Запорiзький скляний заводСторінка1/3
Дата конвертації14.02.2017
Розмір0,53 Mb.
  1   2   3
12. Опис бізнесу


Важливі події розвитку

Пiдприємство "Запорiзький скляний завод" було створено у 1947 роцi i виробляло вiконне скло. Але мала потужнiсть та слаба технiчна забезпеченiсть зробили виробництво вiконного скла нерентабельним. У 1950 роцi розроблена технiчна документацiя на реконструкцiю заводу по випуску розсiювачiв для автотракторної промисловостi з свiтлотехнiчного скла. 3 лютого 1955 року введений до експлуатацiї цех свiтлотехнiчного скла, у 1957 роцi було введено до експлуатацiї двi ваннi печi, на яких було органiзовано виробництво зварювальних флюсiв.

У 1959 роцi була проведена реконструкцiя ванної печi №2, та у 1961 роцi почалося освоєння облицювальної плитки, замiсть якої у 1972 роцi органiзовано виробництво скляної крихти для офактурювання фасадiв будiвель. При виробництвi зварювальних флюсiв на початок їх виробництва переважала ручна праця. Починаючи з 1957 року впроваджено механiзована обробка сировини, приготування шихти, завантаження у пiч, грануляцiя, сушка, розсiв флюсу.

У 1977 роцi була розпочата реконструкцiя заводу у зв`язку зі зношуванням основних фондiв та незадовiльних санiтарно-побутових умов. У 1989 роцi виробництво скляної крихти знято, пiч переведена на випуск виробiв з свiтлотехнiчного скла. У 1990 роцi освоєно випуск стаканiв, а потiм посуду iз скла - тарiлок, салатникiв, розеток.

3 1989 року проведена реконструкцiя складового вiддiлення цеху флюсiв, а потiм i реконструкцiя складового вiддiлення цеху СТС. Реконструкцiя дозволила забезпечити пiдвищєння якостi шихти та екологiчну безпеку.

З 1992 року освоєно виробництво силiкату натрiю.

У 1994 роцi державне пiдприємство "Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв" було перетворено в процесi приватизацiї у вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiжсклофлюс". У червнi 1995 року пiдприємство повнiстю приватизоване, процес приватизацiї завершений.

З 2003 року розпочато реконструкцiю електропечi по виробництву флюсiв, введена нова технологiчна лiнiя приготування шихти для виробництва силiкату натрiю.

У 2011 році підприємство було перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» згідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Пiдприємство є учасником технопарку "Iнституту електрозварки iм. Є.О.Патона" Нацiональної Академiї Наук України. В тiсному спiвробiтництвi з iнститутом електрозварки iм. Є.О. Патона підприємством упроваджені прогресивні методи виробництва, інтенсифікація та автоматизація виробничих процесів, використання сучасних іноваційних механізмів фінансування. Пiдприємством постiйно освоюються новi марки флюсiв зварювальних та силiкату натрiю, новi види посуду зі скла.

Злиття, поділу, приєднання та виділу за весь період існування підприємства не було
Інформація про організаційну структуру емітента

Публічне акцiонерне товариство "Запорiжсклофлюс" має таку загальну організаційну структуру управління:

Органи управління:

Загальні збори акціонерів-вищий орган товариства;

Правління товариства – виконавчий орган, який очолює Голова правління – генеральний директор.

Органи контролю:

Наглядова рада – контролює та регулює діяльність правління товариства ;

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовою та господарською діяльністю товариства.

До складу ПАТ «Запоріжсклофлюс» входять 2 основних цехи:

- два відділення цеху виробництва зварювальних флюсiв і силiкат-глиби та складового відділення,

- цех по виробництву виробiв зі скла з складових відділенням,

а також 3 допоміжних цехи: механiчний цех, транспортний цех, цех природоохоронних об’єктiв, які забезпечують відвантаження продукції, внутрішньозаводське переміщення грузів та виготовлення пресової оснаски та запасних частин для обладнання основних цехів; та 25 підрозділів організаційних та управлінських, які обслуговують весь технологічний цикл.

У складі ПАТ «Запоріжсклофлюс» також об’єкти соціально-побутової сфери:

- один гуртожиток, розташований у Запоріжжі за адресою: вул. Воз"єднання України,38, його роль полягає у створенні сприятливих умов для проживання робітників підприємства, у яких не має свого житла. Він не є власністю підприємства, але знаходиться на його балансі.

- база відпочинку «Кристал» на косі Пересип у смт. Кирилівка Акимівського району, її роль полягає у створенні умов, які сприяють зміцненню здоров’я та повноцінному відпочинку працівників підприємства, членів їх сімей та ветеранів підприємства.

- медичний пункт, розташований на території підприємства, його роль полягає у наданні першої медичної допомоги робітникам підприємства та контролю за станом їх здоров’я.

В організаційній структурі емітента немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалося.


Пропозиції щодо реорганізації збоку третіх осіб

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.Опис обраної облікової політики

Підприємство веде бухгалтерський облік та надає фінансову звітність згідно вимог законодавства та практики бухгалтерського обліку, прийнятій в Україні. Бухгалтерський облік на ПАТ «Запоріжсклофлюс» здійснюється у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та Наказу підприємства від 16 січня 2005 року № 2 "Про облікову політику підприємства" із змінами від 31.12.2008р. № 113.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку. Дані журналів-ордерів відображаються в головній книзі підприємства, що є підставою для складання балансу.


Визнання та амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов`язкових дооцiнок, якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв’язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року.

Основні засоби, придбані до 1996 р., відображені у балансі за переоціненою вартістю відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України. Основні засоби, придбані після 1996 р., відображені у балансі за первісною вартістю. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного метода, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів. Строк корисного використання встановлюється самостійно згідно груп Податкового Кодексу України (ПКУ), але не менше мінімально допустимого строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145 ПКУ. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів підприємством віднесені активи, строк служби корисного використання яких більше одного року, а вартість не перевищує 1,0 тис. грн. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів нараховується в розмірі 100% вартості в першому місяці використання об’єкта.

Дані аналітичного обліку нематеріальних активів та основних засобів відповідають даним первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.

Облік основних засобів та незавершеного будівництва (визнання, класифікація, оцінка, амортизація тощо) ведеться у відповідності до П(С)БО 7 "Основні засоби" та обліковій політиці Товариства,
Придбані виробничі запаси зараховуються на баланс по первісній вартості(собівартості) з урахуванням вимог П(С)БО 9 «Запаси». Запаси відображені у балансі за первісною вартістю. Оцінка виробничих запасів при їх вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Оцінка вибуття запасів у вигляді незавершеного виробництва проводиться за фактичною собівартістю. Оцінка вибуття запасів у вигляді товарів здійснюється за ціною продажу. В складі МШП знаходяться матеріальні цінності, які експлуатуються менше 1 року та вартістю менше 1000грн за одиницю по вартості придбання.

Методи оцінки запасів при їх вибутті відповідають обліковій політиці товариства і протягом звітного періоду не змінювались. Дані аналітичного обліку запасів відповідають даним синтетичного обліку та підтверджені даними первинних документів, на основі яких зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.


Відстрочені податкові активи та зобов`язання розраховуються по тимчасовим різницям з використанням балансового методу обліку зобов`язань.
Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) відображена у балансі за чистою реалізаційною вартістю. Облік поточної дебіторської заборгованості (визнання, класифікація, оцінка тощо) ведеться у відповідності до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Резерв сумнівних боргів нарахований відповідно до облікової політики підприємства, виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги як безнадiйнi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари, або наданi послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов`язана з продажем продукцiї та наданням послуг. Інша дебіторська заборгованість відображуєтся у балансі за первісною вартістю.
Облік забов’язань ( визнання, класифікація, оцінка тощо) ведеться відповідно до

П(С)БО 11 «Забов’язання». Відповідно до обліковох політики товариства нараховуються забезпечення виплат для відшкодування наступних ( майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Облік забезпечень ведеться відповідно до П(С)БО 11 "Зобов’язання" та П(С)БО 26 "Виплати працівникам"


Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються за історичною собівартістю, але за звітний період їх не було.
Доход вiд реалiзацiї продукцiї визнається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Доход зменшується на суму повернень продукцiї покупцями. Доход вiд надання послуг / по оздоровленню населення влiтку, та iнших/ вiдображається в облiку, коли надання послуг здiйснено.Облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) , від іншої операційної діяльності ведеться відповідно до П(С)БО 15 "Доходи".
Облік витрат ведеться відповідно до норм П(С)БО 16 "Витрати". Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi.
Пiдприємство визнає видатки на дослiдження та розробки витратами перiоду, якщо цi видатки не призводять до економiчних вигiд у майбутньому.


Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо повного пакету фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

«Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів»

за 2011 рік

Національній комісії

з цінних паперів та фондового ринку України

Звіт щодо фінансової звітності

Вступний параграф
Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Капітал», свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0150 від 26.01.2001, дію якого продовжено до 04.11.2015р., проведено аудит фінансової звітності компанії Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» (код ЄДРПОУ 00293255; місцезнаходження органа управління: 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2; дата державної реєстрації 30.12.1994 р.), яка включає:

Баланс станом на 31 грудня 2011 року,

Звіт про фінансові результати за 2011 рік,

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік,

Звіт про власний капітал за 2011 рік,

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік,

опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Фінансова звітність компанії підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України.

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, та Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1528 і Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не мають суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми розглянули вплив подій та операцій відомих нам і які мали місце до дати аудиторського висновку. На нашу думку, аудиторські докази, які були нами отримані, є достатніми і прийнятними для висловлення модифікованої аудиторської думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Більшу частину статті балансу «Витрати майбутніх періодів» складають витрати, які повинні бути враховані у складі витрат на незавершене виробництво. Помилка привела до зміни структури балансу.

Ми не спостерігали за інвентаризацією необоротних та оборотних активів компанії станом на 31 грудня 2011 р. Через характер облікових записів компанії ми не мали змоги підтвердити вартість запасів та вартість основних засобів Товариства на вищевказану дату за допомогою інших аудиторських процедур.


Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за 2011 рік у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Звіт щодо вимог законодавчих і нормативних актів


Розкриття інформації відповідно до вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1528
Стан бухгалтерського обліку
На підставі проведених тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік в цілому ведеться товариством у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та наказу компанії від 16 січня 2005 року № 2 «Про облікову політику підприємства» із змінами та доповненнями та наказу підприємства від 22.03.2011 № 30 «Про виконання дій для застосування розділу III «Податок на прибуток» Податкового кодексу України».

У звітному році облікова політика залишалась незмінною. Компанією у зв’язку з внесеними змінами до податкового законодавства було переглянуто облікову оцінку відносно методу нарахування амортизації основних засобів з метода, передбаченого податковим законодавством України, на прямолінійний метод нарахування амортизації, виходячи із строку корисного використання об’єкту. Ретроспективний перерахунок не проводився.

Розкриття інформації про активи
Облік нематеріальних активів (визнання, класифікація, оцінка, амортизація тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та обліковій політиці товариства.

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2011 року складає 83 тис. грн., сума накопиченої амортизації – 81 тис. грн., або 98 % первісної вартості нематеріальних активів. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється за прямолінійним методом протягом терміну корисного використання, який установлюється компанією при визнанні об’єкта активом. У звітному періоді введено в експлуатацію нематеріальних активів на суму 4 тис. грн., до складу яких увійшла вартість прав користування програмним забезпеченням.

Дані аналітичного обліку нематеріальних активів відповідають даним синтетичного обліку та даним первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.

Облік основних засобів та незавершених капітальних інвестицій (визнання, класифікація, оцінка, амортизація тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 7 «Основні засоби» та обліковій політиці товариства.

У складі незавершених капітальних інвестицій відображена вартість капітального будівництва, виготовлених господарським способом або придбаних компанією необоротних матеріальних активів. Загальна вартість незавершеного будівництва станом на 31.12.2011 року складає 11 279 тис. грн.

Основні засоби, придбані до 1996 р., відображені у балансі за переоціненою вартістю відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України. Основні засоби, придбані після 1996 р., відображені у балансі за первісною вартістю. Нарахування амортизації для всіх груп основних засобів здійснюється за прямолінійним методом. Накопичена амортизація складає 55 % первісної вартості основних засобів. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів компанія відносить активи строк корисного використання яких більше одного року, а вартість перевищує 1,0 тис. грн. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів нараховується в розмірі 100% вартості в першому місяці використання об’єкта.

Первісна вартість оформлених у заставу основних засобів станом на 31.12.2011 складає 3 058 тис. грн.

Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним синтетичного обліку та даним первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.

Довгострокова дебіторська заборгованість включає заборгованість працівників підприємства за виданими позиками. Строк погашення позик 2012-2013 роки. Загальна вартість довгострокової дебіторської заборгованості на 31.12.2011 складає 31 тис. грн. Облік та визнання довгострокової дебіторської заборгованості відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Відстрочені податкові активи розраховані відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховані за тимчасовими різницями з використанням балансового методу, а також ставки (середньозваженої ставки) податку на прибуток, яка буде діяти в період погашення тимчасової різниці, що відповідає вимогам П(С)БО 17 «Податки на прибуток». Сума збільшення відстрочених податкових активів у звітному періоді у розмірі 1 202 тис. грн. врахована у зменшення витрат з податку на прибуток.

Облік запасів компанії (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 9 «Запаси». Запаси відображені у балансі за первісною вартістю. Оцінка виробничих запасів при їх вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості, товарів – за цінами продажу. Методи оцінки запасів при їх вибутті відповідають обліковій політиці товариства і протягом звітного періоду не змінювались.

Дані аналітичного обліку запасів відповідають даним синтетичного обліку та підтверджені даними первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.

Облік поточної дебіторської заборгованості (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) відображена у балансі за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів нарахований відповідно до облікової політики компанії виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати.

Інша дебіторська заборгованість відображена у балансі за первісною вартістю.

Сума грошових коштів, відображених у балансі на початок 2011 та на 31.12.2011, підтверджена банківськими та касовими документами. Станом на 31.12.2011 сума грошових коштів на поточних рахунках у банку в національній валюті складає 6 090 тис. грн., в іноземній валюті – 129 тис. грн.

У складі інших оборотних активів враховані податкові зобов’язання з ПДВ за розрахунками з бюджетом – 49 тис. грн.

До складу витрат майбутніх періодів віднесені витрати на передплату періодичних видань та витрати, пов’язані з витратами на освоєння нового виробництва, які слід було враховувати у складі незавершеного виробництва.
Розкриття інформації про зобов’язання
Облік зобов’язань (визнання, класифікація, оцінка тощо) ведеться відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Відповідно до облікової політики товариства нараховуються забезпечення виплат для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Облік забезпечень ведеться, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до П(С)БО 11 «Зобов`язання» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам».

У складі інших поточних зобов’язань станом на 31.12.2011 враховані розрахунки за виконавчими листами та із профспілковою організацією - 91 тис. грн., розрахунки з іншими кредиторами - 6 тис. грн., розрахунки за податковим кредитом з податку на додану вартість - 64 тис. грн.
Розкритися інформації про власний капітал
Власний капітал компанії складається із статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку.

Облік власного капіталу ведеться, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

За підсумком роботи Товариства за 2010 р., згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25 травня 2011 року, протокол № 19, частину чистого прибутку за 2010 рік було розподілено до фонду дивідендів у сумі 3 010 429,40 грн.
Розкриття інформації про сплату статутного фонду
Статутний капітал компанії складає 109 470,16 грн. та розподілений на 5473508 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 грн. кожна.

Статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сплачено повністю.


Розкриття інформації щодо обсягу чистого збитку
Чистий збиток товариства за 2011 рік складає 2 143 тис. грн. та розрахований, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів
У звітному році не відбувались події, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан ПАТ «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» та призвести до значної змін вартості його цінних паперів, а саме:

зміна власників, яким належить 10 і більше відсотків статутного капіталу,

прийняття рішення про утворення, припинення його філій, представництв,

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію,

прийняття рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента, про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу,

прийняття рішення про зменшення статутного капіталу,

отримання позики або кредитів на суму, що перевищує 25 відсотків активів,

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі,

прийняття рішення про викуп власних акцій,

зміна складу посадових осіб.

Аналіз фінансового стану компанії
Фінансово - майновий стан компанії (стійкість, ефективність, ліквідність, залежність від інвесторів та кредиторів) характеризується показниками платоспроможності та фінансової стійкості.

Коефіцієнт негайної ліквідності (відображає частину поточних зобов’язань, які можуть бути перекриті за рахунок грошових коштів та реалізації короткострокових цінних паперів) на кінець звітного періоду складає 0,85 пунктів. Тобто, грошових коштів компанії на 31.12.2011 достатньо для негайного погашення четвертої частини поточних зобов’язань. Компанія має достатньо коштів для здійснення своєчасних розрахунків за своїми поточними зобов’язаннями, адже на 1 гривню поточних зобов’язань припадає 7,83 гривень поточних активів. Значне перевищення коефіцієнту викликано надмірною сумою виробничих запасів та виданих авансів, що свідчить про відволікання грошових коштів.

Аналіз фінансової стійкості компанії дає змогу зробити висновок про збереження запасу міцності у звітному році. Коефіцієнт фінансової стійкості дорівнює 0,91 при рекомендованому значенні від 0,25 до 0,5, тобто перевищує норму, що свідчить про незалежність товариства від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом у звітному періоді складає 0,09 пунктів. Це вказує на те, що на кінець звітного періоду усі довгострокові активи компанії можуть бути профінансовані за рахунок довгострокових джерел. Тобто компанія має достатню платоспроможність у довгостроковому періоді.


Розкриття інформації відповідно Вимогам до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (кріс емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360
Інша відповідальність аудитора
Іншою відповідальністю є висловлювання думки щодо іншої інформації, розкриття якої вимагається рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360.

Перевірка іншої інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором фінансовою звітністю виконувались запити персоналу компанії та аналітичні процедури.


Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485. Під розрахунковою вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

Вартість чистих активів товариства станом на 31 грудня 2011 року складає 89 047 тис. грн. та перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.


Відповідність фінансової звітності, що підлягала аудиту, іншій інформації, що розкривається емітентом
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Виконання значних правочинів
Товариством у 2011 р. вчинялися значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становила від 10 до 25 (або більше 25) відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності акціонерного товариства станом на 01.01.2011 р.

Відповідно до ст. 43 Статуту ПАТ «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» рішення про схвалення правочинів, вартість яких складає 10 відсотків вартості активів на Товариства на початок звітного року, приймає Наглядова Рада Товариства. Наглядовою Радою Товариства 29.08.2011 було прийняте рішення про підписання договору купівлі-продажу коксового газу строком дії з 01.09.2011 по 01.09.2012.

У звітному періоді загальними зборами акціонерів ПАТ «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» (протокол № 19 від 24.05.2011) було попередньо схвалено вчинення значних правочинів, щодо укладення договорів, угод з контрагентами, вартість яких перевищує 25,2 млн. грн. впродовж одного року з 24 травня 2011 р., а також надані повноваження на їх підписання.

Товариством у звітному періоді були підписані договори на придбання сировини та поставку продукції строком дії з 01.01.2012 по 31.12.2012. Орієнтовна сума договорів перевищує 25,2 млн. грн. Наглядовою Радою Товариства 03.11.2011 були прийняті рішення про схвалення та підписання цих договорів.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариством дотримані вимоги законодавства відносно виконання значних правочинів та прийнятих рішень учасників.
Стан корпоративного управління компанії
Протягом звітного року у ПАТ «Запоріжсклофлюс» функціонували наступні органи корпоративного управління:

загальні збори акціонерів;

наглядова рада;

правління;

ревізійна комісія.

Формування складу органів корпоративного управління ПАТ «Запоріжсклофлюс» здійснюється відповідно до статті 31 Статуту Товариства, затвердженого 05 липня 2011 року, рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол № 16 від 07.04.2009). Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 16 від 07.04.2009).

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та Положенням про загальні збори, Положенням про наглядову раду, Положенням про правління акціонерного товариства, Положення про ревізійну комісію (затверджені рішенням загальних зборів акціонерів протокол №19 від 24.05.2011 року).

Щорічні загальні збори акціонерів проводились у терміни, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал.

Протягом звітного року правління товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом ПАТ «Запоріжсклофлюс». Змін у складі правління протягом звітного року не відбувалось.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією та ТОВ Аудиторська фірма «Капітал» (на підставі договору № 28/01 від 04.12. 2001 року).

Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов`язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2010 рік. Звіт ревізійної комісії було розглянуто на засіданні наглядової ради (протокол № 38 від 30.03.2011 року) й затверджено загальними зборами акціонерів (протокол №19 від 24.05. 2011 року).

На дату надання цього звіту ревізійною комісією товариства завершено перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» (протокол засідання ревізійної комісії № 3 від 20.03.2012року), проте звіт ревізійної комісії ще не розглядався Наглядовою радою.

Створення служби внутрішнього аудиту передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства та входить до компетенції наглядової ради (пп. 44 п. 1 ст. 43 Статуту). Наглядова рада не прийняла рішення щодо запровадження у товаристві посади внутрішнього аудитора.

ПАТ «Запоріжсклофлюс» не обирало корпоративного секретаря, тому, що цю функцію виконує у Товаристві відділ цінних паперів.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи відповідають Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс» та Закону України «Про акціонерні товариства».


Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

Аудит проводився на підставі договору від 04.12.2001 № 28/01 та додаткової угоди від 18.06.2007 № 6, у строк з 21.02.2012 по 05.04.2012.

Аудитор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал» І.Г. Дядюра ____________

(Сертифікат аудитора № 005338 серії «А» від 27.06.2002,

чинний до 27.06.2012)


Директор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал» І.М. Сокол ___________

(Сертифікат аудитора серії «А» № 000229 від 17.02.1994,

чинний до 13.02.2013)
05 квітня 2012 року
69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка