відшкодувати кошти, витрачені на його підготовку.

6. Якщо кандидат на посаду судді протягом трьох років з часу зарахування до резерву на заміщення вакантних посад судді не подав заяву для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді, він зобов'язаний відшкодувати витрати на його спеціальну підготовку.Стаття 69. Кваліфікаційний іспит


1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка пройшла спеціальну підготовку і виявила намір бути рекомендованою для призначення на посаду судді.

2. Кваліфікаційний іспит полягає у перевірці відповідного рівня професійної підготовки кандидата, отриманого за результатами спеціальної підготовки, технічних навичок, персональних якостей кандидата та його здатності здійснювати правосуддя.

3. Кваліфікаційний іспит складається з письмового анонімного тестування і виконання практичного завдання.

4. Кваліфікаційна комісія суддів зобов’язана забезпечити прозорість кваліфікаційного іспиту. На кожному його етапі та під час оцінювання результатів можуть бути присутніми представники засобів масової інформації, професійних організацій правників, а також правозахисних організацій.

5. Перебіг кваліфікаційного іспиту фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису.

6. Положення про порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання затверджує Рада суддів України за поданням Національної школи суддів України.

7. Результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом трьох років.

8. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого іспиту повторно не раніш як через рік. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного іспиту не раніш як через два роки.

9. Кваліфікаційна комісія суддів визначає рейтинг кандидатів на посаду судді відповідно до кількості набраних кандидатами балів за результатами спеціальної підготовки в Національній школі суддів і кваліфікаційного іспиту та зараховує кандидатів до резерву на заміщення вакантних посад судді. У рейтингу також окремо відображаються бали із завдань, які перевіряють здатність кандидата бути суддею у різних видах юрисдикції.

10. Інформація про результати кваліфікаційного іспиту та місце кандидата на посаду судді за рейтингом є загальнодоступною і розміщується на офіційному веб-порталі Ради суддів України.Стаття 70. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді


1. Для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді кваліфікаційна комісія суддів розміщує відповідну інформацію на офіційному веб-порталі Ради суддів України не пізніше ніж за місяць до проведення конкурсу.

2. В оголошенні про конкурс зазначають найменування судів, де є вакантні посади судді, кількість таких посад, умови проведення конкурсу, дату, час і місце проведення конкурсу.

3. Кандидати на посаду судді, які перебувають у резерві, а також судді, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад судді, у встановлений строк подають до кваліфікаційної комісії суддів письмові заяви.

Інформацію про подання заяви кожним кандидатом на заміщення конкретних вакантних посад судді та його рейтинг має бути невідкладно оприлюднено на офіційному веб-порталі Ради суддів України.

4. Кваліфікаційна комісія суддів проводить конкурс на заміщення вакантних посад судді на підставі рейтингу кандидатів. У разі однакової позиції в рейтингу перевагу має кандидат, який набрав більшу кількість балів із завдань, які перевіряють його здатність бути суддею відповідної юрисдикції, а за однакової кількості балів – кандидат з тривалішим стажем роботи в галузі права.

5. За результатами конкурсного добору кваліфікаційна комісія суддів надсилає до Вищої ради юстиції відповідно до кількості вакантних посад судді рекомендації про призначення кандидатів суддями.

6. Відповідно до внесеної кваліфікаційною комісією суддів рекомендації Вища рада юстиції за наслідками перевірки дотримання процедури, визначеної пунктами 1 – 12 частини першої статті 64 цього Закону, вносить подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді.

У разі встановлення порушень процедури, які призвели або могли призвести до неправильних результатів добору, Вища рада юстиції приймає вмотивоване рішення про відмову у внесенні подання щодо призначення кандидата (кандидатів) на посаду судді, а також визначає дії кваліфікаційної комісії суддів, необхідні для подолання наслідків цих порушень.Стаття 71. Перше призначення на посаду судді та визначення суду, де суддя обійматиме штатну суддівську посаду


1. Президент України призначає суддю на посаду на підставі подання Вищої ради юстиції протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання такого подання.

2. Визначення суду, де суддя обійматиме штатну суддівську посаду, здійснює Рада суддів України за поданням кваліфікаційної комісії суддів відповідно до заяви кандидата, яку він подавав на конкурс, протягом п’ятнадцяти днів з дня призначення на посаду судді.Стаття 72. Переведення судді в межах п'ятирічного строку


1. Суддя у межах п'ятирічного строку може бути переведений на роботу на посаді судді до іншого місцевого суду за його письмовою заявою до кваліфікаційної комісії суддів.

2. Переведення судді на роботу на посаді судді до іншого суду здійснюється за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді, передбаченого статтею 70 цього Закону.

3. У разі участі в конкурсі на заміщення вакантної посади судді в іншому суді того ж рівня за бажанням судді можуть бути враховані результати його попереднього кваліфікаційного іспиту або суддя може скласти кваліфікаційний іспит відповідно до цього Закону (але не раніше, ніж через три роки після попереднього складання кваліфікаційного іспиту).

4. Переведення судді у межах п'ятирічного строку здійснює Рада суддів України за поданням кваліфікаційної комісії суддів.Глава 3. Розгляд питання про обрання на посаду судді безстроково


Стаття 73. Порядок обрання на посаду судді безстроково


1. Порядок обрання на посаду судді безстроково визначається цим Законом та Законом України "Про Регламент Верховної Ради України".

2. Суддя, строк повноважень якого закінчився, за його заявою має бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів для обрання його Верховною Радою України на посаду судді безстроково, якщо відсутні визначені законом обставини, що є підставою для звільнення судді з посади.

3. Обрання на посаду судді безстроково здійснюється в такому порядку:

1) кандидат звертається з письмовою заявою до кваліфікаційної комісії суддів про рекомендування його для обрання на посаду судді безстроково;

2) кваліфікаційна комісія суддів перевіряє відомості про кандидата, наявність фактів притягнення до дисциплінарної та інших видів юридичної відповідальності;

3) кваліфікаційна комісія суддів приймає рішення про рекомендування чи відмову в рекомендуванні його для обрання на посаду судді безстроково і в разі рекомендування скеровує відповідне подання до Верховної Ради України;

4) Верховна Рада України відповідно до подання кваліфікаційної комісії суддів приймає рішення про обрання на посаду судді безстроково в порядку, встановленому законом.

Стаття 74. Порядок звернення кандидата на обрання безстроково на посаду судді до кваліфікаційної комісії суддів


1. Кандидат на обрання безстроково на посаду судді не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку перебування на посаді судді звертається до кваліфікаційної комісії суддів із заявою про рекомендування його для обрання на посаду судді безстроково.

2. До кваліфікаційної комісії суддів із заявою про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково можуть також звернутися:

1) кандидат, якого звільнено з посади судді у зв'язку із закінченням строку, на який його було призначено, та який раніше не звертався до кваліфікаційної комісії суддів із заявою про обрання його на посаду судді безстроково;

2) кандидат, який раніше був обраний безстроково, але якого було звільнено з посади судді за його заявою.

3. Якщо кандидат звертається до кваліфікаційної комісії суддів із заявою про рекомендування для обрання його на посаду судді безстроково після закінчення трьох років з часу його звільнення з посади судді, кваліфікаційна комісія суддів може рекомендувати такого кандидата для обрання на посаду судді безстроково після складення ним кваліфікаційного іспиту відповідно до вимог цього Закону.

4. Для обрання суддею безстроково кандидат подає:

1) письмову заяву;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді безстроково, що містить інформацію про нього;

4) копію трудової книжки;

5) висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (перелік медичних установ, що надають такий висновок, а також його форму затверджує Рада суддів України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я);

6) декларацію про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру та приватні інтереси за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені законом про запобігання корупції;

7) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про нього з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді безстроково.

5. Кваліфікаційна комісія суддів затверджує та розміщує на своєму офіційному веб-порталі вимоги до форми і змісту заяви про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково, а також форми і змісту анкети кандидата для обрання на посаду судді безстроково.

6. Вимагати від кандидата надання документів, не передбачених цією статтею, забороняється, крім випадків необхідності надання пояснень у зв'язку з інформацією щодо його діяльності на посаді судді.


Стаття 75. Порядок розгляду кваліфікаційною комісією суддів питання кандидата на обрання безстроково на посаду судді


1. Кваліфікаційна комісія суддів розглядає питання, пов'язані з обранням кандидата на посаду судді безстроково, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку перебування його на посаді судді.

2. Кваліфікаційна комісія суддів організовує проведення відповідно до закону моніторингу способу життя судді, а також здійснює перевірку дотримання кандидатом на обрання безстроково на посаду судді вимог статей 52 – 53, 62 цього Закону.

3. Кандидат, стосовно якого розглядається питання про обрання на посаду судді безстроково, має право ознайомитися з інформацією щодо його діяльності, запитами кваліфікаційної комісії суддів та відповідями на них, а також висловити свою думку щодо них на засіданні кваліфікаційної комісії суддів.

Стаття 76. Прийняття рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні кандидата на обрання безстроково на посаду судді


1. Рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково приймається у присутності кандидата в порядку, встановленому регламентом кваліфікаційної комісії суддів, на засіданні кваліфікаційної комісії суддів та оголошується відразу після прийняття. Підставами для відмови у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково є встановлення невідповідності рівня життя судді наявним у нього та членів його сім‘ї майну і одержаним ними доходам за результатами моніторингу способу життя судді, а також недодержання статей 52 – 53 та 62 цього Закону.

Стаття 77. Подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково


1. Кваліфікаційна комісія суддів скеровує подання та своє рішення про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково до Верховної Ради України не пізніше ніж за місяць до закінчення строку перебування такого кандидата на посаді судді.

Стаття 78. Розгляд Верховною Радою України питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково


1. Порядок розгляду питання та прийняття рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково визначається Законом України "Про Регламент Верховної Ради України".

2. Питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України без висновку комітетів Верховної Ради України та будь-яких перевірок.

3. Розгляд питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України починається з доповіді голови кваліфікаційної комісії суддів або члена кваліфікаційної комісії суддів, який діє за його дорученням.

4. Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України і оформлюється постановою Верховної Ради України.

5. Особа, обрана на посаду судді безстроково, набуває такого статусу з дня прийняття Верховною Радою України відповідної постанови. Ця особа продовжує обіймати штатну суддівську посаду в тому суді, де вона працювала до обрання на посаду судді безстроково.

Якщо кандидата обрано на посаду судді безстроково після того, як його було звільнено з цієї посади, кваліфікаційна комісія суддів за погодженням із суддею визначає суд, де він обійматиме посаду того ж рівня, як і раніше, з урахуванням наявності вакантної посади.Стаття 79. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду


1. Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого здійснює Рада суддів України за поданням кваліфікаційної комісії суддів.

2. Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого того самого рівня здійснюється відповідно до статті 72 цього Закону.

3. Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до суду вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу.

Для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді в суді вищого рівня кваліфікаційна комісія суддів розміщує відповідну інформацію на офіційному веб-порталі Ради суддів України не пізніше ніж за місяць до проведення конкурсу.

В оголошенні про конкурс зазначаються найменування судів, де є вакантні посади судді, кількість таких посад, умови проведення конкурсу, кінцевий термін подання документів, дата, час і місце проведення конкурсу.

Судді, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад судді, у встановлений строк подають до кваліфікаційної комісії суддів документи, визначені частиною четвертою статті 74 цього Закону, мотиваційний лист, а також будь-яку інформацію, яка може позитивно свідчити про його заслуги (відомості про результати підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України, про залучення судді до викладацької або наукової роботи, про участь у суддівському самоврядуванні або в інших сферах суспільного життя тощо).

Під час конкурсу кваліфікаційна комісія суддів організовує проведення відповідно до закону моніторингу способу життя судді, проводить анкетне опитування суддів судів, де працюють відповідні судді, щодо особистих якостей кандидата, його вміння працювати в колективі; залучає третіх осіб як відвідувачів суду для незалежного оцінювання роботи судді в судових засіданнях; вивчає дисциплінарну практику щодо кандидата; перевіряє інші відомості, що можуть свідчити про особисті якості судді та його спроможність здійснювати повноваження в суді вищого рівня.

4. Переведення судді до суду нижчого рівня тієї ж спеціалізації здійснює Рада суддів України за його заявою без проведення конкурсу і без розгляду цього питання кваліфікаційною комісією суддів.
Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СУДДІ


Глава 1. Кваліфікаційна комісія суддів


Стаття 80. Статус кваліфікаційної комісії суддів


1. Кваліфікаційну комісію суддів утворює Рада суддів України для здійснення добору на посаду судді та виконання інших повноважень, визначених цим Законом. У рішенні про утворення кваліфікаційної комісії суддів Рада суддів України визначає її завдання і обсяг повноважень в межах, визначених цим Законом.

Рада суддів України може утворювати одну або більше кваліфікаційних комісій суддів залежно від потреби.

2. Порядок роботи кваліфікаційної комісії суддів визначається цим Законом та положенням про кваліфікаційну комісію суддів, затвердженим Радою суддів України.

4. Діяльність кваліфікаційної комісії суддів забезпечує апарат Ради суддів України.Стаття 81. Повноваження кваліфікаційної комісії суддів


1. Кваліфікаційна комісія суддів в межах, визначених рішенням Ради суддів України про її утворення, може здійснювати такі повноваження:

1) проведення добору кандидатів на посаду судді вперше відповідно до цього Закону;

2) вирішення питання щодо внесення до Верховної Ради України рекомендації про обрання на посаду судді безстроково;

4) внесення подання Раді суддів України про затвердження суду, де суддя обійматиме посаду (у тому числі під час переведення судді з одного суду до іншого);

5) інші повноваження, визначені цим Законом.

2. Кваліфікаційна комісія суддів для здійснення своїх повноважень має право витребувати та одержувати необхідну інформацію в порядку, встановленому законом.Стаття 82. Склад кваліфікаційної комісії суддів


1. Кваліфікаційна комісія суддів діє у складі дев’яти членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше двадцяти років, володіють державною мовою.

До складу комісії входять:

1) шість суддів або суддів у відставці;

2) три особи від громадськості.

2. Строк повноважень кваліфікаційної комісії суддів визначається рішенням Ради суддів України про її утворення, але не може перевищувати одного року.

3. Члени кваліфікаційної комісії суддів на час здійснення повноважень відряджаються до комісії і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи, крім наукової та викладацької діяльності.

4. За членом кваліфікаційної комісії суддів на час здійснення повноважень зберігаються статус та місце основної роботи.

5. Членам кваліфікаційної комісії суддів компенсуються витрати, пов’язані із здійсненням повноважень члена комісії в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України за поданням Ради суддів України.Стаття 83. Порядок формування кваліфікаційної комісії суддів


1. З'їзд суддів України затверджує список суддів та суддів у відставці, які відповідають вимогам до члена кваліфікаційної комісії суддів і виявили бажання стати такими членами. Такий список оновлюється кожні чотири роки.

2. Протягом п’ятнадцяти днів після закінчення строку повноважень членів кваліфікаційної комісії суддів з числа суддів або суддів у відставці або у разі дострокового припинення їхніх повноважень Рада суддів України на своєму відкритому засіданні шляхом жеребкування обирає і призначає нових членів кваліфікаційної комісії суддів.

3. Рада суддів України затверджує список осіб від громадськості, які відповідають вимогам до члена кваліфікаційної комісії суддів і виявили бажання стати такими членами. До списку включаються особи, які запропоновані громадськими організаціями (не більше однієї особи від організації), професійними організаціями правників (не більше трьох осіб від організації), вищих навчальних закладів або наукових установ (не більше трьох осіб від закладу чи установи). Такий список оновлюється кожні чотири роки.

Рада суддів України має право вмотивовано відхилити запропоновану кандидатуру від громадськості з посиланням на обставини, які перешкоджають виконанню повноважень члена кваліфікаційної комісії суддів.

4. До складу комісії не можуть бути призначені народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, а також посадові особи, які мають дисциплінарне стягнення.

5. Кваліфікаційна комісія суддів є повноважною за умови наявності в її складі не менше семи членів комісії.Стаття 84. Припинення повноважень члена кваліфікаційної комісії суддів


1. Повноваження члена кваліфікаційної комісії суддів припиняються із виконанням завдань кваліфікаційної комісії суддів або із закінченням строку, на який вона була створена.

Повноваження члена кваліфікаційної комісії суддів припиняються достроково в разі:

1) подання особистої заяви про складення повноважень члена комісії;

2) наявності медичного висновку про неможливість виконувати обов'язки за станом здоров'я;

3) порушення вимог щодо несумісності;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

5) припинення громадянства;

6) визнання його безвісно відсутнім, оголошення померлим або в разі його смерті.


2. Рішення про дострокове припинення повноважень члена комісії приймається на підставі звернення будь-якого члена комісії або Ради суддів України більшістю складу комісії, а рішення про припинення повноважень у зв’язку з порушенням ним вимог щодо несумісності – приймається не менш як двома третинами складу комісії шляхом таємного голосування.


Стаття 85. Організація роботи та засідання кваліфікаційної комісії суддів


1. Кваліфікаційна комісія суддів на першому засіданні обирає зі свого складу таємним голосуванням голову комісії, заступника голови і секретаря комісії. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість від загального складу комісії.

2. Голова комісії організовує роботу комісії, визначає обов'язки заступника, веде засідання комісії. Обов'язки голови комісії в разі його відсутності виконує заступник голови комісії, а за відсутності заступника голови – член комісії з числа суддів або суддів у відставці, який має триваліший стаж роботи на посаді судді.

3. У кваліфікаційній комісії суддів функціонує автоматизована система документообігу. Положення про автоматизовану систему документообігу комісії затверджує Рада суддів України за поданням Державної судової адміністрації України.

4. Секретар комісії готує засідання комісії та несе відповідальність за організацію діловодства комісії.

5. Засідання комісії проводяться відкрито і гласно. Засідання комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу комісії.

6. Перебіг засідань комісії фіксується технічними засобами.

7. Голова комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, формує порядок денний засідання, і не пізніше ніж за десять днів до засідання повідомляє про це особу, питання щодо якої розглядатиметься.

Стаття 86. Повноваження члена кваліфікаційної комісії суддів


1. Член кваліфікаційної комісії суддів, здійснюючи свої повноваження:

1) знайомиться з матеріалами, поданими на розгляд комісії, бере участь у їх дослідженні та перевірці;

2) наводить свої мотиви та міркування, а також подає додаткові документи з питань, що розглядаються;

3) вносить пропозиції щодо проекту рішення комісії з будь-яких питань та голосує за або проти того чи іншого рішення;

4) висловлює письмово окрему думку щодо рішення комісії;

2. Член комісії здійснює інші повноваження, визначені законом.Стаття 87. Відвід члена кваліфікаційної комісії суддів


1. Член кваліфікаційної комісії суддів не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і має бути відведений, якщо будуть установлені обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. За наявності таких обставин член комісії повинен заявити самовідвід. З тих же підстав відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких розглядається питання.

2. Відвід має бути вмотивованим і поданим у формі письмової заяви на ім'я голови комісії до початку розгляду питання. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити члена комісії, якому заявлено відвід, із заявою про його відвід.

3. Рішення про відвід (самовідвід) приймає комісія більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. Голосування проводиться за відсутності члена комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).

Стаття 88. Рішення кваліфікаційної комісії суддів


1. Кваліфікаційна комісія суддів приймає рішення більшістю від її складу, встановленого цим Законом, якщо інше не встановлено цим Законом. Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання, і запрошених осіб.

2. Рішення комісії викладаються в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, обґрунтування прийнятого рішення. Рішення підписує головуючий і члени комісії, які брали участь у засіданні.

3. Член комісії може мати окрему думку щодо рішення комісії. Окрема думка члена комісії не виголошується на засіданні, викладається у письмовій формі і додається до справи. Про долучення до справи окремої думки члена комісії головуючий повідомляє на засіданні.

4. Рішення комісії може бути оскаржене до суду в порядку, визначеному процесуальним законом.
Глава 2. Національна школа суддів України


Стаття 90. Статус і структура Національної школи суддів України


1. Національна школа суддів України є державною установою, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково-дослідну діяльність. На Національну школу правосуддя України не поширюється законодавство про вищу освіту.

2. Національна школа суддів України здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону та статуту, що затверджує Рада суддів України.

3. Національну школу правосуддя України очолює ректор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Рада суддів України. Проректорів Національної школи суддів України призначає на посади і звільняє з посад Рада суддів України за поданням ректора Національної школи суддів України.

5. Ректор, проректори, викладачі, які працюють на постійній основі, та працівники апарату Національної школи суддів України прирівнюються до державних службовців. Розмір їхньої заробітної плати та рівень їх соціального захисту не можуть бути меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців апаратів центральних органів виконавчої влади.

6. Національна школа суддів України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державного казначейської служби України та може мати регіональні відділення.

Стаття 91. Завдання Національної школи суддів України


1. Національна школа суддів України здійснює:

1) спеціальну підготовку кандидатів на посади судді;

2) підготовку та підвищення кваліфікації суддів;

3) підвищення кваліфікації працівників апаратів судів;

4) проведення наукових досліджень з питань удосконалення судового устрою, статусу суддів і судочинства;

5) вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів;

6) науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої ради юстиції, Ради суддів України, кваліфікаційних комісій суддів, комісій з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарних комісій суддів.

Розділ VI. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ


Глава 1. Підстави та порядок застосування до суддів дисциплінарної відповідальності


Стаття 92. Підстави дисциплінарної відповідальності судді


1. Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:

1) умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю:

- порушення права особи на доступ до правосуддя, права на вмотивоване судове рішення;

- зволікання з виготовленням судового рішення;

- несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень;

- незаконне вжиття заходів забезпечення позову або безпідставна відмова у вжитті заходів забезпечення позову, що спричинило шкоду особі;

- перешкоджання гласності і відкритості судового процесу;

2) порушення вимог щодо безстороннього розгляду справи, зокрема щодо відводу (самовідводу);

3) розголошення таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи в закритому судовому засіданні;

4) умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод у розумінні міжнародних установ, юрисдикція яких визнана Україною;

5) неповідомлення Ради суддів України і Генеральної прокуратури України про випадок незаконного впливу на суддю впродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок;

6) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом)

7) систематичне або одноразове грубе порушення правил суддівської етики, що ганьбить звання судді і принижує авторитет правосуддя;

8) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру та приватні інтереси, зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей;

9) використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди;

10) здійснення суддею або членами його сім'ї витрат, що перевищують доходи такого судді або доходи членів його сім'ї;

11) встановлення невідповідності рівня життя судді наявним у нього та членів його сім‘ї майну і одержаним ними доходам за результатами моніторингу способу життя судді;

12) допущення суддею недоброчесної поведінки під час перевірки його доброчесності уповноваженими на це законом органами.

2. Суддя не несе дисциплінарної відповідальності, якщо він брав участь в ухваленні судового рішення, ухвалення якого містить ознаки дисциплінарного проступку, і письмово висловив окрему думку щодо цього рішення, яка свідчить про належне виконання ним свої обов’язків.Стаття 93. Дисциплінарні органи


1. Дисциплінарне провадження щодо судді як дисциплінарні органи здійснюють:

1) дисциплінарні комісії суддів – щодо суддів місцевих та апеляційних судів;

2) Вища рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.

2. При Раді суддів України діють комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, які вирішують питання щодо відкриття дисциплінарного провадження.Стаття 94. Дисциплінарне провадження щодо судді


1. Дисциплінарне провадження – це процедура розгляду органом, визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді, визначені частиною першою статті 92 цього Закону.

2. Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти. Дисциплінарна комісія суддів затверджує та розміщує на своєму офіційному веб-порталі зразок скарги (заяви) щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для повідомлення дисциплінарному органу відомостей про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді.

3. Дисциплінарний орган не розглядає звернення, подані з підстав, не визначених частиною першою статті 92 цього Закону, звернення, що не містять конкретних відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також анонімні звернення.

Стаття 95. Прийняття скарги (заяви) та здійснення її перевірки


1. Апарат Ради суддів України в день надходження скарги (заяви) реєструє їх і впродовж п’яти днів перевіряє належність скарги (заяви) до розгляду у відповідному дисциплінарному органі.

2. Відповідальний працівник апарату Ради суддів України своїм умотивованим рішенням повертає скаргу (заяву) заявнику без розгляду по суті, якщо:

1) описана у скарзі (заяві) поведінка судді не має ознак діянь, визначених у частині першій статті 92 цього Закону;

2) суддю звільнено з посади (крім випадку звільнення у зв’язку з поданням заяви про відставку або його повноваження припинено у зв'язку зі смертю);

3) факти неналежної поведінки судді, що повідомляються, вже були об'єктом перевірки і щодо них дисциплінарний орган прийняв рішення.

Рішення про повернення скарги (заяви) заявнику без розгляду по суті може бути оскаржене в судовому порядку.

3. Апарат Ради суддів України, встановивши належність скарги (заяви) до розгляду у відповідному дисциплінарному органі, передає її комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності для вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного провадження.

5. У разі необхідності проведення додаткової перевірки відомостей, викладених у скарзі (заяві), її проводять один або більше членів комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності протягом місяця з дня реєстрації заяви (скарги), а в разі неможливості завершення перевірки протягом цього часу її строк може бути продовжено дисциплінарним органом, але не більше ніж на місяць.

6. Перевірка проводиться в межах обставин, повідомлених у скарзі (заяві) чи поданні. У разі виявлення під час такої перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, член комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності включає відповідну інформацію до висновку за результатами перевірки.

7. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники державних підприємств, установ, організацій, яким скеровано запит комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності або її члена, зобов'язані протягом десяти днів з дня його отримання надати відповідь на запит і наявну в них інформацію. У разі необхідності строк надання інформації може бути подовжений до тридцяти днів, про що комісія або її член повідомляє особу, яка направила клопотання про продовження строку надання інформації.

8. Ненадання комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності або її члену запитуваної інформації, якою володіє орган чи посадова особа, а також надання завідомо недостовірної інформації тягне за собою притягнення винних осіб до відповідальності, встановленої законом.

9. Член комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про підтвердження або спростування відомостей про дисциплінарний проступок; виклад обставин, виявлених у ході перевірки; пропозицію комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарного провадження.

10. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали мають бути отримані відповідними членами комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності не пізніше, ніж за п'ять днів до засідання, на якому буде вирішуватися питання про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарного провадження.

Стаття 96. Відкриття дисциплінарного провадження


1. Питання про відкриття дисциплінарного провадження чи відмову в його відкритті вирішує комісія з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності більшістю голосів. Рішення з цих питань має бути вмотивованим.

2. Копії рішення про відкриття дисциплінарного провадження або відмову у цьому скеровується заявнику і судді протягом трьох днів після його ухвалення.

3. У разі відкриття дисциплінарного провадження комісія з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності передає її матеріали відповідному дисциплінарному органу – дисциплінарній комісії суддів або Вищій раді юстиції.

4. Рішення комісії про відкриття дисциплінарного провадження або відмову у цьому не може бути оскарженим.Стаття 97. Розгляд дисциплінарної справи


1. Розгляд дисциплінарної справи відбувається на засіданні дисциплінарного органу, на яке запрошуються особа, за зверненням якої відкрито провадження, суддя, стосовно якого відкрито провадження, їхні представники, свідки, а в разі необхідності й інші заінтересовані особи.

2. У разі неможливості з поважних причин узяти участь у засіданні дисциплінарного органу суддя, стосовно якого відкрито провадження, може надати письмові пояснення, які додаються до матеріалів провадження. Письмові пояснення судді оголошуються на засіданні дисциплінарного органу. Повторне неприбуття судді на засідання дисциплінарного органу є підставою для розгляду дисциплінарної справи за його відсутності лише в разі наявності письмових пояснень судді або ненадання таких пояснень у строк, встановлений дисциплінарним органом.

3. Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді відбувається на засадах змагальності. На засіданні дисциплінарного органу заслуховуються повідомлення члена (членів) комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, яка прийняла рішення про відкриття дисциплінарного провадження, про результати перевірки, пояснення судді, стосовно якого відкрито провадження, та/або його представника і свідчення свідків, а також інших заінтересованих осіб.

4. Суддя, стосовно якого відкрито провадження, та (або) його представник мають право давати пояснення, задавати питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи, клопотати про запрошення свідків.

5. Особа, яка звернулася зі скаргою (заявою), та (або) її представник мають право давати пояснення, задавати питання учасникам провадження.

6. Перебіг розгляду дисциплінарної справи стосовно судді та оголошення результатів її розгляду фіксуються технічними засобами.Стаття 98. Рішення у дисциплінарній справі стосовно судді


1. Дисциплінарний орган вирішує дисциплінарну справу не пізніше шести місяців з дня надходження заяви (скарги), без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці.

2. Дисциплінарний орган приймає рішення в дисциплінарній справі більшістю від загального складу. Перед прийняттям рішення дисциплінарний орган обговорює результати розгляду дисциплінарної справи за відсутності судді, стосовно якого розглядалася справа, і запрошених осіб.

3. При прийнятті рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення враховуються характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення обирається з урахуванням принципу пропорційності.

4. Дисциплінарне стягнення на суддю може бути накладене не пізніше двох років від дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці. Якщо обставини, за яких було вчинено дисциплінарний проступок, встановлено судовим рішенням або рішенням міжнародної установи, цей строк обчислюється з часу оприлюднення такого рішення.

5. Прийняття дисциплінарним органом висновку про порушення суддею присяги, яке унеможливлює подальше перебування особи на посаді професійного судді, є підставою для внесення Вищою радою юстиції подання про звільнення судді з посади у зв'язку з порушенням присяги.

6. У разі відсутності підстав для застосування до судді дисциплінарного стягнення дисциплінарний орган закриває дисциплінарне провадження.

7. Рішення дисциплінарного органу викладається в письмовій формі, підписується головуючим і членами дисциплінарного органу, які брали участь у розгляді дисциплінарної справи, і оголошується на засіданні. Рішення у дисциплінарній справі містить:

1) прізвище, ім'я, по батькові й посаду судді, який притягається до дисциплінарної відповідальності;

2) встановлені обставини у справі з посиланням на докази;

3) мотиви, з яких ухвалено рішення;

4) суть рішення за результатами розгляду із зазначенням дисциплінарного стягнення у разі його застосування;

5) порядок і строк оскарження рішення.

8. За наявності окремої думки член дисциплінарного органу викладає її у письмовій формі і додає до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні. Зміст окремої думки на засіданні не оголошується.

9. Копія рішення дисциплінарного органу вручається судді, стосовно якого розглядалася дисциплінарна справа, або у семиденний строк надсилається йому поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. У цей же строк копія рішення про накладення дисциплінарного стягнення надсилається голові суду, де працює суддя.

10. Рішення дисциплінарного органу за результатами розгляду дисциплінарної справи протягом семи днів після його прийняття оприлюднюється на офіційному веб-порталі Ради суддів України і знаходиться у постійному доступі. У разі скасування рішення інформація про це оприлюднюється на офіційному веб-порталі.

Стаття 99. Дисциплінарне стягнення щодо судді та порядок його погашення


1. До судді може бути застосоване одне з таких дисциплінарних стягнень:

1) зауваження;

2) догана;

3) сувора догана – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного або трьох місяців;

4) тимчасове (від одного до трьох місяців) відсторонення від здійснення правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов'язковим скеруванням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного дисциплінарним органом;

5) висновок про порушення суддею присяги, яке унеможливлює подальше перебування особи на посаді професійного судді;

6) припинення перебування судді у відставці (якщо дисциплінарну справу вирішено після звільнення судді з посади).

За результатами розгляду дисциплінарної справи щодо судді може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

2. Зауваження погашається в момент його оголошенням.

Догана погашається через один рік, а сувора догана – через вісімнадцять місяців від дня застосування.

Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя погашається через два роки від дня застосування за умови схвалення дисциплінарним органом звіту судді за результатами проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного дисциплінарним органом.

3. Дисциплінарний орган може прийняти висновок про порушення суддею присяги, яке унеможливлює подальше перебування особи на посаді професійного судді, у разі, якщо:

1) суддя вчинив дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 4, 9 – 12 частини першої статті 92 цього Закону;

2) суддя вчинив дисциплінарний проступок, маючи непогашене дисциплінарне стягнення.

4. За повторне вчинення дисциплінарного проступку суддею, який має дисциплінарне стягнення, до нього застосовується більш суворе дисциплінарне стягнення.

Стаття 100. Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді


1. Суддя місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення дисциплінарної комісії суддів про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції або до суду упродовж п'ятнадцяти днів від дати вручення йому чи отримання поштою копії рішення.

2. Скаргу до Вищої ради юстиції суддя подає через апарат Ради суддів України.

3. Апарат Ради суддів України не пізніш як у триденний строк після отримання скарги надсилає її до Вищої ради юстиції разом із матеріалами дисциплінарної справи.

4. Вища рада юстиції розглядає скарги в порядку, визначеному Законом України "Про Вищу раду юстиції".

5. Розгляд адміністративного позову щодо оскарження рішення дисциплінарної комісії суддів, Вищої ради юстиції про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності здійснюється в порядку, визначеному процесуальним законом.

6. Подання скарги до Вищої ради юстиції чи адміністративного позову до суду на рішення дисциплінарної комісії суддів та Вищої ради юстиції про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності зупиняє дію дисциплінарного стягнення.Глава 2. Комісія з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності


Стаття 101. Статус комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності


1. Комісію з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності утворює Рада суддів України для перевірки відомостей, викладених у скарзі (заяві), та вирішення питання щодо відкриття дисциплінарної справи.

2. Порядок роботи комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності визначається цим Законом і положенням про таку комісію, затвердженим Радою суддів України.Стаття 102. Склад комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності


1. Комісія з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності діє у складі дев’яти членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше десяти років. До складу комісії входять три члени від суддів або суддів у відставці і шість членів від громадськості.

2. Комісія з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності створюється для попереднього вивчення певної кількості скарг (заяв), яка визначена положенням про таку комісію.

3. Члени комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності можуть виконувати професійні повноваження за основним місцем роботи, але участь у комісії враховується при розподілі навантаження.

4. За членом комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності на час здійснення повноважень зберігаються статус та місце основної роботи.

5. Членам комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності компенсуються витрати, пов’язані із здійсненням повноважень члена комісії в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України за поданням Ради суддів України.

Стаття 103. Порядок формування комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності


1. З'їзд суддів України затверджує список суддів та суддів у відставці, які відповідають вимогам до члена комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності і виявили бажання стати такими членами. Такий список оновлюється кожні чотири роки.

2. Рада суддів України затверджує список осіб від громадськості, які відповідають вимогам до члена комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності і виявили бажання стати такими членами. До списку включаються особи, які запропоновані громадськими організаціями (не більше однієї особи від організації), професійними організаціями правників (не більше трьох осіб від організації), вищих навчальних закладів або наукових установ (не більше трьох осіб від закладу чи установи). Такий список оновлюється кожні чотири роки.

Рада суддів України має право вмотивовано відхилити запропоновану кандидатуру від громадськості з посиланням на обставини, які перешкоджають виконанню повноважень члена комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

3. Рада суддів України, прийнявши рішення про створення комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, або з метою заміни члена комісії, який з поважних причин не може виконувати своїх повноважень, на своєму відкритому засіданні шляхом жеребкування вибирає і призначає членів цієї комісії.

4. До складу комісії не можуть бути призначені народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, члени Вищої ради юстиції, а також посадові особи, які мають дисциплінарне стягнення.

5. Комісія з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності є повноважною за умови призначення до її складу усіх дев’яти членів. Повноваження комісії припиняються після опрацювання визначеної кількості скарг (заяв). У разі дострокового вибуття члена комісії або його відводу Рада суддів України призначає на його місце нового члена відповідно до частини третьої цієї статті.Стаття 104. Організація роботи та засідання комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності


1. Комісія з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності обирає зі свого складу таємним голосуванням голову комісії. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість від загального складу комісії.

2. Голова комісії організовує роботу комісії, веде засідання комісії. Обов'язки голови комісії в разі його відсутності виконує член комісії, який має триваліший стаж роботи на посаді судді.

3. Голова комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що виносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це особу, щодо якої має розглядатися питання.

4. Засідання комісії проводяться закрито – за відсутності заінтересованих осіб і публіки.

5. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює апарат Ради суддів України.

Стаття 105. Повноваження члена комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності


1. Член комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, здійснюючи свої повноваження:

1) вивчає матеріали, подані на розгляд комісії, бере участь у їх дослідженні та перевірці;

2) має право витребувати необхідну інформацію, копії матеріалів із справ, провадження у яких завершено, або знайомитися із матеріалами справ в суді, опитувати суддів та скаржників (заявників) або інших осіб та пропонувати подати їм письмові пояснення;

3) може наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;

4) може вносити пропозиції щодо проекту рішення комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення;

5) може висловлювати письмово окрему думку щодо рішення комісії.

2. Член комісії з попереднього вивчення скарг (заяв) про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності здійснює інші повноваження, встановлені законом.Глава 3. Дисциплінарна комісія суддів
Стаття 106. Статус дисциплінарної комісії суддів


1. Дисциплінарну комісію суддів утворює Рада суддів України для розгляду і вирішення визначеної нею кількості дисциплінарних справ.

2. Рада суддів України може утворювати одну або більше дисциплінарних комісій суддів залежно від потреби.

3. Порядок роботи дисциплінарної комісії суддів визначається цим Законом і положенням про дисциплінарну комісію суддів, затвердженим Радою суддів України.

4. Дисциплінарна комісія суддів:

1) розглядає і вирішує дисциплінарні справи щодо суддів місцевих та апеляційних судів, а також суддів у відставці;

2) приймає рішення про відсторонення судді від посади у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора України;

3) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом.

5. Дисциплінарна комісія суддів для здійснення своїх повноважень має право витребувати та одержувати необхідну інформацію в порядку, встановленому цим Законом.Стаття 107. Склад дисциплінарної комісії суддів


1. Дисциплінарна комісія суддів діє у складі п’яти членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше п’ятнадцяти років. До складу комісії входять три члени від суддів або суддів у відставці і два члени від громадськості.

2. Дисциплінарна комісія суддів створюється для розгляду певної кількості дисциплінарних справ, яка визначена положенням про дисциплінарну комісію суддів.

Рада суддів України може створити більше однієї дисциплінарної комісії суддів для забезпечення своєчасного вирішення дисциплінарних справ.

3. Члени дисциплінарної комісії суддів можуть виконувати професійні повноваження за основним місцем роботи, але участь у дисциплінарній комісії суддів враховується при розподілі навантаження.

4. За членом дисциплінарної комісії суддів на час здійснення повноважень зберігаються статус та місце основної роботи.

5. Членам дисциплінарної комісії суддів компенсуються витрати, пов’язані із здійсненням повноважень члена комісії в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України за поданням Ради суддів України.Стаття 108. Порядок формування дисциплінарної комісії суддів


1. З'їзд суддів України затверджує список суддів та суддів у відставці, які відповідають вимогам до члена дисциплінарної комісії суддів і виявили бажання стати такими членами. Такий список оновлюється кожні чотири роки.

2. Рада суддів України затверджує список осіб від громадськості, які відповідають вимогам до члена дисциплінарної комісії суддів і виявили бажання стати такими членами. До списку включаються особи, які запропоновані громадськими організаціями (не більше однієї особи від організації), професійними організаціями правників (не більше трьох осіб від організації), вищих навчальних закладів або наукових установ (не більше трьох осіб від закладу чи установи). Такий список оновлюється кожні чотири роки.

Рада суддів України має право вмотивовано відхилити запропоновану кандидатуру від громадськості з посиланням на обставини, які перешкоджають виконанню повноважень члена дисциплінарної комісії суддів.

3. Рада суддів України, прийнявши рішення про створення дисциплінарної комісії суддів, або з метою заміни члена комісії, який з поважних причин не може виконувати своїх повноважень, на своєму відкритому засіданні шляхом жеребкування вибирає і призначає членів дисциплінарної комісії суддів.

4. До складу комісії не можуть бути призначені народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, члени Вищої ради юстиції, а також посадові особи, які мають дисциплінарне стягнення.

5. Дисциплінарна комісія суддів є повноважною за умови наявності в її складі усіх п’яти членів. Повноваження дисциплінарної комісії суддів припиняються після розгляду визначеної кількості дисциплінарних справ. У разі дострокового вибуття члена комісії або його відводу Рада суддів України призначає на його місце нового члена відповідно до частини третьої цієї статті.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка