Закону «Про засади запобігання і протидії корупції»Скачати 99,45 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір99,45 Kb.

“Фінансовий контроль. Порядок заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру”

Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Ст. 12 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлює обов’язок суб'єктів декларування щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Вперше форма декларації визначена на рівні закону, що у свою чергу сприяє забезпеченню реалізації принципу правової визначеності, оскільки виступає гарантією стабільності зазначеної форми.

Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Суб’єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік через:

перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною,

тимчасову непрацездатність,

перебування за межами України,

під вартою,

подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня.

“Суб'єкти декларування” стаття 1
Суб’єкти декларування” - особи, зазначені в пункті 1 (особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону ( посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої статті 4), які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

(В редакції Закону № 224 від 14.05.2013)
Юридична особа публічного права
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (стаття 81 Цивільного кодексу України).

Посадові особи


Посадовими особами є ті особи, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Організаційно-розпорядчі функції
Відповідно до постанови Пленуму ВСУ від 26.04.2002 № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» орг.-розпор. функціями є обов’язки по здійсненню керівництва галуззю пром-ті, труд. колективом, ділянкою роботи, вир-чою діяльністю окремих прац-ів на п., у., о. незалежно від форм власності. Такі ф-ї виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Адміністративно – господарські обов'язки
Адм.-госп. обов’язками – це функції по управлінню або розпорядженню держ., кол. чи прив. майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у нач. планово-господарських, фінансових відділів і служб, завідуючі складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, кер-ів відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів.

Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Суб'єкти декларування повинні декларувати не лише свій майновий стан, а й майновий стан членів сім'ї та більшість своїх значних за розмірами видатків, фінансові зобов’язання.

Коло осіб, які зобов’язані подавати декларації, доповнено суб’єктами декларування, які звільняються або іншими чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також тими, які вже звільнилися або іншим чином припинили таку діяльність.

Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру


Суб’єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють д-ть, пов’язану з виконанням ф-й держави або м. с., подають декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Суб’єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили д-ть, пов’язану з виконанням ф-й держави або м. с., зобов’язані протягом 1 року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік за формою і в порядку, визначеними Законом.

Строки подання декларації
Декларація подається до 1 квітня наступного за звітним роком.

Законом передбачено винятки із вказаного правила.

Це стосується суб’єктів декларування, які:

1) не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи декларацію за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою – подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня;

2) звільняються або іншим чином припиняють д-ть, пов’язану з виконанням ф-й держави або м. с. – подають декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, при звільненні або припиненні служби.

Строки подання декларації
Особи, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію за місцем попередньої роботи (служби) до 1 квітня року, наступного за звітним.

Порядок виготовлення бланків декларацій
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 року № 64 «Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» встановлено, що бланки декларації виготовляються особами, які її заповнюють і подають, шляхом їх роздрукування або копіювання на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до Закону “Про засади запобігання і протидії корупції” (включаючи примітку).

Бланк декларації складається з 10 сторінок.

Порядок зберігання декларацій та використання зазначених у них відомостей
Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 16, яким чітко зазначено, що декларації зберігаються в особових справах у кадрових підрозділах відповідних органів держ. влади або органів м. с., ю. осіб пуб. права.

З огляду на це, збирання, зберігання та організація процедури опуб-ня декларації має здійснюватися кадровим підрозділом відповідного держ. органу, органу м. с. або юр. особи пуб. права.

Подання декларацій депутатами місцевих рад
Ч. 3 ст. 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” передбачено, що депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів.

Оприлюднення відомостей, що містяться в декларації


Відомості, зазначені у декларації за минулий рік П.У., Голови ВРУ, нар. депутатів України, ПМУ, членів КМУ…, керівників інших держ. органів, органів влади АРК та їх заступників, членів колег. держ. органів (комісій, рад), сільського, селищ., міськ. голови, голови район. у місті, район., обл. ради та їх заступників, керівників вик. органів сільських, селищ., міськ., район. у містах рад та їх заступників, секретаря сільської, селищ., міськ. ради, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному веб-сайті відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування на строк не менше одного року.

Оприлюднення відомостей


. У разі відсутності офіційного веб-сайту такі відомості оприлюднюються шляхом опублікування в офіц. друк. виданнях відповідних держ. органів та органів місц. сам-ня протягом 30 днів з дня подання декларації.

Оприлюдненню підлягають усі відомості, зазначені в декларації, крім відомостей, що віднесені цим Законом до інф. з обмеж. доступом.

Відомості щодо реєстрац. номера облік. картки платника податків або серії та номера паспорта гром. - на Укр., а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходж. об’єктів, які наводяться в декларації, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підляг.

Відповідальність за неоприлюднення наступає згідно із частиною першою статті 2123 КУпАП


Стаття 2123. Порушення права на інформацію та права на звернення:

частина 1:Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України “Про доступ до публічної інформації” та “Про засади запобігання і протидії корупції”, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти (425 грн.) до п’ятдесяти (850 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Перевірка декларації
З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уповноваженими підрозділами проводяться:

1) перевірка фактів своєчасності подання декларацій;

2) перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів.

Перевірка декларації


Перевірка факту своєчасності подання декларації здійснюється протягом 15 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.

Перевірка декларації на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування здійснюється протягом 30 днів з дня подання декларації і полягає у порівнянні службових обов’язків суб’єкта декларування з його та членів його сім’ї фінансовими інтересами.

Перевірка декларації
Перевірка достовірності зазначених у декларації відомостей здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у порядку, визначеному цим органом.

Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей державний орган, орган влади АРК, орган місцевого самоврядування, інша юр. особа публічного права протягом 10 днів з дня одержання декларації від суб’єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Перевірка декларації
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, під час проведення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей має право одержувати від державних органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права та підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію або копії необхідних документів щодо зазначених відомостей в межах своїх повноважень.

Встановлення ознак правопорушень
У разі встановлення за результатами передбачених цією статтею перевірок ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє керівнику відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

Встановлення недостовірних відомостей
У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, письмово повідомляє про це спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, а також керівнику органу, в якому працює відповідний суб’єкт декларування.

Виявлення недостовірних відомостей
Виявлення недостовірних відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію з достовірними відомостями.

У такому разі декларація з достовірними відомостями підлягає оприлюдненню на заміну раніше оприлюдненої декларації у порядку, встановленому цим Законом.

Відповідальність
Подання завідомо недостовірних відомостей в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру є підставою для притягнення суб’єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної відповідальності відповідно до закону.

Відповідальність


Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, а також неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративна відповідальність (стаття 12 → 172 -6 КУпАП)


Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»,-

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти (170-425 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента –

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти (170-425 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Приклади
Начальник “Н” районної ветеринарної лікарні “О” не подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік.

Рішенням суду на цю особу накладено штраф у розмірі 200 грн.

Депутат “Г” сільської ради “Д” не подав до 01.04.2013 не подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік.

Рішенням суду на цю особу накладено штраф у розмірі 200 грн.

Відповідальність


За подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру наступає адміністративна відповідальність відповідно до частини третьої статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративна відповідальність (стаття 12 → ч. 3 172 -6 КУпАП)


Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»,-

тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти (2550 грн.) до трьохсот (5100 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Розділ І. Загальні відомості
У позиції 1 зазначається:

прізвище, ім'я, по батькові,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України – декларанта, якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган, що здійсню податкову політику і має про це відмітку у паспорті громадянина України (абзац 2 п. 3 Примітки до Декларації).

Розділ І. Загальні відомості
У разі якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім'я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім'я, по батькові, а у дужках – попереднє прізвище, ім'я, по батькові (п. 3 Примітки до Декларації).

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номер паспорта громадянина України, що зазначаються у позиції 1 є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають (абзац 2 ч. 2 ст. 12)

Розділ І. Загальні відомості
У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси на кінець звітного періоду (станом на 31 грудня).

Цю позицію слід заповнювати на підставі паспортних даних або тимчасову реєстрацію.

У разі якщо адреса місця проживання (реєстрації) декларанта змінилася (зазнали зміни назва населеного пункту, вулиці, тощо) і ці дані не відображені у паспорті декларанта, необхідно навести також відомості щодо місця проживання декларанта станом на дату заповнення Декларації (абз. 2 п. 4 Примітки до Декларації).

Розділ І. Загальні відомості
Відповідно до абзацу п'ятого статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”:

місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає постійно або тимчасово;

місце перебування - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік;

реєстрація - внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та до паспортного документа про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси житла.

Розділ І. Загальні відомості
Відповідно частини першої статті 29 Цивільного кодексу України місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово.

Зверніть увагу!

Відомості щодо місця проживання, що зазначається у позиції 2 Декларації, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню (ч.2 ст.12 Закону).

У випадку, якщо декларант зареєстрований за одною адресою, а фактично проживає за іншою – рекомендується зазначати ці дві адреси.

Розділ І. Загальні відомості
У позиції 3 розділу І Декларації зазначається займана посада або посада, на яку претендує декларант.

Якщо на момент заповнення Декларації посаду було змінено, рекомендується зазначати як займану посаду у звітному періоді, так і посаду на момент заповнення.


Розділ І. Загальні відомості


У позиції 4 розділу І Декларації зазначаються відомості про членів сім'ї декларанта.


“Члени сім'ї” стаття 1
“Члени сім'ї” - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які:

спільно проживають,

пов'язані спільним побутом,

мають взаємні права та обов'язки,

у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

(В редакції Закону № 224 від 14.05.2013)


“Члени сім'ї” стаття 1
З наведеного визначення можна дійти висновку, що особа може бути віднесена до членів сім’ї для цілей заповнення декларації за наявності сукупності таких ознак:

1) спільне проживання;

2) пов’язаність спільним побутом;

3) наявність взаємних прав та обов’язків із декларантом.

Однак це, не стосується осіб, які перебувають у шлюбі, що визнаються членами сім’ї незалежно від наявності вказаних ознак.

Розділ І. Загальні відомості
Відповідно до частини 2 статті 3 Сімейного кодексу України сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття, тобто до 18 років. (ч.1 ст.6 СКУ)

Розділ І. Загальні відомості
Місцем проживання недієздатної особи є

місце проживання її опікуна

або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна (ч. 5 ст. 29 ЦКУ).

Зверніть увагу!

У випадку, коли у декларанта є неповнолітні діти, яким не присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, у відповідному полі ставиться прочерк і не потрібно зазначати серію та номер свідоцтва про народження такої дитини.


Розділ І. Загальні відомості


Зверніть увагу!Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України, а також щодо дати народження членів сім'ї, що зазначаються у позиції 4, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню

Розділ ІІ. Відомості про доходи


У цьому розділі зазначаються відомості про доходи, одержані декларантом та членами сім'ї декларанта, з усіх джерел в Україні та з джерел за межами України у звітному році.

При цьому нараховані, але не виплачені фактично доходи слід обліковувати у тому звітному періоді, коли вони були нараховані.

Розділ ІІ. Відомості про доходи


У позиції 5 зазначається загальна сума сукупного доходу, одержаного декларантом та членами його сім'ї у звітному році з усіх джерел в Україні.

До складу цих відомостей включаються: заробітна плата, премії, надбавки, винагороди, пенсії, стипендії, а також інші доходи, перелічені у позиціях 6-19.

Ті доходи, що не перелічені у позиціях 6-19, вносяться до позиції 20.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Зверніть увагу!

Відомості щодо фінансових сум, зазначених у позиції 5 мають дорівнювати арифметичній сумі відомостей щодо фінансових сум, які зазначаються у позиціях 6-20.

Якщо декларант має сумніви щодо правильності визначення ним розміру сукупного доходу, йому слід звернутися до джерел їх виплати (бухгалтерія, пенсійний фонд, відділ соціального захисту населення, банки, тощо) та одержати точні відомості.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Кошти, які були отримані декларантом у звітному році для здійснення витрат під час відрядження, а також одержанні ним у рахунок відшкодування витрат на відрядження (вартість проїзду, проживання у готелі, витрати на харчування) безпосередньо від установ, організацій чи осіб, які приймали декларанта (членів його сім'ї) за кордоном, до складу доходів, що відображаються у цьому розділі Декларації, не включаються, бо вони носять компенсаційний характер понесених декларантом витрат на відрядження.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 6

У цій позиції зазначається загальний розмір одержаної декларантом та членами його сім'ї (за наявності) заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору за звітний рік (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8).


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 6

У цій позиції також зазначається:

матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань,

а також допомога по тимчасовій непрацездатності (у тому числі допомога по догляду за хворою дитиною або за хворим членом сім'ї), яка нарахована та виплачується як за кошти роботодавця, так і за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 7

Зазначаються платежі, одержані декларантом (членами його сім'ї), від:

викладацької,

наукової,

творчої,

медичної практики,

інструкторської та суддівської практики із спорту, при цьому необхідно вказати назву закладу, установи тощо, у яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 8

У цій позиції зазначаються платежі, одержані декларантом (членами сім'ї декларанта) у вигляді авторської винагороди (гонорару), інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності.

Сума платежу визначається згідно з умовами укладених угод, виходячи з договірної ціни, але не нижче за звичайні ціни, та на підставі первинних платіжних документів.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 9

У цій позиції зазначаються сукупний розмір дивідендів та процентів, отриманих декларантом (членами сім'ї декларанта).


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 9

Дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

(підпункт 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України)

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 9

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 9

Проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 9

До процентів включаються:

а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

б) платіж за використання коштів, залучених у депозит;

в) платіж за придбання товарів у розстрочку;


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 9

До процентів включаються:

г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу);

ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 10 – матеріальна допомога

У цій позиції зазначається сукупний розмір одержаної декларантом (членами сім'ї декларанта) матеріальної допомоги.

Це може бути:

благодійна допомога,

пожертвування,

матеріальна допомога від профспілкової організації,

безповоротна позика (у грошовій та натуральній формі).


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 10 – матеріальна допомога

У цій позиції також зазначається:

вартість безоплатно наданих платних послуг, у тому числі за рахунок цільової благодійної допомоги, яка надається благодійними організаціями, на оплату медичних послуг, на лікування або протезування,

вартість послуг санаторно-курортного лікування (крім спеціалізованих санаторіїв, які знаходяться на бюджетному фінансуванні), відпочинку, послуг туризму,


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 10 – матеріальна допомога

У цій позиції також зазначається:

кошти, надані на навчання декларанта або членів його сім'ї в навчальних закладах, крім навчання за рахунок бюджетного фінансування,

кошти, отримані в рахунок передбачених у державному бюджеті коштів для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 11 – дарунки, призи, виграші

У цій позиції зазначається сукупна вартість одержаних декларантом (членами сім'ї декларанта) дарунків, призів, виграшів.

Дарунком можуть бути рухомі речі, у тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі.

Також дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому (ст. 718 Цивільного кодексу України).


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 11 – дарунки, призи, виграші

У цій позиції також зазначається вартість отриманих декларантом (членами сім'ї декларанта) в дарунок земельних ділянок, житлових будинків, квартир, інших споруд, транспортних засобів, тощо.

Вартість подарунку визначається за договірними цінами, нотаріально засвідченими документами, але не нижчими за звичайні ціни.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 12

У цій позиції зазначається сукупний розмір виплат (забезпечення, нарахувань), одержаних декларантом (членами сім'ї декларанта) відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 12

Відповідно до статті 7 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” видами забезпечення за цим Законом є:

1) допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

2) допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 12

Також безробітні могли мати право на такі види соціальних послуг:

1) професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях; 2) профорієнтація;


Розділ ІІ. Відомості про доходи
3) пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у т. ч. шляхом організації громадських робіт для безробітних у порядку, встановленому КМУ;

4) надання громадянам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, ваучера для підтримання їх конкуренто-спроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 12

Якщо у звітному році суб'єкт декларування чи члени його сім'ї отримували зазначені виплати або послуги, вони повинні бути внесені у позиції 12 або 20 розділу ІІ Декларації відповідно до виду отриманого забезпечення.

Для з'ясування розміру отриманих виплат чи послуг можна звернутися із запитом до відповідного центру зайнятості, де такі особи перебували на обліку.


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 13

У цій позиції зазначається загальна сума отриманих декларантом (членами його сім'ї) аліментів.

Нараховану та виплачену у звітному році тимчасову державну допомогу на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, зазначати у цій позиції не потрібно, вона повинна бути відображена у позиції 20 цього розділу.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 14 - спадщина

У цій позиції зазначається сукупна вартість успадкованих декларантом (членами його сім'ї) земельних ділянок, житлових будинків, квартир, інших споруд, транспортних засобів, тощо.

Вартість спадщини визначається за договірними цінами, нотаріально засвідченими документами, але не нижчими за звичайні ціни.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 15

У цій позиції зазначається загальна сума страхових виплат, відшкодувань, одержаних декларантом (членами його сім'ї) внаслідок настання страхового випадку за договором добровільного та обов'язкового страхування, а також викупні суми, що сплачені декларанту за договором страхування.


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 16

У цій позиції зазначається загальна сума одержаних декларантом (членами його сім'ї) доходів від відчуження рухомого та нерухомого майна.

Сума одержаного доходу від операції по відчуженню вказується відповідно до суми, зазначеної у нотаріально посвідченому договорі купівлі-продажу.

Якщо за умовами договору розрахунок здійснюється з розстрочкою платежу – вказується сума коштів, отриманих внаслідок відчуження майна у звітному періоді, за який подається декларація.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 17

У цій позиції зазначається сукупний розмір оподатковуваного (чистого) доходу, одержаного декларантом (членами його сім'ї) від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Сума зазначається на підставі фінансової звітності, поданої до податкових органів.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 18

У цій позиції зазначається сума доходів, одержаних декларантом (членами його сім'ї) від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам (частина перша статті 194 Цивільного кодексу України).

Розділ ІІ. Відомості про доходи


Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 19

У цій позиції зазначається сума доходів, одержаних декларантом (членами його сім'ї) від передачу в оренду (строкове володіння та/або користування) майна.

Таким майном, наприклад, може бути квартира, будинок, гараж, земельна ділянка, автомобіль, тощо.


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 20

У цій позиції зазначаються інші види доходів, одержаних декларантом (членами його сім'ї), що не зазначені у позиціях 6-19.

Такими видами доходів можуть бути:

пенсійні виплати,

стипендії,

допомога по вагітності та пологах,

одноразова допомога при народжені дитини,

допомога по догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років,

допомога по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку,

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 20

допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням,

допомога на дітей одиноким матерям,

допомога при усиновленні дитини,

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям,

державна соціальна допомога інвалідам,

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам,


Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 20

щомісячна компенсаційна виплата по догляду за інвалідом І групи або за престарілим, який досяг 80-річного віку,

щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним,

одноразова винагорода жінці, якій присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”,

всі інші доходи, що не зазначені у позиціях 6-19.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 21

У цій позиції зазначається загальна сума доходів, одержаних декларантом з джерел за межами України.

Такими доходами, наприклад, можуть бути кошти, отримані від рідних, які мешкають або працюють за кордоном, суми одержаних стипендій під час стажування за кордоном, тощо.

Розділ ІІ. Відомості про доходи
Позиція 22

У цій позиції зазначається сума доходів, одержаних членами сім'ї декларанта з джерел за межами України.

У полі “перераховано у гривні” у позиціях 21 і 22 розмір доходу зазначається за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим НБУ на день проведення фінансової операції.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
У цьому розділі зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта або членів його сім'ї та витрати на придбання такого майна або на користування ним у звітному році.

Ці відомості зазначаються станом на дату заповнення Декларації.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
Позиції 23-28

У цих позиціях зазначаються відомості про відповідне нерухоме майно із зазначенням місцезнаходження цих об'єктів (країни, адреси), їх загальної площі, вираженої в квадратних метрах та, у встановлених законодавством випадках, суми витрат на придбання такого майна або на оренду чи інше право користування ним (по кожній із зазначених позицій окремо).


Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
Позиції 23-28

Поле “сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування” у позиціях 23-28 заповнюється, коли разова витрата по кожній із зазначених позицій у звітному році (у 2014 році) дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.


Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
Позиції 23-28

Особа, яка має нерухоме майно, придбане до звітного періоду, зобов'язана вказати в Декларації інформацію про об'єкт нерухомості, не зазначаючи при цьому про витрати на її придбання або інше право користування.


Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
Позиції 29-34

У цих позиціях зазначаються відомості про відповідне нерухоме майно, яке перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користуваня членів сім'ї декларанта із зазначенням місцезнаходження цих об'єктів (країни, адреси), їх загальної площі, вираженої в квадратних метрах.Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
Позиції 23-34

Записи про відомості, зазначені у позиціях 23-34, здійснюються на підставі відповідних правовстановлюючих документів.

Площа земельних ділянок вказується на підставі документів (актів) про їх відведення.

Площа житлових будинків (квартир) вказується на підставі даних, вказаних у технічних паспортах на ці будівлі.Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
Позиції 23-34

Зверніть увагу!

Відомості про місцезнаходження об'єкта, зазначеного у позиціях 23-34, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.

У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби
Позиції 35-39

У цих позиціях зазначаються відомості про транспортні засоби, які перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта із зазначенням марки або моделі кожного транспортного засобу, об'єму циліндрів двигуна (вказується в кубічних сантиметрах), потужність двигуна (вказується в кВт.), року випуску транспортного засобу та суми витрат на їх придбання (користування) (по кожній із зазначених позицій окремо).

Розділ ІV Відомості про транспортні засоби
До відома:

1 кінська сила дорівнює 0,73549875 кВт. (прибл. 0, 74 кВт.)

Наприклад, автомобіль, який має двигун потужністю 64 кінські сили, в кВт. це буде дорівнювати 64*0,74=47,36 (кВт.)

Розділ ІV Відомості про транспортні засоби


Позиції 40-44

У цих позиціях перелічують транспортні засоби, що перебувають у власності, оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта.


Розділ ІV Відомості про транспортні засоби
Позиції 35-44

Зверніть увагу!

Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях:

37 (водні засоби),

38 (повітряні судна),

42 (водні засоби),

43 (повітряні судна).

Відомості про транспортні засоби вказуються на підставі технічних паспортів.

Уточнення можна зробити в органах, де транспортні засоби зареєстровані.

Розділ ІV Відомості про транспортні засоби
Зверніть увагу!

У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.

Поле “сума втрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування” у позиціях 35-39 заповнюється якщо разова витрата (вклад, внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.


Розділ V Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
Позиція 45

У цій позиції зазначається загальна сума грошових коштів на рахунках декларанта, незалежно від її розміру.

Позиція 46

У цій позиції зазначається загальна сума грошових коштів, вкладених до банків чи інших фінансових установ у звітному році, якщо її розмір дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

Розділ V Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
Позиція 47

У цій позиції зазначається загальний розмір (сума) номінальної вартості усіх видів цінних паперів, якими володіє декларант.

Номінальна вартість цінних паперів (зафіксована на бланку цінного папера) зазначається з урахуванням здійсненої індексації, про що повідомляє емітент цінного папера.


Розділ V Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
Позиція 48

У цій позиції зазначається загальний розмір номінальної вартості усіх видів цінних паперів, придбаних у звітному році, якщо разова витрата здійснена декларантом на рахунок фінансової установи (банку) у звітному році, дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.


Розділ V Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
Позиція 49

У цій позиції зазначається загальний розмір внесків (паїв) здійснених декларантом до статутного капіталі товариства, підприємства, організації.

Позиція 50

У цій позиції зазначається розмір внесків (паїв) здійснених декларантом до статутного капіталі товариства, підприємства, організації у звітному році, якщо його розмір дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.
Розділ V Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
Позиція 51

У цій позиції зазначається загальна сума грошових коштів на рахунках членів сім'ї декларанта у банках та інших фінансових установах.

Ці відомості зазначаються станом на 31 грудня звітного року.

Позиція 52

У цій позиції зазначається розмір номінальної вартості усіх видів цінних паперів, якими володіють члени сім'ї декларанта.
Розділ V Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
Позиція 53

У цій позиції зазначається розмір внесків до статутних капіталів товариств, підприємств, організацій, тобто розмір корпоративних прав членів сім'ї декларанта, включаючи дохід від відчуження (продажу) членами сім'ї декларанта корпоративних прав у звітному періоді.

Ці відомості зазначаються станом на 31 грудня звітного року.


Розділ V Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
Зверніть увагу!

У полі “у тому числі за кордоном” у позиціях 45-53 розділу V Декларації зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим НБУ на день проведення фінансової операції (пункт 10 Примітки до Декларації).

У позиціях 45, 47, 49 Декларації за наявності таких показників витрата обліковується обов'язково, незважаючи на її розмір.


Розділ V Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
Зверніть увагу!

У разі наявності даних у позиціях 47, 49, 52, 53 необхідно визначити, чи були отримані доходи від них протягом звітного періоду.

Якщо такі доходи були отримані, то їх необхідно відобразити у позиції 20 Декларації.


Розділ V Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
Зверніть увагу!

У полях “усього” та “у тому числі за кордоном” у позиціях 45-53 необхідно обов'язково зазначати повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій, з якими у суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини.
Розділ VІ Відомості про фінансові зобов'язання
У цьому розділі зазначаються відомості про фінансові зобов'язання декларанта (членів його сім'ї) на користь інших юридичних і фізичних осіб внаслідок укладення договорів, прийняття і виконання зобов'язань та інші витрати декларанта у звітному році.

Зверніть увагу!

У полях “усього” та “у тому числі за кордоном” у позиціях 54-64 необхідно обов'язково зазначати повне найменування банків, інших фінансових установ, з якими у суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини.

Розділ VІ Відомості про фінансові зобов'язання
Позиції 54, 60

У цих позиціях зазначається сума коштів, витрачених у звітному році на добровільне страхування суб'єктом декларування та/або членами його сім'ї .
Розділ VІ Відомості про фінансові зобов'язання
Видами добровільного страхування можуть бути:

страхування життя,

страхування від нещасних випадків,

медичне страхування,

страхування здоров'я на випадок хвороби,

страхування наземного транспорту,

страхування водного транспорту,

страхування вантажів та багажу,

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ,

страхування майна, тощо


Розділ VІ Відомості про фінансові зобов'язання
Зверніть увагу!

Страховий внесок за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є витратами у розумінні позиції 56, а не позиції 54.


Розділ VІ Відомості про фінансові зобов'язання
Позиції 55, 61

У цих позиціях зазначається сума коштів, витрачених у звітному періоді на внески, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням.

Позиції 56, 62

У цих позиціях зазначається сума коштів, витрачених у звітному періоді на утримання суб'єктом декларування чи членами його сім'ї майна, зазначеного у Розділах ІІІ –V, якщо разова витрата дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.


Розділ VІ Відомості про фінансові зобов'язання
Позиції 57, 63

У цих позиціях зазначається сума сплачених декларантом та/або членами його сім'ї протягом звітного року платежів за договором позики або кредиту.Позиції 58, 64

У цих позиціях зазначається сплачені декларантом та/або членами його сім'ї протягом звітного року платежів для погашення процентів за позикою чи кредитом.


Розділ VІ Відомості про фінансові зобов'язання
Позиція 59

У цій позиції зазначається сума витрат за іншими призначеннями, не зазначеними у Розділах ІІІ-V, якщо разова витрата, здійснена декларантом, дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

У цій позиції, наприклад, може відображатися плата суб'єктом декларування за навчання своїх дітей у навчальному закладі.
Розділ VІ Відомості про фінансові зобов'язання


Зверніть увагу!

При декларуванні фінансових зобовязань слід обліковувати всі нараховані у звітному періоді зобов'язання, а не тільки фактично сплачені декларантом та членами його сім'ї.У полі “у тому числі за кордоном” у позиціях 54-64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим НБУ на день проведення фінансової операції.
Контакти головного спеціаліста апарату Сумської обласної державної адміністрації (з питань запобігання та протидії корупції)


Електронна адреса: zipkor.sumy.oda@ukr.net

Робочий телефон: (0542) 63-13-22


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка