Запровадження інструментів болонського процесу програма семінаруСкачати 139,27 Kb.
Сторінка10/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір139,27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 • ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
 • Загальні уміння:
 • здатність застосовувати знання на практиці, розв’язувати задачі, пов’язані з якісною та кількісною інформацією;
 • обчислювальні навички: аналіз помилок, оцінювання порядку величин, коректне використання одиниць;
 • здатність управляти інформацією з первинних та вторинним інформаційних джерел, включаючи відтворення інформації через електронний пошук;
 • уміння аналізувати матеріал та синтезувати концепції;
 • здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;
 • інформаційно-технологічні уміння: обробка тексту, використання електронних таблиць, реєстрація та зберігання даних, предметно-орієнтоване використання Інтернету;
 • навички планування та управління часом;
 • міжособистісні навички, пов’язані зі здатністю взаємодіяти з іншими людьми та залучати їх до командної роботи;
 • уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію, однією з поширених європейських мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською), як і мовою рідної країни;
 • набуття знань, необхідних для продовження професійного розвитку, що також включає здатність працювати самостійно;
 • дотримання етики;
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 • СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 • 1. Обов’язкові модулі з основних дисциплін хімії:
 • Аналітична хімія.
 • Неорганічна хімія.
 • Органічна хімія.
 • Фізична хімія.
 • Біологічна хімія.
 • 2. Напівобов’язкові модулі із спеціальних хімічних дисциплін:
 • Обчислювальна хімія.
 • Хімічні технології.
 • Макромолекулярна хімія.
 • Біохімія.
 • 3. Нехімічні модулі із математики, фізики та біології. Рекомендується обов’язковість математичного та фізичного модулів.
 • 4. Практичні курси (на вибір навчального закладу), які можуть бути частинами теоретичних модулів, або окремими модулями навчальної програми.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 • СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 • Загалом освітня програма повинна містити не менше 180 кредитів ЄКТС (3 роки навчання за стаціонарною формою). З яких не менше 150 кредитів (враховуючи і бакалаврську роботу) повинні складати модулі з хімії, фізики, біології або математики. Розробники виділяють основну (кореневу) частину освітньої програми, обсяг якої складає 90 кредитів ЄКТС. Ці 90 кредитів повинні бути розподіленими між модулями: аналітична хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія, біологічна хімія, математика, фізика.
 • Рекомендується, щоб студент вивчив принаймні 3 напівобов’язкових модулі (кожен обсягом принаймні 5 кредитів) у залежності від профілізації навчальної програми в даному вищому навчальному закладі. Також заохочується вивчення додаткових напівобов’язкових та вибіркових модулів (якими можуть бути як модулі з хімії, так і з інших дисциплін, що визначається існуючими в університеті правилами та процедурами). Мовна підготовка розглядається як частина напівобов’язкових модулів, оскільки євробакалавр повинен володіти, окрім рідної, другою поширеною іноземною мовою.
 • Загалом: із 180 кредитів понад 90 належать кореневій частині освітньої програми, принаймні 15 – бакалаврській роботі, принаймні 15 - напівобов’язковим модулям. Інші близько 30 кредитів ЄКТС розподіляються вільно. Також ще залишаються 30 кредитів, які безпосередньо не відносяться до хімії, фізики, біології або математики.
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

Структура програми Євромагістра з хімії

 • Структура програми Євромагістра з хімії
 • ECTNA рекомендує обсяг програми 90-120 кредитів, при цьому принаймні 60 кредитів повинні бути магістерського рівня. Магістерська праця повинна мати обсяг принаймні 30 кредитів (виконуватися протягом семестру і довше). Особливістю програми також є відсутність рекомендацій щодо обов’язкових модулів, а також опис умов, за яких студенти – випускники інших бакалавратів (не хімії) можуть бути зараховані на програму магістра.
 • Як для програми Євробакалавра, та і для програми Євромагістра ECTNA рекомендує використовувати принцип модуляризації – окремі модулі/дисципліни повинні мати однаковий, або кратний кредитний вимір (наприклад, 5 - 10 -15 ЄКТС кредитів).
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич
 • Структура стандарта
 • Вступ
 • Ідентифікація предметної області
 • Цілі навчальних програм різних циклів
 • Знання і розуміння в предметній області
 • Уміння та навички
 • Когнітивні уміння та навички в предметній області
 • Практичні навички в предметній області
 • Загальні навички
 • Методи навчання та оцінювання
 • Мінімальні рівні компетентностей (threshold level of competence)
 • 25.12.16
 • Ю.М. Рашкевич

 • Профіль програми

 • CoRe 2 project – “Compemences in Recognition and Education 2”
 • www.core-project.eu
 • Проект CoRe 2 опрацьований експертами ENIC/NARIC протягом 2008-2010 років як розвиток ідей проекту TUNING щодо компетентнісного підходу в побудові навчальних програм, а також проекту CoRe 1, в якому досліджувалася роль профілю програми (Degree Profile) як інструменту, який, поряд із дипломом, академічною довідкою та Додатком до диплому, сприятиме кращому розумінню кваліфікацій та полегшуватиме їх визнання.
 • Профіль програми є коротким (обсягом 2 сторінки), його основне призначення – виразити найбільш суттєву інформацію про навчальну програму. Він визначає місце програми на академічній карті, або в тематиці наукових досліджень.
 • Профіль програми визначає предметну область, до якої належить дана навчальна програма, її рівень (перший, другий, третій цикли) та специфічні особливості даної програми, які відрізняють її від інших подібних програм.
 • Профіль програми може бути самодостатнім документом (наприклад, в інформаційному пакеті університету), або частиною Додатку до диплома (пункт 4.2).
 • Хто може використовувати Профіль програми?
 • Працівники вищих навчальних закладів.
 • Компетентні фахівці із визнання документів про освіту.
 • Абітурієнти та Студенти для кращої орієнтації щодо вибору спеціальності та оволодіння компетентностями.
 • Працедавці для отримання інформації щодо академічного та професійного профілю випускників.
 • Інші вищі навчальні заклади, які шукають точок співпраці.
 • Акредитаційні (особливо - європейські) інституції.
 • Структура профілю програми
 • Загальна інформація (титул програми)
 • A. Ціль навчальної програми.
 • B. Характеристика програми.
 • C. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання.
 • D. Стиль викладання.
 • E. Програмні компетентності.
 • F. Програмні результати навчання.
 • Загальна інформація (титул програми)
 • Титул програми включає наступні реквізити:
 • Повна назва кваліфікації на мові оригіналу. Доцільно включити назву кваліфікації агнлійською мовою (бажано – офіційний переклад). Треба переконатися, що вказана назва є такою ж, як в дипломі, Додатку до диплому, в акредитаційній інституції.
 • Офіційна назва програми. Зауваження – див. вище.
 • Тип диплому та обсяг програми. Приклади типів – одиничний, подвійний, спільний. Обсяг вказується в кредитах ЄКТС та/або в кількості років навчання.
 • Навчальний заклад. Офіційна назва навчального закладу(ів), який(і) присуджує(ють) кваліфікацію. У випадку спільних дипломів вказуються усі навчальні заклади (назва, країна, виш-координатор).
 • Акредитуюча організація.
 • Період ведення. Вказується рік акредитації чи інституційної перевірки.
 • Цикл/рівень. Вказуються цикли/рівні програми в трьох Рамках: QF for EHEA, EQF та національній.
 • А. Ціль навчальної програми
 • Коротка (у двох реченнях) ціль навчальної програми, коротке резюме.
 • B. Характеристика програми
 • Предметна область (дисципліна). Якщо програма є мульті- чи міждисциплінарною, то вказується відсоток основних компонент.
 • Основний фокус програми та спеціалізації. Наприклад: загальна освіта в предметній області, спеціалізації на вищих рівнях.
 • Орієнтація програми. Наприклад: теоретична, професійна, наукова, прикладна тощо.
 • Особливості та відмінності. Вказуються особливості програми, які відрізняють її від інших подібних програм (необхідність практики, стажування за кордоном, іноземна мова викладання тощо)
 • C. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання
 • Придатність до працевлаштування. Коротко вказуються основні посади, місця праці, професійні можливості, доступ до професійної або державної акредитації тощо. У випадку регульованих професій вказується відповідний титул та права із ним пов’язані. Бажана посилка на відповідну правову базу.
 • Подальше навчання. Вказуються усі можливості для продовження навчання на вищому рівні.
 • D. Стиль викладання
 • Підходи до викладання та навчання. Коротко (до 3-х рядків) описуються основні підходи, методи та технології, які використовуються в даній програмі. Наприклад: студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику тощо.
 • Методи оцінювання. Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, ессе, презентації, проектна робота тощо.
 • E. Програмні компетентності
 • Загальні компетентності. Подається перелік загальних компетентностей.
 • Спеціальні компетентності. Подається перелік спеціальних компетентностей.
 • В секції Е рекомендується вказувати від 8 до 15 компетентностей загалом. Бажано навести коментар кожної із компетентностей. Можлива додаткова внутрішня класифікація компетентностей (особливо спеціальних в залежності від спеціалізації).
 • F. Програмні результати навчання
 • Наводиться перелік основних Програмних результатів навчання (рекомендована кількість – від 15 до 20).
 • При фомулюванні Програмних результатів навчання рекомендується враховувати міжнародні зразки (формулювання), наприклад, розроблені в проекті TUNING.
 • Особливо важливою є мова формулювання Програмних результатів навчання, зазвичай фомулювання повинне включати 5 основних елементів:
 • активна вербальна форма (випускник: продемонстрував зданість, може продемонструвати знання, демонструє спроможність до);
 • вказання типу РН (знання, навички тощо);
 • тематична область: спеціальні чи загальні, предметна область, особливі навички тощо;
 • очікуваний стандарт або рівень;
 • масштаб та контекст.
 • Профіль програми
 • Бакалавр наук із фізики
 • Тип диплому та обсяг програми
 • Одиничний ступінь, 180 кредитів ЄКТС.
 • Вищий навчальний заклад
 • Галактичний університет, Соляріс.
 • Акредитуюча інституція
 • Акредитаційна агенція Соляріса.
 • Період акредитації
 • Акредитована Акредитаційної агенцією Соляріса в 2014 р.
 • Рівень програми
 • FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК Соляріса – 1 рівень.
 • А
 • Ціль програми
 •  
 • Надати освіту в області фізики із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до певних областей фізики для подальшого навчання.
 • В
 • Характеристика програми
 • 1
 • Предметна область, напрям
 • Загальна фізика: фізика, математика, інформатика, інше
 • (50:30:5:15).
 • 2
 • Фокус програми:
 • загальна/
 • спеціальна
 • Загальна освіта в області експериментальної та теоретичної фізики.
 • 3
 • Орієнтація програми
 • Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану фізики, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: фізика (теоретична та прикладна), біофізика, медична фізика, інформатика.
 • 4
 • Особливості програми
 • Програма також викладається англійською мовою.
 • С
 • Працевлаштування та продовження освіти
 • 1
 • Працевлаштування
 • Робочі місця в компаніях, малих підприємствах та інститутах технологічного та інформаційного сектору (дослідник, забезпечення якості, комерція), біомедичний та фармацевтичний сектори, сфера охорони оточуючого середовища, посади викладача, посади у фінансових інституціях.
 • 2
 • Продовження освіти
 • Магістерські програми у фізиці (теоретичній та прикладній), міждисциплінарні програми, близькі до фізики (біофізика, медична фізики, геофізика), магістерські програми в інженерії (технологічній фізиці) та в інформатиці.
 •  
 • D
 • 1
 • Підходи до викладання та навчання
 • Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка бакалаврської роботи.
 • 2
 • Система оцінювання
 • Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний контроль, випусковий екзамен, захист бакалаврської роботи.
 • E
 • Програмні компетентності
 • 1
 • Загальні
 • Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
 • Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування фізичних знань та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.
 • Групова робота. Здатність виконувати лабораторні дослідження в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом.
 • Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комунікування та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.
 • Популяризаційні навички. Уміння спілкуватися із нефахівцями, певні навички викладання.
 • Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з точки зору професійної чесності, так і з точки зору розуміння можливого впливу досягнень з фізики на соціальну сферу.
 • E
 • Програмні компетентності
 • 1
 • Фахові
 • Глибокі знання та розуміння: здатність аналізувати фізичні явища як природного походження, так і технологічні, з точки зору фундаментальних фізичних принципів і знань, а також на основі відповідних математичних методів.
 • Навички оцінювання. Здатність роботи оцінки порядку величини і знаходити відповідні рішення із чітким визначенням припущень та використанням спеціальних та граничних випадків.
 • Математичні навички. Здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи, які часто використовуються у фізиці.
 • Експериментальні навички. Здатність виконувати експерименти незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані.
 • Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з програми фізики.
 • Обчислювальні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (мови програмування, пакети) для проведення фізичних та математичних досліджень.
 • Ерудиція в області фізики. Здатність описати широке коло природних об’єктів та процесів (як натуральних, так і штучно створених), починаючи від цілісності всесвіту (включаючи його еволюцію від моменту створення до нинішніх днів) та закінчуючи на субатомних частинках та процесах, ця здатність повинна ґрунтуватися на глибокому знанні та розумінні широкого кола фізичних теорій та тем.
 • Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті математичні та фізичні знання.
 • F
 • Програмні результати навчання
 • Здатність продемонструвати знання та розуміння основ фізики в: класичній механіці, коливаннях та хвилях, оптиці та спектроскопії, термодинаміці, електромагнетизмі, квантовій фізиці. Рівень знань цих основ фізики повинен бути базовим, тобто рівнем, необхідним для роботи в традиційних сферах застосування, але не настільки високим, щоб виконувати дослідження на сучасному фронті науки.
 • Здатність продемонструвати знання та розуміння розділів математики, що мають відношення до базового рівня фізики: диференціальне та інтегральне числення, алгебра, функціональний аналіз дійсних і комплексних змінних, векторів та матриць, векторне числення, диференціальні рівняння в звичайних та часткових похідних, статистика, методи Фур’є. Спроможність використовувати ці інструменти для фізичних застосувань.
 • Здатність продемонструвати експериментальні навички у фізиці (знання експериментальних методів та порядку проведення експериментів), які проводяться під керівництвом, для перевірки гіпотез та дослідження явищ і їх фізичних законів. Це означає також здатність ставити коректні питання, знання стандартного обладнання, планування, складання схем та проведення експерименту, збір та аналіз даних, включаючи уважний аналіз помилок та критичне оцінювання отриманих результатів.
 • Здатність продемонструвати знання та розуміння на базовому рівні елементів теоретичної фізики (аналітична механіка, класичний електромагнетизм, відносність, квантова теорія, статистична механіка), сприймати та розуміти роль моделей та теорій в розвитку фізики та формуванні гнучкого мислення.
 • F
 • Програмні результати навчання
 • Здатність продемонструвати знання та розуміння на базовому рівні елементів сучасної фізики (атомної та молекулярної, ядерної та суб-ядерної, твердого тіла, астрофізики) на рівні, частково відповідному сучасному стану розвитку фізики.
 • Здатність застосувати знання та розуміння на операційному рівні елементів прикладної фізики та суміжних галузей (хімії, електроніки тощо) щоб розвинути розуміння міждисциплінарних зв’язків між фундаментальними науками.
 • Базові знання та розуміння спеціальних розділів на вибір студента: теоретична фізика, фотоніка, полімери, фізика конденсованих сполук, біофізика, медична фізика, інформатика з метою майбутньої спеціалізації та освоєння міждисциплінарних підходів.
 • Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до фізичних проблем, використовуючи належне програмне забезпечення та принаймні одну мову програмування, знання як аналізувати та відображати результати.
 • Оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат в рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.
 • Продемонстрована вправність у володінні англійською мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка