Законодавство 1 Предмет «Фармацевтичне законодавство»Дата конвертації25.12.2016
Розмір41,3 Kb.
 • ФАРМАЦЕВТИЧНЕ
 • ЗАКОНОДАВСТВО
 • МЕДИЧНЕ І ФАРМАЦЕВТИЧНЕ
 • ЗАКОНОДАВСТВО
 • 1 Предмет «Фармацевтичне законодавство». Зв'язок з медичними, фармацевтичними та юридичними дисциплінами
 • 2 Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Міжнародні нормативно-правові акти
 • Предмет «Фармацевтичне законодавство». Зв'язок з медичними, фармацевтичними та юридичними дисциплінами

«Фармацевтичне законодавство» як навчальна дисципліна за своєю сутністю є системою загальнообов’язкових правових приписів, що включають в себе взаємоузгоджену сукупність міжнародних та національних нормативно-правових актів, що врегульовують суспільні правовідносини учасників фармацевтичного ринку.

 • Предмет навчальної дисципліни
 • “Фармацевтичне законодавство”
 • Це нормативно-правові акти, що врегульовують суспільні відносини, які виникають між учасниками фармацевтичного ринку та є правовою формою реалізації права на фармацевтичну діяльність
 • Об’єкт навчальної дисципліни
 • “Фармацевтичне законодавство”
 • Це суспільні відносини, що виникають у сфері фармацевтичної діяльності й врегульовані чинними нормативно-правовими актами.

Метод правового регулюванняце сукупність логічних прийомів, способів і конкретних засобів пізнання загальних й основних закономірностей виникнення, становлення, розвитку і функціонування фармацевтичного законодавства

 • Імперативний метод
 • це метод владних приписів (наказів), який заснований на відносинах субординації (підпорядкування) одних суб’єктів іншим. Даний метод застосвується у таких галузях права як медичне, фармацевтичне, кримінальне, адміністративне та інші.
 • Приклад. Імперативний метод виявляється у нормах частини 2 статті 21 Закону України “Про лікарські засоби” № 124/96-ВР від 04.04.1996 р.
 • Диспозитивний метод
 • це метод, який заснований на рівності сторін і дає можливість вибору альтернативних варіантів поведінки. Даний метод застосовується в галузях приватного права: цивільному, сімейному, спадковому, медичному, фармацевтичному та інших.
 • Приклад. Диспозитивний метод правового регулювання виявляємо у частині 1 статті 5 Закону України “Про лікарські засоби”

Принципи фармацевтичного законодавства – це основноположні ідеї, вихідні засади, що характризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю та відображають державну політику у сфері фармацевтичної діяльності. Принципами фармацевтичного законодавства є:

 • принцип законності;
 • принцип справедливості;
 • пріоритетності та захисту прав людини;
 • рівноправності;
 • законності;
 • правосуддя;
 • системного формування та побудови національного права й окремих його галузей.
 • Система «Фармацевтичного законодавства» як самостійної
 • галузі права, складається з наступних елементів:
 • Норми
 • фармацевтичного
 • права
 • Інститути
 • фармацевтичного
 • права
 • Підгалузі
 • фармацевтичного
 • права

Система фармацевтичного законодавства як навчальної дисципліни складається з двох частин:

 • Загальна частина
 • Особлива частина
 • 1. Предмет фармацевтичного
 • законодавства, принципи,
 • джерела;
 • Правовідносини у сфері
 • обігу лікарських засобів;
 • 3. Правовий статус суб’єктів
 • фармацевтичної діяльності.
 • Фармацевтичне
 • законодавство;
 • Режим контролю якості
 • лікарських засобів;
 • Правопорушення у сфері
 • фармації;
 • 4. Юридична опіка;
 • 5. Доказова фармація;
 • 7. Рецептурний документообіг.

Концептуальні положення “Фармацевтичного законодавства”:

 • «Фармацевтичне
 • законодавство»
 • започаткувалося
 • на стику
 • медичних,
 • фармацевтичних
 • та юридичних
 • наук
 • Предмет і об’єкт
 • пізнання даної
 • науки зводиться
 • до врегулювання
 • суспільних відносин,
 • що виникають у
 • сфері обігу
 • лікарських засобів і
 • пов’язаної з нею
 • фармацевтичної
 • діяльності та ін.
 • Норми
 • фармацевтичного
 • законодавства є
 • фундаментом для
 • даної науки, а тому
 • її рекомендації
 • мають правовий
 • або близький до
 • нього характер

Зв’язок “Фармацевтичного законодавства” з іншими галузевими науками

 • Медичне право
 • Фармацевтичне
 • законодавство
 • Юридичні
 • науки
 • Фармацевтичні
 • науки
 • Медичні науки
 • Гуманітарні науки
 • Фармакотерапія
 • Судово-
 • фармацевтична
 • експертиза
 • Фармако-
 • економіка
 • Косметологія
 • Алхімія
 • Фісколоїдна
 • хімія
 • Біоетика
 • Судово-медична
 • експертиза
 • Судова
 • психіатрія
 • Судова
 • медицина
 • Філософія
 • Етика
 • Соціологія
 • Педагогіка
 • Психологія
 • Теорія управління
 • Теорія спілкування
 • Теорія держави і
 • права
 • Конституційне
 • право України
 • Судова експертиза
 • Трудове право
 • Цивільне право
 • Адміністративне
 • право
 • Криміналне право
 • Законодавче забезпечення
 • охорони здоров’я в Україні.
 • Міжнародні
 • нормативно-правові акти.

Правове забезпечення - це система правових приписів з питань охорони здоров’я, обігу й безпеки лікарських засобів, правопорушень у фармацевтичній сфері діяльності.

 • Законодавче (правове) забезпечення охорони здоров’я в Україні – це закріплені в законі панівні в державі, політичні правові положення щодо завдань і способу здійснення й реалізації фармації. Дані правові приписи визначають спрямованість і побудову науки фармацевтичного права в цілому, форму і зміст його інститутів. Законодавче забезпечення регулювання суспільних відносин, що виникають у фармацевтичній сфері виступає гарантом забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Види законодавчого забезпечення охорони здоров’я в Україні:

 • конституційні приписи, тобто ті, що закріплені в Конституції України (право на збереження життя, особисту недоторканність, вимоги від держави здійснення заходів, спрямованих на підтримку життя, на охорону здоров’я і медичну допомогу тощо);
 • міжнародно-правові приписи, тобто ті, які містяться у міжнародних договорах та інших правових документах, що ратифіковані Верховною Радою України й знаходяться у відповідності з конституційними нормами (рівність усіх людей, право на життя, свободу, особисте щастя);
 • Види законодавчого забезпечення
 • охорони здоров’я в Україні: (продовження)
 • загальноправові приписи, тобто ті, дія яких
 • поширюється на всі галузі права, в тому числі в на
 • фармацевтичне право (утвердження та забезпечення державою
 • прав і свобод людини і громадянина, рівності громадян
 • та держави перед законом, законності);
 • фармацевтичні приписи, тобто ті, що мають відношення
 • виключно до фармацевтичного права (встановлення медичних
 • стандартів, визначення режиму контролю лікарських засобів,
 • ліцензування фармацевтичної діяльності).

Міжнародні нормативно-правові акти у сфері охорони здоров’я, ратифіковані Україною:

 • Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод (1950 р.);
 • Європейська соціальна хартія (1996 р.);
 • Європейська конвенція про правовий статус трудящих/мігрантів (1977 р.);
 • Конвенція про права людини та біомедицину (1997 р.);
 • Додаткові протоколи до Конвенції – стосовно заборони клонування людських істот (1998 р.)

Нормативно-правові акти України у сфері охорони здоров’я:

 • Конституція України;
 • Закони України:
 • «Основи законодавства про охорону здоров’я» (№ 2802 від 19 листопада 1992 р.)
 • «Про лікарські засоби» (№ 124/96 від 4 квітня 1996 р.)
 • «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (№ 877 від 05.04.2007 р.)
 • «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (№ 1775 від 01.06.2000 р.)
 • «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (№ 1236 від 2 грудня 2010 р.).

Нормативно-правові акти України у сфері охорони здоров’я:

 • Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів» (№ 440/2011 від 8 квітня 2011 р.).
 • Постанови Кабінету міністрів України:
 • «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів» (№ 1419 від 28.10.2004 р.)
 • «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів» (№ 837 від 10.09.2008 р.)
 • «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції» (№ 1280 від 31 жовтня 2007 р.)
 • «Про заходи щодо стабілізації цін» (№ 955 від 17 жовтня 2008 р.) та ін.

Нормативно-правові акти України у сфері охорони здоров’я:

 • Накази Міністерства охорони здоров’я України:
 • «Про внесення змін до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта» (№ 514 від 17.06.2013)
 • «Про затвердження реєстру граничного рівня оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року» (№ 419 від 01.06.2012)
 • «Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів» (№ 95 від 16 лютого 2009 р.)
 • «Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів» (№ 436 від 30 жовтня 2001 р.), «Про затвердження обов’язкового мінімального асортименту» (№ 1000 від 29.12.2011 р.)

Накази Міністерства охорони здоров’я (продовження):

 • «Про затвердження Обов'язкового мінімального асортименту лікарських засобів» (№ 933 від 1 листопада 2010 р.)
 • «Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів» (№ 237 від 26.04.2011 р.)
 • «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів» (№ 809 від 22.11.2011 р.)
 • «Про затвердження Порядку маркування лікарських засобів шрифтом Брайля» (№ 722 від 25 серпня 2010 р.)
 • 6. Інші нормативно-правові акти
 • НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 • ТА РЕЖИМ КОНТРОЛЮ
 • ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ РІЗНИХ
 • НОМЕНКЛАТУРНО-ПРАВОВИХ І
 • КЛАСИФІКАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ГРУП

Правове забезпечення режиму контролю якості лікарських засобів:

 • «Про лікарські засоби» (Закон України № 124/96 від 4 квітня 1996 р.),
 • «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів» (Постанова КМУ від 17 березня 2010 р. N 275 )
 • «Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів» (Наказ МОЗ України від 30 жовтня 2001 року N 436)
 • «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів» (Наказ МОЗ України від 22.11.2011 N 809)
 • Інні нормативно-правові акти
 • ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – це речовини або їх суміші,
 • які застосовуються для профілактики, діагностики та
 • лікування захворювань людей або зміни стану організму
 • Діючі речовини
 • (субстанції)
 • Засоби, які застосовують-
 • ся для виявлення збудни-
 • ків хвороб, а також
 • боротьби із збудниками
 • хвороб або паразитами
 • Лікарські
 • домішки до
 • харчових
 • продуктів
 • Голові лікарські
 • засоби (лікарські
 • препарати,
 • медикаменти)
 • Лікарські
 • косметичні
 • засоби
 • Гомеопатичні
 • засоби

Характеристика лікарських засобів:

 • Готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти) - дозовані лікарські засоби в тому вигляді та стані, в якому їх застосовують
 • Діючі речовини (субстанції) - біологічно активні речовини, які можуть змінювати стан і функції організму або мають профілактичну, діагностичну чи лікувальну дію та використовуються для виробництва готових лікарських засобів
 • Допоміжні речовини – додаткові речовини, необхідні для виготовлення готових лікарських засобів

Характеристика лікарських засобів:

 • Наркотичні лікарські засоби – лікарські засоби, віднесені до наркотичних відповідно до законодавства
 • Отруйні лікарські засоби – лікарські засоби, віднесені до отруйних центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я
 • Сильнодіючі лікарські засоби – лікарські засоби, віднесені до сильнодіючих центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я
 • Радіоактивні лікарські засоби – це лікарські засоби, які застосовуються в медичній практиці завдяки їх властивості до іонізуючого випромінювання.

Державний контроль якості лікарських засобів являє собою сукупність організаційних та правових заходів, спрямованих на додержання суб'єктами господарської діяльності незалежно від форм власності і підпорядкування вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів (Закон України “Про лікарські засоби”)

Режим контролю лікарських засобів, то його слід охарактеризувати як вимоги законодавчих, нормативно-правових та інструктивно-методичних документів до номенклатурно-правової і класифікаційно-правової характеристики лікарських засобів.

 • Формула розрахунку режиму контролю лікарських засобів:
 • РК = КФГ + НПГ + КПГ
 • де, РК – режим контролю
 • КФГ – клініко-фармакологічна група
 • НПГ – номенклатурно-правова група
 • КПГ – класифікаційно-правова група

Номенклатурно-правова група лікарських засобів – це група, що вказує на форму відпуску лікарських засобів.

 • Безрецептурні
 • лікарські засоби
 • Відповідно до Порядку відпуску
 • лікарських засобів і виробів
 • медичного призначення з аптек
 • та їх структурних підрозділів
 • (Наказ МОЗ України від 19.07.2005
 • № 360) безрецептурні лікарські
 • засоби відпускаються з аптек,
 • аптечних пунктів, аптечних кіосків
 • Рецептурні
 • лікарські засоби
 • Рецептурні ж лікарські засоби
 • відпускаються за рецептами
 • медичних працівників з аптек
 • та аптечних пунктів.
 • Відпуск рецептурних лікарських
 • засобів з аптечних кіосків
 • забороняється.

Класифікаційно-правова група лікарських засобівце група, що вказує на профіль безпеки дії лікарського засобу на організм людини

 • До класифікаційно-правових груп лікарських засобів слід віднести:
 • Наркотичні Одурманюючі засоби
 • Психотропні Отруйні
 • Сильнодіючі речовини Легкозаймисті
 • Їдкі Вибухові речовини
 • Прекурсори Засоби допінгу
 • Гомеопатії Загальна група
 • Спеціальні харчові продукти

Фактори, що враховуються у країнах Європейського Союзу при класифікації лікарських препаратів, що відпускаються за рецептом та мають обмежену сферу застосування:

 • лікарський препарат у зв’язку з його фармакологічними властивостями або новизною, або в інтересах охорони здоров’я населення призначений для застосування лише в умовах стаціонару;
 • лікарський препарат застосовують для лікування захворювань, діагноз яких може бути встановлений лише в умовах стаціонару або в закладах, які мають необхідне діагностичне обладнання, хоча застосування ліків та наступний нагляд можуть здійснюватися в інших умовах;
 • лікарський препарат призначений для амбулаторного лікування хворих, проте його застосування може призвести до суттєвої побічної дії, внаслідок чого необхідно, щоб рецепт був виписаний спеціалістом та лікування здійснювалося під медичним наглядом.
 • Примітка. Всі інші лікарські засоби, що не відповідають вищезазначеним характеристикам, належать до безрецептурних лікарських засобів.

Наукова класифікація лікарських засобів:

 • безрецептурні лікарські засоби, що відпускаються без рецепта лікаря;
 • сильнодіючі лікарські засоби, що відпускаються за рецептом лікаря (список Б);
 • лікарські засоби, що мають одурманюючі властивості та відпускаються за рецептом лікаря;
 • отруйні лікарські засоби, що відпускаються за рецептом лікаря (список А);
 • психотропні лікарські засоби (зазначені в таблиці 3, списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України), що відпускаються за рецептом на спеціальному рецептурному бланку ;
 • наркотичні лікарські засоби (зазначені в таблиці 2 списку 1, таблиці 3 списку 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України), що відпускаються за рецептом на спеціальному рецептурному бланку;
 • прекурсори (у таблиці 4 списку 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України), що відпускаються за рецептом на спеціальному рецептурному бланку.

Класифікація лікарських засобів, що відпускаються по рецепту:

 • лікарські засоби, які відпускаються за разовими чи багаторазовими рецептами;
 • лікарські засоби, які відпускаються за спеціальними рецептами;
 • лікарські засоби, які відпускаються за рецептами і мають обмежену галузь застосування.

Лікарські засоби, які відпускаються за разовими чи багаторазовими рецептами:

 • - якщо вони можуть становити пряму чи непряму загрозу здоров'ю споживача навіть при їх правильному застосуванні, але без медичного нагляду;
 • - якщо вони використовуються багатьма споживачами неправильно, внаслідок чого може виникнути пряма чи непряма загроза здоров'ю споживача;
 • - якщо вони містять речовини, дія і/або побічні ефекти яких потребують подальшого вивчення;
 • - якщо лікарський засіб призначений для парентерального введення.

Лікарські засоби, які відпускаються за спеціальним рецептом:

 • - лікарський засіб віднесений до наркотичних або психотропних відповідно до чинного законодавства;
 • - лікарський засіб, який при неправильному застосуванні може становити суттєвий ризик (зловживання, звикання чи застосування лікарського засобу із незаконною метою);
 • - лікарський засіб містить речовину, яку внаслідок новизни чи фармакологічних властивостей можна віднести до даної групи;
 • - лікарський засіб містить речовини, віднесені до списку 1 та 2 таблиці IV постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Чинники, що враховуються при віднесенні лікарського засобу до категорії лікарських засобів, які відпускаються за рецептом і мають обмежену галузь застосування:

 • лікарський засіб у зв'язку з його фармакологічними властивостями чи новизною або в інтересах охорони здоров'я населення призначений для застосування тільки в умовах стаціонару;
 • лікарський засіб застосовується для лікування захворювань, діагноз яких може бути встановлений в умовах стаціонару або у закладах, що мають необхідне діагностичне устаткування, хоча приймання лікарських засобів і подальше спостереження можуть виконуватися в інших умовах;
 • лікарський засіб призначений для амбулаторного лікування хворих, але його застосування може призвести до серйозних побічних ефектів, унаслідок чого необхідно, щоб рецепт був виписаний спеціалістами і лікування проводилося під медичним наглядом.

Правова основа санітарно-епідеміологічного благополуччя:

 • Конституція України
 • Основи законодавства України про охорону здоров'я
 • Закони України:
 • «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 • «Про захист населення від інфекційних хвороб»
 • «Про протидію захворюванню на туберкульоз»
 • «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»
 • Інші нормативно-правові акти.
 • Санітарно-епідеміологічне благополуччя населення -
 • це стан здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини, при якому показники захворюваності перебувають на усталеному рівні для даної території, умови проживання сприятливі для населення, а параметри факторів середовища життєдіяльності знаходяться в межах, визначених санітарними нормами. У чинному законодавстві здебільшого закцентовано увагу на державному регулюванні і вимогах щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Функціональний харчовий продукт - харчовий продукт, який містить як компонент лікарські засоби та/або пропонується для профілактики або пом'якшення перебігу хвороби людини.

 • Процедура віднесення харчових продуктів до категорії спеціальних харчових продуктів та їх державна реєстрація визначені у відповідному порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1023. Дія цього закону не поширюється на харчові продукти, виготовлені для особистого споживання.

Основні форми менеджменту у сфері охорони здоров’я:

 • Бюджетне фінансування
 • Добровільне медичне страхування
 • Самофінансування
 • Кредитування
 • Інвестування
 • Благодійництво та спонсорство


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка