Запорiзький скляний заводСторінка3/3
Дата конвертації14.02.2017
Розмір0,53 Mb.
1   2   3

Інформація про основні засоби емітента

ПАТ "Запоріжсклофлюс" включає: промисловий майданчик на якому розташовано весь виробничий комплекс, знаходиться за адресою: вул. Діагональна,2; база відпочинку "Кристал" знаходиться за адресою: Запорізька область, смт Кирилівка, коса Пересип та гуртожиток, який не є власністю товариства, але знаходиться на його балансі, розташований за адресою: вул. Возєднання України,38. Всі основні засоби емітента знаходяться по місцях розташування об’єктів підприємства.

На протязі 2011 року первісна вартість основних засобів збільшилась на 3623 тис грн., тобто на 6,4% від загальної вартості. На початок року первісна вартість склала 52734 тис грн.., а на кінець року – 56356 тис грн. У звітному році проведена реконструкція та введені в експлуатацію об’єкти основних засобів на суму 5235 тис.грн., у тому числі виробничого призначення на суму 4751 тис.грн. В той же час за звітний період вибуло основних засобів на суму 1612 тис.грн., у тому числі виробничого призначення на суму1508 тис.грн. Таким чином, в цілому по підприємству за 2011 рік введення основних фондів перевищило їх виведення на 3623 тис.грн. за рахунок реконструкції та вводу нового обладнання. Доля активної складової основних засобів (машин та обладнання) на початок року – 47%, на кінець року – 49%. Доля активної частини збільшилась на 2%. Зношеність основних засобів за звітний період збільшилась на 1,03. Коефіціент оновлення основних засобів за 2011 рік є 9,3, промислово-виробничого призначення - 9,6, активної частини - 13,4.Таким чином, оновлення активної частини за звітний період більше на 0,3 ніж оновлення усіх основних засобів. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням.

ПАТ «Запоріжсклофлюс» не орендує основні засоби.Основні засоби підприємства перебувають у постійному користуванні та будь-яких обмежень протягом звітного року не було. Товариство здає в оренду 410 м2 приміщень, розташованих на території підприємства: з них склад комового вапна площею 360 м2 згідно до договору з ТОВ «Досвід» №161 від 31.12.1998 року, строк дії оренди - до 31.12.2012 року; дах інженерно – лабораторного корпусу площею 50 м2 згідно до договору з ТОВ «Астеліт» № 140 від 01.07.2010 року, строк дії оренди до 30.06.2012 року.

Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів емітента протягом звітного року не відбувалося.

Використання потужностей становить по виробництву флюсів – 87, по силікату натрію - 97%, по виробництву скловиробів - 33%. Використання виробничих потужностей по виробництву силікату натрію у 2011 р. зросло вiдносно 2010р., що пояснюється збiльшенням обсягів виробництва випуску товарної продукції у кількісному вираженні на 25,4%. Виробничі потужності підприємства використовуються під повне забезпечення ринку збуту продукції

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства ПАТ «Запоріжсклофлюс».Утримання активів - фінансування придбання, будівництво, ремонт та удосконалення основних засобів здійснюється за власні кошти підприємства. Протягом 2011 року на проведення капітальних та поточних ремонтів основних засобів, придбання основних засобів, реконструкцію, модернізацію обладнання та капітальне будівництво витрачено 10768,5 тис. грн., з них направлено: на придбання основних засобів 4526 тис. грн, на проведення капітального будівництва – 1538 тис. грн., на ремонт основних засобів – 4347 тис. грн. Виконано реконструкцію котеджів № 4,5,6 на суму 406,1 тис. грн., реконструкцію трубопроводу зворотного водопостачання ЦПО -77,9 тис. грн., реконструкцію пожарної сигналізації – 16 тис. грн., реконструкцію прес-автоматів – 56,5 тис. грн.

На використаннi активiв пiдприємства можуть позначитися екологiчнi питання, а саме: у випадку техногенних та аварiйних ситуацiй на пiдприємствi можливе настання екологiчного збитку у товариства. У 2011 роцi екологiчних збиткiв у товариства не було. Природоохоронна діяльність на підприємстві відбувається згідно нормативним документам: Законам України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», Водного кодексу, «Про відходи» та інших. Природоохоронною діяльністю на підприємстві займається служба з охорони навколишнього середовища, яка веде контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічного обладнання в підрозділах підприємства, контролює скиди дощової води з території підприємства, скиди господарсько-побутового призначення в каналізаційні мережі міського водоканалу. Основними напрямками природоохоронної діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» являються: охорона атмосферного повітря; раціональне використання водних ресурсів; збір, розміщення та утилізація промислових відходів; благоустрій санітарно - захисної зони підприємства, захист грунту.

На підприємстві експлуатуються 3 замкнутих водозворотних цикли основного виробництва. Виключено скид виробничих стічних вод у ріку Дніпро. Протягом 2011 року виконувалися поточні ремонти технологічного обладнання, споруджень водо зворотних циклів і пилогазоочисних споруд: заміна трубопроводів, покупка й установка резервного обладнання, ремонт запірних арматур, фарбування та інше на суму 955,6 тис. грн..

Основні виробництва представляють собою замкнуті технологічні цикли. Відходи основного виробництва являються зворотними. Відходи допоміжного виробництва та використання спрямовуються на полігон, ресурсо-цінні та відходи І, ІІ класу небезпеки збираються і здаються на переробку або утилізацію.

Щороку виконуються інструментальні заміри викидів шкідливих речовин від паливно-використовуючого обладнання, усіх пилогазоочисних установ, хімічні аналізи води зворотних циклів, стічних вод,які потрапляють в мережу міської каналізації.

Підготовка до проведення та повне закінчення капітальних ремонтів основних фондів виконується згідно «Положення про капітальні ремонти основних фондів» та «Положення про технічне обслуговування і ремонт механічного устаткування». Устаткування, будівлі, споруди цехів ПАТ «Запоріжсклофлюс» внаслідок цілеспрямованого технічного обслуговування і проведення ремонтів знаходяться в задовільному стані.

Враховуючi, що фiнансування заходiв щодо технiчного переозброєння виробництва надходить з власних коштiв, а сьогоднi їх недостатьо, тому планiв щодо капiтального будiвництва та значних заходiв щодо модернiзацiї обладнання Товариство немає . Придбання техніки та обладнання, розширення або удосконалення основних засобів будуть проводитися по мірі технічної та технологічної необхідності за рахунок власних коштів при їх наявністі.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На протязi 2011 року на діяльність ПАТ "Запоріжсклофлюс" мал істотний вплив податковий тиск, проблеми, якi повязанi з нестабiльнiстю дiючого законодавства України, в тому числі митного, дуже високі ціни на сировину та енергоносії. Цi фактори зумовлюють зрiст собiвартостi продукцiї. Дiяльнiсть товариства має значну залежнiсть вiд законодавчих та економiчних умов та обмежень, вiд рiвня попиту на послуги та доходи замовникiв. Головними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть товариства є: взаємодiя мiж органами влади та представниками бiзнесу; нестабільна світова економічна ситуація, постiйне зростання цiн на сировину та матерiали; постiйна змiна правил оподаткування (фiскальна полiтика держави) та митної полiтики. Розвиток ПАТ "Запорiжсклофлюс" залежить як вiд внутрiшнього, так i вiд зовнiшнього середовища.

Основною проблемою товариства є старiння основних фондiв i зменшення виробничих потужностей. Ступiнь зносу основних засобiв склав 55,4 %, що є стримуючим фактором у застосуваннi новiтнiх технологiй та пiдвищеннi якостi продукцiї, яка випускається пiдприємством. Мiнiмiзувати цей ризик можна шляхом постiйних поточних та капiтальних ремонтiв, а також придбанням нових основних фондiв.

Проблеми, пов`язанi iз законодавчими або економiчними обмеженнями, не суттєво впливають на дiяльнiсть товариства.

На рiст собiвартостi у 2011 році вплинуло пiдвищення тарифiв на послуги природних монополiй: рiст цiн на природний газ, на електроенергiю. Другим по значимостi фактором росту собiвартостi став рiст цiн на сировину. Рiст цiн на сировину є практично непрогнозованим. Істотно впливають на дiяльнiсть пiдприємства непрогнозованiсть державної полiтики стосовно зовнiшньоекономiчної дiяльностi та умов ведення бiзнесу. Нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя негативно впливають на фiнансовi результати пiдприємств, якi працюють на експорт ( несвоєчасне відшкодування ПДВ), виникає ризик зовнiшньоекономiчної нестабiльностi пiдприємства. Збiльшення цiн на енергоносiї має негативний вплив на дiяльнiсть усiх пiдприємств, та робить значну частину з них неконкурентоспроможними. Збереження тенденцiї пiдвищення цiн на енергоносiї призведе до збiльшення собiвартостi продукцiї пiдприємства, що позначається на рентабiльностi, та в кiнцевому результатi може призвести до погiршення фiнансово-господарського стану пiдприємства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Товариство за звiтний перiод за порушення чинного Законодавства України сплатило штрафів, пені, неустойка і компенсації у сумі 25 тис. грн.: штраф залізній дорозі за перепростої вагонів у сумі 5,8 тис. грн., за порушення пенсійного законодавства – 16 тис.грн.; за порушення сплати соціального страху - 3,2 тис. грн.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Полiтика ПАТ "Запоріжсклофлюс" щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної виробничо - господарської дiяльностi та контроль за рацiональним використанням фiнансових ресурсiв; своєчасне перерахування платежiв до бюджету та в Державнi цiльовi фонди, своєчаснi розрахунки з постачальниками ресурсiв, оплату працi персоналу; фiнансування технiчного переозброєння пiдприємства; досягнення максимальних економiчних та фiнансових показникiв на основi взаємовигiдного спiвробiтництва, поваги, довiри з партнерами; безперервне вдосконалення, пiдвищення ефективностi фiнансової дiяльностi пiдприємства. Фiнансування емiтента у 2011 роцi вiдбувалось тільки за рахунок власних обiгових коштiв. Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб складає 100%.

Покращення лiквiдностi можливе наступними засобами:

- вирiвнювання грошового потоку у галузi надходження грошових коштiв. Це можливо досягти шляхом урегулювання платiжної дiсциплини замовникiв/дебiторiв;

- покращення системи управлiння запасами;

- збiльшення обсягiв виробництва.


Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Станом на 31.12.2011р. всi укладенi угоди (контракти) виконанi в обсязi та у термiни, передбаченi умовами угод (контрактiв). В звітному періоді було виконано договорів на реалізацію продукції на суму 193,6 млн.грн.


Стратегія подальшої діяльності емітента

Загальними напрямками стратегiчного розвитку ПАТ "Запоріжсклофлюс» та основними стратегiчними задачами є посилення конкурентних позицiй заводу на ринку силікату натрію, скловиробів та зварювальних флюсів, пiдвищення конкурентоспроможностi за рахунок покращення якостi продукціїї та пiдвищення ефективностi виробництва, що у перспективi дозволить збiльшити обсяги продажу та прибутковостi виробленої продукцiї. Ми прагнемо не лише зберегти лiдерство серед виробникiв з країн СНД, але i розширити присутнiсть на свiтових ринках. Позицiонуючи себе як пiдприємство, що веде прозорий бiзнес, ПАТ "Запоріжсклофлюс» прагне надавати своїм клiєнтам високоякiсну продукцiю та найкращий сервiс. Для досягнення поставленої мети ми активно впроваджуємо новi виробничi та ресурсозберiгаючi технологiї.

Основнi напрямки дiяльностi пiдприємства:

1.Реконструкцiя i модернiзацiя виробництва у вiдповiдностi з організаційно-технічними заходами ПАТ "Запоріжсклофлюс, освоєння нових технологiй i продукцiї.

2.Пiдвищення ефективностi систем управлiння якiстю, екологiєю, охороною працi та здоров`я персоналу на основi мiжнародних стандартiв.

Стратегiя подальшого розвитку щодо розширення виробництва, реконструкцiї, поліпшення фінансового стану:

- освоїти виробництво синергетичних агломерованих флюсів нових марок для зварки металоконструкцій різного призначення;

- освоїти виробництво нових скловиробів;

- впровадження плану поетапного будівництво пилегазоочисних споруд на ванну піч №3 виробництва силікату нартію.

Реалізація цих проектів дозволить емітенту покращити якість випускаємої продукції, розширити номенклатуру та ринок збуту продукції, знизити витрати енергоносіїв та собівартість продукції, суттєво зменшити кількість виробничих викидів в атмосферу, що значно покращить фінансовий стан підприємства.

Сьогоднi на пiдприємствi, у вiдповiдностi зi стратегiєю розвитку, ведуться роботи з реконструкцiї виробничих потужностей та впровадженню нового сучасного обладнання, освоєнню нових технологiй i нових видів продукцiї. Таким чином закладається надiйний фундамент конкурентноспроможностi продукції ПАТ "Запоріжсклофлюс" на свiтовому ринку в майбутньому. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - нестабiльне дiюче законодавства України, полiтична та загальноекономiчна ситуацiя в країнi, наслідком яких є постійно підвищуючи високі ціни на сировину та енергоносії. Цi фактори зумовлюють зрiст собiвартостi продукцiї, а також скорочення ринків збуту.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Підприємством за звітний період виконано такі роботи:

планово ведуться роботи по розробці та освоюванню виробництва синергетичних агломерованих флюсів нових марок для зварювання труб великого діаметру та металоконструкцій різного призначення. Ця робота має велике наукове та технічне значення тому,що в Україні проводиться вперше. Для виконання цієї роботи зроблено великий обсяг підготовчих та технологічних робіт. Виконання цього засібу проводиться поетапно. Так, в 2011 році була продовжена розробка технології виготовлення агломераційних флюсів з метою покращення зварювально – технологічних властивостей флюсів. Для забезпечення цих вимог, проводиться конструктивна доводка технологічного обладнання на дільниці виробництва мілко дисперсних компонентів.

В 2011 році було в цеху виробництва флюсів проведена реконструкція сушильного барабана, що дозволило знизити затрати електроенергії на сушку однієї тони флюсу на 14 квт/ч за рахунок збільшення часу перебування флюса в гарячому виді.

Підприємство тісно й плідно співпрацює з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України. На виконання дослідних та проектно-конструкторських робіт ПАТ «Запоріжсклофлюс» витратило за 2011 рік 118 тис.грн.

У 2011 році планується виконати роботи по розширенню номенклатури синергетичних агломераційних флюсів: прийняти участь у випробуваннях, продовжити роботи по дослідженню та упровадженню агломераційних синергетичних флюсів на підприємствах споживачах зварювальних флюсів.Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент,

17.10.2011 р. Господарським судом Запорізької області відкрито провадження у справі №18/5009/6183/11 за позовом Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАСТ-ПРИНТ» (м.Запоріжжя, вул..Верхня, 6/21) про стягнення 6 316,00 грн (основний борг-5584,00 грн,; 3% річних-107,00 грн; інд.інфл.-325,00 грн; пеня-300,00 грн). Рішення суду по справі винесено 15.11.2011 р. на користь ПАТ «Запоріжсклофлюс» у повному обсязі. Видано виконавчий документ. Ленінським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції винесено Постанову про відкриття виконавчого провадження. Справа у стадії виконавчого провадження.Інша інформація

ПАТ "Запоріжсклофлюс" є одним з найбільших світових виробників зварювальних плавлених флюсів, які використовуються для автоматичного та механічного зварювання та наплавлення будівельних, машинобудівельних конструкцій широкого призначення із нелегованих і низьколегованих сталей, в якості шлаків для розливу сталей у металургії.

ПАТ «Запоріжсклофлюс» прагне надавати своїм клiєнтам високоякiсну продукцiю та найкращiй сервiс Підприємство чітко додержується та постійно удосконалює технологічні процеси, гарантує якість продукції, чітке виконання договірних зобов`язань, орієнтується на потреби ринку та впроваджує сучасні механізми управління.

Технiчне переозброєння й реконструкцiя проведення, освоєння нових видiв продукцiї, полiпшення якостi - це прiоритетнi напрямки розвитку ПАТ "Запорiжсклофлюс". З метою забезпечення якостi на підприємстві діє система менеджмента якості, підтверджена сертифікатами: ДП НТЦ "СЕПРОС» НАН України на виробництво зварювальних флюсів та силікату натрію розчинного, відповідаючих вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (190 9001:2008, ІДТ) ; мiжнародним органам по сертифікації TUV NORD CERT GmbH Німеччина - на розробку, виробництво та збут зварювальних флюсів, відповідаючим вимогам ISO 9001:2008.

За 2009 році у зрівнянні з 2008 роком обсяг виробництва зменшився на 7,8 млн. грн. або на 5,7%. У 2010 роцi порiвняно з 2009 роком спостерiгається зростання виробництва в порівняних цінах на 4,8 млн. грн. або на 3,4%, реалізація товарної продукції збільшилася в порівняних цінах на 5,1 млн. грн. або на 3,7%,

У 2011 роцi порiвняно з 2010 роком спостерiгається зростання виробництва в порівняних цінах на 16,1 млн. грн. або на 10,5%, та склала 169,4 млн. грн..; реалізація товарної продукції збільшилася в порівняних цінах на 20,4 млн. грн. або на 13,5%, та склала 171,6 млн. грн..

Фінансові результати емітента за останні три роки: отримано чистого прибутку за 2009 рік - 20476 тис. грн., за 2010 рік – 9689 тис. грн.; за 2011 рік збиток склав 2143 тис. грн. Прибуток за 2010 рік в зрівнянні з 2009 роком зменшився за рахунок стрімкого росту цін на сировину, матеріали та енергоносії. Збиток за 2011 рік стався за рахунок росту цін на сировину, матеріали та енергоносії, списання безнадійної дебіторської заборгованості.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка